Magyar

 

Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Bács-Kiskun Megyei Fegyelmi Tanácsának F.10/2018/7. határozata

ügyvédi visszaélésről, üzletszerűen elkövetett sikkasztásról, közokirat hamisításról

A Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa a törölt egyéni ügyvéd ellen folyamatban lévő fegyelmi eljárásban a 2020. év szeptember hó 22. napján megtartott nem nyilvános tárgyaláson zárt ülésben meghozta és kihirdette az alábbi fegyelmi

határozatot:

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy

(...)

eljárás alá vont ügyvéd

16 rendbeli szándékos fegyelmi vétséget követett el, ezért

10 év kizárás

fegyelmi büntetéssel sújtja.

A Fegyelmi Tanács kötelezi az eljárás alá vont ügyvédet arra, hogy a 80.000 Ft (azaz Nyolcvanezer Forint) átalányköltséget 30 napon belül fizessen meg banki utalással a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara 11732002–20500382 sz. bankszámlaszámára, az ügyszámra való hivatkozással.

A határozat ellen annak kézbesítésétől számított 15 napon belül az eljárás alá vont ügyvéd, illetve a fegyelmi biztos az elsőfokú fegyelmi tanácsnál benyújtott, de a másodfokú fegyelmi tanácsnak címzett fellebbezéssel élhet.

A fellebbezésben elő kell terjeszteni annak indokait is. A fellebbezésben akkor lehet új tényre vagy bizonyítékra hivatkozni, ha a fellebbező az elsőfokú eljárásban arra önhibáján kívül nem hivatkozott. Ha a fellebbezést papír alapon terjesztik elő, azt két eredeti példányban kell benyújtani.

Indokolás

A Fegyelmi Tanács a lefolytatott bizonyítás, valamint a rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg.

I. (...) eljárás alá vont ügyvédet 2017. december 31. napján jegyezték be a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara névjegyzékébe.

Eljárás alá vont ügyvédnek fegyelmi előélete nincsen. Ezt meghaladóan eljárás alá vont ügyvéd személyi körülményeire nem állnak rendelkezésre adatok.

II/1. (...) a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamarához 2017. augusztus 28. napján érkezett beadványában (...) tevékenységét kifogásolta, mert adásvételi szerződést szerkesztett neki, mint vevőnek, azzal, hogy a Fundamenta Lakáskasszától igényelt 11.250.000 Ft, azaz Tizenegymillió-kettőszázötvenezer forint hitelt ügyvédi letétbe teljesít, melyről ügyvédi letéti szerződés készült. Nem történt meg a letéti szerződésnek megfelelő letétkezelés és teljesítés, ezért panaszos javára nem került bejegyzésre a tulajdonjog. Jelentős kár érte, mert a tulajdonjoga hiánya ellenére a felvett hitelt fizetni kell. Csatolta a vonatkozó iratokat.

A Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara Elnöke 2017. szeptember 05. napján előzetes vizsgálatot rendelt el (...) ügyvéddel szemben, mely 2017. december 05. napján 2018. március 05. napjáig meghosszabbításra került.

Eljárás alá vont ügyvéd igazoló jelentést nem terjesztett elő, az ügyre vonatkozó iratokat felhívás ellenére nem küldte meg.

Fegyelmi Megbízott összefoglaló jelentése alapján a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara elnöke 2018. március 05. napján F.10/2018. sz. alatt fegyelmi eljárást kezdeményezett eljárás alá vont ügyvéd ellen (...) bejelentése alapján lefolytatott előzetes vizsgálati eljárás eredményeként.

A fegyelmi megbízott az összefoglaló jelentésében hivatkozott arra, hogy alapos gyanú merült fel arra, hogy eljárás alá vont ügyvéd megsértette a letét és pénzkezelés, valamint a letétnyilvántartás részletes szabályairól szóló 1/2014. (XI. 3.) MÜK szabályzat 19. § (1) bekezdését, miszerint

az ügyvéd a letét tárgyát a letéti szerződés feltételei szerint, biztonságosan, a jogosulatlan hozzáférést meggátló módon köteles őrizni. A letétet nem használhatja, más őrizetébe nem adhatja, kivéve, ha ebbe a letevő beleegyezett, vagy ez a letevőnek károsodástól való megóvása érdekében szükséges.

A fentiek okán a Fegyelmi eljárási Szabályzat (FESZ) 18. § (1) bekezdésének c) pontja alapján 1 rb. szándékos fegyelmi vétség elkövetése okán fegyelmi eljárás kezdeményezésére került sor eljárás alá vont ügyvéddel szemben.

A Fegyelmi bizottság elnöke kijelölte az eljáró fegyelmi tanácsot.

II/2. (...) a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamarához 2017. szeptember 04. napján kelt 2017. szeptember 05. érkezett beadványában (...) tevékenységét kifogásolta, mivel a 25.000.000 Ft azaz Huszonötmillió forint ügyvédi letétbe helyezett pénzét, melyről letéti szerződés készült és letéti igazolás, eljárás alá vont ügyvéd az ügyvédi letéti szerződésben foglaltakat 2017. április 02. napjáig nem teljesítette és a letétet sem utalta vissza letevő részére. Ezt követően újabb megbízási és letéti szerződést kötött vele, mely ténylegesen a teljesítési határidő hosszabbítására irányult, azaz 2017. augusztus 10. napjáig. A módosított letéti szerződés alapján sem történt teljesítés és visszautalás sem, ezért büntető feljelentést is tett a Kecskeméti Rendőrkapitányságon 2017. szeptember 01. napján. A vonatkozó iratokat panaszos becsatolta és a feljelentést is.

A Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara Elnöke 2017. szeptember 08. napján előzetes vizsgálatot rendelt el (...) ügyvéddel szemben, mely 2017. december 07. napján 2018. március 08. napjáig meghosszabbításra került.

Eljárás alá vont ügyvéd igazoló jelentést nem terjesztett elő, az ügyre vonatkozó iratokat felhívás ellenére nem küldte meg.

A Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara elnöke a fegyelmi megbízott összefoglaló jelentése alapján F.11/2018. sz. alatt 2018. március 08. napján fegyelmi eljárást kezdeményezett eljárás alá vont ügyvéd ellen (...) bejelentése alapján lefolytatott előzetes vizsgálati eljárás eredményeként.

