Magyar

 

Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsának P.7/2019. határozata

előszerződés megkötéséről

Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Regionális Fegyelmi Tanácsa ... ügyvéd ellen ... panaszos által indított, P. 7/2019. szám alatt elrendelt fegyelmi eljárásban meghozta a következő

határozatot:

... (....) ügyvéddel szemben a 2017. évi LXXVIII törvény 131. § (3) bekezdés b.) pontja alapján az eljárást megszűnteti.

2017. évi LXXVIII törvény a 142. § (2) bekezdése alapján mellőzi a költségátalány megfizetését.

A határozat ellen az 2017. évi LXXVIII törvény 135. § (1) és (3) bekezdése alapján a határozat kézbesítéstől számított 15 napon belül az eljárás alá vont ügyvéd és a fegyelmi biztos a másodfokú fegyelmi tanácshoz fellebbezést jelenthet be.

Indokolás

Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Regionális Fegyelmi Tanácsa a panaszos levele, .... eljárás során tett nyilatkozatai, .... hrsz-ú ingatlanra vonatkozó, 2018. ...-án kelt előszerződés, ugyancsak a ... hrsz-ú ingatlanra vonatkozó, 2019. ...én kelt előszerződés és annak hatályba léptetésről rendelkező okirat, ..../2018. számú hagyatéki eljárásban kelt idéző végzés és ... panaszos 2019. ...-én kelt, panasz visszavonását bejelentő levele alapján az alábbi tényállást állapította meg:

.... (....) ügyvéd 2018. ....-án előszerződést kötött a ... hrsz-ú ingatlan vonatkozásában. Az eladó ...., mint hagyatéki várományos volt, a vevő pedig .... panaszos.

Az előszerződésben rögzítésre került, hogy ..../2018. számú hagyatéki eljárás folyamatban van, az eljárásban kötelesrész iránti igény is be lett jelentve.

.... és a kötelesrészi jogosultak közti vita elhúzódott, .... tulajdonjoga csak a 2019. ....-án megtartott hagyatéki tárgyalás után került az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre.

.... nem adta meg .... ügyvédnek a felhatalmazást, hogy a hagyatéki eljárással kapcsolatban érdemi tájékoztatást harmadik személy részére adhasson, ezért .... ügyvéd az előszerződés megkötését követően 2019. ...3-ig .... részére csak azt a felvilágosítást adhatta, hogy a végleges adásvételi szerződés megkötésének a feltételei nem állnak fenn.

Az előszerződés megkötést követően, 2019. ...-én .... szerkesztésével ...., min eladó és ... között a .... hrsz-ú ingatlan vonatkozásában újabb előszerződés került megkötésre. Eljáró ügyvéd külön okiratban, az előszerződést aláírók aláírásával készített egy előszerződés hatályát szabályozó okiratot is, melyben rögzítésre került, hogy az előszerződésük akkor lép csak hatályba, ha a 2018. ....-án kelt, .... panaszossal kötött előszerződést felbontásra kerül.

Miután .... tulajdonjogát a 2019. ....-án megtartott hagyatéki tárgyalás után az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték és a 2018. ...-án kelt, .... panaszossal kötött előszerződés nem került felbontásra, így a végleges szerződés ...., mint eladó és .... panaszos között megkötésre került.

.... panaszos ezt követően, 2019. ...-én kelt levelében .... elleni panaszát visszavonta.

Fegyelmi biztos végindítványában az eljárás megszűntetését kérte.

2017. évi LXXVIII törvény 1. § (3) Az ügyvédi tevékenység gyakorlójának az ügyvédi tevékenységet lelkiismeretesen, a legjobb tudása szerint, a jogszabályok megtartásával kell gyakorolni.

6/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól 2.4. pont: Az ügyvédi tevékenység gyakorlója nem tanúsíthat olyan magatartást, mely ellentétes az ügyfél jogos érdekével.

6/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat 2.1. pont: Az ügyvédi tevékenység gyakorlója köteles igénybe venni minden törvényes eszközt ügyfele jogai és jogos érdekei érvényesítéséhez, ennek keretében jogi képviselet ellátása esetén az ellenérdekű fél jogi képviselőjével, annak hozzájárulása esetén vagy jogi képviselő hiányában közvetlenül az ellenérdekű féllel, továbbá – jogellenes befolyásolásuk nélkül – a tanúval, a szakértővel és az eljárás más résztvevőivel értekezhet és információkat cserélhet.

Fegyelmi Tanács álláspontja szerint a második előszerződés megkötése, tekintettel arra, hogy annak hatályba lépése kifejezetten attól függött, hogy az első előszerződés hatályban marad-e, nem sértette a panaszos jogát. Ezt igazolja az is, hogy a hagyatéki eljárás befejezést követően a panaszos a végleges adásvételi szerződést alá tudta írni.

A második szerződés hatályba lépéséről szóló megállapodás valamennyi érintett jogát óvandó született meg, s mindenki számára világos, egyértelmű szabályt alkotott a két szerződés egymáshoz való viszonyáról.

Fegyelmi Tanács álláspontja szerint az, hogy a hagyatéki eljárás hosszabb ideig tartott, s így a végleges adásvételi szerződés megkötésnek az időpontja is húzódott, .... tevékenységével kapcsolatba egyáltalán nem hozható.

.... ügyvéd a panaszossal megfelelő módon tartotta a kapcsolatot. Felvilágosítást a hagyatéki eljárással kapcsolatban csak annyiban adhatott, hogy az még nem fejeződött be.

Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Regionális Fegyelmi Tanácsa mindezek figyelembe vételével a 2017. évi LXXVIII törvény 131. § (3) bekezdés b) pontja alapján rendelkezett az eljárás megszűntetéséről.

2017. évi LXXVIII törvény 142. § (2) bekezdése szerint csak ha a fegyelmi eljárás során az eljárás alá vont személy felelősségét megállapították, akkor kötelezhető az eljárás költségének megtérítésére.

Miután dr. Simotics Barnabás felelőssége nem került megállapításra, így az eljárási költség megfizetésről való rendelkezésre sem került sor.

A határozat ellen az 2017. évi LXXVIII törvény 135. § (1) és (3) bekezdése alapján a határozat kézbesítéstől számított 15 napon belül az eljárás alá vont ügyvéd és a fegyelmi biztos a másodfokú fegyelmi tanácshoz fellebbezést jelenthet be.

Jogerős: 2019.11.10.