Magyar

 

Szegedi Ügyvédi Kamara III. számú Fegyelmi Tanácsának F–4/2017. határozata

fegyelmi eljárás megszüntetéséről

A Szeged Ügyvédi Kamara III. sz. Fegyelmi Tanácsa a Dr. ........... ügyvéd ellen (Ügyvédi iroda) ellen folyamatban lévő fegyelmi eljárásban a 2019.10.22. napján megtartott nyilvános tárgyaláson, zárt ülésben meghozta és kihirdette az alábbi

határozatot:

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy

Dr. ..........

eljárás alá vont ügyvéd fegyelmi vétséget nem követett el, ezért a fegyelmi eljárást
megszünteti.

Az eljárás során felmerült költséget a ........... Ügyvédi Kamara képviseli.

A határozat ellen annak kézbesítésétől számított 15 napon belül az eljárás alá vont ügyvéd, jogi képviselője, illetve a fegyelmi biztos az elsőfokú fegyelmi tanácsnál benyújtott, de a másodfokú fegyelmi tanácsnak címzett – a tevékenység gyakorlását felfüggesztő határozati rendelkezés ellen nem halasztó hatályú – fellebbezéssel élhet.

A fellebbezésben elő kell terjeszteni annak indokait is. A fellebbezésben akkor lehet új tényre vagy bizonyítékra hivatkozni, ha a fellebbező az elsőfokú eljárásban arra önhibáján kívül nem hivatkozott. Ha a fellebbezést papír alapon terjesztik elő, azt két eredeti példányban kell benyújtani.

Indokolás

A Fegyelmi Tanács a lefolytatott bizonyítás, valamint a rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg.

I.

Eljárás alá vont ügyvéd személyi körülményeire vonatkozó adatok:

Kamarai tagsággal kapcsolatos adatok: ............. napjától ügyvéd

Családi állapota: –

Eltartottak: –

Előző évi nettó átlagjövedelmének egyhavi összege: –

Fegyelmi előélettel kapcsolatban a jelen eljárás során figyelembe vett korábbi eljárás adatai: –

II.

Az eljárás fontosabb eseményei, időpontok:

– 2016.07.14-én érkezett a Szegedi Ügyvédi Kamarához a panaszos 2016.07.12-én kelt bejelentése

– 2016.07.26. a Szegedi Ügyvédi Kamara Bp. 239/2016/2. számú határozatával az előzetes vizsgálatot megtagadta

– 2016.08.18. ............ Város Önkormányzata fellebbezéssel él a Szegedi Ügyvédi Kamara Bp. 239/2016/2 sz. határozata ellen, mely határozat az előzetes vizsgálatot megtagadta

– 2016.09.12. a Magyar Ügyvédi Kamara Elnöksége V/501/4/2016/13. számú határozatával a Szegedi Ügyvédi Kamara Elnökének Bp. 239/2016/2. számú határozatát hatályon kívül helyezi és a vizsgálati eljárást elrendeli

– 2017.03.02. Dr. Czirják László fegyelmi főmegbízott összefoglaló jelentést terjeszt elő, melyben indítványozza a fegyelmi eljárás elrendelését, valamint a fegyelmi eljárás felfüggesztését a ......... Törvényszék 20.G.40.018/2016. számon folyamatban lévő per jogerős befejezéséig

– 2017.03.07. F–4/2017/8 sz. határozatával a Szegedi Ügyvédi Kamara elnöke elrendeli a fegyelmi eljárást

– 2017.04.18. a Szegedi Ügyvédi Kamara III. sz. Fegyelmi Tanácsa a fegyelmi eljárást felfüggeszti a Tatabányai Törvényszék előtt folyamatban lévő polgári peres eljárás jogerős befejezéséig

– 2018.03.13. ............. Ügyvédi iroda bejelenti, hogy a ....... Ítélő Tábla Gf. II. 20.281/2017/8/1 sz. végzésével a pert jogerősen megszüntette, nem merült fel olyan tény, vagy körülmény, amely a követelésvásárlással kapcsolatban jogsértő magatartást tárt volna fel és kérte a fegyelmi eljárás megszüntetését.

– 2019.11.22. tárgyalás fegyelmi ügyben

III.

........ Város Önkormányzata panaszos 2016.07.12. napján kelt és a Szegedi Ügyvédi Kamarához 2016.07.14-én érkezett beadványában fegyelmi eljárás elrendelését kezdeményezte ............. ügyvéd és Dr. ......... ügyvéd ellen.

