Magyar

 

Szegedi Ügyvédi Kamara Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsának RFSZ–13/2019. határozata

végrendelet nem kellő ideig történő őrzése miatt indított fegyelmi eljárás megszüntetéséről

A Szegedi Ügyvédi Kamara Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa Dr. ............... szegedi ügyvéd ellen folyamatban lévő fegyelmi eljárásban 2020. január 17. napján megtartott nyilvános tárgyaláson, zárt ülésben meghozta és kihirdette az alábbi

határozatot:

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy

dr. ............

eljárás alá vont ügyvéd nem követett el fegyelmi vétséget, ezért a fegyelmi eljárást

megszünteti.

Az eljárás során felmerült költséget a Szegedi Ügyvédi Kamara viseli.

A határozat ellen annak kézbesítésétől számított 15 napon belül az eljárás alá vont ügyvéd, jogi képviselője, illetve a fegyelmi biztos az elsőfokú fegyelmi tanácsnál benyújtott, de a másodfokú fegyelmi tanácsnak címzett fellebbezéssel élhet.

A fellebbezésben elő kell terjeszteni annak indokait is. A fellebbezésben akkor lehet új tényre vagy bizonyítékra hivatkozni, ha a fellebbező az elsőfokú eljárásban arra önhibáján kívül nem hivatkozott. Ha a fellebbezést papír alapon terjesztik elő, azt két eredeti példányban kell benyújtani

Indokolás

I. Az eljárás alá vont személyi körülményeire vonatkozó adatok: ......... napjától tagja a Szegedi Ügyvédi Kamarának. ...................... Nyugdíjas, ...... Korábbi fegyelmi határozatok: 1995: elnöki figyelmeztetés, 1997: elnöki figyelmeztetés, 1997: megrovás, 2005: elnöki figyelmeztetés.

II. 2019. augusztus 21. napján .............. tett panaszt eljárás alá vont ügyvéddel szemben, mivel álláspontja szerint fegyelmi szabályt sértett az eljárás alá vont azzal, hogy az általa korábban készített végrendeletet és annak mellékleteit számára nem küldte meg, védekezése szerint azért, mert azok már selejtezésre kerültek.

Az előzetes vizsgálat elrendelésére 2019. szeptember 12. napján került sor.

A 2019. október 14. napján kelt, fegyelmi eljárást elrendelő határozat az eljárás alá vont ügyvéddel szemben felrója, hogy bár az eredeti végrendeletet nem kötelező megőriznie, a megbízás és okiratszerkesztéssel kapcsolatos egyéb kötelezettségeinek betartását mellőzte. Felrója emellett a megbízási szerződés és a tényvázlat hiányát.

III. Tényállás:

Eljárás alá vont ügyvéd ................é részére 2012. június 12. napján végrendeletet készített. A végrendeletet az ügyfél számára átadta, elmondása szerint az ügyfél azt közjegyzőnél letétbe helyezte.

Az eljárás alá vont meghallgatásán elmondta, hogy tényvázlatot vett fel, a megbízó okiratait ellenőrizte, azokat lemásolta, ezen iratmásolatok és a végrendelet egy másolati példánya maradt nála. Az iratokat irodájában 2018 decemberéig őrizte, ekkor azok selejtezésre kerültek. Álláspontja szerint az iratok megőrzése 5 évig kötelező, így 2017. június 12. napján lejárt azok megőrzési határideje.

IV. Az eljárás alá vont előzetes vizsgálatban előterjesztett védekezése mind az előzetes vizsgálaton, mind a tárgyaláson arra irányult, hogy nem követett el fegyelmi vétséget, mivel az okiratszerkesztés szabályait betartotta, az eredeti okiratot az ügyfélnek átadta, míg a nála maradt másolatokat az 5 éves megőrzési határidő lejártát követően szabályos úton selejtezte. Hivatkozott továbbá arra, hogy elévülés miatt fegyelmi eljárás nem lett volna indítható.

A fegyelmi biztos a tárgyaláson az iratok megőrzésére vonatkozó szabályok megsértése miatt 1 rb. fegyelmi vétség megállapítása mellett intézkedés alkalmazására tett indítványt.

V. A vezető fegyelmi biztos indítványa nem alapos.

A Fegyelmi Tanács álláspontja szerint a vizsgálandó kérdés az volt, hogy volt-e jogszabályi lehetősége eljárás alá vont ügyvédnek, hogy 2018 decemberében az eljárás tárgyát képező végrendeleti iratokat selejtezze. Az iratok hiányában annak vizsgálata már nem lehetséges, hogy az okiratok szabályszerűen lettek-e ellenjegyezve, megszerkesztve, megjegyzi a tanács, hogy ezzel kapcsolatos adatok az ügyben nem merültek fel. A tényvázlat meglétének tárgyában csupán az eljárás alá vont azon nyilatkozata áll rendelkezésre, hogy készült ilyen, ezzel ellentétes adat nem merült fel, mivel az aki erre nyilatkozni tudott volna – végrendelkező – időközben elhunyt.

A 2018 decemberi selejtezés vonatkozásában az ügyvédi szervek iratai és az ügyvédi iratok irattári kezeléséről és selejtezéséről szóló a Magyar Ügyvédi Kamara 1994. (VI. 1.) MÜK szabályzata rendelkezett, mely szabályzat 2019. január 1. napjáig volt hatályos. Ezen szabályzat 9. § (2)–(3) bekezdései szerint az iratok őrzési ideje 5 év. Az ügyvédi irat őrzési idejét az ügy befejezésének az ügyvéd által megállapított időpontjától kell számítani. Ez a jelen esetben a végrendelet elkészítésének napja, azaz 201. július 12. napja.

Mindezeket figyelembe véve az eljárás alá vont ügyvéd szabályszerűen járt a nevezett ügy iratainak selejtezésekor, így a terhére fegyelmi vétség nem megállapítható, ezért a Fegyelmi Tanács a rendelkező részben foglaltak szerint határozott az eljárás megszüntetéséről és az eljárási költségek viseléséről.

A jelen ügy elbírálásának alapjául szolgáló magatartás elkövetési időpontjában – 2018 decembere – az Ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (Üttv.) volt hatályban.

A jelen eljárással felmerült költséget a FESZ 40.6. pontja alapján a Szegedi Ügyvédi Kamara viseli.

A Fegyelmi Tanács határozata elleni jogorvoslatot az Üttv. 127. § (3) bekezdése teszi lehetővé.

JOGERŐS: 2020.04.20.