A fegyelmi megbízott az összefoglaló jelentésében hivatkozott arra, hogy alapos gyanú merült fel arra, eljárás alá vont ügyvéd megsértette a letét és pénzkezelés, valamint a letétnyilvántartás részletes szabályairól szóló 1/2014. (XI. 3.) MÜK szabályzat 19. § (1) bekezdését miszerint

az ügyvéd a letét tárgyát a letéti szerződés feltételei szerint, biztonságosan, a jogosulatlan hozzáférést meggátló módon köteles őrizni. A letétet nem használhatja, más őrizetébe nem adhatja, kivéve, ha ebbe a letevő beleegyezett, vagy ez a letevőnek károsodástól való megóvása érdekében szükséges.

A fentiek okán a Fegyelmi eljárási Szabályzat (FESZ) 18. § (1) bekezdésének c) pontja alapján 1 rb. szándékos fegyelmi vétség elkövetése okán fegyelmi eljárás kezdeményezésére került sor eljárás alá vont ügyvéddel szemben.

A Fegyelmi bizottság elnöke kijelölte az eljáró fegyelmi tanácsot.

II/3. A Kecskeméti Járási és Nyomozó Ügyészség 2018. április 19. napján kelt vádirata alapján Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara (...) ellen előzetes vizsgálatot kezdeményezett. A vádirat eljárás alá vont ügyvédet 15 rb. a Btk. 285. § (19 bekezdésébe ütköző és a (4) bekezdés szerint minősülő ügyvédi visszaélés büntette elkövetésével, valamint 7 rb. a Btk. 372. § (1) bekezdésébe ütköző és a (4) bekezdés b) pontja szerint minősülő nagyobb értékre üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntettével, 8 rb. a Btk. 372. § (1) bekezdésébe ütköző és a (5) bekezdés b) pontja szerint minősülő jelentős értékre üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntettével, valamint 1 rb. a Btk. 342. § (1) bekezdésének c) pontjába ütköző és aszerint minősülő közokirathamisítás elkövetésével vádolta meg.

A Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara Elnöke 2018. május 16. napján előzetes vizsgálatot rendelt el (...) ügyvéddel szemben.

Eljárás alá vont ügyvéd igazoló jelentést nem terjesztett elő, az ügyre vonatkozó iratokat felhívás ellenére nem küldte meg.

A Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara elnöke a fegyelmi megbízott összefoglaló jelentése alapján F.17/2018. sz. alatt 2018. augusztus 16. napján fegyelmi eljárást kezdeményezett eljárás alá vont ügyvéd ellen a hivatalból lefolytatott előzetes vizsgálati eljárás eredményeként.

A fegyelmi megbízott az összefoglaló jelentésben hivatkozott arra, hogy alapos gyanú merül fel arra, eljárás alá vont ügyvéd megsértette

– a letét és pénzkezelés, valamint a letétnyilvántartás részletes szabályairól szóló 1/2014. (XI. 3.) MÜK szabályzat 19. § (1) bekezdését miszerint

az ügyvéd a letét tárgyát a letéti szerződés feltételei szerint, biztonságosan, a jogosulatlan hozzáférést meggátló módon köteles őrizni. A letétet nem használhatja, más őrizetébe nem adhatja, kivéve, ha ebbe a letevő beleegyezett, vagy ez a letevőnek károsodástól való megóvása érdekében szükséges.

– az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 3. § (2) bekezdést, mely szerint:

Az ügyvédnek hivatását a legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen, a jogszabályok megtartásával kell gyakorolnia, tevékenységében köteles mindenkor az ügyvédi hivatáshoz méltó magatartást tanúsítani.

– az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 8/1999. (III. 22.) MÜK szabályzat 3.2. pontjának rendelkezését, mely szerint:

Az ügyvédnek hivatását a legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen, a jogszabályok megtartásával kell gyakorolnia, tevékenységében köteles mindenkor az ügyvédi hivatáshoz méltó magatartást tanúsítani.

– az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 3. § (3) bekezdést, mely szerint:

Az ügyvéd nem működhet közre, ha az a hivatásával nem egyeztethető össze, így különösen ha a közreműködését olyan jogügylethez kérik, amely jogszabályba ütközik, vagy jogszabály megkerülésére irányul.

– az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 8/1999. (III. 22.) MÜK szabályzat 7.1. pontjának rendelkezését, mely szerint:

Tilos jogszabályba ütköző vagy jogszabály kijátszását célzó okiratot szerkeszteni, vagy annak szerkesztésében közreműködni.

A fentiek okán a Fegyelmi eljárási Szabályzat (FESZ) 18. § (1) bekezdésének c) pontja alapján 31 rb. szándékos fegyelmi vétség elkövetése okán fegyelmi eljárás kezdeményezésére került sor eljárás alá vont ügyvéddel szemben.

A Fegyelmi bizottság elnöke kijelölte az eljáró fegyelmi tanácsot.

III. A Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa az F.11/2018. sz. alatt és az F.17/2018. sz. alatt indult fegyelmi eljárásokat az F.10/2018. szám alatt indult fegyelmi eljáráshoz egyesítette 2018. október 15. napján, melyre fellebbezés nem érkezett.

Ezt követően a fegyelmi tanács 2018. december 04. napján fegyelmi tárgyalást tartott. A fegyelmi tárgyaláson eljárás alá vont ügyvéd nem tudott megjelenni, mert a Büntető-végrehajtási Intézet nem tudta előállítani. Kérte a tárgyalás távollétében történő megtartását, bizonyítási indítványa nem volt és tájékoztatásul közölte, hogy a Kecskeméti Járásbíróság 2018. október 04. napján nem jogerős ítéletet hozott.

(...) panaszos szabályszerű idézésre nem jelent meg, azonban a fegyelmi tanács felhívására iratokat becsatolta. (...) szabályszerű idézésre megjelent és korábbi nyilatkozatait fenntartotta, pontosította, hogy nemcsak ő, hanem párja (...) is károsult. Kiegészítette korábbi nyilatkozatát azzal, hogy ahhoz, hogy tulajdonjoga bejegyzésre kerülhessen 10.000.000 Ft személyi kölcsönt is felvettek párjával, így jelenleg a Fundamenta hitelen túl, a személyi kölcsön havi részleteit is fizetniük kell.

