Magyar

 

Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsának 2019.F.163/9. határozata

büntetőeljárásról (ittas járművezetésről)

A Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa [...] budapesti kamarai jogtanácsos ellen folyamatban lévő fegyelmi eljárásban tárgyalás tartása nélkül meghozta az alábbi fegyelmi

határozatot:

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy [...] eljárás alá vont kamarai jogtanácsos 1 rb. szándékos fegyelmi vétséget követett el, ezért

200.000 Ft (azaz Kettőszázezer forint) pénzbírság

fegyelmi büntetéssel sújtja, melynek végrehajtását 2 (kettő) évre felfüggeszti.

A Fegyelmi Tanács kötelezi az eljárás alá vont kamarai jogtanácsost arra, hogy 30.000 Ft átalányköltséget 30 napon belül fizessen meg a Budapesti Ügyvédi Kamara pénztárába, vagy banki utalással teljesítse a Budapesti Ügyvédi Kamara bankszámlaszámára.

Indokolás

A bejelentés:

Az eljárás alá vont kamarai jogtanácsos jelentette be a Budapesti Ügyvédi Kamarának, hogy vele szemben ittas járművezetés vétsége miatt büntetőeljárás indult. Bejelentéséhez csatolta a gyanúsítotti kihallgatásáról felvett jegyzőkönyvet.

A Budapesti Ügyvédi Kamara vezető fegyelmi biztosa az előzetes vizsgálatot, majd az azt lezáró fegyelmi eljárást kezdeményező határozatával a fegyelmi eljárást elrendelte.

A Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa határozatával a fegyelmi eljárást a büntető eljárás jogerős befejezéséig felfüggesztette.

Az eljárás alá vont kamarai jogtanácsos ellen folyamatban volt büntetőeljárás a bíróság jogerős büntetővégzésével zárult, mely büntetővégzésben az eljárás alá vont kamarai jogtanácsossal szemben ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége (Btk. 236. § (1) bekezdés) miatt 200.000 Ft pénzbüntetést és 6 hónap közúti járművezetéstől eltiltást szabott ki.

A büntető eljárás jogerős befejezésével a fegyelmi eljárás felfüggesztésének oka megszűnt, így a Fegyelmi Tanács az eljárás továbbfolytatását rendelte el, egyúttal az ügy tárgyaláson kívüli elbírálásáról döntött.

A tényállás:

Az eljárás alá vont kamarai jogtanácsos ittas állapotban vezette a [...] forgalmi rendszámú személygépkocsit, amikor rendőri intézkedés alá vonták.

Az eljárás alá vont kamarai jogtanácsos korábban alkohol tartalmú italt fogyasztott. Az eljárás alá vont kamarai jogtanácsos vezetői engedélyét a helyszínen elvették.

Fenti cselekményével megszegte a KRESZ. 4. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt tilalmat és megvalósította a Btk. 236. § (1) bekezdésébe ütköző ittas állapotban elkövetett járművezetés vétségét.

A fenti tényállás alapján a bíróság az eljárás alá vont kamarai jogtanácsossal szemben ittas járművezetés vétsége miatt pénzbüntetést és járművezetéstől eltiltást szabott ki.

A fegyelmi biztos végindítványa:

A vezető fegyelmi biztos fenntartotta a fegyelmi eljárást kezdeményező határozatában foglaltakat azzal a kiegészítéssel, hogy álláspontja szerint az eljárás alá vont kamarai jogtanácsos megsértette az Üttv. 107. § b) pontjában rögzítetteket és ezzel 1 rb. szándékos fegyelmi vétséget követett el. Pénzbírság fegyelmi büntetés kiszabására tett indítványt.

A Fegyelmi Tanács döntése és jogi indoka:

A vezető fegyelmi biztos indítványa alapos.

Az ÜESZ. Preambuluma rögzíti, hogy a magyar ügyvédi kar elfogadja és tiszteletben tartja az Európai Ügyvédi Kamarák Tanácsa által elfogadott európai jogi hivatás chartáját, amely rögzíti az ügyvédi hivatás alapelveit és alapértékeit. A Preambulum d) pontja szerint az ügyvédi hivatás alapelvei és alapértékei közé tartozik a jogászi hivatás méltósága és becsülete, az ügyvéd feddhetetlensége és jó hírneve.

Az Üttv. 107. § b) pontja kimondja, hogy „fegyelmi vétséget követ el az ügyvédi tevékenységet gyakorló, szüneteltető vagy az ügyvédi tevékenység felfüggesztése alatt álló kamarai tag vagy nyilvántartásba vett természetes személy, ha ügyvédi tevékenységen kívüli szándékos vagy gondatlan magatartásával az ügyvédi hivatás tekintélyét súlyosan veszélyezteti.

A Fegyelmi Tanács rögzíti, hogy a büntetőbíróság bűnösségre vonatkozó megállapítása köti a fegyelmi hatóságot, így a büntetőbíróság által megállapított tényállást a Fegyelmi Tanács határozatának alapjául elfogadta, amelyet mindössze azzal egészített ki, hogy az eljárás alá vont kamarai jogtanácsos büntetőjogi felelősségét is megállapították és szankcionálták.

