Magyar

 

Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsának F.5/2015/6. határozata

ügyvédi tevékenységből eredő kötelezettségszegésről

A Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa a dr. ... ügyvéd (KASZ: ...) ellen folyamatban lévő fegyelmi eljárásban a 2021. év június hó 15. napján megtartott nem nyilvános tárgyaláson zárt ülésben meghozta és kihirdette az alábbi fegyelmi

határozatot:

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy

dr. ... szül: ....
an: ....
lakcím: ....

eljárás alá vont ügyvéd

1 rendbeli gondatlan fegyelmi vétséget követett el és

80.000 Ft (nyolcvanezer forint) pénzbírság

fegyelmi büntetéssel sújtja.

A Fegyelmi Tanács kötelezi az eljárás alá vont ügyvédet arra, hogy a kiszabott pénzbírságot, valamint 80.000 Ft (nyolcvanezer forint) átalányköltséget 30 napon belül fizessen meg banki utalással a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara 11732002–20500382sz. bankszámlaszámára, az ügyszámra való hivatkozással.

A határozat ellen annak kézbesítésétől számított 15 napon belül az eljárás alá vont ügyvéd (személy), jogi képviselője illetve a fegyelmi biztos az elsőfokú fegyelmi tanácsnál benyújtott, de a másodfokú fegyelmi tanácsnak címzett fellebbezéssel élhet.

A fellebbezés a határozat végrehajtására halasztó hatályú. A tevékenység végzése alóli felfüggesztés vonatkozásában külön fellebbezésnek van helye, amelynek nincs halasztó hatálya. A fellebbezésben elő kell terjeszteni annak indokait is. A fellebbezésben akkor lehet új tényre vagy bizonyítékra hivatkozni, ha a fellebbező az elsőfokú eljárásban arra önhibáján kívül nem hivatkozott.

A területi kamara elnöke a fegyelmi biztost a fellebbezési határidő lejártát megelőző harmadik munkanapig utasíthatja fellebbezés előterjesztésére.

A fellebbezést az elsőfokú fegyelmi bizottság útján kell előterjeszteni a https://epapir.gov.hu/ szolgáltatáson keresztül úgy, hogy a „CÍMZETT” mezőben annak a regionális fegyelmi bizottsághoz tartozó területi ügyvédi kamaráját kell kiválasztani, ahol a fegyelmi eljárást lefolytatták.

A benyújtáshoz részletes segítséget talál a https://www.mük.hu/fegyelmi-ugyseged oldalon.

Amennyiben a fellebbező nem aktív kamarai tag, vagy nyilvántartott (pl. korábban már törölt személy), úgy fellebbezését két eredeti példányban postai úton is megküldheti.

A Fegyelmi Tanács a lefolytatott bizonyítás, valamint a rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg.

I.

Kamarai tagsággal kapcsolatos adatok: bejegyzés: 1991.04.01., aktív ügyvéd.

Családi állapota: házas

Eltartottak: nagykorú lánya és négy unokája

Előző évi nettó átlagjövedelmének egyhavi összege: 265.000 Ft

Fegyelmi előélettel kapcsolatban a jelen eljárás során figyelembe vett korábbi eljárás adatai: az elmúlt 5 évben nem indult vele szemben fegyelmi eljárás.

II.

2014.10.27. napján érkezett a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamarához ... és ...né bejelentő beadványa, amelyben az eljárás alá vont ügyvéd magatartását kifogásolta, hogy nem megfelelően képviselte érdeküket és nem a tőle elvárható gondossággal képviselte a megbízási szerződésben felvállalt ügyet.

2014. október 28. napján a Bács-Kiskun Megyei Kamara elnöke előzetes vizsgálatot rendelt el, mely 2015. április 28. napjáig meghosszabbításra került. Az előzetes eljárás során eljárás alá vont ügyvéd igazoló nyilatkozatot terjesztett elő, melyben előadta, hogy nem az ő ügyvédi tevékenysége miatt érte kár bejelentőket.

2015. április 26. napján fegyelmi megbízott összefoglaló jelentést terjesztett elő, mely alapján 2015. április 26. napján a fegyelmi eljárás elrendelésre került 2 rendbeli gondatlan fegyelmi vétség okán, mert eljárás alá vont ügyvéd megsértette a Magyar Ügyvédi Kamara Etikai Szabályzatának 3/3. pontját a Magyar Ügyvédi Kamara Etikai Szabályzatának 12/4. pontját.

A Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara elnöke kijelölte az eljáró fegyelmi tanácsot.

