Magyar

 

Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsának F/3/2019. határozata

ügyvédi levél tartalmáról

HATÁROZAT

A Győri Regionális Fegyelmi Bizottság által kijelölt ... fegyelmi tanácsa ...ügyvéd ellen az F/3/2019. számú fegyelmi eljárásban .... napján megtartott zárt fegyelmi tárgyaláson meghozta az alábbi határozatát.

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Üttv.) 131. § (3) bekezdés a) pontja értelmében ... (szül: .... an.: ..., székhely: ...) eljárás alá vont ügyvéd felelősségét megállapítja, és az Üttv. 108. § a) pontja értelmében

„írásbeli megrovás”

büntetést szab ki.

Az eljárás alá vont ügyvéd az egy rendbeli fegyelmi vétséget szándékosan követte el.

A fegyelmi eljárásról szóló 20/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat (továbbiakban FESZ) 40.2 a) pontja értelmében a felmerült kamarai átalányköltség 80.000,- azaz Nyolcvanezer forint, azonban a FESZ 40.9 alapján a fegyelmi tanács lehetőséget látott az átalányköltség mérséklésére, ennek megfelelően a fegyelmi tanács az átalányköltséget 40.000 Ft, azaz Negyvenezer forint összegben állapítja meg.

Az átalányköltséget eljárás alá vont ügyvéd a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül köteles megfizetni a ... Megyei Ügyvédi Kamarának pénztári készpénzbefizetéssel, vagy utalással a ... banknál vezetett ...számú számlára.

Ezen határozattal szemben az eljárás alá vont ügyvéd, valamint a fegyelmi biztos a másodfokú fegyelmi tanácshoz fellebbezhet. A fellebbezést az elsőfokú határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül az elsőfokú fegyelmi tanácsnál kell benyújtani és elő kell terjeszteni a fellebbezés indokait is. Ha a fellebbezés papír alapon terjesztik elő, azt két eredeti példányban kell benyújtani.

A fellebbezésben akkor lehet új tényre vagy bizonyítékra hivatkozni, ha a fellebbező az elsőfokú eljárásban arra önhibáján kívül nem hivatkozott.

A területi kamara elnöke a fegyelmi biztost a fellebbezési határidő lejártát megelőző harmadik munkanapig utasíthatja fellebbezés előterjesztésére.

A fellebbezés a határozat végrehajtására halasztó hatályú.

Indokolás

... ügyvéd .... napjától a ... Megyei Ügyvédi Kamara tagja.

A megállapított tényállás szerint ... bejelentő az ... Kft. felszámoló biztosaként került kapcsolatba az eljárás alá vont ügyvéddel. A felszámoló társaság képviseletében eljárva bejelentő ...,- forint összegű perköltséget idő előtt és arra nem jogosult ügyvédi irodához utaltatott ki. A tévedés fennállását a bejelentő is elismerte.

Az eljárás alá vont ügyvéd kifogásolta a szabálytalan pénzkifizetést, nem fogadta el a felszámolóbiztos tévedésre hivatkozását. Eljárás alá vont ügyvéd részéről csatolásra került a .... számú felszámolási eljárásban előterjesztett „nyilatkozat”, mely okirat részletesen kifejti a felszámolóbiztos elleni kifogásokat és sérelmezett intézkedéseket. Mindezekre tekintettel került sor részéről a ... Rendőrkapitányságon ....bü számú eljárás kezdeményezésére, mely folyamatban van.

Bejelentő az eljárás során sérelmezte és bejelentést tett az eljárás alá vont ügyvéd által .... napján neki küldött alábbi elektronikus levél miatt, amely a következőket tartalmazta:

„Tisztelt ... úr!

Tájékoztatom, hogy a Btk. 404. § (1) alapján 4) Aki a felszámolás elrendelését követően valamely hitelezőjét a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvényben meghatározott kielégítési sorrend megsértésével előnyben részesíti, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A tegnapi napon feljelentést tettünk Ön ellen. Remélem elégedett, mert sokat tetszett ezért dolgozni A kategóriás hitelező igényként visszaigazolni egy nem jogerős ítélet alapján fennálló és jelenleg II. fokon szünetelő eljárású egyetemleges perköltséget, amit ráadásul meg sem kell majd fizetni, mivel ha a per II. fokon szüneteléssel szűnik meg az I. fok ignorálódik bravúros. Főleg úgy, hogy azt az Ön által képviselt .. cégnek az .. Kft. egyetemlegesen kellene, ha jogerős lenne az ítélet megfizetni annak az ...-nek amit az Ön barátja ... megvásárolt. Sok sikert a további felszámoló biztosi munkájához!

Vesztegetés gyanúja miatt is szól a feljelentés.

Üdvözlettel

... ügyvéd”

A ... Megyei Ügyvédi Kamara Fegyelmi Biztosa ... bejelentése alapján az eljárás alá vont ügyvéd ellen hivatalból indult előzetes vizsgálatot az .... számú határozatával megszüntette. Az előzetes vizsgálatot megszüntető határozattal szemben bejelentő kifogással élt. A Magyar Ügyvédi Kamara Országos Vezető Fegyelmi Főbiztosa .... számú iratában a fegyelmi biztost a fegyelmi eljárás kezdeményezésére utasította.

A Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa a fegyelmi ügyben .... napján tárgyalást tartott, melynek során áttekintette a fegyelmi eljárás során keletkezett iratokat, meghallgatta az eljárás alá vont ügyvédet, és a fegyelmi biztos végindítványát. Ennek során a fegyelmi tanács úgy ítélte meg, hogy az eljárás alá vont ügyvéd a fent idézett .... napján kelt elektronikus levélben leírtakkal nem csupán ironikusan fogalmazott, hanem megsértette az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 6/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat 13.1. pontjában foglaltakat, amely a következőket írja elő:

„13.1. Az ügyvédi tevékenység gyakorlója tárgyalásai és eljárásai során hivatása hagyományainak megfelelően érintkezik a bíróságok, hatóságok tagjaival, valamint mindenki mással, akivel eljárása során kapcsolatba kerül, részükre a kellő megbecsülést és tiszteletet megadja, valamint azt saját hivatásával szemben is elvárja.”

Emiatt a Fegyelmi Tanácsa az eljárás alá vont ügyvéddel szemben az Üttv. 108. § a) pontja értelmében „írásbeli megrovás” büntetést szab ki.

Jogerős: 2019.06.28.