Magyar

 

Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsának P.9/2019. határozata

peres eljárásban tett nyilatkozatról

A Győri Regionális Fegyelmi Bizottság elnöke által kijelölt ... fegyelmi tanácsa, ... kamarai jogtanácsos ellen a P.9/2019. számú fegyelmi eljárásban .... napján megtartott zárt fegyelmi tárgyaláson meghozta az alábbi

határozatot.

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (üttv.) 131. § (3) bekezdés a) pontja értelmében ... (.... anyja neve: ..., kamarai azonosító száma: ...) ... szám alatti eljárás alá vont kamarai jogtanácsos felelősségét megállapítja és az üttv. 108. § a) pontja értelmében

„írásbeli megrovás”

büntetést szab ki.

Az eljárás alá vont kamarai jogtanácsos a két rendbeli fegyelmi vétséget szándékosan követte el.

A fegyelmi eljárásról szóló 20/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat (FESZ) 40.2. a) pontja értelmében a felmerült kamarai átalányköltség 80.000 Ft, azaz Nyolcvanezer forint, melynek megfizetésére ... kamarai jogtanácsost kötelezi.

Az átalányköltséget az eljárás alá vont kamarai jogtanácsos a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül köteles megfizetni a ... Megyei Ügyvédi Kamara pénztárában készpénz befizetéssel vagy átutalással az ... Bank Nyrt. által vezetett ... számú számlára.

Ezen határozattal szemben az eljárás alá vont kamarai jogtanácsos, valamint a fegyelmi biztos másodfokú fegyelmi tanácshoz fellebbezhet. A fellebbezést az elsőfokú határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül az elsőfokú fegyelmi tanácsnál kell benyújtani és elő kell terjeszteni a fellebbezés indokait. Ha a fellebbezést papír alapon terjesztik elő, azt 2 eredeti példányban kell benyújtani.

A fellebbezésben akkor lehet új tényre vagy bizonyítékra hivatkozni, ha a fellebbező az elsőfokú eljárásban arra önhibáján kívül nem hivatkozott.

A területi kamara elnöke a fegyelmi biztost a fellebbezési határidő lejártát megelőző 3 munkanapig utasíthatja fellebbezés előterjesztésére.

A fellebbezés a határozat végrehajtására halasztó hatályú.

Indokolás

A Győri Regionális Fegyelmi Bizottság elnöke által kijelölt ... fegyelmi tanácsa a lefolytatott bizonyítás alapján, valamint a rendelkezésre álló iratok alapján az alábbi tényállást állapította meg:

I.

... a ... ügyvédi kamara tagja (.... kamarai száma: ...) .... napján kelt panaszában ... kamarai jogtanácsos tevékenységét kifogásolta.

Előadta, hogy a ... Törvényszék Gazdasági Kollégiuma előtt folyamatban lévő peres eljárásban az alperest képviseli, a felperest pedig ... jogtanácsos.

Hivatkozott arra, hogy a felperesi képviselő a peres eljárásban tett nyilatkozataival feszegeti az etikus magatartás korlátait, melyek az alábbiak:

– A .... napján kelt előkészítő iratában azt állította, hogy „az alperes saját döntése alapján inkább zsebre vágta a pénzt, minthogy valamilyen fizetési kötelezettségének eleget tegyen...”.

– Az ítélet elleni fellebbezésben a kamarai jogtanácsos továbbá azt állította, hogy „az ügyben bizonyítottuk, hogy az alperes ..... márciusáig ....- Forintot vett fel készpénzben, mely összeg után „legalábbis a számlaegyenleg alapján kimutathatóan semmiféle adó- és egyéb fizetési kötelezettségének nem tett eleget. A pénzt készpénzben felvéve adta el a társaságot egy fantom személynek...”

– Az ítélet meghozatalát követően .... napi keltezéssel úgynevezett tájékoztató levet küldött közvetlenül az ügyfele részére, melyben arról adott tájékoztatást, hogy ... ügyfelével szemben a NAV illetékes szervénél vagyonosodási vizsgálatot kezdeményezett.