Ezt követően a fegyelmi tanács tárgyalást tűzött ki.

III.

Ezt követően a fegyelmi tanács 2015. november 18. napján fegyelmi tárgyalást tartott. A fegyelmi tárgyaláson eljárás alá vont ügyvéd a tárgyaláson nem jelent meg, de korábban csatolt írásbeli beadványaiban távolmaradását kimentette és kérte a fegyelmi eljárás felfüggesztését a Kunszentmiklós Járásbíróság .... polgári peres eljárás jogerős befejezéséig, mert bejelentők pert kezdeményeztek eljárás alá vont ügyvéd ellen.

A tárgyaláson bejelentők megjelentek és korábban előadott nyilatkozataikat fenntartották és előadták, hogy MÜBSE által felajánlott kárösszeg csekély mértéke okán kellett peres eljárást kezdeményezni eljárás alá vont ügyvéddel szemben.

Eljárás alá vont ügyvéddel azóta nem beszéltek, nem kereste őket, pedig ígért egy-két dolgot nekik, ami nem teljesült. Előadták, hogy lelkileg nagyon megviselte őket ez az eset.

A fegyelmi megbízott is indítványozta a fegyelmi eljárás felfüggesztést.

Ezt követően a fegyelmi tanács 2015. november 18.napján a fegyelmi eljárás felfüggesztette a polgári peres eljárás jogerős befejezéséig, tekintettel, a polgári peres eljárás összefüggésben van a folyamatban lévő fegyelmi eljárással, valamint felhívta eljárás alá vont ügyvédet, hogy a büntetőeljárás során keletkező határozatot, információt, ennek hiányában a büntető ügy jogerős befejezését igazoló ügydöntő határozatot az eljárás befejezését követő 8 napon belül jelentse be, mely elmulasztása fegyelmi vétséget valósít meg.

A felfüggesztő határozat ellen fellebbezés nem érkezett.

Jogszabályváltozás okán a Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság kijelölte a Fegyelmi Tanácsot. A fegyelmi tanács 2021 június 15. napjára tárgyalást tűzött.

Eljárás alá vont ügyvéd a Kunszentmiklósi Járásbíróság .... számú ítélete, mely 2018. december 19. napján emelkedett jogerőre 2021. március 08. napján juttatta el a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamarához.

IV.

A Fegyelmi Tanács a rendelkezésre álló okiratok, továbbá az eljárás alá vont ügyvéd írásbeli és szóbeli nyilatkozatai, a tanúként meghallgatott bejelentők írásbeli és szóbeli előadása, valamint a Kunszentmiklósi Járásbíróság .... számú ítélet alapján az alábbi tényállást állapítja meg.

Bejelentők a .... hrsz-ú pincézett családi ház kivitelezésével összefüggésben hibás teljesítésből eredő igényük keletkezett a budapesti székhelyű ... Szállítási Bt.-vel szemben. Igényük érvényesítése végett felkeresték eljárás alá vont ügyvédet, aki tájékoztatást adott részükre az igényérvényesítés módjáról. Bejelentők igényük bírósági úton történő érvényesítésével 2011. év elején bízták meg eljárás alá vont ügyvédet, a megbízás írásba foglalására azonban csak 2011. április 26. napján került sor. A megbízási szerződés szerint a megbízás kiterjedt a közigazgatási eljárás, bírósági eljárás első- és másodfokú képviseletére, polgári, gazdasági – illetve esetleges büntetőügyben – a végrehajtási eljárásban ellátandó képviseletre, végrehajtás előtt azonnali beszedési megbízással történő követelés érvényesítésére.

Eljárás alá vont ügyvéd a megbízás alapján a keresetlevelet megszerkesztette, és azt panaszosok 2011. március 7. napján benyújtották a Kecskeméti Törvényszékre, mely kereset alapján a per megindult, és a perben panaszosok képviseletét eljárás alá vont ügyvéd látta el.

A per során a kereset kiterjesztésre került ... Bt. tagjaira, majd a per 2012. március 1. napjától szünetelt.

Az első fokú eljárás tartama alatt a ... Bt. I. rendű alperes felszámolási eljárás alá került, a felszámolási eljárás kezdő időpontja 2012. július 3. napja volt.

Eljárás alá vont ügyvéd a ... Bt-re vonatkozó céginformációs adatokat nem kísérte figyelemmel, a felszámolási eljárásról 2013. március 5. napján a Kecskeméti Törvényszék előtt tartott tárgyaláson szerzett tudomást bejelentőkkel együtt.

