Magyar

 

Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsának F/25/2019. határozata

ügyvédi tevékenységen kívüli magatartásról

A Győri Regionális Fegyelmi Bizottság által kijelölt (...) fegyelmi tanácsa (...) ügyvéd ellen az (...). számú fegyelmi eljárásban (...). napján megtartott zárt fegyelmi tárgyaláson meghozta az alábbi határozatát.

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Üttv.) 131. § (3) bekezdés a) pontja értelmében (...) szül: (...). an: (...), székhely (...) eljárás alá vont ügyvéd felelősségét megállapítja, és az Üttv. 108. § a) pontja értelmében

„írásbeli megrovás”

büntetést szab ki.

Az eljárás alá vont ügyvéd az egy rendbeli fegyelmi vétséget szándékosan követte el.

A fegyelmi eljárásról szóló 20/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat (továbbiakban FESZ) 40.2 a) pontja értelmében a felmerült kamarai átalányköltség 80.000, azaz Nyolcvanezer forint, azonban a FESZ 40.9 alapján a fegyelmi tanács lehetőséget látott az átalányköltség mérséklésére, ennek megfelelően a fegyelmi tanács az átalányköltséget 40.000 Ft, azaz Negyvenezer forint összegben állapítja meg.

Az átalányköltséget eljárás alá vont ügyvéd a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül köteles megfizetni a (...) Kamarának pénztári készpénzbefizetéssel, vagy utalással a (...) banknál vezetett (...) számú számlára.

Ezen határozattal szemben az eljárás alá vont ügyvéd, valamint a fegyelmi biztos a másodfokú fegyelmi tanácshoz fellebbezhet. A fellebbezést az elsőfokú határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül az elsőfokú fegyelmi tanácsnál kell benyújtani és elő kell terjeszteni a fellebbezés indokait is. Ha a fellebbezés papír alapon terjesztik elő, azt két eredeti példányban kell benyújtani.

A fellebbezésben akkor lehet új tényre vagy bizonyítékra hivatkozni, ha a fellebbező az elsőfokú eljárásban arra önhibáján kívül nem hivatkozott.

A területi kamara elnöke a fegyelmi biztost a fellebbezési határidő lejártát megelőző harmadik munkanapig utasíthatja fellebbezés előterjesztésére.

A fellebbezés a határozat végrehajtására halasztó hatályú.

Indokolás

(...) eljárás alá vont ügyvéd (...). napjától tagja a (...) Kamarának. Vele szemben fegyelmi eljárás lefolytatására eddig nem került sor.

A (...) Járási Ügyészség (...). számú határozatában az eljárás alá vont ügyvéddel, mint gyanúsítottal szemben a garázdaság vétsége miatt indult büntető eljárást megszüntette, és őt, mint elkövetőt megrovásban részesítette. A határozati tényállás szerint (...). napján (...) a (...) nevű szórakozó helyen töltötte az estét (...) lakos, valamint az eljárás alá vont ügyvéd is. Itt (...) óra körüli időben (...) gyanúsított ismerősével, (...) táncolt, amikor az eljárás alá vont ügyvéd, mint gyanúsított - a mosdóból a tánctér felé haladva - odaért hozzájuk, és nekiment (...), félrelökve őt. Ekkor (...) gyanúsított (...) elé lépett, mire az eljárás alá vont ügyvéd gyanúsított ököllel arcul ütötte őt. Erre válaszul gyanúsított (...) lefejelte az eljárás alá vont ügyvédet, majd mindketten kimentek az épület elé.

A gyanúsítottak kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen.

A nyomozás során beszerzett igazságügyi orvosszakértői vélemény szerint eljárás alá vont ügyvéd a bántalmazás következtében külsérelmi nyommal nem igazolt sérülést szenvedett, azonban mindkét orrüregében vért észleltek az ambuláns ellátás során. Az orr zúzódásos sérülése 8 napon belüli gyógytartamú sérülésnek minősül. Az eljárás alá vont ügyvéd a sérelmére elkövetett könnyű testi sértés vétsége miatt nem kívánt magánindítványt előterjeszteni.

Az Üttv. 107. § b) pontja szerint fegyelmi vétséget követ el az ügyvédi tevékenységet gyakorló személy, ha az ügyvédi tevékenységen kívüli szándékos, vagy gondatlan magatartásával az ügyvédi hivatás tekintélyét súlyosan veszélyezteti.

Az eljárás alá vont ügyvédnek a fenti tényállás szerint tanúsított magatartása olyan szándékos magatartás volt, amely az ügyvédi hivatás tekintélyét súlyosan veszélyeztette. Erre tekintettel a 3 tagú regionális fegyelmi tanács a hivatkozott ügyészi határozattal is összhangban az eljárás alá vont ügyvédet az Üttv. 108. § a) pontja szerinti írásbeli megrovás fegyelmi büntetéssel bünteti. A kamarai átalányköltség összegéről a határozat rendelkező részében foglaltak szerint rendelkezik.

A határozat jogerős: 2020.02.12.