8/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat

az ügyvédi társulásról és az ügyvédi irodaközösségről * 

A Magyar Ügyvédi Kamara teljes ülése az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) 158. § (1) bekezdés 27. pontja és 208. § (21) bekezdése alapján, az Üttv. 157. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következő szabályzatot hozza:

1. Az ügyvédi társulás

1.1. Az ügyvédi társulásban részt vehetnek különböző ügyvédi kamarákban bejegyzett ügyvédek, ügyvédi irodák, európai közösségi jogászok és külföldi jogi tanácsadók is.

1.2. A társulási megállapodásban az Üttv. 101. § (3) bekezdésében meghatározottakon túl fel kell tüntetni

a) az ügyvédi társulás létrejöttének időpontját,

b) ha az ügyvédi társulás nem határozatlan időtartamra jött létre, az ügyvédi társulás időtartamát,

c) az ügyvédi társulásban részt vevő, az Üttv. 101. § (2) bekezdése szerinti nem ügyvéd tagok nevét,

d) az ügyvédi társulásban részt vevő tagok kamarai azonosító számát, ennek hiányában nyilvántartási számát (a továbbiakban együtt: kamarai azonosító számát),

e) ha az ügyvédi társulást nem ügyvéd vezeti, képviseli az ügyvédi társulást vezető, képviselő személy nevét.

1.3. Az ügyvédi társulást vezető, képviselő személy az ügyvédi társulás tagja, ügyvédi iroda tag esetén annak irodavezetője lehet.

1.4. Az ügyvédi társulást bármelyik tag legalább tizenöt napos határidővel felmondhatja, a tagok ennél hosszabb felmondási időben is megállapodhatnak.

1.5. Az ügyvédi társulás megszűnéséről, tagjainak változásáról az ügyvédi társulás ügyfeleit értesíteni, és a megbízási szerződéseket szükség szerint módosítani kell.

2. Az ügyvédi társulások bejelentése, nyilvántartása

2.1. Az ügyvédi társulás létrejöttét, megszűnését és a társulási megállapodás módosítását az ügyvédi társulást vezető, képviselő személy, az arra okot adó tény bekövetkezésétől számított harminc napon belül jelenti be annál a területi kamaránál, amelynek a tagja vagy amely nyilvántartásba vette.

2.2. Az ügyvédi társulást a területi kamara törli a nyilvántartásból, ha

a) bejelentették és igazolták a megszűnését,

b) az ügyvédi társulást vezető, képviselő személy kamarai tagsága megszűnik, vagy az ügyvédi társulást vezető, képviselő személyt törlik a kamarai nyilvántartásból, és harminc napon belül új vezető, képviselő személy nem kerül bejelentésre,

c) tagjainak száma egy főre csökken, vagy

d) az ügyvédi társulás nem felel meg a törvényben vagy az e szabályzatban meghatározott feltételeknek.

2.3. Az ügyvédi társulás bejegyzése, törlése és változásainak bejegyzése tárgyában hozott határozatot az eljáró területi kamara közli mindazon más területi kamarákkal, amelynek a területén az ügyvédi társulás tagjai irodával vagy fiókirodával rendelkeznek.

3. A megbízási jogviszonyra vonatkozó különös szabályok

3.1. A társulási megállapodás felhatalmazást adhat arra, hogy az ügyvédi társulás keretében ellátandó ügyre a megbízást az ügyvédi társulás nevében

a) az ügyvédi társulást vezető, képviselő személy vállalja, vagy

b) az ügyvédi társulást képviselő ügyvéd ellenjegyzésével az ügyvédi társulásnak a társulási megállapodásban meghatározott vagy bármely tagja vállalja.

3.2. Az ügyvédi társulás útján ellátandó ügy esetén ezt a tényt a megbízási szerződésben fel kell tüntetni.

3.3. Az ügyvédi társulásként vállalt megbízás teljesítése során – a felek eltérő rendelkezése hiányában – az Üttv. 28. § (3) bekezdése szerinti kötelezettségek, illetve jogok az ügyvédi társulás minden tagját terhelik, illetve megilletik.

3.4. Az ügyvédi társulásként vállalt megbízás teljesítésében – a felek eltérő rendelkezése hiányában – az ügyvédi társulás tagjai, valamint azoknak az Üttv. 28. § (5) bekezdése szerinti tagjai és alkalmazottai járhatnak el.

4. Az ügyvédi irodaközösség

4.1. Az infrastruktúra akkor minősül közösnek, ha az annak igénybevételére feljogosító tulajdoni-, bérleti, vagy egyéb jogviszonynak az irodaközösség valamennyi tagja az alanya.

