Magyar

 

Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Bács-Kiskun Megyei Fegyelmi Tanácsának F.14/2017/11. határozata

jogosulatlan pénzügyi tevékenységről

A Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa a (...) ellen folyamatban lévő fegyelmi eljárásban a 2020. év szeptember hó 17. napján megtartott nem nyilvános tárgyaláson zárt ülésben meghozta és kihirdette az alábbi fegyelmi

határozatot:

A Fegyelmi

(...)

eljárás alá vont ügyvéd

1 rendbeli szándékos fegyelmi vétséget követett el, ezért

400.000 Ft (azaz Négyszázezer forint)

fegyelmi büntetéssel sújtja.

A Fegyelmi Tanács kötelezi az eljárás alá vont ügyvédet arra, hogy a 80.000 Ft átalányköltséget 30 napon belül fizessen meg banki utalással a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara 11732002–20500382 sz. bankszámlaszámára az ügyszámra való hivatkozással.

A határozat ellen annak kézbesítésétől számított 15 napon belül az eljárás alá vont ügyvéd, illetve a fegyelmi biztos az elsőfokú fegyelmi tanácsnál benyújtott, de a másodfokú fegyelmi tanácsnak címzett fellebbezéssel élhet.

A fellebbezésben elő kell terjeszteni annak indokait is. A fellebbezésben akkor lehet új tényre vagy bizonyítékra hivatkozni, ha a fellebbező az elsőfokú eljárásban arra önhibáján kívül nem hivatkozott. Ha a fellebbezést papír alapon terjesztik elő, azt két eredeti példányban kell benyújtani.

Indokolás

1. A Fegyelmi Tanács

– (...) ügyvéd 2017. február 27-én kelt bejelentése és mellékletei (2017. 02. 23. Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság (...) bü. jegyzőkönyv gyanúsított kihallgatásáról, (...) panasz indokolása)

– a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara elnöke, Dr. Sulyok Miklós 2017. március 1-én kelt, P.128/2017. számú határozata előzetes vizsgálat elrendeléséről,

– Dr. Szász Attila fegyelmi főmegbízott 2017. május 8-án kelt megkeresése a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitánysághoz,

– Dr. Szász Attila fegyelmi főmegbízott 2017. május 30-án kelt összefoglaló jelentése,

– a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara elnöke, Dr. Sulyok Miklós 2017. március 30-án kelt határozata fegyelmi eljárás elrendeléséről,

– a Fegyelmi Tanács 2017. szeptember 15-én kelt határozata a fegyelmi eljárásnak a büntető eljárás jogerős befejezésig történő felfüggesztéséről,

– a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 2017. október 5-én kelt tájékoztatása,

– a Csongrád Megyei Főügyészség 2017. december 11-én kelt tájékoztatása,

– a Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság elnöke, Dr. Péterfi Tamás 2020. 04. 21-én kelt rendelkezése a Fegyelmi Tanács kijelöléséről,

– a Csongrád Megyei Főügyészség 2020. április 16-án kelt tájékoztatása,

– ügyvéd 2020. 08. 25-én kelt beadványa és melléklete ((...). panasz indokolása),

– Dr. (...) ügyvéd 2020. 09. 07-én kelt beadványa és mellékletei (orvosi igazolások),

– Dr. (...) ügyvéd 2020. 04. 14-én kelt beadványa és mellékletei (a Szegedi Járásbíróság 2019. június 17-én kelt, (...) számú ítélete, a Szegedi Törvényszék 2020. március 3-án kelt, (...) számú jogerősítő rendelkezése)

– továbbá a fegyelmi eljárás egyéb adatai, különösen a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara Elnökének, a Vezető Fegyelmi Biztosnak és a Fegyelmi Tanácsnak az intézkedései alapján az alábbi tényállást állapította meg:

2. (...) eljárás alá vont ügyvédet (...)-én jegyezték be a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara névjegyzékébe. (...) a fegyelmi eljárás során személyi körülményeiről nem nyilatkozott, azonban orvosi igazolásokat csatolt arról, hogy egy (...) évi agyérkatasztrófa következményeként (...) és (...) évben keresőképtelen volt, amely tényt a Fegyelmi Tanács az eljárás alá vont ügyvéd személyi körülményei keretében rögzíti.

