Magyar

 

Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsának 1–2019F–26. határozata

intellektuális közokirat-hamisítás gyanújáról

Jogerős: 2023.11.21.

A Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa, Dr. XY ügyvéd (cím: ...; KASZ: ...) ellen hivatalból indult, 1/2019F–26. számú fegyelmi eljárásban, 2023. október 20. napján elektronikus formában tartott nem nyilvános ülésen, tárgyalás tartása nélkül, a tanács tagjainak egyhangú határozatával, meghozta a következő

határozatot:

A Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa az 1–2019F–26 sz. fegyelmi ügyben megállapítja, hogy Dr. XY ügyvéd, (szül: anyja neve: ....., ügyvédi irodája címe: ....., ügyvédi igazolványának száma: ....., lakcíme: ......, KASZ száma: ...cégkapu: ...) a ... Ügyvédi Kamara tagja nem követett el fegyelmi vétséget, ezért a fegyelmi eljárást megszünteti.

Az eljárás során felmerült költséget – fegyelmi vétség hiányában – a ..... Ügyvédi Kamara viseli.

A határozat ellen a fegyelmi biztos, annak kézbesítésétől számított 15 napon belül az elsőfokú fegyelmi tanácsnál benyújtott, de a másodfokú fegyelmi tanácsnak címzett fellebbezéssel élhet. A fellebbezés a határozat végrehajtására halasztó hatályú. A fellebbezésben elő kell terjeszteni annak indokait is.

Az eljárás alá vont ügyvéd a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül tárgyalás tartását kérheti. Ha az eljárás alá vont ügyvéd tárgyalás tartását kéri, a tárgyaláson kívül hozott határozat hatályát veszti, és az elsőfokú fegyelmi tanács elnöke tárgyalást tűz ki.

A fegyelmi eljárásról szóló 20/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat (a továbbiakban: FESZ) 42.7. pontja alapján 2021. január 1-től az Üttv. 144. § (4) bekezdése és a FESZ 6.1. pontja értelmében az aktív kamarai tagok és nyilvántartottak számára valamennyi fegyelmi ügyben kötelező az elektronikus kapcsolattartás. Ennek megfelelően az aktív kamarai tagok és nyilvántartottak kizárólag elektronikus úton nyújthatják be fellebbezésüket. A postai úton vagy elektronikus levélben megküldött irat nem minősül joghatályos előterjesztésnek.

A fellebbezést az elsőfokú fegyelmi bizottság útján kell előterjeszteni a https://epapir.gov.hu/ szolgáltatáson keresztül úgy, hogy a „CÍMZETT” mezőben annak a regionális fegyelmi bizottsághoz tartozó területi ügyvédi kamaráját kell kiválasztani, ahol a fegyelmi eljárást lefolytatták. A benyújtáshoz részletes segítséget talál a https://www.mük.hu/fegyelmi-ugyseged oldalon.

Indokolás

A Fegyelmi Tanács a fegyelmi eljárás iratanyagához csatolt, rendelkezésre álló okiratok, alapján az alábbiakat állapította meg:

Az eljárás alá vont ügyvéd a ...Ügyvédi Kamara aktív státuszú tagja, tevékenységét egyéni ügyvédként végzi, irodájának címe: .....

Az eljárás alá vont ügyvéd ellen korábban két elmarasztaló fegyelmi határozat született, 2006-ban megrovás, és az 1–2020.F–15. sz. ügyben pedig 150 000 Ft pénzbírság fegyelmi büntetés kiszabása történt.

2019. júl. 3-án, a Budapesti Rendőr-Főkapitányság V. Kerületi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya ........../2016.bü. átiratában tájékoztatta az Ügyvédi Kamarát, hogy az eljárás alá vont ügyvédet 2019. június 13-án a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 342. § (1) bekezdés c) pontjába ütköző és az (1) bekezdés c) pontja szerint minősülő intellektuális közokirat-hamisítás gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Az eljárás alá vont ügyvéd az Ügyvédi Kamarához 2019. július 05. napján érkezett bejelentésében a vele szemben indult eljárás tényét bejelentette.

A Fegyelmi Biztos 2019. júl. 09-én fegyelmi eljárást kezdeményezett Dr. XY ügyvéd ellen, és indítványozta, hogy a Fegyelmi Tanács függessze fel a fegyelmi eljárást a büntetőügy jogerős befejezéséig.

A Fegyelmi Tanács 2019. 07.17-én hozott határozatával a fegyelmi eljárást a büntető eljárás jogerős befejezéséig felfüggesztette.

A fegyelmi tanács elnökének érdeklődésére 2021. márciusban a rendőrkapitányság és az eljárás alá vont ügyvéd, 2022. áprilisban pedig az eljárás alá vont ügyvéd bejelentette, hogy az ügy bírósági szakba került, ítélet még nem született.

2023. október 5-én az eljárás alá vont ügyvéd becsatolta a Pesti Központi Kerületi Bíróság .....B.../2020/.. számú jogerős ítéletét, amiben a bíróság az eljárás alá vont ügyvédet, mint IV. rendű vádlottat, a közokirat-hamisítás vétsége (Btk. 342. § (1) bek. c) pont (3) bek.) miatt emelt vád alól felmentette.

A regionális fegyelmi bizottság elnöke a fegyelmi tanács összetételét 2023. okt. 10-én módosította, tekintettel arra, hogy annak egyik tagja időközben már nem tagja a fegyelmi bizottságnak.

2023. okt. 17-én a Fegyelmi Biztos a felmentő ítélet alapján a fegyelmi eljárás megszüntetését indítványozta.

A fegyelmi biztos indítványa alapos.

A bíróság felmentette az eljárás alá vont ügyvédet az ellene emelt vád alól, a jogerős büntető ítéletben rögzített tényállás hivatásrendi szabály megsértését nem támasztotta alá, ezért a Fegyelmi Tanács megállapította, hogy Dr. XY nem követett el fegyelmi vétséget, és a fegyelmi eljárást megszüntette.

Az eljárási költséget, a fegyelmi vétség hiányában, a kamara viseli.

A fegyelmi tanács határozata elleni fellebbezési jog, az Üttv. 127. § és 135. §-án és az eljárás alá vont ügyvéd tárgyalás tartás kérési joga az Üttv. 127. §-án alapszik.

A határozat 2023. 11. 21-én jogerős és végrehajtható.