A panaszos álláspontja szerint a panaszlott ügyvédek az Üt. 37. § a pontjában ütköző fegyelmi vétséget követik el.

Az előzetes vizsgálatot a Szegedi Ügyvédi Kamara elnöke az előzetes vizsgálatot megtagadta, mivel a panaszt megalapozatlannak találta.

Az előzetes vizsgálatot megtagadó határozattal szemben törvényes határidőn belül 2016. 08.18. napján fellebbezéssel élt, mely fellebbezésnek eredményeként a Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége az előzetes vizsgálatot megtagadó határozatot hatályon kívül helyezte és a vizsgálati eljárást elrendelte.

Dr. Czirják László fegyelmi főmegbízott összefoglaló jelentésében indítványozta, hogy Dr. ........... és Dr. ........... ügyvédekkel szemben rendeljenek el fegyelmi eljárást, valamint az eljárást függesszék fel a ............. Törvényszék előtt folyamatban lévő per (20.G.40.018/2016) jogerős befejezéséig.

Az ügy iratanyagából megállapítható, hogy fegyelmi eljárás elrendelésére kizárólag Dr. ........... ügyvéddel szemben került csak elrendelésre.

A panaszos 2016.07.12-én kelt beadványának lényege, hogy álláspontja szerint a panaszlott ügyvédek üzletszerű, követelésvásárlási tevékenységet nem végezhetnek, az Üt. 5. §-ban foglaltakra figyelemmel.

A panaszos álláspontja szerint ezen ügyvédi tevékenység Hpt. törvény értelmében pénzügyi szolgáltatásnak minősül. A panaszos álláspontja szerint az ügyvédi iroda sem vásárolhat üzletszerűen követelést.

A fegyelmi főmegbízott a fegyelmi tárgyaláson indítványát módosította és indítványozta, hogy a fegyelmi eljárás Dr. ..................... ügyvéddel szemben kerüljön lefolytatásra és indítványozta, hogy a panaszlott ügyvédet az Ütv. 37. § A pontja szerint egyrendbeli szándékos fegyelmi vétség elkövetése okán marasztalják.

A panaszlott ügyvéd benyújtotta a ........... Ítélőtábla Gf. II. 20.281/2017/8/I. számú végzését, valamint a Magyar Nemzeti Bank állásfoglalását a követelésvásárlási tevékenységgel kapcsolatban.

IV.

Az eljárás alá vont ügyvéd a fegyelmi felelősségét nem ismerte el.

Dr. ............. előadta, hogy álláspontja szerint a panasz tárgyát képező követelésvásárlása jogszerű volt, ezt alátámasztja az MNB 2017.06.12 napján kelt H–P–J–I–8/2017. számú határozata, mely az ügyvédi irodával szemben indított piacfelügyeleti eljárást a követelésvásárlás kapcsán megszüntette, valamint megszüntette a pénzkölcsön nyújtása kapcsán indított felügyeleti eljárást is.

Az eljárás alá vont ügyvéd hangsúlyozta, hogy a MNB jogsértést nem állapított meg.

Az MNB hivatkozott határozata megállapította, hogy az ügyvédi iroda nem végzett olyan tevékenységet, amely MNB engedély köteles tevékenység lenne.

Dr. Czirják László fegyelmi főmegbízott az MNB állásfoglalásra figyelemmel dr. ............. ügyvéddel szemben előterjesztett indítványát visszavonta.

V.

A fegyelmi biztos az eljárás megszüntetésére utaló indítványa alapos.

A Fegyelmi Tanács egybehangzóan megállapítja, hogy az eljárás alá vont ügyvéd a fegyelmi tárgyaláson csatolt okirati bizonyítékok, nevezetesen, a MNB határozata, állásfoglalása, valamint a .......... Ítélőtábla e tárgyban hozott jogerős végzése egyértelműen alátámasztják, hogy nevezett ügyvédi iroda képviseletében eljáró ügyvéd nem követett el fegyelmi vétséget, mivel a panaszban folytatott tevékeny nem engedélyköteles, semmilyen jogszabály nem tiltja az ügyvédi iroda ilyen tevékenység végzését.

Mindezekkel figyelembe a Fegyelmi Tanács a rendelkező részben foglaltakban határozott.

A fegyelmi tanács határozata elleni fellebbezési jog az Üttv. 135. §-án alapszik.

A határozat jogerős és végrehajtható: 2021.04.24.