Magyar

 

Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsának F–2/2017/12. határozata

garázdaság vétségének alapos gyanújáról

A Szegedi Ügyvédi Kamara Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa a dr. ...................... ügyvédjelölt ellen folyamatban lévő fegyelmi eljárásban, 2023. év február hó 23. napján, tárgyalás tartása nélkül, zárt ülésen meghozta az alábbi

határozatokat

I.

A Fegyelmi Tanács az F–2/2017/8. számú határozattal felfüggesztett

fegyelmi eljárás felfüggesztését megszünteti és az eljárást folytatja.

II.

A Fegyelmi Tanács a

dr.

eljárás alá vont ügyvédjelölt ellen F–2/2017. számon indult fegyelmi eljárást megszünteti.

A fegyelmi eljárásban felmerült költségeket a Szegedi Ügyvédi Kamara viseli.

A tárgyaláson kívül hozott határozatok ellen csak a fegyelmi biztos fellebbezhet, az eljárás alá vont ügyvéd a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül tárgyalás tartását kérheti.

Ha az eljárás alá vont személy tárgyalás tartását kéri, a tárgyaláson kívül hozott határozat hatályát veszti, és az elsőfokú Fegyelmi Tanács elnöke tárgyalást tűz ki.

Ha az eljárás alá vont személy tárgyalás tartását nem kéri, és a fegyelmi biztos az ellen nem fellebbez, a tárgyaláson kívül hozott határozat a fellebbezésre nyitva álló határidő elteltével jogerőre emelkedik.

A fegyelmi eljárásról szóló 20/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat (a továbbiakban: FESZ) 42.7. pontja alapján 2021. január 1-től az Üttv. 144. § (4) bekezdése és a FESZ 6.1. pontja értelmében az aktív kamarai tagok és nyilvántartottak számára valamennyi fegyelmi ügyben kötelező az elektronikus kapcsolattartás. Ennek megfelelően az aktív kamarai tagok és nyilvántartottak kizárólag elektronikus úton nyújthatják be tárgyalás tartása iránti kérelmüket. A postai úton vagy elektronikus levélben megküldött irat nem minősül joghatályos előterjesztésnek.

A tárgyalás tartása iránti kérelmét az elsőfokú fegyelmi bizottsághoz kell előterjeszteni a https://epapir.gov.hu/ szolgáltatáson keresztül úgy, hogy a „CÍMZETT” mezőben ahhoz a regionális fegyelmi bizottsághoz tartozó területi ügyvédi kamarát kell kiválasztani, ahol a fegyelmi eljárást lefolytatták. A benyújtáshoz részletes segítséget talál a https://www.mük.hu/fegyelmi-ugyseged oldalon.

Amennyiben a tárgyalás tartását kérő nem aktív kamarai tag vagy nyilvántartott (pl. korábban már törölt személy), úgy tárgyalás tartása iránti kérelmét két eredeti példányban postai úton is megküldheti.

Indokolás

A Fegyelmi Tanács a lefolytatott bizonyítás, valamint a rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg.

I. ELJÁRÁS ALÁ VONT ÜGYVÉD SZEMÉLYI KÖRÜLMÉNYEIRE VONATKOZÓ ADATOK:

Ügyvédjelölti névjegyzékbe való felvétel időpontja: 2006.02.08.

Családi állapota: nem ismert

Eltartottak: nem ismert

Előző évi nettó átlagjövedelmének egyhavi összege: nem ismert

Fegyelmi előélettel kapcsolatban a jelen eljárás során figyelembe vett korábbi eljárás adatai:

fegyelmi eljárás korábban nem volt vele szemben folyamatban.

II. AZ ELJÁRÁS FONTOSABB ESEMÉNYEI

– bejelentés érkezése: 2016. november 24.

– előzetes vizsgálat elrendelése: 2016. december 05.

– fegyelmi eljárást kezdeményező határozat meghozatala: 2017. február 03.

2016. november 24. napján érkezett a Szegedi Ügyvédi Kamarához a Szegedi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztály 2016. november 03. napján kelt, ........//2016 bü. számú értesítése, melyben foglaltak szerint az eljárás alá vont ügyvédjelöltet 2016. év július hó 14-én a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 339. § (1) bekezdésébe ütköző és aszerint minősülő garázdaság vétségének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki, és a megindult büntetőeljárás a Szegedi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztályán az eljárás alá vont ügyvédjelölt szabadlábon hagyása mellett van folyamatban.

dr. ......................... eljárás alá vont ügyvédjelölt 2016. november 11. napján kelt azon bejelentése is e napon érkezett a Kamarához, miszerint vele szemben a Szegedi Rendőrkapitányság ..../2016 bü. ügyszám alatt büntetőeljárást indított, garázdaság vétségének megalapozott gyanúja miatt.

