Magyar

 

Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsának F/52/2019–20. határozata

ügyvédi megbízás – kártérítéssel kapcsolatban

HATÁROZAT

A Győri Regionális Fegyelmi Bizottság által kijelölt ... fegyelmi tanácsa ... ügyvéd ellen az .... számú fegyelmi eljárásban ... napján megtartott zárt fegyelmi tárgyaláson meghozta az alábbi határozatát.

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Üttv.) 131. § (3) bekezdés b) pontja alapján ... (szül: ... an.: ..., székhely: ...) eljárás alá vont ügyvéddel szemben

„az eljárást megszünteti”.

Ezen határozattal szemben az eljárás alá vont ügyvéd, valamint a fegyelmi biztos a másodfokú fegyelmi tanácshoz fellebbezhet. A fellebbezést az elsőfokú határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül az elsőfokú fegyelmi tanácsnál kell benyújtani és elő kell terjeszteni a fellebbezés indokait is. Ha a fellebbezés papír alapon terjesztik elő, azt két eredeti példányban kell benyújtani.

A fellebbezésben akkor lehet új tényre vagy bizonyítékra hivatkozni, ha a fellebbező az elsőfokú eljárásban arra önhibáján kívül nem hivatkozott.

A területi kamara elnöke a fegyelmi biztost a fellebbezési határidő lejártát megelőző harmadik munkanapig utasíthatja fellebbezés előterjesztésére.

A fellebbezés a határozat végrehajtására halasztó hatályú.

Az eljárásban felmerült költségeket a ... Megyei Ügyvédi Kamara viseli.

Indokolás

..., szül: ... a.n.: ..., ... szám alatti lakos, ügyvédi irodájának címe ...

Eljárás alá vont ügyvéd ... napjától bejegyzett ügyvéd a ... Megyei Ügyvédi Kamarában.

Kamarai ügyszáma .... KASZ száma: ....

Eljárás alá vont ügyvéddel szemben korábban panasz nem került benyújtásra, és vele szemben fegyelmi eljárás sem indult.

Eljárás alá vont ügyvéddel szemben ... napján panaszbejelentés érkezett ..., ... és ... részéről ügyvédi tevékenység szabályainak megszegése, nem megfelelő és időszerű ügyvédi tevékenység gyakorlására hivatkozással.

Panaszosok kifogásolták, hogy a közlekedési balesetből származó, őket megillető vagyoni káruk megtérítésére, valamint sérelemdíj kifizetésére irányuló megbízásuk teljesítése panaszolt ügyvéd részéről indokolatlanul elhúzódott és eredménytelen volt. Az ... Biztosító részéről augusztus hónapig semmilyen címen kárösszeg kifizetésre nem került.

A panasz bejelentést tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a panaszosok közeli hozzátartozójától úgy fogadott el megbízást eljárás alá vont ügyvéd, hogy személyes kapcsolata a megbízóival nem volt.

A kártérítés ügyében az ügyintézés menetéről felvilágosítást a megbízók részére nem adott, a szóban ígért több millió forintos kártérítés kifizetése helyett, az eljárásban részt vevő ügyvéddel a kapcsolatfelvétel is elnehezült. Panaszosok felmondták az ügyvédi megbízást .... napján keltezett írásbeli bejelentéssel. Ezt követően szereztek arról tudomást, hogy a biztosító ... és ... részére ... forintot, míg ... részére ... forintot és ...- Ft előleget utalt ki panaszolt ügyvéd számlájára.

Az ügyvéd részéről a fenti összegekből ... forint került visszautalásra ... és ... részére, ... nem kapott a letétbe helyezett pénzből. Panaszosok írásban felszólították eljárás alá vont ügyvédet, hogy utalja ki részükre a biztosító által megküldött összeget, annak 20%-os visszatartása mellett.

Az eljárás megindításáig a ...Ft utalása történt meg kizárólag.

Az előzetes vizsgálat során a vezető fegyelmi biztos .... napján az előzetes vizsgálatot elrendelte. Eljárás alá vont ügyvéd .... napján igazoló jelentést terjesztett elő, amelyben hivatkozik arra, hogy panaszosoktól .... napján kapott megbízást, a kártérítési igény érvényesítésére. Panaszolt ügyvéd kezdeményezésére egészítették ki az igényérvényesítéssel érintett felek körét, a panaszosok közeli hozzátartozói részére is. Írásában részletesen kifejtette, miért tartja alaptalannak a panaszosok által felhozott kifogásokat. Okiratokat mellékelt, egyrészt a biztosító, másrészt a panaszosok részére küldött iratok másolatairól, ezzel igazolva azon álláspontját, hogy a megbízási szerződésben foglaltakat teljesítette, részére a kialkudott munkadíj került csak visszatartásra.