Eljárás alá vont ügyvéd a bejelentőket nem tájékoztatta arról, hogy hitelezői igényüket a felszámolás közzétételétől számított 40 ill. 180 napon belül a felszámoló felé be kellett volna jelenteni, és hogy a 180 napos határidő elmulasztása jogvesztéssel jár, vagyis hogy a hitelezői igény elkésett bejelentése esetén a ... Bt.-vel és a mögöttes felelősökkel szembeni igényérvényesítés jogát elvesztik. Eljárás alá vont ügyvéd nem adott tájékoztatást arról, hogy a felszámolás kezdő időpontja előtt indított peres eljárás a hitelezőt nem mentesíti a hitelezői igény felszámoló felé történő bejelentése alól ill. a regisztrációs díj megfizetése alól.

Eljárás alá vont ügyvéd panaszosok hitelezői igényét 2013. március 19. napján – a 180 napos jogvesztő határidő letelte után – jelentette be a felszámoló felé. A felszámoló 2013. június 12. napján felhívta eljárás alá vont ügyvédet a követelés – 15.522.062 Ft+ÁFA – 1%-ának (legalább 5.000 Ft de legfeljebb 200.000 Ft) megfelelő regisztrációs díj megfizetésére. Eljárás alá vont ügyvéd bejelentőket 2013. augusztus hónapban tévesen arról tájékoztatta, hogy a felszámoló felé 100.000 Ft regisztrációs díjat kell megfizetniük, mely összeget bejelentők meg is fizették. A felszámoló 2013. augusztus 28. napján arról tájékoztatta Eljárás alá vont ügyvédet, hogy mivel mind a hitelezői igény bejelentése, mind a regisztrációs díj megfizetése a jogvesztő határidőn túl történt, nem áll módjában a hitelezői igényt visszaigazolni.

A Kecskeméti Törvényszék a 2013. szeptember 9. napján kelt .... számú ítéletében bejelentők keresetének helyt adott, azonban alperesi fellebbezések miatt az ítélet nem emelkedett jogerőre. A másodfokon eljáró Szegedi Ítélőtábla a 2014. május 16. napján kelt .... számú ítéletében az első fokú ítéletet megváltoztatta, bejelentők keresetét elutasította tekintettel arra, hogy a hitelezői igény a jogvesztő határidőn túl került bejegyzésre így bejelentők igényérvényesítési joga mind a ... Bt-vel, mind a mögöttes felelősökkel szemben elveszett.

Az Ítélőtábla panaszosokat kötelezte összesen 800.000 Ft perköltség és 2.012.200 Ft le nem rótt eljárási illeték megfizetésére.

Ezt követően bejelentők kártérítés megfizetése érdekében peres eljárást kezdeményeztek eljárás alá vont ügyvéd ellen, mely eljárásban a Kunszentmiklósi Járásbíróság .... számú jogerős ítéletével kötelezte eljárás alá vont ügyvédet 15 napon belül egyetemlegesen fizessen meg az I. és II. rendű felpereseknek 2.012.0000 Ft-ot és ezen összeg után 2014. június 2. napjától a kifizetés napjáig járó minden késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal egyező mértékű késedelmi kamatát.

IV.

Az eljárás alá vont ügyvéd a fegyelmi felelősségét a fegyelmi tárgyalás megtartásáig vitatta.

Eljárás alá vont ügyvéd nyilatkozatot tett a tárgyaláson A fegyelmi felelősségét elismerte.

Hivatkozott arra, hogy mindent megtett, hogy az ügyfelei a pénzükhöz jussanak. Első fokon meg is nyerte a szavatossági perüket, a másodfokon az volt a gond, hogy nem került határidőben bejelentésre a hitelezői igény, ugyanis felszámolásra került az ellenérdekű társaság. Folyamatosan eljárt az ügyfelek érdekében. Végig vitte a pert, nem teljesen ért egyet azzal, hogy a megbízása kiterjedt arra is, hogy figyelje a cégnyilvántartást, álláspontja szerint esetében szándékosság semmi esetben sem merült fel, tekintve, hogy az ember nem nézi minden nap a cégnyilvántartást és ezt a bejelentők is megtehették volna.

Határozottan állította, hogy ő a szavatossági perre kapott megbízást, amit lelkiismeretesen ellátott és meg is nyert első fokon.

Sajnálja, hogy később jelentette be a polgári eljárás jogerős befejezését, de a bíróság ítélete mind lelkileg, mind anyagilag megterhelte. Ő rendezte az ítélet szerint a bejelentők követelését.