... bejelentő a fentiek alapján kifogásolta az eljárás alá vont kamarai jogtanácsos magatartását és nem tartotta etikus eljárásnak azt, hogy egy peres eljárásban bármelyik jogi képviselő közvetlenül megkeresi a másik felet és megkeresését nem a jogi képviselő felé teszi meg.

A bejelentő a hivatkozott iratok kivonatát és a NAV-hoz történt megkeresést csatolta.

II.

A panasz alapján a vezető fegyelmi biztos ... napján kelt határozatával elrendelte az előzetes vizsgálatot. A határozatot megküldte ... jogtanácsos részére és az iratok becsatolására hívta fel, melynek eleget tett.

III.

... kamarai jogtanácsos észrevételében elmondta, hogy a panasz álláspontja szerint megalapozatlan, felelősségét nem ismerte el. Álláspontja szerint nem használt olyan kifejezéseket, amelyek .... ügyfelét sértették volna.

IV.

A fegyelmi biztos a rendelkezésre álló iratok alapján .... napján meghozta a fegyelmi eljárás elrendeléséről szóló határozatot.

V.

A fegyelmi eljárás során a fegyelmi tanács rendelkezésére állt ... bejelentése, annak melléklete, a ... .... napján kelt úgynevezett tájékoztató levél tovább a ... Törvényszék Gazdasági Kollégiumának ... sorszámú ítélete ellen benyújtott fellebbezés 1. oldala, a .... napján kelt előzetes vizsgálatáról szóló elrendelő határozat, ... .... napján kelt észrevételei és annak mellékletei a .... Nemzeti Adó- és Vámhivatal ... Adó- és Vámigazgatósághoz írt közérdekű bejelentése, a ... Törvényszék ... sorszámú ítélete ellen benyújtott fellebbezés teljes terjedelmében és a ... Törvényszék Gazdasági Kollégiuma által meghozott .... sorszám alatti ítélet, valamint a .... napján kelt fegyelmi eljárás elrendeléséről szóló határozata.

A fegyelmi tárgyaláson a panaszolt kamarai jogtanácsos megjelent, a panaszos nem jelent meg.

A fegyelmi tanács eljárása során meghallgatta a panaszolt jogtanácsost, jegyzőkönyvbe rögzítette a tárgyaláson elhangzottakat és a tényállás tisztázása értekében az iratokhoz csatolta a panaszolt kamarai jogtanácsos által a tárgyaláson csatolt kimutatást.

VI.

A vezető fegyelmi biztos a lefolytatott bizonyítási eljárás eredményeként végindítványában előadta, hogy álláspontja szerint a panaszos bejelentése megalapozott, tekintettel arra, hogy a bírósághoz benyújtott beadvány alátámasztja a panaszos előadását, amit a panaszolt kamarai jogtanácsos sem vitatott.

Álláspontja szerint nem feladata az ügyben eljáró jogi képviselőnek a panaszos minősítése és a valóság bizonyítása. A bírósághoz benyújtott beadványában ilyen közlés nem használható.

Erre tekintettel kéri a panaszolt kamarai jogtanácsos egy rendbeli szándékos fegyelmi vétségének megállapítását, amellyel megsértette az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. tv. 1. § (3) bekezdésében foglaltakat és 6/2018. (III. 26.) MÜK szabályzattal az ügyvédi etikai szabályairól 11.5. pontjában írtakat, amely kimondja, hogy az ügyvédi tevékenység gyakorlójának a beadványa kirekesztő, emberi méltóságot sértő megállapításokat nem tartalmazhat. Erre tekintettel írásbeli megrovás fegyelmi büntetés kiszabását indítványozza.