4.2. Az ügyvédi irodaközösséget létrehozó megállapodásban fel kell tüntetni:

a) az irodaközösség létrejöttének időpontját,

b) ha az irodaközösség nem határozatlan időtartamra jött létre, az irodaközösség fennállásának időtartamát,

c) az irodaközösség tagjainak nevét, kamarai azonosító számát,

d) a közös infrastruktúra leírását,

e) a közös infrastruktúra igénybevételét megalapozó jogviszonyt,

f) a felek közötti költségviselésre vonatkozó szabályokat,

g) szükség szerint a nem ügyvédi tevékenységből származó bevételek felosztásának módját és arányát,

h) a területi kamarával kapcsolatot tartó tag – ügyvédi iroda esetén irodavezető – nevét.

4.3. Az ügyvédi irodaközösségről szóló megállapodást bármelyik tag legalább tizenöt napos határidővel felmondhatja, a tagok ennél hosszabb felmondási időben is megállapodhatnak.

4.4. Az ügyvédi irodaközösségről szóló megállapodás felmondása nem érinti az annak kapcsán létrejött polgári jogi és egyéb jogviszonyokat.

5. Az ügyvédi irodaközösségek bejelentése, nyilvántartása

5.1. Az irodaközösség létrejöttét, megszűnését és változásait az irodaközösséget létrehozó írásbeli megállapodásban kijelölt személy az arra okot adó tény bekövetkezésétől számított harminc napon belül jelenti be annál a területi kamaránál, amelynek a tagja vagy amely nyilvántartásba vette.

5.2. Az ügyvédi irodaközösséget a kamara törli a nyilvántartásból, ha

a) bejelentették és igazolták a megszűnését,

b) tagjainak száma egy főre csökken, vagy

c) nem felel meg a törvényben vagy az e szabályzatban meghatározott feltételeknek.

5.3. Az ügyvédi irodaközösség bejegyzése, törlése, és változásainak bejegyzése tárgyában hozott határozatot az eljáró területi kamara közli mindazon más területi kamarákkal, amelynek a területén az ügyvédi irodaközösség tagjai irodával vagy fiókirodával rendelkeznek.

6. Az ügyvédi irodaközösségek működésére vonatkozó különös szabályok

6.1. Az ügyvédi irodaközösség tagjai a tevékenység folytatására alkalmas irodahelyiségre vonatkozó követelményekről, az irodahelyiség megfelelőségéről és az egy címre bejelentett irodahelyiséggel rendelkezőkre vonatkozó szabályokról szóló szabályzatban foglalt kötelezettségeiknek együttesen kötelesek eleget tenni.

6.2. Az ügyvédi irodaközösségben olyan fizikai, technikai, számítástechnikai és egyéb feltételeket kell kialakítani, hogy az önállóan, egymástól függetlenül működő irodaközösségi tagoknak az ügyvédi titok megtartására vonatkozó kötelezettsége egymással szemben is biztosított legyen.

6.3. Az ügyvédi titok megtartásának feltételeit az ügyvédi irodaközösség több tagjával is munkaviszonyban álló alkalmazott ügyvéd, ügyvédjelölt és ügyvédasszisztens vonatkozásában is biztosítani kell.

6.4. Amennyiben az ügyvédi irodaközösség tagjai egymással ellenérdekű felek részére végeznek ügyvédi tevékenységet, biztosítaniuk kell, hogy az irodaközösség egyes tagjainak ugyanazon alkalmazottja, vagy megbízottja az érintett ügyek közül csak az egyikkel kapcsolatosan vehessen részt a feladat ellátásában.

7. Hatálybalépés és átmeneti rendelkezések

7.1. Ez a szabályzat 2018. január 1-jén lép hatályba.

7.2. Hatályát veszti az ügyvédi társulásról szóló 2/2006. (III. 20.) MÜK szabályzat.

7.3. Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 23. § (5) bekezdése és a 7.2. pont szerinti szabályzat alapján nyilvántartásba vett és az e szabályzat hatálybalépése napján területi ügyvédi kamarai nyilvántartásban szereplő ügyvédi társulásokat az ügyvédi kamarai nyilvántartásba fel kell venni.

7.4. A 7.3. pont szerinti ügyvédi társulások a társulási megállapodásaikat 2018. március 31-ig kötelesek felülvizsgálni és szükség szerint az Üttv., valamint az e szabályzat rendelkezéseinek megfelelően módosítani, továbbá az Üttv. szerint bejelentendő, az ügyvédi kamarai nyilvántartásban nem szereplő adataikat bejelenteni.

7.5. A 7.3. pont szerinti ügyvédi társulásoknak az Üttv.-vel és az e szabályzattal ellentétes rendelkezései nem alkalmazhatóak.