Magyar

 

Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsának F-12/2017/15. határozata

intellektuális közokirat-hamisítás elkövetésének alapos gyanújáról

A Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa Dr. ...................... ügyvéd ellen indult F–12/2017. számú fegyelmi ügyben – tárgyalás megtartása nélkül meghozta az alábbi

FEGYELMI INTÉZKEDÉST.

A Fegyelmi Tanács Dr. ........ ügyvéd ellen indult a fegyelmi eljárást megszünteti.

Ezen határozat ellen az eljárás alá vont személy, valamint a fegyelmi biztos a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül a másodfokú fegyelmi tanácshoz indokolással ellátott fellebbezést nyújthat be, melyet az elsőfokú regionális fegyelmi bizottság útján kell előterjeszteni a https://epapir.gov.hu/ szolgáltatáson keresztül úgy, hogy a „CÍMZETT” mezőben annak a regionális fegyelmi bizottsághoz tartozó területi ügyvédi kamaráját kell kiválasztani, ahol a fegyelmi eljárást kezdeményezték A benyújtáshoz részletes segítséget talál a https://www.mük.hu/fegyelmi-ugyseged oldalon.

Indokolás

Dr. .......... ügyvéd a 2017. november 2. napján kelt levelében értesítette a Szegedi Ügyvédi Kamara elnökét, hogy a Szegedi Rendőrkapitányságon ............ bü. számon ellene a Btk. 342. § (1) bekezdés c) pontjába ütköző és e szerint minősülő intellektuális közokirat-hamisítás elkövetésének megalapozott gyanúja miatt eljárás van folyamatban. A gyanúsítással szemben panaszt jelentet be.

A Szegedi Ügyvédi Kamara Elnöke 2017. november 14. napján kelt határozatával fegyelmi eljárás lefolytatását rendelte el, míg a Szegedi Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsának Elnöke a II. számú Fegyelmi Tanács elnökét jelölte ki az eljárás lebonyolítására.

A 10/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat 57. § (2) bekezdése értelmében 2019. január 1-éig, de legkésőbb a regionális fegyelmi bizottságok megalakulásig a fegyelmi eljárásokat az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény rendelkezései szerint kell lefolytatni

Az eljárás megindulásakor hatályban lévő ügyvédekről szóló törvény 62. § (1) bekezdése kimondja, hogy az eljárás alá vont ügyvéd elleni büntetőeljárás jogerős befejezéséig a fegyelmi eljárást fel lehet függeszteni.

Figyelemmel arra, hogy a folyamatban lévő büntető ügyben megállapítandó tényállás és a hozandó határozat befolyással lehet a fegyelmi ügy érdemi döntésére, a fegyelmi tanács 2018. január 30. napján kelt határozatában a fegyelmi eljárás felfüggesztését rendelte el a büntető ügy jogerős befejezéséig.

Az eljárás alá vont ügyvéd 2022. február 3. napján csatolta a Szegedi Járásbíróság 17.B.428/2018/83 számú jogerős ítéletét, mely őt a közokirat hamisítás bűntette miatt ellene emelt vád alól felmentette.

Tekintettel arra, hogy az eljárás alá vont ügyvéd terhére szándékos vagy gondatlan szabályszegés nem állapítható meg, ezért a fegyelmi tanács az Üttv. 131. § (3) bekezdés b) pontja alapján –figyelemmel a FESZ 22.2. pontjában foglaltakra: A fegyelmi tanács tárgyaláson kívül hozott határozattal is megszüntetheti az eljárást, ha rendelkezésre álló adatokból egyértelműen megállapítható, hogy az előzetes vizsgálat, illetve a fegyelmi eljárás elrendelésének a feltételei nem álltak fenn – az eljárást megszüntette.

Az első fokú regionális fegyelmi bizottság fegyelmi tanácsa a jogorvoslatról a MÜK szabályzat 28.5. pontja alapján rendelkezett, miszerint:

28.2. pont a), b), d) és e) alpontjában meghatározott határozat, valamint a határozat módosítása és kiegészítése ellen az eljárás alá vont személy, valamint a fegyelmi biztos a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül a másodfokú fegyelmi tanácshoz indokolással ellátott fellebbezést nyújthat be, amelynek elbírálási ideje nem számít be az eljárást befejező határozat meghozatalára előírt határidőbe.

Jogerős és végrehajtható: 2022. 04. 19.