Magyar

 

Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsának F/28/2018. határozata

büntető eljárás megszüntetése

HATÁROZAT

A Győri Regionális Fegyelmi Bizottság által kijelölt ... fegyelmi tanácsa F/28/2018. számú eljárásban ... egyéni ügyvéd ellen tárgyalás tartása nélkül meghozta az alábbi határozatát.

... (szül: ..., an.: ..., székhely: ....) eljárás alá vont ügyvéddel szemben az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Üttv.) 131. § (3) bekezdés b) pontja alapján az

„eljárást megszünteti”.

Ezen határozattal szemben az Üttv. 127. § (3) bekezdése értelmében a fegyelmi biztos a másodfokú fegyelmi tanácshoz fellebbezhet. A fellebbezést az elsőfokú határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül az elsőfokú fegyelmi tanácsnál kell benyújtani és elő kell terjeszteni a fellebbezés indokait is. Ha a fellebbezés papír alapon terjesztik elő, azt két eredeti példányban kell benyújtani.

Az Üttv. 135. § (4) bekezdése alapján a fellebbezésben akkor lehet új tényre vagy bizonyítékra hivatkozni, ha a fellebbező az elsőfokú eljárásban arra önhibáján kívül nem hivatkozott.

Az Üttv. 135. § (5) bekezdése alapján a fellebbezés a határozat végrehajtására halasztó hatályú.

Ezen határozattal szemben az Üttv. 127. § (3) bekezdése alapján az eljárás alá vont ügyvéd a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül tárgyalás tartását kérheti.

Az Üttv. 127. § (4) bekezdés a) pontja alapján, ha az eljárás alá vont ügyvéd tárgyalás tartását kéri, a tárgyaláson kívül hozott határozat hatályát veszti, és az elsőfokú fegyelmi tanács elnöke tárgyalást tűz ki.

Az Üttv. 127. § (4) bekezdés b) pontja értelmében, ha az eljárás alá vont ügyvéd tárgyalás tartását nem kéri, és a fegyelmi biztos a határozat ellen nem fellebbez, a tárgyaláson kívül hozott határozat a fellebbezésre nyitva álló határidő elteltével jogerőre emelkedik.

Az eljárásban felmerült költségeket a ... Megyei Ügyvédi Kamara viseli.

Indokolás

A ... Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya 2018.07.1...2. napján kelt átiratában tájékoztatta a ... Megyei Ügyvédi Kamarát, hogy ... .... székhelyű ügyvéd ellen a Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 345. §-ba ütköző, és a szerint minősülő hamis magánokirat felhasználása vétségének megalapozott gyanúja miatt eljárást folytat és nevezett ügyvédet gyanúsítottként hallgatta ki.

.... napján a ... Megyei Ügyvédi Kamara elnöke előzetes vizsgálatot rendelt el a ... Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya által küldött bejelentés alapján. A ... Megyei Ügyvédi Kamara fegyelmi megbízottja .... napján eljárás alá vont ügyvédet igazoló jelentés megtételére hívta fel.

Eljárás alá vont ügyvéd a felhívásra igazoló jelentést nyújtott be, és ehhez mellékelten csatolta a gyanúsítotti kihallgatásáról .... napján készült jegyzőkönyvet.

Az eljárást az ügyvédi kamara .... napján újabb három hónappal meghosszabbította, figyelemmel arra, hogy a büntető eljárás még nem fejeződött be.

A ... Megyei Ügyvédi Kamara vezető fegyelmi biztosa .... napján eljárás alá vont ügyvéd ellen fegyelmi eljárást kezdeményezett, egyben indítványozta az eljárás felfüggesztését a büntető ügy jogerős befejezéséig. Az eljárás alá vont ügyvéd részére ugyanezen a napon az ügyvédi kamara vezető fegyelmi biztosa az eljárás elrendeléséről tájékoztatást küldött.

.... napján a Győri Regionális Fegyelmi Bizottság elnöke kijelölte az eljárás lefolytatására a fegyelmi tanácsot.

.... napján a fegyelmi tanács elnöke tájékoztatta az eljárás alá vont ügyvédet, hogy az eljárást tárgyalás tartása nélkül fogja elbírálni.

Eljárás alá vont ügyvéd .... napján kelt beadványában, amely .... napján érkezett az ügyvédi kamarába tájékoztatta a regionális fegyelmi tanács elnökét, hogy vele szemben az eljárás megszüntetésre került, mert nem állapítható meg bűncselekmény elkövetése. Beadványához mellékelte az eljárást megszüntető határozatot.

Figyelemmel arra, hogy a hivatkozott határozat biztosította a közlést követően a panasz lehetőségét, így a határozatot nem lehetett jogerősnek tekinteni, ezért a fegyelmi tanács elnöke .... napján, rövid úton megkereste a ... Járási és Nyomozó Ügyészség főügyészét, ... ügyészt arra, hogy nyilatkozzék az ügyészség .... számú határozata ellen nyújtottak-e be jogorvoslatot vagy az eljárás jogerősen befejeződött. Eljáró ügyész hivatalosan közölte, hogy az ügyben semmilyen jogorvoslati eljárás nem indult, a határozat jogerős. Erről a tájékoztatásról a fegyelmi tanács elnöke feljegyzést készített, amely ... sorszám alatt került az iratoknál csatolásra. .... napján érkezett a ... Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztály osztályvezetőjének tájékoztatása, amelybe tájékoztatja a regionális fegyelmi tanács elnökét, hogy az eljárás a .... napján kelt határozattal megszüntetésre került, mert a rendelkezésre álló bizonyítási eszközök alapján nem volt megállapítható bűncselekmény elkövetése.

A regionális fegyelmi tanács a fentiek alapján eljárás alá vont ügyvéddel szemben indult fegyelmi eljárást megszüntette. A megszüntetésre figyelemmel az eljárás során felmerült költségeket a ... Megyei Ügyvédi Kamara viseli. A határozat elleni jogorvoslatra történő kioktatást a határozat rendelkező része tartalmazza.

Alkalmazott jogszabályok az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXVIII. törvény, valamint a fegyelmi eljárásról szóló 20/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat.

Jogerős: 2019. 03.17.