Ezt követően a fegyelmi tanács 2018. december 04. napján a fegyelmi eljárást felfüggesztette a büntető eljárás jogerős befejezéséig, tekintettel arra, hogy a büntetőeljárás összefüggésben van a folyamatban lévő fegyelmi eljárással. A felfüggesztő határozat ellen fellebbezés nem érkezett.

A Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamarához 2020. június 23. napján érkezett be a másodfokú ítélet, majd ezt követően a jogszabályváltozás okán a Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Bács-Kiskun Megyei Fegyelmi Tanácsa 2020. szeptember 22. napjára tárgyalást tűzött.

IV. Az eljárás alá vont ügyvéd fegyelmi felelősségét a büntető eljárás során elismerte, míg a fegyelmi eljárásban érdemi nyilatkozatot nem tett.

A fegyelmi tárgyaláson sem eljárás alá vont ügyvéd, sem panaszosok, nem jelentek meg, s távolmaradásukat sem mentették ki kivéve (...).

A fegyelmi biztos a lefolytatott bizonyítási eljárás eredményeként végindítványában az összefoglaló jelentésében írt álláspontját fenntartotta, azonban a minősítést módosította és az egyesített eljárás adatai, illetőleg a jogerős ítélet alapján álláspontja szerint az állapítható meg, hogy eljárás alá vont ügyvéd 15 esetben megszegte a letét és pénzkezelés, valamint a letéti nyilvántartásról szóló 1/2014. (XI. 3.) MÜK szabályzat 19. § (1) bekezdésének rendelkezéseit, valamint az Ügyvédi Hivatás Etikai Szabályairól és elvárásairól szóló többször módosított 8/1999. (III. 22.) MÜK szabályzat 3/2. pontjának rendelkezését és így összesen 16 rendbeli szándékos fegyelmi vétséget valósított meg. Indítványozta, hogy a fegyelmi tanács eljárás alá vont ügyvéd ellen kizárás fegyelmi büntetést szabjon ki, melynek tartamát 10 évben szabja meg és marasztalja a költségekben.

V. A fegyelmi biztos indítványa alapos.

A Fegyelmi Tanács a tényállást Kecskeméti Járásbíróság 13.B.301/2018/50. számú és a másodfokon eljáró Szolnoki Törvényszék 2.Bf.884/2019/20. számú ítéleti alapján, valamint a panaszosok nyilatkozatai és a becsatolt iratok alapján állapította meg. Az ítéleti tényállás valamennyi fegyelmi eljárás anyagát magában foglalja. A büntető eljárás során eljárás alá vont ügyvéd bűnösségére is kiterjedő tényfeltáró beismerő vallomást tett, erre tekintettel az ítéleti tényállást maradéktalanul elfogadta az alábbiak szerint:

1. (...) vádlott a (................) eladók, valamint (...) és (...) vevők közötti, a Kecskemét, Faragó Béla fasor 1/A. földszint 4. szám alatti ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötése során okiratszerkesztő és letétkezelő ügyvédként járt el a (...) szám alatti irodájában 2017. május 15. napján.

A jogügylethez kapcsolódóan 2017. augusztus 2. napján négy részletben, összesen 11.170.300 Ft vételárrész került befizetésre az (...) Ügyvédi Iroda OTP Bank Nyrt.-nél vezetett, vádlott által kezelt 11732002–20382959 számú ügyvédi letéti számlájára.

(...) vádlott az ügyvédi hivatásából folyó kötelezettségét megszegve a fenti összeget nem fizette ki az eladóknak, és a vevőknek sem szolgáltatta vissza, a 11.170.300 Ft-ot a 2017. augusztus 2. és 2017. augusztus 22. napja közötti időszakban, pontosabban meg nem állapítható időpontban jogtalanul eltulajdonította, és ezzel (...) és (...) sértetteknek ilyen összegű kárt okozott, amely nem térült meg. A letéti számlán 2017. augusztus 22. napján 146.900 Ft állt rendelkezésre.

(...) és (...) sértettek, mint egyetemleges jogosultak polgári jogi igényt terjesztettek elő a vádlottal szemben 11.170.300 Ft kártérítés és annak 2017. augusztus 23. napjától járó törvényes mértékű késedelmi kamata megfizetése iránt.

2. (...) sértett és (...) vádlott 2015. szeptember 17. napján a vádlott Kecskemét, Mikes utca 9. szám alatti irodájában megbízási és letéti szerződést kötöttek egymással.

A szerződésben a felek rögzítették, hogy a Kecskemét, Semmelweis utca 17. szám alatti ingatlant az Unicredit Bank Hungary Zrt. javára bejegyzett önálló zálogjog terheli. (...) sértett követelésvásárlást követően tehermentesíteni kívánta az ingatlant. A sértett a szerződésben megbízta a vádlottat azzal, hogy nevében és érdekében eljárva a követelésvásárlás során jogi tanácsokat adjon, ellenőrizze, hogy a követelésvásárlást követően eljárjon annak érdekében, hogy a sértett az Unicredit Bank Hungary Zrt. jogutódjaként léphessen fel, továbbá intézkedjen a zálogjog törlése iránt.

(...) sértett a követelésvásárlás érdekében 6.500.000 Ft-ot ügyvédi letétbe helyezett az (...) Ügyvédi Iroda OTP Bank Nyrt-nél vezetett, vádlott által kezelt 11732002–20382959 számú ügyvédi letéti számlájára. A befizetés ténylegesen a (....) Iroda számlájáról történt meg 2015. szeptember 18. napján.

(...) vádlott az ügyvédi hivatásából folyó kötelességét megszegve a 2015. szeptember 18. és 2017. augusztus 22. napja közötti időszakban, pontosabban meg nem határozható időpontban az ügyvédi letétbe helyezett 6.500.000 Ft-ot jogtalanul eltulajdonította, és ezzel (...) sértettnek ilyen összegű kárt okozott, amely nem térült meg.

(...) sértett 6.500.000 Ft kártérítés megfizetése iránti polgári jogi igényt terjesztett elő a vádlottal szemben.