2016. december 05. napján Bp.354/2016/3 számon meghozott határozatával a Szegedi Ügyvédi Kamara elnöke az eljárás alá vont ügyvédjelölttel szemben az előzetes vizsgálatot elrendelte.

dr. ........ fegyelmi megbízott az előzetes vizsgálat elvégzéséről és annak eredményéről a Szegedi Ügyvédi Kamarához 2017. február 01. napján terjesztette elő összefoglaló jelentését, melynek indokolásában kifejtettek szerint a kamarai előzetes vizsgálati eljárás bizonyítási lehetőségeit meghaladja a büntetőeljárásban vizsgált kérdések felderítése, az ártatlanság vélelme az eljárás alá vont ügyvédjelöltet büntetőjogi felelősségének jogerős megállapításáig megilleti. Ugyanakkor, az eljárás alá vont ügyvédjelölt gyanúsítotti kihallgatása felvetette a fegyelmi vétség elkövetésének gyanúját, lehetőségét, magatartása az 1998. évi XI. tv. (Üt.) 37. §-át sértheti. Erre tekintettel a fegyelmi megbízott az összefoglaló jelentés előterjesztésének időpontjában hatályban volt FESZ (3/1998. (VI. 27.) MÜK szabályzat a fegyelmi eljárásról) 18. § (1) bekezdés c) pontja alapján indítványozta a fegyelmi eljárás elrendelését az eljárás alá vont ügyvédjelölttel szemben. Mivel azonban a büntetőeljárás állásáról, eredményéről az összefoglaló jelentés előterjesztésének időpontjában további adat nem állt rendelkezésre, egyúttal indítványozta az elrendelésre kerülő fegyelmi eljárás felfüggesztését a megindult büntetőügy jogerős befejezéséig.

2017. február 03. napján F–2/2017/5. számon meghozott határozatával a Szegedi Ügyvédi Kamara elnöke, az eljárás alá vont ügyvédjelölttel szemben a 3/1998. (VI. 27.) MÜK szabályzat 18. § (1) bekezdés c) pontja alapján, a fegyelmi eljárást elrendelte, arra figyelemmel, hogy álláspontja szerint a jogbiztonságba vetett hit megkívánja, hogy az ügyvédjelölt feddhetetlen legyen, hiszen hivatásánál fogva is köteles a jogszabályok betartására és betartatására, ugyanakkor, az eljárás alá vont ügyvédjelölt gyanúsítotti kihallgatása felvetette a fegyelmi vétség elkövetésének gyanúját, lehetőségét, magatartása az Üt. 37. §-át sértheti.

A fegyelmi ügyben korábban eljárt Fegyelmi Tanács, a Szegedi Ügyvédi Kamara III. sz. Fegyelmi Tanácsa a 2017. március 23. napján, F–2/2016/8. számon tett fegyelmi intézkedésével az eljárás alá vont ügyvédjelölt ellen megindult fegyelmi eljárást az Üt. 62. § (1) bekezdése alapján felfüggesztette, arra tekintettel, hogy a büntetőügyben megállapítandó tényállás és a hozandó határozat befolyással lehet a fegyelmi ügy érdemi eldöntésére.

A fegyelmi ügyben korábban eljárt Fegyelmi Tanács elnöke az eljárás alá vont ügyvédjelöltet a 2022. június 14. napján kelt, F–2/2017/9. számú felhívásában nyilatkozattételre hívta fel azzal kapcsolatban, hogy a vele szemben indult, a fegyelmi eljárás elrendelésének alapjául szolgáló büntetőeljárás lezárult-e, és amennyiben igen, milyen eredménnyel.

A Szegedi Ügyvédi Kamarához 2022. június 21. napján érkezett a Szegedi Járási és Nyomozó Ügyészség 2018. április 26. napján kelt 1.B........../2016/14-I. számú nyomozást megszüntető határozata, mellyel a garázdaság vétsége miatt a dr. Kenyeres Tamás Pál ellen a Szegedi Rendőrkapitányságon ...../2016 bü. szám alatt folyamatban volt bűnügyben dr. Kenyeres Pál Tamás gyanúsítottal szemben a nyomozást a Be. 216. §-ának (1) bekezdés c.) pontja alapján – figyelemmel arra, hogy a nyomozás adatai alapján nem volt megállapítható, hogy a bűncselekményt a gyanúsított követte el, – bizonyítottság hiánya okából megszüntette.

A határozat indokolásában kifejtettek szerint az ügyben a nyomozó hatóság az alábbiak miatt nyilvánította gyanúsítottá dr. ............t:

dr. ..................... – a vele közölt gyanúsítás szerint – 2016. május 15. napján 5 óra körüli időben a Szeged, Széchenyi tér 3. szám alatt található Retro Klub szórakozóhely előtti területen ...................t kettő alkalommal nagy erővel az arcán pofon ütötte. dr. ...................... ezen cselekménye a Btk. 339. (1) bekezdésébe ütköző, aszerint minősülő és büntetendő garázdaság vétsége megállapítására látszott alkalmasnak.