Az igazoló jelentésből megállapítható volt, hogy az eljárás alá vont ügyvéd a rendőrségi eljárás lefolytatásában és a kárügyintézésben időszerűen és megfelelően intézkedett, a biztosító részére szükséges igazolásokat, okiratokat benyújtotta.

Panaszolt ügyvéd tevékenységének eredményeként a biztosító .... napján ajánlatott tett a kártérítés összegére vonatkozóan, továbbá ... részére tényleges vagyoni kárának összege is kiutalásra került.

A panaszosok felmondással megszűntették az ügyvédi megbízást, erre figyelemmel panaszolt ügyvéd tájékoztatta őket arról, hogy a hat hónapos ügyintézésért a megbízási szerződésben kikötött ügyvédi munkadíj megfizetésére igényt tart.

Az előzetes vizsgálatot lezáró megszüntető határozatban a fegyelmi biztos az alábbi tényállást állapította meg.

Panaszolt ügyvéd .... napján fogadott el megbízást ..., ... és ... panaszosoktól, balesetet okozó személygépkocsi kötelező felelősségbiztosításának érvényesítésére.

A kapcsolatfelvételre és megbízási szerződés aláírására a megbízók lakóhelyén került sor, ahol megbízókat tájékoztatta panaszolt ügyvéd arról, hogy a rendőrségi eljárás befejezéséig a biztosító kárügyintézése sem lép érdemi szakaszba.

Panaszolt ügyvéd által benyújtott megbízási szerződésből – mely minden érintett megbízóval, azonos tartalommal került aláírásra – megállapítható, hogy az ügyvédi munkadíj sikerdíjban került meghatározásra, a biztosító részéről kifizetett, illetőleg egyezség keretében felajánlott teljes kárösszeg, (sérelemdíj) 20%-nak mértékében azzal, hogy a biztosító részéről átutalt összegből panaszolt ügyvéd jogosult a neki járó összeget visszatartani.(szerződés 3. pontja)

A munkadíj tartalmazza a konzultációkat, a levelezéseket, a hatósági eljárásokat, az eljárásban felmerült összes költséget.

A megállapodás kitér arra is, hogy amennyiben a kár kifizetése nem történik meg, vagy ajánlat nem érkezik a biztosítótól, a megbízó kötelezettséget vállal ügyvédi munkadíjként a felmondással egyidejűleg 150.000 ügyvédi munkadíjat és az igazolt költségeket megfizetni panaszolt ügyvéd részére.

Megállapította a fegyelmi biztos, hogy eljárás alá vont ügyvéd a szükséges igazolásokat beszerezte, erről a biztosítót tájékoztatta, rendelkezésre álltak azok az értesítések is, amelyek panaszolt ügyvéd jogi tevékenységének elvégzését alátámasztják (...., ...., és .... napi értesítések).

.... napján arról küldött tájékoztatót a biztosító, hogy ... és ... részére ... Ft sérelemdíj kifizetésére tesz ajánlatot, míg ..., ..., ... és ... hozzátartozók részére ... – ... Ft sérelemdíj kifizetésére szólt az ajánlat.

... részére ... Ft vagyoni kár megfizetése történt az ügyvédi számlára utalással, továbbá ... Ft sérelemdíj megfizetésére tett ajánlatot a biztosító, mely összegből .... Ft. előleg kiutalásra is került.

A sérelemdíj összegének megállapításakor figyelembevételre került, mint csökkentő tényező 30%-os mértékben a sértetti közrehatás, amit az alapozott meg, hogy a gépkocsiban utazók a biztonsági övet nem használták.

Összességében panaszolt ügyvéd ügyintézése nyomán a biztosító a család részére ... vagyoni kár és sérelemdíj megfizetésére tett ajánlatot.

Panaszolt ügyvéd tájékoztatta a panaszosokat, hogy a bekövetkezett balesettől a megbízás felmondásáig egy év még nem telt el, ezért ... egészségkárosodásának mértékének felülvizsgálatára még nem került sor, így a szükséges adatok teljes körűen nem álltak rendelkezésre.