3. (...) és (...), mint eladók, valamint (...), mint vevő a vádlott (...). szám alatti ügyvédi irodájában 2016. október 14. napján adásvételi szerződést kötöttek a vádlott közreműködésével a Kecskemét, Kós Károly utca 22. szám alatti ingatlanra vonatkozóan. A szerződő felek az ingatlan vételárát 32.500.000 Ft-ban határozták meg.

(...) sértett és (...) vádlott december 2. napján a vádlott Kecskemét, Mikes utca 9. szám alatti irodájában megbízási és letéti szerződést kötöttek egymással. A szerződésben a felek rögzítették, hogy a Kecskemét, Dobó krt. 8. I/32. szám alatti ingatlant az MKB Bank Zrt. javára bejegyzett jelzálogjog terheli, és e követelést a sértett megvásárolja, ennek érdekében megbízási szerződést kötött egy faktorcéggel. A sértett a szerződésben egyebek mellett megbízta a vádlottat azzal, hogy nevében és érdekében eljárva a követelésvásárlás során jogi tanácsokat adjon, ellenőrizze, hogy a követelésvásárlás a jogszabályoknak és a sértett érdekeinek megfelelően történik-e, a követelésvásárlás ellenértékét és a faktorcég megbízási díját, a letétbe helyezett összeget az MKB Bank Zrt. és a faktorcég közötti engedményezési szerződésnek megfelelően utalja át.

(...) sértett a szerződésben foglaltaknak megfelelően 2016. december 8. napján 25.000.000 Ft-ot a faktorcég megbízási díjaként átutalt az (...) Ügyvédi Iroda OTP Bank Nyrt-nél vezetett, vádlott által kezelt 11732002–20382959 számú ügyvédi letéti számlájára, ezen összeget ügyvédi letétbe helyezve.

(...) vádlott és (...) sértett 2017. június 9. napján újabb megbízási és letéti szerződést kötöttek egymással, amelyben rögzítették, hogy a fenti összeg ügyvédi letétbe helyezésére korábban sor került.

(...) vádlott az ügyvédi hivatásából folyó kötelességét megszegve a 2016. december 8. és 2017. augusztus 22. napja közötti időszakban, pontosan meg nem határozható időpontban az ügyvédi letétbe helyezett 25.000.000 Ft-ot jogtalanul eltulajdonította, és ezzel (...) sértettnek ilyen összegű kárt okozott, amely nem térült meg.

(...) sértett 25.000.000 Ft kártérítés és 1.500.000 Ft kötbér megfizetése iránt polgári jogi igényt terjesztett elő a vádlottal szemben.

4. (...) sértett és (...) vádlott 2017. január 12. napján a vádlott Kecskemét, Mikes utca 9. szám alatti irodájában megbízási és letéti szerződést kötöttek egymással. A szerződésben a felek rögzítették, hogy a Kecskemét-Hetényegyháza, Kikelet utca 58. és a Kecskemét-Hetényegyháza, Móricz Zsigmond utca 16. szám alatti ingatlanokat a K&H Bank Zrt. javára bejegyzett jelzálogjog és ehhez kapcsolódó vételi jog terheli, amely követelést a sértett meg kívánja vásárolni.

A sértett a szerződésben megbízta a vádlottat egyebek mellett azzal, hogy nevében és érdekében eljárva a követelésvásárlás során jogi tanácsokat adjon, ellenőrizze, hogy a követelésvásárlás a jogszabályoknak és a sértett érdekeinek megfelelően történik-e, a követelésvásárlás ellenértékét, azaz az ügyvédi letétbe helyezett összeget fizesse meg a pénzintézetnek.

(...) sértett 2017. január 20. napján a követelés ellenértékeként 13.500.000 Ft-ot átutalt az (...) Iroda OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11732002–20382959 számú ügyvédi letéti számlájára, ezen összeget ügyvédi letétbe helyezve.

(...) vádlott az ügyvédi hivatásából folyó kötelességét megszegve a 2017. január 20. és 2017. augusztus 22. napja közötti időszakban, pontosabban meg nem határozható időpontban az ügyvédi letétbe helyezett 13.500.000 Ft-ot jogtalanul eltulajdonította, és ezzel (...) sértettnek ilyen összegű kárt okozott, amely nem térült meg.

(...) sértett 13.500.000 Ft kártérítés megfizetése iránt polgári jogi igényt terjesztett elő a vádlottal szemben.

5. (...) vádlott a (...) eladó és a (...) Korlátolt Felelősségű Társaság vevő közötti, a kecskeméti belterületi 21963/17 és 21963/18 helyrajzi szám alatti ingatlanokra vonatkozó adásvételi szerződés megkötése során okiratszerkesztő és ellenjegyző ügyvédként járt el a Kecskemét, Mikes utca 9. szám alatti ügyvédi irodájában 2017. január 6. napján a (...) Kft. sértettet dr. (...) ügyvezető képviselte az előszerződés megkötése során.

A jogügylethez kapcsolódóan, a szerződésben foglaltaknak megfelelően a vevő 2017. január 6. napján 2.000.000 Ft vételár előleget átutalt az (...) Iroda OTP Bank Nyrt-nél vezetett, vádlott által kezelt 11732002–20382959 számú ügyvédi letéti számlájára, ezen összeget ügyvédi letétbe helyezve.

(...) vádlott az ügyvédi hivatásából folyó kötelezettségét megszegve a 2017. január 6. és 2017. augusztus 22. napja közötti időszakban, pontosabban meg nem határozható időpontban az ügyvédi letétbe helyezett 2.000.000 Ft-ot jogtalanul eltulajdonította, és ezzel a (...) Kft. sértettnek ilyen összegű kárt okozott, amely nem térült meg.

A (...) Kft. sértett 2.000.000 Ft kártérítés megfizetése iránt polgári jogi igényt terjesztett elő a vádlottal szemben.

6. (...) vádlott a (...) és (...) haszonélvező, valamint (...) vevő közötti, a Kecskemét, Kisfái tanya 257. szám alatti ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötése során okiratszerkesztő, és ellenjegyző ügyvédként járt el a Kecskemét, Mikes utca 9. szám alatti ügyvédi irodájában 2017. február 22. napján.