(...) eljárás alá vont ügyvéddel szemben korábban egy ízben indult fegyelmi eljárás, az eljáró fegyelmi tanács megrovás fegyelmi büntetéssel sújtotta. A határozat még nem jogerős.

3. (...) ügyvéd a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamarához 2017. február 27-én bejelentette, hogy a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatta ki.

(...) ügyvéd a gyanúsítotti kihallgatásáról szóló jegyzőkönyvet és a gyanúsítás ellen bejelentett panasz indokolását is mellékelte.

Kérte, hogy az ügyben felállítandó fegyelmi tanács a fegyelmi eljárást a büntető eljárás jogerős befejezéséig függessze fel.

4. A Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara elnöke, Dr. Sulyok Miklós 2017. március 1. napján az ügyben az előzetes vizsgálatot elrendelte.

Dr. Szász Attila fegyelmi főmegbízott összefoglaló jelentését 2017. május 30-án előterjesztette. Az összefoglaló jelentés lényegi tartalma szerint az eljárás alá vont ügyvéd 1 (egy) rendbeli szándékos fegyelmi vétséget követett el, az Ügyvédi Etikai Szabályzat (ÜESZ) 3/2. pontja megsértésével.

A Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara elnöke, Dr. Sulyok Miklós 2017. március 30. napján az ügyben a fegyelmi eljárást elrendelte.

A Fegyelmi Tanács 2017. szeptember 15-én a fegyelmi eljárást a büntető eljárás jogerős befejezéséig felfüggesztette.

(...) eljárás alá vont ügyvéd 2020. 04. 14-én bejelentette, hogy az ügyében a Szegedi Járásbíróság által hozott (...). számú ítélet jogerőre emelkedett. A bejelentést a Csongrád Megyei Főügyészség (...) is megerősítette, 2020. 04. 16-án.

A jogerős ítélet szerint (...) vádlott bűnös jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűntettében, ezért a bíróság 408 napi tétel pénzbüntetésre ítéli. 1 (egy) napi tétel összegét 18.000 Ft-ban állapítja meg.

A kiszabott 7.344.000 Ft (Hétmillió-háromszáznegyvennégyezer) forint pénzbüntetés megfizetésére 24 (Huszonnégy) havi részletfizetést engedélyez.

Az ítélet indokolása szerint (...) vádlott a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete illetve a Magyar Nemzeti Bank engedélye nélkül (...) napja és (...) napja között rendszeresen magánszemélyek és gazdasági társaságok számára üzletszerű pénzkölcsön-nyújtási tevékenységet végzett, ideértve az egyes kölcsönök vonatkozásában a tartozások behajtására irányuló tevékenységét is.

5. A Fegyelmi Tanács 2017. szeptember 15. napján, majd 2020. szeptember 17. napján tartott tárgyalást az ügyben.

A Fegyelmi Tanács rögzíti, hogy a 2020. szeptember 17. napjára tűzött tárgyalás az idézésben foglalt időpontnál lényegesen később kezdődött, az előző fegyelmi ügy elhúzódása folytán. E miatt (...) eljárás alá vont ügyvédet a Fegyelmi Tanács nem tudta ismételten meghallgatni az ügyben, mivel az eljárás alá vont ügyvéd a tárgyaláson megjelent, de a tárgyalás megkezdését nem tudta megvárni. (...) eljárás alá vont ügyvéd ezért a tárgyalás távollétében történő megtartását kérte.

6. A Fegyelmi Tanácsot az ügy érdemében a büntetőbíróság, a Szegedi Járásbíróság (..) számú ítéletében rögzített tényállás köti.

A Fegyelmi Tanács a tényállás megállapítása során további bizonyítékot nem vett figyelembe.

7. A Fegyelmi Tanács rögzíti, hogy a (...) eljárás alá vont ügyvéd által a fegyelmi eljárás során becsatolt, a gyanúsítás elleni panasz a büntető eljárás során értékelésre került, ezzel együtt lett az eljárás eredménye a Szegedi Járásbíróság (...) számú ítélete.

Ennek folytán a Fegyelmi Tanácsnak nincsen lehetősége a panaszban foglalt állásfoglalások (Legfőbb Ügyészség, Legfelsőbb Bíróság) külön történő értékelésére – a jogerős ítéletben foglaltakkal szemben.

