Magyar

 

Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Veszprém Megyei Ügyvédi Kamarájának F.61/2019. határozata

ügyvédi megbízásról

A Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság dr. ......... fegyelmi ügyében a 2020. október 5. napján tartott tárgyalásán az alábbi határozatot hozta:

F.61/2019. Határozat

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy Dr. ......... (született: ... anyja neve: ... lakcíme: ... irodája címe: ...) ügyvéd fegyelmi vétséget nem követett el, ezért vele szemben a

fegyelmi eljárást megszünteti,

egyben mentesíti az eljárás alá volt ügyvédet a költségek megfizetése alól.

E határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül az eljárás alá vont ügyvéd és a fegyelmi biztos, az elsőfokú fegyelmi tanácsnál benyújtott, de a másodfokú fegyelmi tanácshoz címzett, fellebbezést nyújthat be.

A fellebbezés a határozat végrehajtásra halasztó hatályú.

Indokolás

Az elsőfokú fegyelmi tanács a rendelkezésre álló iratok és nyilatkozatok alapján az alábbi tényállást állapította meg:

N.... J.......... bejelentő 2017. december 12. napján adott meghatalmazást az eljárás alá vont ügyvédnek arra, hogy lássa el képviseletét az édesapja, N.......... J.......... halálesetét követő hagyatéki eljárásban, amely dr. F.......... J.......... veszprémi közjegyző előtt –/0/.../– szám alatt volt folyamatban. Mivel a bejelentő bizalma az ügyvédben megingott, a bejelentő és az ügyvéd közös megegyezéssel a megbízást 2018. október 5. napján megszüntette, a bejelentő a meghatalmazását visszavonta. Az ügyvéd ezt követően ugyanezen hagyatéki eljárásban elvállalta a bejelentővel érdekellentétben álló testvére, N.... T.... képviseletét.

A vezető fegyelmi biztos felhívására az eljárás alá vont ügyvéd észrevételt tett, valamint csatolta az előzetes vizsgálat lefolytatásához szükséges iratokat.

Az ügyvéd észrevételében kifejezetten tagadta, hogy korábbi ügyfelével, a bejelentővel szemben vállalta volna el N.......... T.......... képviseletét. E nyilatkozatát maradéktalanul alátámasztotta az általa csatolt, 2018. november 7. napján kelt meghatalmazás is, amelyben N.......... T.......... arra adott meghatalmazást az ügyvédnek, hogy a hagyatéki eljárás során képviselje őt a harmadik törvényes örökössel N.......... S.......... szemben, valamint a hagyatéki eljárás befejezését követően a Z...., V.... u. ... szám alatti ingatlan bejelentő és N.... T.......... általi közös értékesítése során. A szintén csatolt 2019. augusztus 23. napján kelt adásvételi szerződésből az is megállapítható, hogy a szerződést nem az eljárás alá vont ügyvéd szerkesztette és jegyezte ellen, azaz az adásvétel során már N.... T.... sem ő képviselte, hanem dr. ......... ügyvéd látta el mind a bejelentő, mind pedig N.... T....... képviseletét.

A vezető fegyelmi biztos álláspontja szerint az előzetes vizsgálat során megállapítást nyert, hogy az eljárás alá vont ügyvéd a hagyatéki eljárásban N.... T.......... meghatalmazását nem a bejelentővel, hanem N.......... S.......... szemben fogadta el, azaz az Üttv. fentiekben írt rendelkezéseit nem sértette meg, ezért az eljárás alá vont ügyvéd terhére fegyelmi vétség gyanúja sem volt megállapítható meg, így az előzetes vizsgálat megszüntetésre került.

A 2020. január 29. napján kelt megszüntető határozattal szemben a bejelentő kifogást terjesztett elő.

A kifogás alapján az országos vezető fegyelmi főbiztos a vezető fegyelmi biztost a V/82/2020. szám alatti, 2020. február 28. napján kelt döntésével a fegyelmi eljárás kezdeményezésére utasította.

Az országos vezető fegyelmi főbiztos álláspontja szerint a N.......... T.......... részére végzett ügyvédi tevékenység a korábbi megbízó, N.......... J.......... által rendelkezésére bocsátott és ügyvédi titok tárgyát képező közlések felhasználására alkalmas volt. Az Üttv. 20. § (1) bekezdésének ügyvéd általi esetleges megsértését pedig a fegyelmi eljárás keretében kell vizsgálni.

Az eljáró tanács tanúként hallgatta meg N.......... T.......... a bejelentő testvérét és későbbi megbízót és az alábbiakat állapította meg.

A hagyatéki eljárásban először a bejelentő ad meghatalmazást az ügyvéd részre ekkor nincs érdekellentét testvérével. 2018. október 28-án a bejelentő és a tanú P.......... nevű testvére meghalt és annak gyermeke N.......... S.......... lépett be, akivel szemben a bejelentő és a tanú érdek egységben volt ezért adott megbízást képviseletének ellátására. 2018. november 5 én a bejelentő megvonta a megbízást. Ekkor még érdekegység áll fenn a bejelentő és a tanú között, tehát nem volt akadálya a tanú megbízása elvállalásának. A bejelentő és a tanú között csak jóval később keletkezik érdekellentét, amikor a bejelentő 2019. február 26-án hitelezői igényt jelent be a tanúval szemben.

Fentiekre tekintettel az eljáró tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont ügyvéd fegyelmi vétséget nem követett el, ezért vele szemben a fegyelmi eljárást megszüntette és mentesítette az eljárási költségátalány megfizetése alól.

A határozat ellen a fellebbezés lehetőségét az Üttv. 135. §-a biztosítja.

A határozat aláírása a MÜK a 20/2018. (XI. 26.) számú fegyelmi eljárásról szóló szabályzatának 27.7. pontja alapján történt.

A határozat 2020. november 23. napján jogerős.