Magyar

 

Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsának 2019.F.250/2. határozata

büntetőeljárásról

A Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa [...] budapesti ügyvéd ellen folyamatban lévő fegyelmi eljárásban tárgyalás tartása nélkül meghozta az alábbi fegyelmi

határozatot:

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont ügyvéd 1 rendbeli szándékos fegyelmi vétséget követett el, ezért

300.000 Ft, azaz háromszázezer forint pénzbírság

fegyelmi büntetéssel sújtja.

A Fegyelmi Tanács kötelezi az eljárás alá vont ügyvédet arra, hogy a kiszabott pénzbírságot, valamint 30.000 Ft átalányköltséget 30 napon belül fizessen meg a Budapesti Ügyvédi Kamara pénztárába, vagy banki utalással teljesítse a Budapesti Ügyvédi Kamara bankszámlájára.

Indokolás

Az eljárás alá vont ügyvéd e-mail útján bejelentette a Budapesti Ügyvédi Kamarának, hogy vele szemben a [...] Járásbíróság büntetővégzést hozott, amelyben a bíróság vele szemben pénzbüntetést és közúti járművezetéstől eltiltást szabott ki.

A vezető fegyelmi biztos az előzetes vizsgálatot elrendelte, és kérte, hogy a panaszlott ügyvéd 8 napon belül küldje meg a bíróság végzését.

Az eljárás alá vont ügyvéd benyújtotta a [...] Járásbíróság büntetővégzését, amely a rá vezetett záradék szerint jogerőre emelkedett.

A vezető fegyelmi biztos határozatával fegyelemi eljárást kezdeményezett.

E határozatban a fegyelmi biztos indítványozta, hogy a Fegyelmi Tanács az eljárás alá vont ügyvéddel szemben pénzbírság fegyelmi büntetést szabjon ki, egyúttal kötelezze az eljárással kapcsolatosan felmerült átalányköltség viselésére.

A Fegyelmi Tanács elnöke ilyen előzmények mellett az ügy tárgyaláson kívüli elbírálását kezdeményezte.

A Fegyelmi Tanács a tényállást a [...] Járásbíróság jogerőre emelkedett büntetővégzésében írtakra tekintettel és aszerint állapította meg.

Az eljárás alá vont ügyvéd 2019. [...] napján a délutáni órákban, pontosan meg nem határozható helyen, pontosan meg nem állapítható fajtájú és mennyiségű szeszes italt fogyasztott el, és ezen a napon 18 óra 35 perckor, annak ellenére, hogy ittas állapotban volt, a tulajdonát képező személygépkocsival - egy utasként helyet foglaló ismerősével - A. irányából G. irányába, A. lakott területén belül közlekedett.

Ekkor a szolgálatot teljesítő rendőr igazoltatás alá vonta és alkoholszondás vizsgálatra előállította. Ennek eredménye 0,57 mg/l, míg fél órával később 0,58 mg/l volt. Az eljárás alá vont ügyvéd vezetői engedélyét a helyszínen intézkedő rendőr elvette.

Az eljárás alá vont ügyvéd e cselekményével megszegte a KRESZ 4. § (1) bekezdés c) pontjában írtakat, mert a közúti közlekedésben úgy vett részt, hogy a szervezetében szeszes ital fogyasztásából származó alkohol volt. A [...] Kormányhivatal [...] Járási Hivatala határozatával - a vezetési jogosultság szünetelésével egyidejűleg - a büntetőeljárás jogerős befejezéséig az eljárás alá vont ügyvéd vezetői engedélyét visszavonta.

A [...] Járásbíróság a Be. 740. § (1) bekezdése alapján tárgyalás mellőzésével büntetővégzést hozott és megállapította, hogy az eljárás alá vont ügyvéd elkövette a Btk. 236. § (1) bekezdésébe ütköző járművezetés ittas állapotban vétségét.

A bíróság emiatt vele szemben 120 napi tétel pénzbüntetést és 1 év közúti járművezetéstől eltiltást szabott ki. A bíróság a pénzbüntetés egy napi tételének összegét 2.500 Ft-ban állapította meg akként, hogy az első havi 100.000 Ft összegű részletet a büntetővégzés jogerőre emelkedését követő hónap 15. napjáig, majd az ezt követő részleteket további 2 hónapon keresztül, minden hónap 15. napjáig 100.000 - 100.000 Ft összegekben kell megfizetni. A közúti járművezetéstől eltiltás tartamába a bíróság beszámítani rendelte a rendőri intézkedés óta eltelt időt.

Sem az ügyész, sem az eljárás alá vont ügyvéd a büntetővégzés kézbesítésétől számított 8 napon belül nem kérte tárgyalás tartását, ezért jogerőre emelkedett.

A vezető fegyelmi biztos indítványa alapos.

A lefolytatott bizonyítási eljárás eredményeként kétségtelenül megállapítható, hogy az eljárás alá vont ügyvédjelölt bűncselekményt, vétséget követett el, a bíróság jogerős határozattal a bűnösségét megállapította és büntetést szabott ki, s a Fegyelmi Tanács a fegyelmi vétség körében nem állapíthatott meg az ítéleti tényállástól eltérő fegyelmi tényállást.

A Fegyelmi Tanács osztotta a vezető fegyelmi biztos indítványát abban, hogy a folyamatban lévő büntető ügyben a gyanúsítás tárgyát képező bűncselekmény - bizonyítottsága esetén - az ügyvédi tevékenységen kívüli, az ügyvédi hivatás tekintélyét súlyosan sértő magatartással megvalósuló fegyelmi vétség megállapítására alkalmas és azzal is, hogy e fegyelmi ügy tárgyaláson kívül is elbírálható, továbbá a fegyelmi büntetés neme pénzbírság legyen.

A jelen ügy elbírálásának alapjául szolgáló magatartás elbírálására alkalmazandó jogszabály az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (Üttv.).

Az Üttv. 107. § b) pontja értelmében: Fegyelmi vétséget követ el az ügyvédi tevékenységet gyakorló, szüneteltető vagy az ügyvédi tevékenység felfüggesztése alatt álló kamarai tag vagy nyilvántartásba vett természetes személy, ha

- b) ügyvédi tevékenységen kívüli szándékos vagy gondatlan magatartásával az ügyvédi hivatás tekintélyét súlyosan veszélyezteti.

Az Üttv. 127. § (1) bekezdése értelmében: „Egyszerű megítélésű ügyben a fegyelmi tanács a határozatát tárgyalás tartása nélkül hozza meg.

A fegyelmi eljárásról szóló 20/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat (FESZ) 22.1. pontja értelmében: „A fegyelmi ügy tárgyalás tartása nélküli elbírálása indokolt, ha a fegyelmi vétség egyértelmű, a rendelkezésre álló adatokból további bizonyítás felvétele nélkül megállapítható a fegyelmi felelősség.”.

Mindezekre tekintettel a Fegyelmi Tanács azt állapította meg, hogy az eljárás alá vont ügyvéd magatartásával megszegte az Üttv. 107. § b) pontját, amellyel egy rendbeli, szándékosan elkövetett fegyelmi vétséget valósított meg.

Enyhítő körülményt a Fegyelmi Tanács nem talált.

A Fegyelmi Tanács az eljárás alá vont ügyvédet az Üttv. 142. § (2) bekezdése, a FESZ 40.2. b) pontja alapján a fegyelmi eljárás átalányköltségének megfizetésére kötelezte.

A Fegyelmi Tanács határozata 2019. november 7. napján jogerős.

(Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság - 2019. F. 250.)