Magyar

 

Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsának RFK 14/2019/11. határozata

költségvetési csalás, hamis magánokirat felhasználása bűnsegédként

A Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa dr. ... kamarai tagságát törölt bajai ügyvéd (KASZ: 36063093) ellen folyamatban lévő fegyelmi eljárásban a 2022. április 05. napján megtartott nem nyilvános tárgyaláson zárt ülésben meghozta és kihirdette az alábbi

határozatot:

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy

dr. ... szül.: ...
a. n.: ...
lakcím: ...
iroda: ...

eljárás alá vont ügyvéd 1 rendbeli folytatólagosan elkövetett szándékos fegyelmi vétséget követett el, ezért

kizárás

fegyelmi büntetéssel sújtja, amelynek időtartama 3 (három) év.

A Fegyelmi Tanács kötelezi az eljárás alá vont ügyvédet arra, hogy 80.000 Ft, azaz nyolcvanezer forint átalányköltséget 30 napon belül fizessen meg banki utalással a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara 11732002–20500382 számú bankszámlájára, az ügyszámra való hivatkozással.

A határozat ellen annak kézbesítésétől számított 15 napon belül az eljárás alá vont ügyvéd (személy), jogi képviselője illetve a fegyelmi biztos az elsőfokú fegyelmi tanácsnál benyújtott, de a másodfokú fegyelmi tanácsnak címzett fellebbezéssel élhet.

A fellebbezés a határozat végrehajtására halasztó hatályú. A tevékenység végzése alóli felfüggesztés vonatkozásában külön fellebbezésnek van helye, amelynek nincs halasztó hatálya. A fellebbezésben elő kell terjeszteni annak indokait is. A fellebbezésben akkor lehet új tényre vagy bizonyítékra hivatkozni, ha a fellebbező az elsőfokú eljárásban arra önhibáján kívül nem hivatkozott.

A területi kamara elnöke a fegyelmi biztost a fellebbezési határidő lejártát megelőző harmadik munkanapig utasíthatja fellebbezés előterjesztésére.

A fellebbezést az elsőfokú fegyelmi bizottság útján kell előterjeszteni a https://epapir.gov.hu szolgáltatáson keresztül úgy, hogy a „CÍMZETT” mezőben annak a regionális fegyelmi bizottsághoz tartozó ügyvédi kamaráját kell kiválasztani, ahol a fegyelmi eljárást lefolytatták. A benyújtáshoz részletes segítséget talál a https://mük.hu/fegyelmi-ugyseged oldalon.

Amennyiben a fellebbező nem aktív kamarai tag, vagy nyilvántartott (pl. korábban már törölt személy), úgy fellebbezését két eredeti példányban postai úton is megküldheti.

Indokolás

A Fegyelmi Tanács a lefolytatott bizonyítás, valamint a rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg.

I.

Dr. ... eljárás alá vont ügyvédet 2008. február 01. napján jegyezték be a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara névjegyzékébe, ahonnan 2021. október 31. napján törölték; tevékenységét egyéni ügyvédként végezte.

Személyi körülményeire nézve a fegyelmi eljárásban nem tett nyilatkozatot, azonban a fegyelmi eljárásban rendelkezésre álló, a Kecskeméti Járásbíróság 2021. november 11. napján jogerős .... számú ítéletében e körben rögzített adatokat a fegyelmi tanács irányadónak tekinti, mi szerint: szüleivel és testvérével él közös háztartásban, havi jövedelme nettó 300.000 Ft, vagyona pedig egy 2,5 éves VW Passat típusú személygépkocsi. Betegségei: magas vérnyomás, tahikardia, diabétesz és pánikbetegség.

Eddig két esetben marasztalta el a Fegyelmi Tanács:

1. az F/1/2018. számú ügyben hozott, 2020. január 21. napján jogerőre emelkedett határozatával 3 rb. szándékos fegyelmi vétség miatt 120.000 Ft pénzbírságot kiszabva, valamint

2. az RFK 3/2020. számú ügyben 2020. október 08. napján jogerőre emelkedett határozatával 1 rb. gondatlan fegyelmi vétség miatt 150.000 Ft pénzbírsággal sújtotta.

II.