Előadja, hogy a MÜBSE-nél is folyamatban volt eljárás, ők részben fizettek. Többször volt fent egyeztetni náluk, a perben kétszer perbe hívta őket beavatkozóként, de nem éltek vele. Úgy érzi magára hagyták.

Előadja, hogy a 180 napon túl is azért próbálta bejelenteni az igényt, hátha sikerre viszi, de sajnos nem így történt. Bejelentők a befizetett regisztrációs díjat teljes egészében visszakapták.

Az eljárás felfüggesztés előtt megtartott fegyelmi tárgyaláson bejelentők panaszukat fenntartották.

A fegyelmi biztos a lefolytatott bizonyítási eljárás eredményeként végindítványában a fegyelmi eljárás kezdeményezéséről szóló határozatában írt álláspontját fenntartotta , a tényállás alapján 2 rb gondatlan fegyelmi vétség elkövetése állapítható meg és indítványozta, hogy a fegyelmi tanács pénzbüntetést szabjon ki, valamint kötelezze az eljárás során felmerült költségek viselésére. A fegyelmi tanács értékelje a rendkívüli időmúlást és azt hogy a bejelentők kártérítésben részesültek.

Az eljárás alá vont ügyvéd végfelszólalásában előadta, hogy sajnálja a történteket. És kérte, hogy elkövetés idején hatályba lévő rendelkezések alapján kerüljön kiszabásra a fegyelmi büntetés összege. Méltányosan enyhe pénzbüntetés kiszabását kérte.

V.

A fegyelmi biztos indítványa részben alapos.

A Fegyelmi Tanács az eljárásban a tényállást a felek nyilatkozati és csatolt okiratok alapján állapította meg. A fegyelmi tanács hivatkozik arra, hogy a fegyelmi eljárás az összefoglaló jelentés alapján került megindítására és az ahhoz tartozó körben került lefolytatásra a bizonyítási eljárás.

Nem volt vita a felek között a tekintetben, hogy eljárás alá vont ügyvéd képviselte bejelentőket ... Szállítási Bt.-vel szemben. Eljárás alá vont ügyvéd tájékoztatta bejelentőket az igényérvényesítés módjáról és a bírósági úton történő érvényesítésével 2011. év elején bízták meg eljárás alá vont ügyvédet, a megbízás írásba foglalására azonban csak 2011. április 26. napján került sor.

Az első fokú eljárás tartama alatt a ... Bt. I. rendű alperes felszámolási eljárás alá került, a felszámolási eljárás kezdő időpontja 2012. július 3. napja volt.

Eljárás alá vont ügyvéd és a bejelentők is a ... Bt-re vonatkozó céginformációs adatokat nem kísérték figyelemmel, a felszámolási eljárásról 2013. március 5. napján a Kecskeméti Törvényszék előtt tartott tárgyaláson szereztek tudomást.

Eljárás alá vont ügyvéd nem adott tájékoztatást arról, hogy a felszámolás kezdő időpontja előtt indított peres eljárás a hitelezőt nem mentesíti a hitelezői igény felszámoló felé történő bejelentése alól ill. a regisztrációs díj megfizetése alól.

Egyező volt a nyilatkozat a tekintetben, hogy eljárás alá vont ügyvéd panaszosok hitelezői igényét 2013. március 19. napján – a 180 napos jogvesztő határidő letelte után – jelentette be a felszámoló felé.

Tény, hogy a Kecskeméti Törvényszék a 2013. szeptember 9. napján kelt .... számú ítéletében panaszosok keresetének helyt adott, azonban alperesi fellebbezések miatt az ítélet nem emelkedett jogerőre. A másodfokon eljáró Szegedi Ítélőtábla a 2014. május 16. napján kelt .... számú ítéletében az első fokú ítéletet megváltoztatta, panaszosok keresetét elutasította tekintettel arra, hogy a hitelezői igény a jogvesztő határidőn túl került bejegyzésre így a panaszosok igényérvényesítési joga mind a ... Bt-vel, mind a mögöttes felelősökkel szemben elveszett.

Az Ítélőtábla panaszosokat kötelezte összesen 800.000 Ft perköltség és 2.012.200 Ft le nem rótt eljárási illeték megfizetésére.

