Magyar

 

Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság elsőfokú Fegyelmi Tanácsának RFSZ–16/2018/32. határozata

megbízási szerződésben vállalt kötelezettségét nem kellően látta el

A Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság elsőfokú Fegyelmi Tanácsa dr. ....szegedi ügyvéd ellen folyamatban lévő fegyelmi eljárásban a 2023. év szeptember hó 22. napján – tárgyalás megtartása nélkül – zárt ülésben meghozta és szóban kihirdette az alábbi

FEGYELMI HATÁROZATOT:

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy

Dr. ... eljárás alá vont ügyvéd nem követett el fegyelmi vétséget, ezért az ellene indult fegyelmi eljárást megszünteti.

Az eljárás során felmerült költséget a Szegedi Ügyvédi Kamara viseli.

A határozat ellen annak kézbesítésétől számított 15 napon belül a fegyelmi biztos az elsőfokú fegyelmi tanácsnál benyújtott, de a másodfokú fegyelmi tanácsnak címzett fellebbezéssel élhet, az eljárás alá vont ügyvéd a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül tárgyalás tartását kérheti. Ha az eljárás alá vont ügyvéd tárgyalás tartását kéri, a tárgyaláson kívül hozott határozat hatályát veszti, és az elsőfokú fegyelmi tanács elnöke tárgyalást tűz ki. Az indokolással ellátott fellebbezést az elsőfokú regionális fegyelmi bizottság útján kell előterjeszteni a https://epapir.gov.hu/ szolgáltatáson keresztül úgy, hogy a „CÍMZETT” mezőben annak a regionális fegyelmi bizottsághoz tartozó területi ügyvédi kamaráját kell kiválasztani, ahol a fegyelmi eljárást kezdeményezték A fellebbezést „Egyéb fegyelmi tárgyú ügyek » ügytípus megjelöléssel terjesztheti elő. A benyújtáshoz részletes segítséget talál a https://www.mük.hu/fegyelmi-ugyseged oldalon.

Indokolás

I.

.................................................................................................................................

II.

A Szegedi Ügyvédi Kamarába 2019. május 7. napján érkezett ... szám alatti lakos bejelentése, miszerint az eljárás alá vont ügyvéd a közötük 2013. júniusa óta fennálló, és a ... Zrt-vel szembeni folyamatban lévő perében a képviselete ellátására szóló megbízási szerződésben vállalt kötelezettségét nem kellően látja el, Dr. Czirják László vezető fegyelmi biztos 2019. szeptember 12. napján előzetes vizsgálatot rendelt el.

A vezető fegyelmi biztossal szembeni elfogultsági kifogásra figyelemmel a Magyar Ügyvédi Kamra 1/85/2019 V/451/2019. számú elnöki határozata az előzetes vizsgálat lefolytatására a Jász-Nagykun -Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara vezető fegyelmi biztosát jelölte ki.

Dr. Szegedi Károly fegyelmi biztos- az eljárás alá vont ügyvéd ... bejelentő által kifogásolt magatartására tett észrevételei mellett – 2019. november 7. napján kelt határozatával fegyelmi eljárást kezdeményezett dr.... ügyvéd ellen, mert álláspontja szerint megsértette az Üttv. 1. § (2) bek. és a 6/2018. (III. 26.) MÜK Szabályzatban foglaltakat azáltal, hogy az ügyfelével kapcsolatban elmulasztotta őt tájékoztatni a számára fontos körülményekről, ezzel okot adott arra, hogy ügyfele bizalma megrendüljön és ezáltal az ügyvédségbe vetett közbizalmat is rongálja.

A Jász-Nagykun -Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara vezető fegyelmi biztosa – az általa egyébiránt elrendelt fegyelmi eljárásban – utóbb 2020. november 6-án közölte, hogy a kijelölése az előzetes eljárás befejezésével véget ért, ill. egyébiránt dr. ... szemben más bejelentések alapján indult eljárásokban már elfogultságot jelentett be.

A Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Elnökhelyettese az elrendelt fegyelmi eljárás lefolytatására 2019. decemberben dr. Sipos Ildikó fegyelmi tanácselnököt és tagjait jelölte ki.

A fegyelmi ügy tárgyalásra 2020. január 24. napján került volna sor, de a fegyelmi biztos akadályoztatása miatt az elmaradt. Dr. Sipos Ildikó fegyelmi tanácselnöknek 2020. szeptember 16. napján előterjesztett elfogultsági bejelentésére a Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Elnöke 2020. október 13. napján új fegyelmi tanácsot jelölt ki.

Az ügy ezen szakában dr. ... ügyvéd, mind a Szegedi Ügyvédi Kamara Elnökével, mind pedig dr. Czirják László vezető fegyelmi biztossal szemben elfogultsági kifogást terjesztett elő, melyet a Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Elnöke 2020. október 29. napján kelt RFSZ–16/2019. számú határozatával elutasított, míg dr. Czirják László vezető fegyelmi biztos a fegyelmi eljárásban dr. Jakab Tamás fegyelmi biztost jelölte ki.