A szerződésben foglaltaknak megfelelően a 8.000.000 Ft-os vételárból a vevő a szerződés megkötésének napján 1.000.000 Ft-ot foglalóként készpénzben befizetett az (...) Ügyvédi Iroda OTP Bank Nyrt-nél vezetett, vádlott által kezelt 11732002–20382959 számú ügyvédi letéti számlájára, ezen összeget ügyvédi letétbe helyezve.

(...) vádlott az ügyvédi hivatásából folyó kötelezettségét megszegve a 2017. február 22. és 2017. augusztus 22. napja közötti időszakban, pontosabban meg nem határozható időpontban az ügyvédi letétbe helyezett 1.000.000 Ft-ot jogtalanul eltulajdonította, és ezzel (...) sértettnek ilyen összegű kárt okozott, amely nem térült meg.

(...) sértett 1.000.000 Ft kártérítés és annak 2017. szeptember 19. napjától járó törvényes mértékű késedelmi kamata megfizetése iránt polgári jogi igényt terjesztett elő a vádlottal szemben.

7. (...) vádlott a (...) és (...) eladók, valamint (...) vevők között, a kecskeméti külterület 0367/14, 0367/28 és 0367/29 helyrajzi szám alatti ingatlanokra vonatkozó adásvételi szerződés és letéti szerződés megkötése során okiratszerkesztő, és ellenjegyző ügyvédként járt el a Kecskemét, Mikes utca 9. szám alatti ügyvédi irodájában 2017. március 17. napján.

A szerződésben a felek az ingatlanok vételárát 26.000.000 Ft-ban határozták meg és a vevők vállalták, hogy abból 10.000.000 Ft-ot foglalóként megfizettek oly módon, hogy a szerződéskötés napján 2.000.000 Ft-ot készpénzben átutalnak az eladóknak, míg a fennmaradó 8.000.000 Ft-ot a vádlott ügyvédi irodájának letéti számlájára befizetik.

A vevők a szerződésben foglaltaknak megfelelően 8.000.000 Ft-ot 2017. március 23. napján az (...) Iroda OTP Bank Nyrt-nél vezetett, vádlott által kezelt 11732002–20382959 számú ügyvédi letéti számlájára átutaltak, ezen összeget ügyvédi letétbe helyezve.

A szerződő felek 2017. május 29. napján a vádlott által szerkesztett és ellenjegyzett újabb letéti szerződést kötöttek, amelyben kötelezték a vádlott által képviselt ügyvédi irodát arra, hogy az ügyvédi letétbe helyezett 8.000.000 Ft-ból 2.000.000 Ft-ot (...) eladók részére fizessen ki. A kifizetés készpénzben megtörtént.

(...) vádlott az ügyvédi hivatásából folyó kötelességét megszegve 2017. március 23. és 2017. augusztus 22. napja közötti időszakban, pontosabban meg nem határozható időpontban az ügyvédi letétbe helyezett 8.000.000 Ft-ból a fenti kifizetést követően fennmaradó 6.000.000 Ft-ot jogtalanul eltulajdonította, és ezzel (...) sértetteknek ilyen összegű kárt okozott, amely nem térült meg.

(...) sértettek 3.000.000–3.000.000 Ft kártérítés megfizetés iránt polgári jogi igényt terjesztett elő a vádlottal szemben.

8. (...) vádlott a (...) eladók, valamint (...) vevő közötti, a Kecskemét, Szolnokihegy tanya 12., 39., 40., 40/B. És 41. szám alatti ingatlanokra vonatkozó adásvételi szerződés megkötése során okiratszerkesztő, és ellenjegyző ügyvédként járt el a Kecskemét, Mikes utca 9. szám alatti ügyvédi irodájában 2017. május 22. napján.

A szerződésben foglaltaknak megfelelően a 10.000.000 Ft-os vételárból a vevő 2017. május 23. napján 1.000.000 Ft-ot foglalóként átutalt az (...) Iroda OTP Bank Nyrt-nél vezetett, vádlott által kezelt 11732002–20382959 számú ügyvédi letéti számlájára, ezen összeget ügyvédi letétbe helyezve.

Az ügyvédi letétbe helyezett összegből a vádlott 470.000 Ft-ot az ingatlanközvetítő irodánál kialakult és (...) sértettel előzetesen közölt szerződéses gyakorlatnak megfelelően ingatlanközvetítői jutalékként kifizetett a House 36 Ingatlanbázis Kft. részére.

(...) vádlott az ügyvédi hivatásából folyó kötelességét megszegve a 2017. május 23. és 2017. augusztus 22. napja közötti időszakban, pontosabban meg nem határozható időpontban az ügyvédi letétbe helyezett 1.000.000 Ft-ból a fenti kifizetést követően fennmaradó 530.000 Ft-ot jogtalanul eltulajdonította, azt nem fizette ki az eladók részére, és ezzel (...) sértettnek ilyen összegű kárt okozott, amely nem térült meg.

(...) sértett 1.000.000 Ft kártérítés és annak 2017. augusztus 23. napjától járó, törvényes mértékű késedelmi kamata megfizetése iránt polgári jogi igényt terjesztett elő a vádlottal szemben.

9. (...) vádlott a (...) és tulajdonostársai, mint eladók, valamint (...), mint vevő között, a Kecskemét, Róna utca 38. szám alatti ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötése során okiratszerkesztő, és ellenjegyző ügyvédként járt el a Kecskemét, Mikes utca 9. szám alatti ügyvédi irodájában 2017. július 18. napján.

A szerződésben a felek az ingatlan vételárát 15.0000.000 Ft-ban határozták meg, melyből a vevő 1.500.000 Ft-ot foglalóként a szerződés megkötésének napján készpénzben befizetett az (...) Iroda OTP Bank Nyrt-nél vezetett, vádlott által kezelt 11732002–20382959 számú ügyvédi letéti számlájára, ezen összeget ügyvédi letétbe helyezve.

(...) vádlott az ügyvédi hivatásából folyó kötelességét megszegve a 2017. július 18. és 2017. augusztus 2. napja közötti időszakban, pontosabban meg nem határozható időpontba az ügyvédi letétbe helyezett 1.500.000 Ft-ot jogtalanul eltulajdonította és ezzel (...) sértettnek ilyen összegű kárt okozott.