Vitás körülmény a felek között, hogy eljárás alá vont ügyvédnek figyelemmel kellett volna kísérnie azt, hogy a ... Bt felszámolás alá került illetve, hogy megfelelően tájékoztatta-e eljárás alá vont ügyvéd bejelentőket a felszámolási eljárás megindulásának jogkövetkezményeiről és határidőn túli bejelentés jogkövetkezményéről.

A fegyelmi tanács álláspontja egyező a polgári peres eljárásban eljáró bíróság álláspontjával, azaz a megbízási szerződésbe, mint gondossági kötelembe kikötés hiányában is egyértelműen beletartozott a felszámolási eljárásban való közreműködés, már csak azért is, mert a megbízási szerződés alapját és lényegét adó bejelentők jogérvényesítésének a felszámolás kezdő időpontjától kezdve csak ez volt az egyetlen útja, annak érvényesítésére más módon nem volt jogi lehetőség.

Nem állapította meg a fegyelmi tanács eljárás alá vont ügyvéd felelősségét a Magyar Ügyvédi Kamara Etikai Szabályzatának 12/4. pontja szerint az ügyvéd különösen kerülje el, hogy indokolatlan késedelemmel, tájékoztatás elmulasztásával, személyes kapcsolattartás mellőzésével vagy más hasonló magatartás tanúsításával a megbízónak az ügyvédségbe és az ügyvédi tevékenységbe vetett általános bizalma megrendüljön. Eljáró ügyvéd együttműködött bejelentőkkel igényük érvényesítése érdekében s a felszámolás elrendelését követően is valamennyi rendelkezésre álló lehetőséget igénybe, hogy bejelentők kárát enyhítse.

Eljárás alá vont ügyvéd 1 rendbeli gondatlan fegyelmi vétséget követett el.

VI.

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. tv. (a továbbiakban: Üttv.) 107. § Fegyelmi vétséget követ el az ügyvédi tevékenységet gyakorló, szüneteltető vagy az ügyvédi tevékenység felfüggesztése alatt álló kamarai tag vagy nyilvántartásba vett természetes személy, ha

a) az ügyvédi tevékenység gyakorlása során az e tevékenység gyakorlásából eredő, jogszabályban, a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályában és a területi kamara alapszabályában (a továbbiakban együtt: alapszabály), vagy etikai szabályzatban meghatározott kötelességét szándékosan vagy gondatlanságból megszegi, vagy

b) ügyvédi tevékenységen kívüli szándékos vagy gondatlan magatartásával az ügyvédi hivatás tekintélyét súlyosan veszélyezteti.

A Magyar Ügyvédi Kamara Etikai Szabályzatának 3/3. pontja szerint az ügyvéd vegyen igénybe minden törvényes eszközt ügyfele érdekeinek érvényesítéséhez, a rábízott ügyet a tényállást ismerve, jogilag felkészülten, elsősorban ügyfele tényelőadásainak szem előtt tartásával lássa el.

Eljárás alá vont ügyvéd azzal a magtartásával, hogy nem követte figyelemmel a ... Bt. jogi helyzetét, azaz nem követte, hogy elrendelték-e a felszámolást, nem tett meg mindent annak érdekében, hogy bejelentők igényét érvényesítse.

VII.

A Fegyelmi Tanács a büntetés kiszabása során az Üttv. 108. § b) pontjában írt pénzbírság fegyelmi büntetést alkalmazta.

A Fegyelmi Tanács a büntetés kiszabása során súlyosító körülményként értékelte a cselekmény tárgyi súlyát.

Enyhítő körülményként kellett ugyanakkor értékelni az eljárás alá vont ügyvéd személyi vagyoni körülményeit, a rendkívüli időmúlást és részben kártérítést.

A fegyelmi tanács az eljárás alá vont ügyvédet az Üttv. 142. § (2) bekezdése és a fegyelmi eljárásról szóló 20/2018. (XI. 26.) MÜK Szabályzat (FESZ) 40.2. a) pontja alapján kötelezte a fegyelmi eljárás átalány költségének megfizetésére.

Felhívja a fegyelmi tanács az eljárás alá vont ügyvéd figyelmét az Üttv. 22. § (1) bekezdés g) pontjában és a 149. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint (6) bekezdésében foglaltakra, különös tekintettel arra, hogy a végrehajtható fegyelmi határozatból fakadó fizetési kötelezettség felszólítás ellenére történő nem teljesítése a kamarai tagság megszüntetését eredményezi.

A fegyelmi tanács határozata elleni fellebbezési jog az Üttv. 135. §-án alapszik.

A fegyelmi tanács határozata 2021.10.04. napján jogerős és végrehajtható.