Az eljárás alá vont kamarai jogtanácsos a tényállást elismerte azonban álláspontja szerint két rendbeli fegyelmi vétséget nem követett el, mivel ... kúriai tanácsvezető „A Csődjogról” szóló könyve visszatérően használja a fantomizálás kifejezést. A vagyonosodási vizsgálattal kapcsolattal kapcsolatban indult eljárásban pedig nem rendelkezhetett ... meghatalmazással, mert a korábbi csak a ... Törvényszék előtt folyó eljárásra terjedt csak ki.

A vezető fegyelmi biztos indítványa megalapozott.

VII.

A fegyelmi tanács megállapította, hogy a ... Törvényszék Kollégiuma előtt ... kamarai jogtanácsos által képviselt ... Zrt. felperes között a ... (...). részéről eljáró ... ügyvéd által képviselt gazdasági társaság között, gazdasági társaság vezető tisztségviselője felelősségének megállapítása iránt per volt folyamatban.

Az eljárás során ... ..... napján kelt előkészítő iratában azt állította, hogy az alperes „saját döntése alapján inkább zsebre vágta a pénz, minthogy valamely fizetési kötelezettségének eleget tegyen”.

Az ítélet elleni fellebbezésben a kamarai jogtanácsos azt állította, hogy „az ügyben bizonyítottuk, hogy az alperes ... ....- Forintot vett fel készpénzben, mely összeg után „legalábbis a számlaegyenleg alapján kimutathatóan „semmiféle adó- és egyéb fizetési kötelezettségének nem tett eleget. A pénzt készpénzben felvéve adta el a társaságot egy fantom személynek...”

Az ítélet meghozatalát követően .... napi keltezéssel úgynevezett tájékoztató levet küldött közvetlenül az ügyfele részére, melyben arról adott tájékoztatást, hogy ... az ügyfelével szemben a NAV illetékes szervénél vagyonosodási vizsgálatot kezdeményezett.

A fegyelmi tanács szerint ... magatartásával megsértette a 6/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló szabályzat 11.5. pontjában foglaltakat.

A kamarai jogtanácsos ugyancsak megsértette a 11.3. pontjában írtakat is, amely kimondja:

„Az ügyvéd az ellenérdekű féllel közvetlenül is kapcsolatba léphet, ha annak nincs jogi képviselője, illetve a megjelölt jogi képviselője a hozzá intézett felhívásra a megadott ésszerű határidon belül nem válaszol”.

A szabályszegéseket a vezető fegyelmi biztos indítványával egyezően értékelte a fegyelmi bizottság.

A fegyelmi tanács álláspontja szerint ... jogtanácsos csupán egy éve az ügyvédi kamara tagja, de jogban való jártassága okán tudnia kellett volna, hogy nyilatkozatai meghaladták az etikus magatartás határait.

Az ügyben rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható volt az is, hogy az eljárás alá vont jogtanácsos cselekedeteit a tudatosság vezérelte, hiszen két különböző időpontban keletkezett beadványában tett pejoratív értelmű kijelentést, amely kétséget kizáróan a másik fél rossz színben való feltűntetésére irányult.

Minderre tekintettel a fegyelmi eljárás alá vont kamarai jogtanácsos felelősségét megállapítja 2 rendbeli szándékos fegyelmi vétségben és az Üttv. 108. § a) pontja értelmében „írásbeli megrovás” büntetést szab ki.

A fegyelmi tanács enyhítő körülményként értékelte, hogy az eljárás alá vont kamarai jogtanácsos az eljárás kezdetétől együttműködött a kamarai fegyelmi megbízottal és a fegyelmi tanáccsal. A tárgyaláson tett nyilatkozatai, a bizonyítékként csatolt és értékelt okiratok, a tényállás megállapítását segítették elő, továbbá figyelembe vette a fegyelmi tanács, hogy a panaszolt kamarai jogtanácsos büntetve ez idáig még nem volt.

A fegyelmi eljárásról szóló 20/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat (FESZ) 40.2. a) pontja értelmében a felmerült kamarai átalányköltség 80.000 Ft, azaz Nyolcvanezer forint, melynek megfizetésére ... kamarai jogtanácsost kötelezi.

Jogerős: 2019.11.15.