A kárból utóbb 1.250.000 Ft megtérült figyelemmel arra, hogy a 2018. január 11. napján kelt szerződés kiegészítésében az eladók (...) kivételével elismerték a részükre járó foglaló megfizetését. Az így fennmaradó 250.000 Ft kár nem térült meg.

(...) sértett 250.000 Ft kártérítés megfizetése iránt polgári igényt terjesztett elő a vádlottal szemben.

10. (...) sértett és (...) vádlott 2015. december 15. napján a vádlott Kecskemét, Mikes utca 9. szám alatti irodájában megbízási és letéti szerződést kötöttek egymással, amelyben a sértett megbízta a vádlottat azzal, hogy a Tiszaug, Legyes tanya alatti ingatlanra bejegyezett követelés megvásárlása során nevében és képviseletében eljárjon. A sértett a szerződés megkötésével egyidejűleg 5.000.000 Ft-ot átadott a vádlott részére az (...) Iroda OTP Bank Nyrt-nél vezetett és vádlott által kezelt 11732002–20382959 számú ügyvédi letéti számlájára történő befizetés céljából.

(...) sértett a 2015. december 18. napján kelt, tartozás visszafizetéséről készült nyilatkozatban úgy nyilatkozott, hogy az 5.000.000 Ft letéti összeg vonatkozásában a vádlottal szemben nincs követelése.

Ezt követően (...) sértett és (...) vádlott 2016. október 18. napján a vádlott Kecskemét, Mikes utca 9. szám alatti irodájában újabb megbízási és letéti szerződést kötöttek egymással. A szerződésben a felek rögzítették, hogy a Kecskemét, Kós Károly utca 27., illetőleg a Kecskemét, Dobó körút 8. I/32. Szám alatti ingatlanokat az MKB Bank Zrt. javára bejegyzett jelzálogjog terheli, és az ehhez kapcsolódó követelést a sértett meg kívánta vásárolni.

A sértett a szerződésben megbízta a vádlottat egyebek mellett azzal, hogy nevében és érdekében eljárva a követelésvásárlás során jogi tanácsokat adjon, ellenőrizze, hogy a követelésvásárlás ellenértékét, azaz az ügyvédi letétbe helyezett összeget fizesse meg a pénzintézetnek.

(...) sértett a szerződés megkötésekor a követelés ellenértékeként, illetőleg ahhoz kapcsolódó egyéb jogcímen 25.000.000 Ft-ot befizetett az (...) Iroda OTP Bank Nyrt-nél vezetett, vádlott által kezelt 11732002–20382959 számú ügyvédi letéti számlájára, ezen összeget ügyvédi letétbe helyezve.

(...) vádlott az ügyvédi hivatásából folyó kötelességét megszegve a 2016. október 18. és 2017. augusztus 22. napja közötti időszakban, pontosabban meg nem határozható időpontban az ügyvédi letétbe helyezett 25.000.000 Ft-ot jogtalanul eltulajdonította és ezzel (...) sértettnek ilyen összegű kárt okozott, amely nem térült meg.

A vádlott 16.875.000 Ft-ra vonatkozóan közjegyző előtti tartozás elismerő nyilatkozatot tett, amely alapján a sértett végrehajtási eljárást indított a vádlottal szemben.

(...) sértett 12.625.000 Ft kártérítés megfizetése iránt polgári jogi igényt terjesztett elő a vádlottal szemben.

11. (...) sértett és (...) vádlott 2015. szeptember 7. napján a vádlott Kecskemét, Mikes utca 9. szám alatti irodájában letéti szerződést kötöttek egymással.

A szerzőségben foglaltaknak megfelelően (...) sértett 2015. szeptember 7. napján 2.600.000 Ft-ot átutalt az (...) Iroda OTP Bank Nyrt-nél vezetett, vádlott által kezelt 11732002–20382959 számú ügyvédi letéti számlájára, ezen összeget ügyvédi letétbe helyezve annak érdekében, hogy a vádlott azt a Solt, Ady Endre utca 8. szám alatti ingatlan tehermentesítésére, az ingatlanra a Raiffesisen Bank Zrt. javára bejegyzett önálló zálogjog alapjául szolgáló követelés megvásárlására használja fel.

(...) vádlott az ügyvédi hivatásából folyó kötelezettségét megszegve a 2015. szeptember 7. és 2016. június 20. napja közötti időszakban, pontosabban meg nem határozható időpontban az ügyvédi letétbe helyezett 2.000.000 Ft-ot jogtalanul eltulajdonította, és ezzel (...) sértettnek ilyen összegű kárt okozott. Az ügyvéd letéti számla egyenlege 2015. szeptember 15. napján 3.228 Ft volt.

A vádlott 2016. június 20. napján az általa okozott kárt megtérítette azzal, hogy 2.000.000 Ft-ot átutalt a sértett részére.

12. (...) vádlott a (...) vevő közötti, a Kecskemét, Reile Géza utca 14. 6/18. szám alatti ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötése során okiratszerkesztő, és ellenjegyző ügyvédként járt el a House 36 Ingatlanbázis Kft. Kecskemét, Petőfi Sándor utcai irodájában 2016. október 25. napján. A szerződésben a felek az ingatlan vételárát 11.600.000 Ft-ban határozták meg azzal, hogy abból a vevő 2017. április 20. napjáig 3.000.000 Ft-ot ügyvédi letétbe helyezéssel teljesíti.

(...) 2017. április 19. napján 1.100.000 Ft vételár részletet átutalt az (...) Iroda OTP Bank Nyrt-nél vezetett, vádlott által kezelt 11732002–20382959 számú ügyvédi letéti számlájára, ezen összeget ügyvédi letétbe helyezve.

(...) vádlott az ügyvédi hivatásából folyó kötelezettségét megszegve a 2017. április 19. és 2017. április 25. napja közötti időszakban, pontosabban meg nem határozható időpontban az ügyvédi letétbe helyezett 1.100.000 Ft-ot jogtalanul eltulajdonította, és ezzel (...) sértettnek ilyen összegű kárt okozott. Az ügyvédi letéti számla egyenlege 2017. április 25. napján 0 Ft volt.