Eljárás alá vont ügyvéd 2019. szeptember 04. napján a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamarának bejelentette, hogy .... bü. szám alatt a NAV DABI Bács-Kiskun Megyei Vizsgálati Osztály II. előtt folyamatban lévő büntetőügyben 2019. szeptember 04. napján gyanúsítottként hallgatták ki költségvetési csalás bűntettének gyanúja miatt.

2019. szeptember 10. napján a vezető fegyelmi biztos előzetes vizsgálatot rendelt el eljárás alá vont ügyvéddel szemben.

Eljárás alá vont ügyvéd 2019. október 08. napján kelt igazoló jelentését előterjesztette, melyben egyúttal jelezte, hogy az ügyre vonatkozó iratokat a NAV lefoglalta.

2019. november 11. napján vezető fegyelmi biztos eljárás alá vont ügyvéddel szemben fegyelmi eljárás kezdeményezéséről szóló határozatot hozott. Az általa megállapított tényállás szerint a NAV DABI Bács-Kiskun Megyei Vizsgálati Osztály II. a .... számú ügyben eljárás alá vont ügyvédet mint bűnsegédet 2019. szeptember 04. napján gyanúsítottként hallgatta ki a Btk. 396. § (1) bekezdés a) pontjába ütköző és a (4) bekezdés a) pontja szerint minősülő és büntetendő költségvetési csalás bűntettének gyanúja, valamint a Btk. 345. §-ába ütköző és aszerint minősülő és büntetendő folytatólagosan elkövetett magánokirat felhasználása vétségének gyanúja miatt. A gyanúsítás tárgyát képező cselekmény elkövetési értéke 183.192.516 Ft. A gyanúsítással szemben eljárás alá vont ügyvéd panaszt jelentett be, mely panaszt a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség elutasított.

Eljárás alá vont ügyvéd a gyanúsítotti kihallgatásáról felvett jegyzőkönyvet nem küldte meg a BácsKiskun Megyei Ügyvédi Kamarának.

Vezető fegyelmi biztos fegyelmi eljárást elrendelő határozata szerint a fent megjelölt büntetőügyben a gyanúsítás tárgyát képező bűncselekmény – bizonyítottsága esetén – az ügyvédi tevékenységből eredő kötelezettség [Üttv. 1. § (5) bekezdés] szándékos megszegésével megvalósult fegyelmi vétség megállapítására alkalmas, valamint az üggyel összefüggő irat – gyanúsított kihallgatásáról felvett jegyzőkönyv – kamara részére történő megküldésének elmulasztása [ÜESZ. 12.3.] önálló fegyelmi vétséget képez.

A Fegyelmi Tanács 2020. január 28. napján a fegyelmi eljárást a büntetőeljárás jogerős befejezéséig felfüggesztette.

Miután eljárás alá vont ügyvéd csatolta a Kecskeméti Járásbíróság 2021. november 11. napján meghozott és eljárás alá vont ügyvéd vonatkozásában ugyanezen a napon jogerőre emelkedett .... számú ítéletét arról, hogy a bíróság eljárás alá vont ügyvéddel szemben bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás bűntette [Btk. 396. § (1) bekezdés a) pont, (4) bekezdés a) pont] és bűnsegédként folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásnak vétsége [Btk. 345. §] miatt végrehajtásában 3 (három) év próbaidőre felfüggesztett 2 (kettő) év börtönbüntetésre és összesen 500.000 Ft (ötszázezer forint) pénzbüntetésre ítélte [a pénzbüntetésnél 250 (kettőszázötven) napi tételt kiszabva és a pénzbüntetés egy napi tételének összegét 2.000 (kettőezer) forintban állapítva meg], a Fegyelmi Tanács a fegyelmi ügyben 2022. április 05. napján tartott ismét tárgyalást.

III.

A Fegyelmi Tanács a rendelkezésre álló okiratok alapján az alábbi tényállást állapítja meg.

