Magyar

 

Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Székesfehérvári Fegyelmi Tanácsának F/780. határozata

ügyvédi mulasztásról (ÜESZ 2.1. pont)

A Székesfehérvári Regionális Fegyelmi Bizottság Székesfehérvári Fegyelmi Tanácsa az F/780 számon SZE bejelentésére indult fegyelmi eljárásban ANANC. alatti székhelyű ügyvéddel szemben, a 2019. március 6. napján megtartott fegyelmi tárgyaláson meghozta az alábbi

határozatot:

A Fegyelmi Tanács AN egyéni ügyvéd (ügyvédi tevékenység székhelye: ANC vétkes 1 rb. szándékosan elkövetett fegyelmi vétségben, ezért őt a Fegyelmi Tanácsírásbeli megrovásban részesíti, kötelezi, hogy eljárási költség címén fizessen meg 80.000 Ft-ot a Fejér megyei ügyvédi Kamara pénztárába, vagy a Fejér Megyei Ügyvédi Kamara OTP Banknál vezetett 11736006-20213936-00000000 számú számlájára.

AN ellen 2010. évben F/701, 2014. évben F/734 és 2015. évben F/743 számon indult fegyelmi eljárás, a 2014. évi ügy megszüntetésre került, 2015. évben 2 rb. fegyelmi vétség elkövetése miatt a Fegyelmi Tanács vele szemben 100.000 Ft pénzbírságot szabott ki, 2018 november 9. napján megtartott fegyelmi tárgyaláson az F/772 számú ügyben 200.000 Ft pénzbírság kisszabására került sor, valamint kötelezte - marasztalás esetén - minden esetben az eljárási költség megfizetésére.

Az eljárás alá vont ügyvéd valamint és a fegyelmi biztos a másodfokú Fegyelmi Tanácshoz fellebbezhet, a határozatkézbesítésétől számított 15 napon belül.

Indokolás

Panaszos által (lakcím 5440 Kunszentmárton Vásár tér 13.) AN az ANC szám alatt működő ügyvéd ellen benyújtott panasz a 2006. november 25 én elszenvedett balesetével kapcsolatos kártérítési miatt keletkezett.

A panaszos megbízást adott a K Kft által felhatalmazott AN részére. A meghatalmazást az ügyvéd a peres ügy irataihoz csatolta.

A panaszos előadta, hogy képviseletében eljárt ügyvédőt nem tájékoztatta, telefonjára nem reagál, a Fővárosi Törvényszék által meghozott ítélettartalmáról nem értesítette. Az ítéletet közvetlenül a Fővárosi Törvényszéktől szerezte meg.

A panaszra AN előadta, hogy a panaszos képviseletét a KKft-vel kötött megállapodás alapján látta el. A panaszostól közvetlen megbízása nem volt, a megbízott Kft-vel munka kapcsolata több éve megszűnt, az ügy iratait a Kft tárolja, és mivel tudomása szerint a céggel szemben felszámolási eljárás indult, ezért az iratok beszerzése nehézségekbe ütközik, ezért nem tudott az ügyben a panaszosnak érdemi információt adni.

A tényállás alapján a Fejér megyei Ügyvédi Kamara elnöke 2018. július 11-én kelt határozatával az előzetes vizsgálati eljárás elrendelését megtagadta, amely határozott ellen a panaszos fellebbezéssel élt.

A fellebbezésében azonban már nemcsak a jogerős ítéletről szóló értesítés és a vele való kapcsolattartás hiányát kifogásolta, hanem új tényként azt jelentette be, hogy tudomására jutott, hogy a bíróság által megítélt és az alperes által megfizetett, és az eljárás alá vont ügyvédnőnek a letéti számlájára érkezett 9.455.811 Ft kártérítési összeget sem kapta meg.

Az eljárás során a panaszos személyes meghallgatásáról jegyzőkönyv készült, melyben a panaszos fenntartotta eddigi állítását azzal módosítással, hogy a fellebbezésben előadottakkal szemben elismerte, hogy az eljárás alá vont ügyvédtől 2015. február 23-án Kecskeméten 1.371.538 Ft-ot átvett. A fegyelmi biztos a panaszos elé tárta annak az átvételi elismervénynek a másolatát, mely szerint az eljárás alá vont ügyvédnőtől további 9.455.811 Ft-ot vett át. A bemutatott iratra a panaszos úgy nyilatkozott, hogy a 9.455.811 Ft-os elismervényen az ő aláírása szerepel, de ő ennek ellenére csak 1.371.538 Ft-ot vett át.

Becsatolta az eljárás alá vont ügyvéd által az ő részére küldött 2014. november 6-án kelt levelét, amelyben arról tájékoztatta, hogy a levélhez csatolja a Fővárosi Bíróság elsőfokú ítéletét, amely ellen 2014. november 19-ig nyújtható be fellebbezés. Az ítéletet gondosan tanulmányozza át és annak elolvasása után az ügy további sorsának megbeszélése érdekében hívja fel az ügyvédet a 06 20 923 146 számú telefonon.