A vádlott az általa okozott kárt megtérítette azzal, hogy (...) eladó részére 1.100.000 Ft-ot 2017. július 15. napja körüli, pontosabban meg nem állapítható időpontban átutalt.

13. (...), valamint (...) vádlott 2015. augusztus 18. napján a vádlott Kecskemét, Mikes utca 9. szám alatti irodájában letéti szerződést kötöttek egymással.

A letéti szerződésben a letevők 4.200.000 Ft ügyvédi letétbe helyezésére vállaltak kötelezettséget azzal, hogy azt oly módon teljesítik, hogy ezen összeget az addig eljárt ügyvédjük, dr. (...) az ügyvédi letéti számlájáról átutalja (...) Iroda OTP Bank Nyrt-nél vezetett, vádlott által kezelt 11732002–20382959 számú ügyvédi letéti számlájára. Az (...) Iroda letéti számláján ez az összeg 2015. augusztus 18. napján jóváírásra került. A szerződés rendelkezése szerint az ügyvédi letétbe helyezésre azért került sor, hogy a vádlott a 4.200.000 Ft-ot a Jakabszállás, II. kerület 26. szám alatti ingatlan tehermentesítésére használja fel.

(...) vádlott az ügyvédi hivatásából folyó kötelezettségét megszegve a 2015. augusztus 18. és 2015. szeptember 4. napja közötti időszakban, pontosabban meg nem határozható időpontban az ügyvédi letétbe helyezett 4.200.000 Ft-ot jogtalanul eltulajdonította és ezzel (...) sértettnek ilyen összegű kárt okozott. Az ügyvédi letéti számla egyenlege 2015. szeptember 4. napján 3.228 Ft volt.

A vádlott 2016. február 17. napján az általa okozott kárt megtérítette azzal, hogy (...) sértett megbízása alapján a letéti számláról 4.000.000 Ft-ot a (...) Zrt-nek, 200.000 Ft-ot pedig a Csala Végrehajtó Irodának átutalt.

14. (...) vádlott a (...) eladók, valamint (...) vevő közötti, a Kecskemét, Irinyi utca 25. III/22. szám alatti ingatlanra vonatkozó, 2017. február 9. napján kelt adásvételi szerződés megkötése során okiratszerkesztő, és ellenjegyző ügyvédként járt el. A szerződésben a felek az ingatlan vételárát 13.800.000 Ft-ban határozták meg.

Az ugyancsak a vádlott által szerkesztett, a Smart Ingatlaniroda Kecskemét, Jókai utca 5. szám alatti irodájában 2017. március 2. napján megkötött letéti szerződésben a vevő kötelezettséget vállalt arra, hogy a fenti vételárból fennmaradó 6.209.234 Ft-ot akként fizeti meg, hogy az (...) Iroda OTP Bank Nyrt-nél vezetett, vádlott által kezelt 11732002–20382959 számú ügyvédi letéti számlájára három napon belül átutalja.

(...) sértett a letéti szerződés rendelkezésének megfelelően a 2017. március 3. napján a fennmaradó 6.209.234 Ft vételár részletet átutalta az (...) Iroda OTP Bank Nyrt-nél vezetett, vádlott által kezelt 11732002–20382959 számú ügyvédi letéti számlájára, ezen összeget ügyvédi letétbe helyezve.

(...) vádlott az ügyvédi hivatásából folyó kötelezettségét megszegve a 2017. március 3. és 2017. április 25. napja közötti időszakban, pontosabban meg nem határozható időpontban az ügyvédi letétbe helyezett 6.209.234 Ft-ot jogtalanul eltulajdonított, és ezzel (...) sértettnek ilyen összegű kárt okozott. Az ügyvédi letéti számla egyenlege 2017. április 25. napján 0 Ft volt.

A vádlott az általa okozott kárt megtérítette azzal, hogy a (...) eladó által megadott bankszámlára két részletben 2017. június 8. napján 6.209.234 Ft-ot átutalt.

15. (...) vádlott az (...) eladók, valamint (...) vevő közötti, a Kecskemét, Petőfi Sándor utca 9. 5/96- szám alatti ingatlanra vonatkozóan a House 36 Ingatlanbázis Kft. Kecskemét, Kőhíd utca 8. szám alatti irodájában 2016. december 15. napján megkötött adásvételi szerződés vonatkozásában okiratszerkesztő, és ellenjegyző ügyvédként járt el. A szerződésben a felek az ingatlan vételárát 11.200.000 Ft-ban határozták meg.

A vevő a szerződésben kötelezettséget vállalt arra, hogy a fenti vételárból 6.350.000 Ft-ot legkésőbb 2017. április 30. napjáig az (...) Iroda OTP Bank Nyrt-nél vezetett, vádlott által kezelt 11732002–20382959 számú ügyvédi letéti számlájára történő utalással megfizet.

(...) sértett a szerződés rendelkezésének megfelelően 2017. április 22. napján 6.350.000 Ft vételár részletet átutalt az (...) Iroda OTP Bank Nyrt-nél vezetett, vádlott által kezelt 11732002–20382959 számú ügyvédi letéti számlájára, ezen összeget ügyvédi letétbe helyezve.

(...) vádlott hivatásából folyó kötelességét megszegve a 2017. február 22. és 2017. április 13. napja közötti időszakban, pontosabban meg nem határozható időpontban az ügyvédi letétbe helyezett 6.350.000 Ft-ot jogtalanul eltulajdonította, és ezzel (...) sértettnek ilyen összegű kárt okozott. Az ügyvédi letéti számla egyenlege más jogügyletek kapcsán befizetett 6.209.234 Ft és 8.000.000 Ft ellenére 2017. április 13. napján 3.696.000 Ft volt.

A vádlott az általa okozott kárt megtérítette azzal, hogy 2017. április 25. napján 5.990.000 Ft-ot (...) részére átutalt, illetőleg a fennmaradó 360.000 Ft-ot az eladóknak megfizette.

(...) vádlott az 1–15. tényállási pontokban írt cselekményeit rendszeres haszonszerzésre törekedve követte el, a jogtalanul eltulajdonított pénzösszegeket a Szerencsejáték Zrt-nél kötött tippmix fogadásokra költötte el.