A beszerzett bizonyítékok alapján azonban nem volt kétséget kizáró módon megállapítható, hogy az eljárás tárgyát képező bűncselekményt a gyanúsított, azaz dr. .............. követte el, és ezért a nyomozás vele szemben bizonyítottság hiányában megszüntetésre került.

III. TÉNYÁLLÁS

A Fegyelmi Tanács az alábbi tényállást állapította meg:

A Szegedi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztályán ...../--------/2016 bü. számon büntetőeljárás indult garázdaság vétségének megalapozott gyanúja miatt, mely ügyben 2016. július hó 14. napján az eljárás alá vont ügyvédjelöltet gyanúsítottként hallgatták ki.

A Szegedi Járási és Nyomozó Ügyészség a 2018. április 26. napján kelt 1.B.........../...../14I. számú határozatával dr. ........... gyanúsítottal szemben a nyomozást bizonyítottság hiánya okából megszüntette.

IV. BIZONYÍTÉKOK

A Fegyelmi Tanács a rendelkezésre álló bizonyítékokat az alábbiak szerint értékelte, és döntésének indokait az alábbiakban jelöli meg.

Tekintettel arra, hogy az eljárás alá vont ügyvédjelölttel szemben a Szegedi Rendőrkapitányságon garázdaság vétsége miatt indult büntetőügyben – a Szegedi Járási Ügyészség nyomozást megszüntető határozatának indokolásában kifejtettek szerint – a beszerzett bizonyítékok alapján nem volt kétséget kizáró módon megállapítható, hogy az eljárás tárgyát képező bűncselekményt a gyanúsított, azaz dr. ............... követte el, és ezért a nyomozás vele szemben bizonyítottság hiányában megszüntetésre került, más bizonyíték pedig a fegyelmi ügyben nem állt rendelkezésre, a fegyelmi eljárásban nem volt kétséget kizáró módon megállapítható, hogy az eljárás alá vont ügyvédjelölt fegyelmi vétséget követett volna el, ezen belül, hogy megsértette volna a fegyelmi eljárás elrendelésének alapjául szolgáló bűncselekmény gyanúsításban közölt időpontjában (2016. május 15.) hatályban volt Üt. 37. §át.

V. ELJÁRÁS ALÁ VONT ÜGYVÉD MAGATARTÁSÁNAK MINŐSÍTÉSE

A Szegedi Ügyvédi Kamara 2022. évi tisztújító közgyűlésén, a fegyelmi bizottsági tisztségekre történt választások eredményeként a Fegyelmi Tanács összetételében változás következett be. Az újonnan megalakult Szegedi Ügyvédi Kamara Regionális Fegyelmi Bizottság új első fokú Fegyelmi Tanácsa a fegyelmi eljárás folytatását a fegyelmi eljárás felfüggesztésére okot adó körülmény megszűnéséről való tudomásszerzést követően haladéktalanul elrendelte.

A Fegyelmi Tanács a fegyelmi eljárás elrendelésének alapjául szolgáló büntetőeljárás tárgyát képező bűncselekmény gyanúsítás szerinti elkövetésének időpontjában (2016. május 15. napján) hatályban volt, az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény (Üt.) alapján bírálta el a fegyelmi ügyet:

Az Üt. vonatkozó rendelkezései szerint:

37. § Fegyelmi vétséget követ el az az ügyvéd,

a) aki az ügyvédi tevékenység gyakorlásából eredő, jogszabályban, illetve az etikai szabályzatban meghatározott kötelességét vétkesen megszegi, vagy

b) akinek az ügyvédi tevékenységen kívüli vétkes magatartása az ügyvédi kar tekintélyét csorbítja.

Tekintettel arra, hogy a fegyelmi eljárásban nem volt kétséget kizáró módon megállapítható, hogy az eljárás alá vont ügyvédjelölt megsértette az Üt. 37. §-ának rendelkezéseit, ezért a Fegyelmi Tanács az eljárás alá vont ügyvédjelölt ellen indított fegyelmi eljárást az Üttv. 131. § (3) bekezdés b) pontja alapján megszüntette.

VI. EGYÉB ELJÁRÁSI HIVATKOZÁSOK

A Fegyelmi Tanács a fegyelmi eljárás megszüntetésére figyelemmel mellőzte eljárási költség megállapítását eljárás alá vont ügyvéddel szemben, a jelen eljárással felmerült költséget a FESZ 40.6. pontja alapján a Szegedi Ügyvédi Kamara viseli.

A Fegyelmi Tanács határozata elleni jogorvoslatot az Üttv. 127. § (3) bekezdése teszi lehetővé.

JOGERŐS: 2023. március 16.