A megkötött megbízási szerződés időarányosan teljesítésre került, megállapítható, hogy panaszolt ügyvéd haladéktalanul megtette azokat a szakszerű intézkedéseket, mely a megbízói érdekeit szolgálta.

A kifizetések további gyorsítására az ügyintéző ügyvédnek nem volt lehetősége.

A megbízási szerződés alapján jogosan tartotta vissza az átutalt biztosítási összegből az ügyvédi munkadíjat, melyről a megbízóit tájékoztatta.

A fegyelmi biztos a tényállás alapján a panaszban foglaltakat nem tartotta megalapozottnak, álláspontja szerint eljárás alá vont ügyvéd sem fegyelmi, sem etikai vétséget nem követett el, ezért a .... napján kelt .... számú határozatával az előzetes vizsgálati eljárást megszűntette.

A megszüntető határozat ellen ugyan jogorvoslatnak helye nincs, azonban a fegyelmi szabályzatban foglaltak alapján a bejelentők kifogást terjesztettek elő a Magyar Ügyvéd Kamara Országos Vezető Fegyelmi Főbiztosának .... napján. A Magyar Ügyvédi Kamara Országos Vezető Fegyelmi Főbiztosa ... szám alatti, Budapesten .... napján kelt tájékoztatójában a ... Megyei Ügyvédi Kamara Fegyelmi Biztosát fegyelmi eljárás kezdeményezésére utasította.

A hivatkozott tájékoztatásban az országos vezető fegyelmi főbiztos hivatkozott arra, hogy nincs fellelhető adat arra vonatkozóan, hogy a panaszolt ügyvéd a megbízóival írásban elszámolt-e és milyen módon.

Álláspontja szerint a bejelentő azt kifogásolta, hogy az elszámolás nem felel meg a megbízási szerződésnek, illetőleg nem nyert bizonyítást a panaszosoknak azon állítása, hogy az ő folyamatos tájékoztatásuk panaszolt ügyvéd részéről nem valósult meg, illetőleg sérelmezték az ügyvédi meghatalmazás aláírásának körülményeit is.

Ilyen előzmények után a fegyelmi biztos .... napján kelt .... szám alatti határozatában a korábbi előzetes vizsgálatot lezáró határozatát visszavonta, és fegyelmi eljárást kezdeményezett panaszolt ügyvéddel szemben. A fegyelmi biztos a bejelentőket, valamint eljárás alá vont ügyvédet a fegyelmi eljárás elrendeléséről értesítette.

A fegyelmi eljárás elrendelésére figyelemmel a Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Elnöke .... napján kijelölte az eljáró fegyelmi tanács elnökét és tagjait.

A Győri Regionális Fegyelmi Bizottság kijelölt tanácsa a fegyelmi tárgyalásra .... napján ... órára tűzött határnapot, melyre eljárás alá vont ügyvédet, a fegyelmi biztost idézte, a panaszosokat a tárgyalásról tájékoztatta.

A fegyelmi tárgyaláson az idézettek megjelentek. Eljárás alá vont ügyvéd elfogultsági kifogást sem a fegyelmi tanács tagjaival, sem a fegyelmi biztossal, sem a jegyzőkönyvvezető személyével kapcsolatban nem terjesztett elő.

A tanács elnöke ismertette az eljárásban keletkezett iratokat, amely ismertetésre az érintettek észrevételt nem tettek.

A fegyelmi biztos fenntartotta az előzetes vizsgálatot lezáró határozatában tett indokolást kiegészítve azzal, amely körülményekre az országos vezető fegyelmi főbiztos fegyelmi eljárásra adott utasítást. A fegyelmi biztos előadta, hogy további bizonyítás nélkül, az iratokból elegendő információ áll rendelkezésre azokban a kérdésekben, melyek tisztázását az országos vezető fegyelmi főbiztos indokoltnak tartotta.

Egyetlen percig sem volt vitás a bejelentők részéről, hogy panaszolt ügyvéd részére ..., ..., ... személyesen, közvetlenül eljárva írták alá a meghatalmazást, és a megbízási szerződést.

Szükségtelen annak tisztázása, hogy ... testvérei milyen módon és körülmények között írták alá az ügyvédi megbízást, ugyanis nevezettek nem voltak bejelentők ebben az eljárásban, így a velük kapcsolatos körülmények nem tárgya jelen eljárásnak.