Az eljárás alá vont kamarai jogtanácsost tehát szándékos bűncselekmény elkövetése miatt a bíróság jogerősen elmarasztalta, mely tény a Fegyelmi Tanács álláspontja szerint az ügyvédi hivatás tekintélyét súlyosan veszélyezteti. Az ügyvédi hivatás gyakorlóinak - így értelemszerűen a kamarai jogtanácsosoknak is - kerülniük kell minden olyan élethelyzetet, amely a fentiekben hivatkozott alapelveket sérti. Kétségtelen tény, hogy az ittas járművezetés vétsége nem tartozik a súlyos bűncselekmények közé, azonban a fegyelmi hatóság az adott esetben önmagában egy szándékos bűncselekmény elkövetése miatti jogerős bírósági elítélést tekinti olyan körülménynek, amely az ügyvédi hivatás tekintélyét súlyosan veszélyezteti.

Az ügyvédi tevékenységet gyakorlók feddhetetlenségének és a jó hírnév megőrzésének követelménye azt jelenti, hogy az ügyvédi tevékenységet gyakorló személy semmilyen körülmények között nem követhet el szándékos bűncselekményt. Igaz ez akkor is, ha a konkrét esetben elkövetett bűncselekmény (ittas járművezetés vétsége) nyilvánvalóan nem tartozik a súlyos bűncselekmények közé.

A Fegyelmi Tanács rögzíti, hogy az eljárás alá vont kamarai jogtanácsos az ügyvédi tevékenysége gyakorlásán kívül követte el a fegyelmi vétséget, így az Üttv. 107. § b) pontja irányadó a jelen eljárásban.

A Fegyelmi Tanács kiemeli, hogy a büntetőbíróság által megállapított elkövetés a fegyelmi felelősség elbírálása szempontjából is szándékosnak minősül, tekintettel arra, hogy az eljárás alá vont kamarai jogtanácsosnak ismernie kell a jogszabályokat és a rá vonatkozó hivatásrendi normákat, így ezen szabályok megsértése a fegyelmi eljárásban is szándékos elkövetésnek minősül.

Tekintettel arra, hogy egyszeri szabályszegés valósult meg, így a Fegyelmi Tanács is egy rendbeli fegyelmi vétség elkövetését állapította meg.

A joghátrány alkalmazása körében a Fegyelmi Tanács enyhítő körülményként értékelte, hogy az eljárás alá vont a büntető eljárás során a terhére rótt bűncselekmény elkövetését beismerte és mind a nyomozó hatósággal, mind a bírósággal, mind pedig a fegyelmi hatósággal együttműködött. Enyhítő körülményként értékelhető az is, hogy a fegyelmi vétségnek minősülő magatartás miatt az eljárás alá vont kamarai jogtanácsossal szemben más jogkövetkezményt is alkalmaztak (pénzbüntetés, járművezetéstől eltiltás).

Súlyosító körülményt a Fegyelmi Tanács nem észlelt.

A Fegyelmi Tanács a fentiekre is tekintettel döntött úgy, hogy a rendelkező részben megjelölt összegű pénzbírság fegyelmi büntetés áll arányban a cselekmény tárgyi súlyával, azzal azonban, hogy az enyhítő körülmények miatt a pénzbírság fegyelmi büntetés végrehajtásának felfüggesztésére lehetőséget látott, figyelemmel az Üttv. 111. § (1) bekezdésében és az Üttv. 127. § (2) bekezdésében foglaltakra is. A Fegyelmi Tanács a felfüggesztés időtartamát a középmértékhez igazodó 2 (kettő) évben határozta meg.

Az Üttv. 127. § (1) bekezdése értelmében egyszerű megítélésű ügyben a fegyelmi tanács a határozatát tárgyalás tartása nélkül hozza meg.

A Fegyelmi Eljárási Szabályzat (FESZ) 22.1. pontja értelmében a fegyelmi ügy tárgyalás tartása nélküli elbírálása különösen akkor indokolt, ha a fegyelmi vétség egyértelmű, a rendelkezésre álló adatokból további bizonyítás felvétele nélkül megállapítható a fegyelmi felelősség.

A jelen ügyben a jogerős bírói határozatban foglalt tényállást tekintette irányadónak a Fegyelmi Tanács, így az eljárás alá vont kamarai jogtanácsos fegyelmi felelőssége további bizonyítás felvétele nélkül is megállapítható volt. Nem volt tehát akadálya annak, hogy a Fegyelmi Tanács tárgyalás tartása nélkül hozzon határozatot.

A Fegyelmi Tanács az eljárás alá vont kamarai jogtanácsost az Üttv. 142. § (2) bekezdése és a FESZ 40.2. pontjának b) alpontja alapján a fegyelmi eljárás átalányköltségének megfizetésére kötelezte.

A Fegyelmi Tanács határozata 2020. június 12. napján jogerős és a felfüggesztett büntetés kivételével végrehajtható.

(Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság - 2019. F. 163.)