Magyar

 

1/2011. MÜK elnökségi ajánlás

a tagdíjhátralék fennállása esetén hivatalból indítandó törlési eljárás előkészítéséről

Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ügyvédi törvény) 20. § (2) bekezdése szerint a területi kamara megszünteti az ügyvéd kamarai tagságát, ha tagdíjfizetési kötelezettségét nem teljesítette. Az Ügyvédi törvény 20. § (3) bekezdésének előírása szerint a közigazgatási ügy hivatalbóli megindításakor az ügyvédet fel kell hívni a tartozása rendezésére. Az ügy előkészítése során a következőkre kell figyelemmel lenni:

1. A tagdíjfizetési kötelezettség teljesítését rendszeresen ellenőrizni kell.

2. A tagdíjhátralék miatti fellépést háromhavi tagdíjhátralék elérésekor lehet megkezdeni.

3. A kamarai tag ügyvédet írásban, papír alapon, tértivevényes ajánlott levélben kell felszólítani a tagdíjhátralék rendezésére. A felszólításban figyelmeztetni kell, hogy amennyiben teljes tagdíjhátralékát a felszólításban szerepelő határidőben egy összegben nem rendezi, a kamarai tagság hivatalbóli megszüntetésére kerül sor, a kamarai nyilvántartásból törlés a tagdíjhátralék megfizetésének kötelezettségét nem érinti.

4. Ha a 3. pontban írt felszólítás postai kézbesítése az ügyvéd (ügyvédi iroda) bejelentett irodai címén sikertelen, a felszólítást második alkalommal az ügyvédnek a kamarai nyilvántartásban szerepelő lakcímére kell kézbesíttetni.

5. A tagdíjhátralék fennállása miatt hozott, az ügyvéd kamarai tagságát megszüntető határozat indokolásában tényállásként rögzíteni kell

− a kamarai tagság kezdő időpontját,

− a fennálló tagdíjhátralék összegét és a tagdíjhátralékkal érintett időtartam kezdő és (a hátralék összegének megfelelő) végső időpontját,

− a hátralék megfizetésére vonatkozó felhívás(ok) keltét, kézbesítésének idejét, és tartalmát, illetve a felszólítás eredménytelenségét (a tartozás megfizetésére adott határidő lejártának idejét).

6. A kamarai tagság megszüntetéséről rendelkező elsőfokú határozat kézbesítését követő tartozásrendezés önmagában nem alapozza meg az első fokú határozat visszavonását. Abban az esetben azonban, ha az első fokon eljáró kamara a határozata visszavonásáról dönt, a határozat indokolásában meg kell jelölni az ennek alapjául szolgáló új tényt, adatot, bizonyítékot.