Az országos vezető fegyelmi főbiztos szükségesnek tartotta a tájékoztatás folyamatossága, és folytonossága vonatkozásában a körülmények tisztázását. Az iratokból ugyancsak megállapítható, hogy az eljárás alá vont ügyvéd aktív közreműködése nélkül a rendőrségi eljárás nem zárult volna le megfelelő határidőben, a biztosító eljárása is feltételezi panaszolt ügyvéd aktív közreműködését. E nélkül sérelemdíj megajánlására, és kártérítési összeg meghatározására, kiutalására sem került volna sor.

Nyilvánvaló, hogy panaszolt ügyvéd a hatóságok felé csak úgy tudott megfelelő tájékoztatást adni, és igazolásokat benyújtani, hogy e közben folyamatosan kapcsolatot tartott megbízóival.

A fegyelmi eljárásra utasító határozat harmadik pontja az elszámolás megtörténtét és annak levezetésének körülményeit indítványozta tisztázni. Megállapítható a rendelkezésre álló iratokból, hogy eljárás alá vont ügyvéd az elszámolást pontosan kidolgozta és levezette, hogy mi az az összeg, amely őt a tevékenységéért megilleti.

A rendelkezésre álló iratok és bizonyítékok alapján továbbra sem tartja indokoltnak fegyelmi vétség megállapítását, és az eljárás megszűntetésére tesz indítványt.

A fegyelmi tárgyaláson eljárás alá vont ügyvéd mindhárom körülményre kiterjedően személyesen az alábbiakat adta elő:

„Az elszámolást szeretném külön venni, személyenként. ..., ő a sérült testvér, aki a kocsiban ült, 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett a balesetben. Az ő kárigénye két szálon futott. Egyrészt a testvére elveszítése, halálesete miatt, mint közeli hozzátartozó kértem neki költségtérítést és nem anyagi kártérítést, illetve saját jogán, a saját sérülése miatt vagyoni kárt és sérelemdíjat. Ő a saját sérülése miatt ... forint előleget kapott a biztosítótól, ezt el is számoltam vele, átvételi elismervény került róla kiállításra. Személyesen vittem el lakhelyére. Tájékoztattam telefonon, hogy a biztosító előleg megfizetésére tett ígéretet, ahogy megjön a tájékoztató levél, amelyet egyébként az ügyfél is kap a biztosítótól, és megjön a pénzösszeg, akkor elviszem neki. Az elszámolás személyesen történt közöttünk, a pénz átadásáról átvételi elismervény készült. Csatolom másolatban az eljárás iratai között nem szereplő átvételi elismervényt.”

Panaszolt ügyvéd előadta továbbá: „A biztosító tájékoztató levelét, amely ... 2. napján kelt, ötödikén vettem át, és még aznap elvittem a pénzt .... Ebben a levélben számtalan más iratot kért még a biztosító a kártérítéshez. Amikor a pénzt átadtam a ..., akkor átnéztük, hogy mi az, amit már odaadott, és mi az, amit még nem. Pipáltam is ezen a levélen, látható. Ebben a kárügyben a ... vonatkozásában ... 30. napján kelt egy levél a biztosítótól, amit utána pár nappal vettem át. Tudtam arról, hogy a biztosítótól egyezségi ajánlat fog érkezni. Ebben a ... 30. napján kelt levélben értesítettek ki arról, amit telefonon is elmondtak, hogy a becsatolt számlák, nyugták alapján az előlegen túl vagyoni kártérítésként a ... javára ... forintot számoltak egyelőre el, amit szintén kifizettek. Azt kérték, hogy majd, ha 1 év eltelik a balesetet követően, a biztosító szerint akkor alakul ki a ... állapota, és akkor térjünk vissza a kárigényre, addig legalább kéthavonta küldjem meg a biztosítónak az orvosi iratokat, vagy bármi költség, számla keletkezik. Erről szintén tájékoztattam valamikor augusztus első napjaiban a ..., hogy jönni fog a levél, és majd újabb pénzösszeg érkezik, mivel folyamatosan azt kérdezték tőlem, hogy mikor jön a pénz. A felmondó levele augusztus 7. napján kelt, amit nekem postázott, amiben az szerepel, hogy felmondja a megbízási szerződésemet, és ebben már utal arra, hogy a ... forintot utaljam át, megadott egy számlaszámot, hogy hova kéri az utalást. Azt is leírta, hogy amennyiben nem utalom ki a pénzt, akkor panasszal fog fordulni az ügyvédi kamarához. Ezután írtam neki azt az elszámolást, hogy a személyi sérülése miatti két kárigény, az ... forint és a ... forint 20%-a jár szerintem nekem a megbízási szerződés szerint, mint ügyvédi munkadíj, sikerdíj. Mivel két kárigénye van, ezzel úgy gondoltam, hogy elszámoltunk egymással, adtam át pénzösszegeket. Erre vonatkozóan a 20% ügyvédi munkadíj az irányadó a megbízási szerződés szerint. A hozzátartozó jogán kért és kapott egyezségi ajánlat alapján viszont, mivel megkapta az ajánlatot, és utána mondta fel a megbízási szerződést, abból is 20%-ot vontam le. A levélben részletesen leírtam neki, amit ajánlott tértivevényes formában el is küldtem. A felmondásához képest aznap kiküldtem az elszámolást. A kapcsolattartásról annyit szeretnék elmondani, hogy a ... többször találkoztam. Ez első meghatalmazásaim február 12. napján keltek, augusztusig ötször találkoztam velük személyesen, négyszer én mentem házhoz hozzájuk, egyszer jöttek be az irodámba akkor, amikor a biztosító a születési anyakönyvi kivonatokat, házassági anyakönyvi kivonatot kért a rokoni kapcsolat igazolására. Értem, hogy nem tárgya a többi testvér meghatalmazása, de ők soha nem kifogásolták, hogy miért járok el az ügyben. Ötször találkoztunk személyesen, és ennek a többszörösét beszéltem velük telefonon. Láttam, hogy szükségük van a pénzre, fontos nekik, gondosan, a legjobb szakmai tudásom szerint jártam el.”