... 2017. március 16. napjáig Baja, Dózsa György út 195. szám, ezt követően Baja, Szegedi út 35. szám alatti székhellyel a Kecskeméti Törvényszék Cégbíróságán ... cégjegyzékszám alatt bejegyzett ... és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: ... Kft.) egyedüli tagja és önálló képviselője volt. A Baja, Szegedi út 35. szám a ... Kft. telephelyeként 2017. március 16. napjáig volt bejegyezve. A társaság fő tevékenységi köre nyomás (kivéve napilap), további tevékenységi köre könyvkötés, egyéb sokszorosítás, nyomdai előkészítő tevékenység volt. A ... Kft-vel szemben a NAV Bács-Kiskun Megyei Adó- és Vámigazgatósága Hátralékkezelési Osztálya 2018. július 19. napján ... számon végrehajtást rendelt el. A ... Kft. felszámolását a Kecskeméti Törvényszék ...számú végzésével 2019. június 11. napján elrendelte.

A 2016. március 02. napján megalapított, a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán ...cégjegyzékszámon bejegyzett ... Group Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: ... Group Kft.) egyedüli tagja és képviselője 2016. október 06. napjától ... nem létező személy volt. Ugyanezen időponttól kezdődően a ... Group Kft. székhelye a Budapest, XIV. kerület, Csömöri út 42–44. fszt. 8. számra változott, amely címen egy székhelyszolgáltató működik. A ... Group Kft. a székhelyként bejegyzett címen ténylegesen nem működött. ... nem létező személy nevében ... felkérésére ... járt el a cégbejegyzés során. ... a társaság alapító okiratának módosítása során eljáró ügyvéd előtt magát a ... nem létező, román állampolgárságú személy nevére kiállított, valótlan tartalmú SM 372860 számú személyazonosító igazolvánnyal igazolta. ...t ...kérte meg arra, hogy a ... Group Kft-ben ...néven tagsági és képviseleti jogviszonyt létesítsen. ... az üzletrész vásárlás során ellenértéket nem fizetett a korábbi ügyvezetőként bejegyzett ... részére, annak megfizetésére a vagyoni és jövedelmi viszonyai miatt lehetősége sem volt.

A 2016. október 06-i keltezésű, valótlan tartalmú alapító okirat, ügyvezetői tisztséget elfogadó nyilatkozat, pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásáról szóló nyilatkozat, tagjegyzék, aláírásminta alapján a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 2016. október 19. napján kelt Cg. ... számú végzésével az azokban foglalt változások bejegyzését elrendelte.

...nak a ... Group Kft. tényleges működtetése nem állt szándékában, továbbá arra lehetősége sem volt. A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cgt. ...számú végzésével 2018. szeptember 25. napján a ... Group Kft. kényszertörlését elrendelte.

A ... Kft. a GINOP...kódszámú mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozott állami támogatású hitelprogram keretében HEKKV1...szerződésszámú támogatással egy COLOR–DEC MACHINE ES02 típusú nyomdaipari gépet vásárolt. A gépbeszerzéssel egybekötött beruházás megvalósításához a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. a B3 Takarék Szövetkezeten keresztül a 2016. december 01-jén kelt kölcsönszerződés alapján kamatmentes kölcsönt nyújtott 149.701.320 Ft erejéig. A kölcsönnyújtás célja a hitelprogram keretében a beruházás finanszírozása volt azzal, hogy visszaigényelhető Áfa finanszírozása a kölcsönből kizárt volt. A ... Kft. a kölcsönt tárgyi eszköz beszerzésre fordíthatta. A bank a teljesített szállítás ellenértékéről kiállított számlák nettó összegét finanszírozta közvetlenül a szállítónak történő átutalással.

A kölcsönből finanszírozott beruházás megvalósításának helye a ... Kft. Baja, Szegedi út 35. szám alatti telephelye volt.

A 2016. szeptember 14. napjára keltezett szállítási keretszerződés szerint a ... Kft. a támogatással érintett, az olaszországi COLOR–DEC ITALY s.r.l. cég által gyártott nyomdaipari gépet a budapesti székhelyű ... Group Kft-től bruttó 198.849.996 Ft vételár ellenében vásárolta meg. A szállítási keretszerződést a ... Kft. vevő részéről ..., a ... Group Kft., mint szállító részéről ... ...felkérésére és jelenlétében írta alá. ... a szállítási keretszerződés keltezésének időpontjában még nem volt képviselője a ... Group Kft-nek.

