Magyar

 

Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsának 2019.F.274. határozata

büntetőeljárásról (ittas járművezetésről)

A Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa [...] budapesti ügyvéd ellen folyamatban lévő fegyelmi eljárásban tárgyalás tartása nélkül meghozta az alábbi fegyelmi

határozatot:

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy eljárás alá vont ügyvéd 1 (egy) rendbeli szándékos fegyelmi vétséget követett el, ezért

100.000 Ft pénzbírság

fegyelmi büntetéssel sújtja.

A Fegyelmi Tanács kötelezi az eljárás alá vont ügyvédet arra, hogy a kiszabott pénzbírságot, valamint 30.000 Ft átalányköltséget 30 napon belül fizessen meg a Budapesti Ügyvédi Kamarának.

Indokolás

I. A Balatonfüredi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya átiratában tájékoztatta a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét arról, hogy a gyanúsítottként hallgatta ki az eljárás alá vont ügyvédet a Btk. 236. § (1) bekezdésébe ütköző és az (1) bekezdés szerint minősülő közúton, illetve közforgalom elől el nem zárt magánúton gépi meghajtású jármű vezetésével elkövetett ittas járművezetés vétségének megalapozott gyanúja miatt. A MÜK elnöke az átiratot továbbította a Budapesti Ügyvédi Kamara elnökének.

A vezető fegyelmi biztos az előzetes vizsgálatot elrendelte. Az eljárás alá vont ügyvéd becsatolta a gyanúsítotti kihallgatásáról felvett jegyzőkönyvet.

Az előzetes vizsgálatot lezáró fegyelmi eljárást kezdeményező határozatával a vezető fegyelmi biztos elrendelte a fegyelmi eljárást.

A vezető fegyelmi biztos indítványára a Fegyelmi Tanács a fegyelmi eljárást az alapul fekvő büntető ügy jogerős befejezéséig felfüggesztette.

Az eljárás alá vont ügyvéd csatolta a Járásbíróság jogerőre emelkedett ítéletét.

III. A Fegyelmi Tanács a tényállást lényegében a rendelkezésre álló jogerős büntető ítéletben foglaltakkal egyezően állapította meg.

Eljárás alá vont ügyvéd ittas állapotban közlekedett az általa vezetett személygépkocsival, amikor az intézkedő rendőr közúti ellenőrzés alá vonta. Az intézkedés során alkalmazott légalkohol mérő készülék 0,32 mg/l értéket mutatott, ezért eljárás alá vont ügyvédet a Rendőrkapitányságra előállították.

Eljárás alá vont ügyvéd vezetői engedélyét a helyszínen bevonták.

A Járásbíróság a fenti tényállás alapján megállapította az eljárás alá vont ügyvéd bűnösségét a Btk. 236. § (1) bekezdésébe ütköző és az (1) bekezdés szerint minősülő közúton, illetve közforgalom elől el nem zárt magánúton gépi meghajtású jármű vezetésével elkövetett járművezetés vétségében és ezért őt 120.000 Ft pénzbüntetésre, valamint három hónap „B” kategóriájú járművezetéstől eltiltásra ítélte.

IV. Az eljárás alá vont ügyvéd az előzetes vizsgálatban nem terjesztett elő védekezést, az ellene folyó büntető eljárásról teljesítette tájékoztatási kötelezettségét a kamara felé.

A fegyelmi biztos indítványozta az eljárás alá vont ügyvéd fegyelmi felelősségének megállapítását az Üttv. 107. § b) pontja szerinti fegyelmi vétség elkövetésében és pénzbírság kiszabását indítványozta.

V. A fegyelmi biztos indítványa alapos.

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (Üttv.) 127. § (1) bekezdése értelmében egyszerű megítélésű ügyben a Fegyelmi Tanács a határozatát tárgyalás tartása nélkül hozza meg.

Üttv. 107. § Fegyelmi vétséget követ el az ügyvédi tevékenységet gyakorló, szüneteltető vagy az ügyvédi tevékenység felfüggesztése alatt álló kamarai tag vagy nyilvántartásba vett természetes személy, ha...

b) ügyvédi tevékenységen kívüli szándékos vagy gondatlan magatartásával az ügyvédi hivatás tekintélyét súlyosan veszélyezteti.

Mindezekre tekintettel a Fegyelmi Tanács azt állapította meg, hogy az eljárás alá vont ügyvéd a fenti tényállás szerinti magatartásával elkövette az Üttv. 107. § b) pontja szerint fegyelmi vétséget. Ügyvédhez nem méltó, ittas járművezetéssel megvalósuló magatartásával súlyosan veszélyeztette az ügyvédi hivatás tekintélyét.

A fentiekre és az ügy összes körülményeire tekintettel a Fegyelmi Tanács az Üttv. 108. § b) pontja szerinti pénzbírság fegyelmi büntetés kiszabását találta indokoltnak, melynek mértékét mérlegeléssel a rendelkező rész szerint állapította meg.

A fegyelmi büntetés kiszabása során enyhítő körülményként értékelte a Fegyelmi Tanács, hogy az eljárás alá vont ügyvéd a büntetőeljárásban beismerte a cselekmény elkövetését, a hatóságokkal együttműködést tanúsított, továbbá azt a körülményt, hogy korábban magatartásával szemben semmiféle kifogás nem merült fel.

A Fegyelmi Tanács az eljárás alá vont ügyvédet az Üttv. 142. § (2) bekezdése, a FESZ 40. 2. b) pontja alapján a fegyelmi eljárás átalányköltségének megfizetésére kötelezte.

Felhívja a fegyelmi tanács az eljárás alá vont ügyvéd figyelmét az Üttv. 22. § (1) bekezdés g) pontjában és a 149. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint (6) bekezdésében foglaltakra, különös tekintettel arra, hogy a végrehajtható fegyelmi határozatból fakadó fizetési kötelezettség felszólítás ellenére történő nem teljesítése a kamarai tagság megszüntetését eredményezi.

A Fegyelmi Tanács határozata elleni jogorvoslatot az Üttv. 127. § (3) bekezdése teszi lehetővé.

A Fegyelmi Tanács határozata 2020. május 15. napján jogerős és végrehajtható.

(Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság - 2019. F. 274.)