Becsatolta a K Kft-vel 2007. május 23-án kötött megbízási szerződést, továbbá egy 2013. május 5. napján kelt a K Kft-nek címzett levelét, amelyben tájékoztatja őket, hogy a részükre 2006. november 25-én történt balesetével kapcsolatban adott képviseleti megbízást visszavonja, és kéri az ügyben keletkezett iratok részére történő megküldését. A levelet a K Kft részéről T-né NJ vette át.

Becsatolta a baleseti kártérítés Kft által neki megküldött 2015. október 21-én kelt levelet, amelyben arról tájékoztatták, hogy a kártérítési ügye jogerősen befejeződött és elszámolás végett vegye fel a kapcsolatot jogi képviselőjével AN ügyvéddel. A levelet TS ügyvezető és NJ ügyintéző írta alá.

A panaszos jogi képviselője nyilatkozott a fegyelmi eljárás során, hogy az elszámolással kapcsolatosan büntetőfeljelentést tesz, mert a cselekmény a büntetőeljárás szempontjából nem évül el.

Ezt a feljelentést a panaszos jogi képviselője a Fejér Megyei Ügyvédi Kamara részére megküldte.

A Fegyelmi Tanács elnöke rövid úton megkereste a Fejér Megyei Rendőr Kapitányságot annak közlésére, hogy AN ellen megindult a büntetőeljárás vagy sem. A választ az a TK rendőr hadnagy adta meg, aki a Fejér megyei ügyvédi kamarát 2019. január 3-án kelt meg kereséssel arra kérte, hogy tájékoztassa a Fejér Megyei Kamara Elnöke arról, hogy AN ellen indult fegyelmi eljárás milyen stádiumban van. A Fegyelmi Tanács elnöke a rendőr hadnagytól azt a tájékoztatást kapta, hogy a büntető eljárás még nem vette kezdetét.

A Fegyelmi Tanács erre tekintettel kizárólag az el nem évült ügyvéd etikai tevékenység elbírálását tette az ügy tárgyává. Ennek során csak azt lehetett megállapítani, hogy a panaszos 2018. augusztus 3-án 2018. szeptember 7 én ajánlott és tértivevényes levelet küldött AN részére, amely nem kereste jelzéssel érkezett vissza a feladóhoz.

Azt kétség kívül meg lehetett állapítani az iratokból, hogy a panaszos az iratait a K Kft-től kérte, és azt is, hogy AN a kifogásolt Fővárosi Bíróság ítéletét a panaszos részére megküldte. Az elszámolással kapcsolatban pedig azt a tényt kellett megállapítani, hogy az elszámolás 2015. február 23-án megtörtént oly módon, hogy a panaszos a kifogásolt összeget is elismervényen átvette. A Fegyelmi Tanácsnak arra nincs hatásköre, hogy büntető eljárást folytasson le az eljáró ügyvéddel szemben.

Azt nem vizsgálhatja a Fegyelmi Tanács, hogy ezt az elismervény hogyan és miként írta alá a panaszos. A panaszos egyébként maga is elismerte, hogy az ő aláírását tartalmazza az átvételi elismervényen. Az nem derült ki, hogy ha nem vette át a pénzt, akkor miért írta alá ezt az iratot.

A fegyelmi biztos írásbeli megrovás alkalmazását kérte az ügyvédnővel szemben. Álláspontja szerint a magatartás, hogy a levelek át nem vétele 1 rendbeli szándékosan elkövetett etikai vétséget valósít meg.

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 1. § (3) Az ügyvédi tevékenység gyakorlójának az ügyvédi tevékenységet lelkiismeretesen, a legjobb tudása szerint, a jogszabályok megtartásával kell gyakorolni.

Az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 6/2018. (III. 26.) 2018. július 1 napján módosított MÜK szabályzat 2.1. pontja: Az ügyvédi tevékenység gyakorlója köteles igénybe venni minden törvényes eszközt ügyfele jogai és jogos érdekei érvényesítéséhez, ennek keretében jogi képviselet ellátása esetén az ellenérdekű fél jogi képviselőjével, annak hozzájárulása esetén vagy jogi képviselő hiányában közvetlenül az ellenérdekű féllel, továbbá - jogellenes befolyásolásuk nélkül - a tanúval, a szakértővel és az eljárás más résztvevőivel értekezhet és információkat cserélhet.

A Fegyelmi Tanács a fegyelmi vétséget az indítvánnyal egyezően állapította meg, és büntetésként írásbeli megrovást alkalmazott. A vétség enyhe fokú volta mellett, súlyosító körülményként kellett figyelembe venni a korábbi fegyelmi vétségeket.

Az átalány költséget az eljárási szabályzat fegyelmi eljárási szabályzat 81. § határozza meg.

Jogerősítő záradék:

Megállapítom, hogy AN fegyelmi határozat a 2019. április 20-án jogerőre emelkedett.

A határozatot az eljárás alá vont ügyvéd 2019. április 5-én vette át. A fellebbezési határidő 2019. május 20-án lejárt és az eljárás alá vont ügyvéd fellebbezést nem nyújtott be - a határozat a fellebbezési határidő utolsó napjával jogerőssé és végrehajtható a vált.