... és ... vonatkozásában eljárás alá vont ügyvéd az alábbiakat adta elő:

„... és ... vonatkozásában nincs előleg, vagyoni kár van, például temetési költség. Tudtam, hogy jön a levél a biztosítótól, hogy fizetnek és ajánlatot is tesznek, ezt én közöltem velük telefonon, és ők ezzel egyidejűleg feladták a megbízási szerződést felmondó levelet. Egy nappal a biztosító levele előtt én azt átvettem. Tehát őnáluk az egyezségi ajánlatban tett sérelemdíjra a 20%-ot nem számoltam el. Azt számoltam el, hogy amit vagyoni kárként megállapítottak, annak a 20%-át vontam le, és költségeket nem is, annak ellenére, hogy a felmondó levélben írták, hogy ne is keressem őket, kénytelen voltam postán küldeni az iratokat. A sikerdíjat nem is számoltam el, amit az én munkám alapján kaptak meg, tehát úgy gondolom, hogy nem többszörösét számoltam el a munkadíjnak, korrekt díjat számoltam el. A testvéreknek is a minimum összeget, a ... forintot számoltam el, tudomásom szerint a munkám alapján ... forintot kaptak külön-külön, de nem fizettek számomra semmit, nem válaszoltak a levelemre sem.”

A fegyelmi tanács a rendelkezésre álló iratok, és a lefolytatott eljárás adatai alapján a tényállást a fegyelmi biztos megszüntető határozatának tényállásával egyezően állapította meg.

A tényállást a fegyelmi tanács azzal egészíti ki, hogy a becsatolt átvételi elismervények és levelek alapján eljárás alá vont ügyvéd maradéktalanul eleget tett a megbízási szerződésben foglalt elszámolási kötelezettségének, és teljes mértékben eleget tett tájékoztatási kötelezettségének is. Tevékenysége folyamatos, időszerű és szakszerű volt.

A fegyelmi tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont ügyvéd eljárása oly mértékben időszerű és szakszerű volt, hogy nem csak fegyelmi eljárás alapjául nem szolgálhat, hanem az adminisztráció pontossága és szakszerűsége szinte példaként lehetne felhozható.

A fegyelmi tanács a fegyelmi biztos végindítványával egyezően panaszolt ügyvéddel szemben a fegyelmi eljárást az Üttv. 131. § (3) bekezdés b) pontja alapján megszüntette. Alkalmazott jogszabály: Üttv. 131. § (5–6–7) bekezdés.

Rendelkezett a fegyelmi tanács arról, hogy az eljárás során felmerült költségeket a ... Megyei Ügyvédi Kamara viseli.

Az aláírásukban akadályozott regionális fegyelmi tanács tagjai helyett a regionális fegyelmi tanács elnöke ír alá.

Jogerős: 2020.11.06.