Magyar

 

3/2011. MÜK elnökségi ajánlás

az ügyvédi titok védelmének az ügyvéd munkáját segítő személyekre kiterjesztéséről

Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 8. § alapján az ügyvédet − ha törvény másként nem rendelkezik − titoktartási kötelezettség terheli minden olyan adatot, tényt illetően, amelyről a hivatásának gyakorlása során szerzett tudomást. A titoktartási kötelezettség kiterjed az ügyvéd által készített és a birtokában levő egyéb iratra is, ha ez a titoktartás körébe tartozó tényt, adatot tartalmaz. A titoktartási kötelezettség az ügyvédi irodákra és alkalmazottaikra, az ügyvédi szervekre, ezek tisztségviselőire és alkalmazottaira megfelelően irányadó.

A Magyar Ügyvédi Kamara álláspontja az, hogy a titoktartási kötelezettség kiterjed azon személyekre is, akik nem munkaviszony keretén belül, hanem egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszony (megbízás, vállalkozás) keretén belül állnak az ügyvéd (ügyvédi iroda, ügyvédi szerv) alkalmazásában (így különösen informatikai tanácsadó, informatikai rendszerfejlesztő, rendszergazda, könyvelő, könyvvizsgáló, adótanácsadó), amennyiben munkájuk végzése során ügyvédi titoktartás alá eső adat (tény, irat) birtokába jutnak [vö.: Etikai Szabályzat 4/7. pont a) alpontja]. Erre vonatkozóan ajánlott, hogy az ügyvéd (ügyvédi iroda, ügyvédi szerv) a vele szerződéses jogviszonyba kerülő személlyel kötött szerződésben írja elő, hogy „a Felek kötelezik magukat arra, hogy védik és őrzik a megállapodás teljesítése során tudomásukra jutott adatokat, információkat, dokumentumokat és minden erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy azok megfelelő védelmét biztosítsák. Így különösen gondoskodnak arról, hogy alkalmazottaik, illetve mindazok, akik a szerződés teljesítése kapcsán bizalmas adathoz hozzáférhetnek, betartsák az adatvédelmi jogszabályok előírásait, illetve, hogy ezen adatokhoz csak azok férhessenek hozzá, akik jogosultak azok megismerésére és felhasználására, szavatolják, hogy minden alkalmazottjuk, egyéb segítőjük, akik munkaköri vagy szerződéses kötelezettségük teljesítése során az adatokhoz, információkhoz, dokumentumokhoz hozzá kell jussanak, vagy egyébként hozzáférhetnek, megfelelő titoktartási nyilatkozatot tesznek, mielőtt a szerződéssel kapcsolatos tevékenységüket megkezdenék, illetve az adatvédelmet megfelelően biztosítják, végrehajtják az adatvédelemhez szükséges védelmi, biztonsági intézkedéseket. A Felek felelősséggel tartoznak minden olyan kárért, amely ezen adatkezelési, titoktartási kötelezettségük megszegéséből származik.”

Ezen szerződéses előírás felmutatásával az egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony keretében alkalmazott személy a tanúvallomás tételt megtagadhatja.