Az eljáró tanácsa elnöke által 2020. november 30. napjára kitűzött ún. távmeghallgatásos tárgyalás dr. ... eljárás alá vont ügyvéd igazolt COVID megbetegedése miatt, kérelmére elhalasztásra került. Nevezett a kérés ellenére nem adott választ felgyógyulásáról.

A Szegedi Ügyvédi Kamara Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara Békés Megyei Ügyvédi Kamara Regionális Fegyelmi Bizottsága Elnöke 2023. február 6. napján kelt átiratával megerősítette ... bejelentése alapján eljáró tanácsot és annak tagjait.

III.

A Fegyelmi Tanács a rendelkezésre álló okiratok alapján az alábbi tényállást állapítja meg.

... 2013. június 25. napján kelt megbízási szerződés szerint a ... képviselőjével, dr. ... ügyvéddel megbízási szerződést kötött az általa pénzintézettel történő szerződés megtámadása és azzal összefüggő peres és peren kívüli eljárás megindításra és annak befejezésére.

A bejelentésből kitűnően a ... Zrt-vel folyamatban lévő peres eljárásokról volt szó.

Az ügyvédi konzultáció Budapesten zajlott, míg a közel 5 éve zajló tárgyalásokra Szegeden és Budapesten került sor.

A 2018. december 11-i tárgyaláson, ahol az alperes pénzintézet nem jelent meg a felperesi képviselet ellátását az eljárás alá vont ügyvéd helyettesítéssel oldotta meg.

A tárgyaláson a felperesi nyilatkoztatáson túl érdemi döntés nem született, mert tanúmeghallgatás miatt a bíróság elhalasztotta.

A bejelentő viszont felkészületlennek ítélte az őt helyettesként képviselő ügyvédet és sérelmezte, hogy neki alkalmatlan időben lesz a tanú meghallgatásos és szembesítést is lefolytató következő tárgyalás.

Az eljárás alá vont ügyvéd a megbízójának közölt elégedetlenségére hivatkozással a megbízási szerződést az ügyben keletkezett iratok visszaküldése és a képviseleti jog megszűnésének bíróságra történ bejelentése mellett 2019. április 16. napján e-mailben felmondta.

IV.

A bejelentés tartalma szerint az eljárás alá vont ügyvéd magatartásával sértette az Üttv. 1. § (2) bek. szerinti kötelezettségét, mert a 2018. december 6-i előzetes egyeztetéskor kért tárgyaláson való személyes megjelenést helyettes ügyvéd kolléga bevonásával oldotta meg, és erről időben nem értesítette az ügyfelét.

Az eljárás alá vont ügyvéd az előzetes eljárásban észrevételt tett, ill. jegyzőkönyvet csatolt a konkrét tárgyalásról, ill. a képviselt helyettesítését ellátó dr. ... ügyvéd igazoló jelentését a tárgyaláson történtekről.

Az iratokból kitűnően az eljárás alá vont ügyvéd nem ismerte el mulasztását.

A bejelentő az összes beadványát és a keresetét is személyesen készítette el. Az ügyvédi konzultáció keretében a bírósági meghallgatást előkészítette. A megbízási szerződés aláírásakor ügyfele hozzájárult ahhoz, hogy helyettes kolléga is eljárjon a képviseletében.

Az elfogultság okán kijelölt vezető fegyelmi biztos a fegyelmi eljárás megszüntetését kérte, mert elfogadta az ügyvédi helyettesítés megengedhetőségét és nem látta igazoltnak a másodlagosan felrótt, a megbízás elhanyagolását fegyelmi vétség elkövetését.

V.

A fegyelmi biztos módosított indítványa alapos.

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. tv. (a továbbiakban: Üttv.) 107. § Fegyelmi vétséget követ el az ügyvédi tevékenységet gyakorló, szüneteltető vagy az ügyvédi tevékenység felfüggesztése alatt álló kamarai tag vagy nyilvántartásba vett természetes személy, ha

a) az ügyvédi tevékenység gyakorlása során az e tevékenység gyakorlásából eredő, jogszabályban, a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályában és a területi kamara alapszabályában (a továbbiakban együtt: alapszabály), vagy etikai szabályzatban meghatározott kötelességét szándékosan vagy gondatlanságból megszegi,.

A Fegyelmi Tanács a csatolt iratok és nyilatkozatok alapján nem találta bizonyítottnak, hogy az eljárás alá vont ügyvéd ezeket a szabályokat megsértette volna.

VI.

Tekintettel arra, hogy az eljárás alá vont ügyvéd terhére szándékos vagy gondatlan szabályszegés nem állapítható meg, ezért a fegyelmi tanács az Üttv. 131. § (3) bekezdés b) pontja alapján –figyelemmel a FESZ 22.2. pontjában foglaltakra:

A fegyelmi tanács tárgyaláson kívül hozott határozattal is megszüntetheti az eljárást, ha rendelkezésre álló adatokból egyértelműen megállapítható, hogy az előzetes vizsgálat, illetve a fegyelmi eljárás elrendelésének a feltételei nem álltak fenn az eljárást megszüntette.

A Tanács a 33 § (2) bekezdés g) pontja alapján rendelkezett a költség viseléséről.

A fegyelmi tanács határozata elleni fellebbezési jog az Üttv. 135. §-án alapszik.

Jogerős: 2023. október 13.