8. Dr. Szász Attila fegyelmi főbiztos a bizonyítási eljárás lefolytatást követően – végindítványában – 1 (egy) rendbeli szándékos fegyelmi vétségben indítványozta az eljárás alá vont ügyvéd felelősségét megállapítani és pénzbírság kiszabását indítványozta.

9. A Fegyelmi Tanács (...) eljárás alá vont ügyvéd vonatkozásában 1 (egy) rendbeli szándékos fegyelmi vétség megállapítását látta indokoltnak – eltérő indokolással – az alábbiakra tekintettel.

A cselekmény elkövetésekor hatályban volt ÜESZ 3/2 pontja szerint: Az ügyvéd e tevékenységében szabad és független. Az ügyvéd nem vállalhat olyan kötelezettséget, amely a hivatásbeli függetlenségét veszélyezteti. Az ügyvédnek hivatását a legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen, a jogszabályok megtartásával kell gyakorolnia, tevékenységében köteles mindenkor az ügyvédi hivatáshoz méltó magatartást tanúsítani.

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy a Szegedi Járásbíróság (...) számú ítélete szerinti elkövetési magatartásokat (...) eljárás alá vont ügyvéd nem ügyvédi minőségében, hanem – az ítélet indokolása alapján – hitelezői minőségben valósította meg. Ennek alapján az eljárás alá vont ügyvéd fegyelmi felelőssége nem a cselekmény elkövetésekor hatályban volt ÜESZ 3/2 pontja alapján áll fenn.

A cselekmény elkövetésekor hatályban volt Ütv. (az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 37. § b) pontja szerint: fegyelmi vétséget követ el az az ügyvéd, akinek az ügyvédi tevékenységen kívüli vétkes magatartása az ügyvédi kar tekintélyét csorbítja.

(...) eljárás alá vont ügyvéd a Szegedi Járásbíróság jogerős ítélete alapján bűncselekményt követett el. Ez – külön indokolás nélkül is – az ügyvédi kar tekintélyét csorbító magatartás.

A Fegyelmi Tanács ezért az eljárás alá vont ügyvéd fegyelmi felelősségét az Ütv. 37. § b) pontja alapján állapította meg 1 /egy/ rendbeli szándékos fegyelmi vétségben.

10. A Fegyelmi Tanács a fegyelmi büntetés kiszabása során az Üttv. 108. § b) pontjában írt, pénzbírság fegyelmi büntetést alkalmazta.

A Fegyelmi Tanácsa a pénzbírság mértékének a meghatározásánál súlyosító körülményként vette figyelembe a cselekmény tárgyi súlyát, azt, hogy tevékenységével az eljárás alá vont ügyvéd bűncselekményt valósított meg.

A Fegyelmi Tanács a büntetési tétel meghatározásánál az eljárás alá vont ügyvéd tárgyidőszakban igazolt betegségét enyhítő körülményként értékelte.

A Fegyelmi Tanács végül figyelembe vette azt is, hogy az eljárás alá vont ügyvédet a büntető bíróság jelentős összegű pénzbüntetésre ítélte, melyhez képes nincsen szükség külön nagy összegű pénzbírság kiszabására a fegyelmi eljárásban.

A Fegyelmi Tanács mindezek alapján az Üttv. szerint kiszabható pénzbírság középarányos mértékét közelítő, de azt el nem érő mértékű pénzbírságot szabott ki.

A Fegyelmi Tanács az eljárás alá vont ügyvédet az Üttv. 142. § (2) bekezdése és a fegyelmi eljárásról szóló 20/2018. (XI. 26.) MÜK Szabályzat (FESZ) 40.2. a) pontja alapján kötelezte a fegyelmi eljárás átalányköltségének megfizetésére.

Felhívja a Fegyelmi Tanács az eljárás alá vont ügyvéd figyelmét az Üttv. 22. § (1) bekezdés g) pontjában és a 149. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint (6) bekezdésében foglaltakra, különös tekintettel arra, hogy a végrehajtható fegyelmi határozatból fakadó fizetési kötelezettség felszólítás ellenére történő nem teljesítése a kamarai tagság megszüntetését eredményezi.

A Fegyelmi Tanács határozata elleni fellebbezési jog az Üttv. 135. §-án alapszik.

A fegyelmi tanács határozata 2021.01.29. napján jogerős és végrehajtható.