16. (...) vádlott a Kecskemét, Mikes utca 9. szám alatti ügyvédi irodájában a 2017. augusztus 7-i keltezésű, a Kecskemét, Mátyási utca 5. III/22. Szám alatti ingatlanra vonatkozó, jelzálogjog alapítása kölcsönszerződéshez megnevezésű okiraton (...) névaláírását meghamisította. Az okirat a jelzálogjog bejegyzése érdekében a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Ingatlan-nyilvántartási Osztályára 2017. szeptember 4. napján benyújtásra került.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala a kérelemre indult közigazgatási hatósági eljárásban 2017. szeptember 8. napján 51534/3/2017. szám alatt függő hatályú végzést hozott, majd 2017. szeptember 28. napján (...) bejelentése alapján a függő hatályú végzés visszavonásáról és az eljárás felfüggesztéséről rendelkezett.

Eljárás alá vont ügyvéd, akkor járt volna el helyesen, ha az ügyvédi letétbe vett pénzösszeggel a letéti szerződés szerinti feltételekkel elszámol és kizárólag csak a saját névaláírását használja névaláíráskor.

VI. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) 107. §-a szerint: Fegyelmi vétséget követ el az ügyvédi tevékenységet gyakorló, szüneteltető vagy az ügyvédi tevékenység felfüggesztése alatt álló kamarai tag vagy nyilvántartásba vett természetes személy, ha

a) az ügyvédi tevékenység gyakorlása során az e tevékenység gyakorlásából eredő, jogszabályban, a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályában és a területi kamara alapszabályában (a továbbiakban együtt: alapszabály), vagy etikai szabályzatban meghatározott kötelességét szándékosan vagy gondatlanságból megszegi, vagy

b) ügyvédi tevékenységen kívüli szándékos vagy gondatlan magatartásával az ügyvédi hivatás tekintélyét súlyosan veszélyezteti.

Eljárás alá vont ügyvéd azzal a magatartásával, hogy nem a letéti szerződésben foglaltaknak megfelelően járt el, s nem tudott elszámolni a letétben nála lévő pénz összegekkel megsértette 15 alkalommal a letét és pénzkezelés, valamint a letétnyilvántartás részletes szabályairól szóló 1/2014. (XI. 3.) MÜK szabályzat 19. § (1) bekezdését miszerint

az ügyvéd a letét tárgyát a letéti szerződés feltételei szerint, biztonságosan, a jogosulatlan hozzáférést meggátló módon köteles őrizni. A letétet nem használhatja, más őrizetébe nem adhatja, kivéve, ha ebbe a letevő beleegyezett, vagy ez a letevőnek károsodástól való megóvása érdekében szükséges.

valamint az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 3. § (2) bekezdését , mely szerint:

Az ügyvédnek hivatását a legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen, a jogszabályok megtartásával kell gyakorolnia, tevékenységében köteles mindenkor az ügyvédi hivatáshoz méltó magatartást tanúsítani.

és az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 8/1999. (III. 22.) MÜK szabályzat 3.2. pontjának rendelkezését, mely szerint:

Az ügyvédnek hivatását a legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen, a jogszabályok megtartásával kell gyakorolnia, tevékenységében köteles mindenkor az ügyvédi hivatáshoz méltó magatartást tanúsítani.

Eljárás alá vont ügyvéd megsértette az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 3. § (3) bekezdést, mely szerint:

Az ügyvéd nem működhet közre, ha az a hivatásával nem egyeztethető össze, így különösen ha a közreműködését olyan jogügylethez kérik, amely jogszabályba ütközik, vagy jogszabály megkerülésére irányul.

eljárás alá vont ügyvéd megszegte, továbbá az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 8/1999. (III. 22.) MÜK szabályzat 7.1. pontjának rendelkezését, mely szerint: Tilos jogszabályba ütköző vagy jogszabály kijátszását célzó okiratot szerkeszteni, vagy annak szerkesztésében közreműködni.

Az eljárás alá vont ügyvéd magatartásai 16 rendbeli szándékosan megvalósított fegyelmi vétségnek minősülnek.

VII. A Fegyelmi Tanács a büntetés kiszabása során (...) esetében az Üttv. 108. § e) pontjába írt kizárás fegyelmi büntetést alkalmazta. A Fegyelmi Tanács a büntetés kiszabása során súlyosító körülményként értékelte azt, hogy a fegyelmi vétség társadalmi súlyát, a fegyelmi eljárással érintett cselekmények számát, a kár összegét és azt, hogy ezen károk a mai napig nem térültek meg.

Enyhítő körülményként kellett ugyanakkor értékelni azt, hogy eljárás alá vont ügyvéd a büntető eljárásban tényfeltáró, bűnösségére is kiterjedően elismerte büntetőjogi felelősségét.

Mindezek alapján a Fegyelmi Tanács úgy értékelte, hogy a kiszabott fegyelmi büntetés áll arányban az elkövetett fegyelmi vétségekkel.

A fegyelmi tanács az eljárás alá vont ügyvédet az Üttv. 142. § (2) bekezdése és a fegyelmi eljárásról szóló 20/2018. (XI. 26.) MÜK Szabályzat (FESZ) 40.2. a) pontja alapján kötelezte a fegyelmi eljárás átalányköltségének megfizetésére.

Eljárás alá vont ügyvéd kamarai tagsága korábban törlésre került, ezért nem határozott a fegyelmi tanács az ügyvédi tevékenységének felfüggesztéséről a fegyelmi eljárás jogerős befejezéséig, valamint a büntető eljárásban 6 évre eltiltásra került eljárás alá vont ügyvéd az ügyvédi hivatástól, mely eltiltás a határozat jogerőre emelkedésének napjától végrehajtható.

Felhívja a fegyelmi tanács eljárás alá vont ügyvéd figyelmét az Üttv. 109. § (6) bekezdésében foglaltakra, hogy a kizárás fegyelmi büntetés hatálya alatt ügyvédi tevékenység nem folytatható.

A fegyelmi tanács határozata elleni fellebbezési jog az Üttv. 135. §-án alapszik.

Fegyelmi tanács határozata 2021.01.13. napján jogerős.