A ... Group Kft. nevében ismeretlen személy 2016. november 16-i keltezéssel kiállította a ... Kft. részére a 000003 sorszámú, bruttó 57.932.676 Ft összegről szóló, 12.316.396 Ft Áfa tartalmú előlegszámlát. A ... Group Kft. nevében ismeretlen személy továbbá 2016. november 30. napján kiállította a ... Kft. részére a 000004 sorszámú az előleg levonása után bruttó 140.917.320 Ft összegről szóló, 29.958.800 Ft Áfa tartalmú számlát. A számlákat ... ...– utóbb már pontosan nem meghatározható időpontban – Baján vette át.

A ...Kft. vevő képviselőjeként ..., a ... Group Kft. szállító képviselőjeként bejegyzett ... nevében ...közreműködésével és kérésére ..., valamint eljárás alá vont ügyvéd mint letéteményes 2016. november 16-i keltezéssel letéti szerződést írt alá a ... Group Kft. részére járó vételár eljárás alá vont ügyvédnél történő letétbe helyezéséről.

..., továbbá ... közreműködésével és kérésére ... ismeretlen körülmények között 2016. november 30-i keltezéssel közös nyilatkozatot írtak alá, amelyben a 140.917.320 Ft támogatott kölcsönösszeg eljárás alá vont ügyvéd számlájára történő kiutalását kérték a támogatott kölcsönt folyósító B3 Takarék Szövetkezet pénzintézettől.

Az előlegszámlán szereplő 57.932.676 Ft össszeg kiegyenlítésére oly módon került sor, hogy a letéti szerződés alapján a ... Kft. képviselője, ... az eljárás alá vont ügyvéd Bácska Takarékszövetkezet Baja II. Fiókjánál vezetett 51000194–10004483 számú számlájára 2016. november 17. napján átutalta a 000003 sorszámú előlegszámla összegét, 57.932.676 Ft-ot.

A ... Kft. az előlegszámla ellenértékének összegével ténylegesen nem rendelkezett. Az előlegszámla látszólagos pénzügyi teljesítése és a támogatott kölcsön feltételeként előírt saját forrás igazolása érdekében ... a ... Kft. nevében eljárva 2016. november 16. napján ismerősén, ...on keresztül ...ól, a ...Kft. képviselőjétől kért és kapott kölcsön 59 millió forintot. Ezen magánkölcsön megállapodás szerint a ... Kft. köteles volt a kölcsön összegét másnap a kölcsönadó részére visszautalni.

Eljárás alá vont ügyvéd a Bácska Takarékszövetkezet Baja II. Fiókjánál vezetett 51000194–10004483 számú számláján 2016. november 17. napján a fenti előzmények után a ... Kft. által átutalt és jóváírt 57.932.676 Ft összeget a bankszámláról még aznap készpénzben felvette. Ezt követően ... a magánkölcsön összegét szintén még aznap, 2016. november 16. napján banki átutalással visszafizette a ... Kft. kölcsönadó részére.

A 2016. november 16-i keltezésű 000003 sorszámú előlegszámla összegének, 57.932.676 Ft-nak a ... Group Kft. részére történő kiegyenlítésére ténylegesen nem került sor.

... ... kérésére aláírta a 2016. november 17-i keltezésű, 57.932.676 Ft átvételéről készült elismervényt, amellyel utóbb a ... Kft. a kölcsön folyósítási feltételeként meghatározott saját forrás felhasználását az MFB Bank Zrt. felé igazolta.

A fentiekben írt, támogatott beruházási kölcsön folyósításának feltétele a saját forrás (önrész) megfizetését igazoló számlák, számviteli bizonylatok benyújtása volt. AZ MFB Bank Zrt. a számlák és egyéb bizonylatok ... Kft. által történt benyújtását követően, 2016. december 16. napján 140.917.320 Ft-ot átutalt eljárás alá vont ügyvéd Bácska Takarékszövetkezet bajai II. Fiókjánál vezetett 5100019410004483 számú forintszámlájára. A bankszámlán jóváírt összegből 2016. december 19. napján eljárás alá vont ügyvéd 70 millió forintot készpénzben felvett, további 70.392.000 Ft-ot betétként lekötött.

Eljárás alá vont ügyvéd a fenti támogatott beruházási kölcsön összegéből készpénzben felvett 70.000.000 Ft ... nem létező személy részére történő kifizetésének valótlan igazolására kiállította és átadta aláíratás érdekében a 2016. december 19-i keltezéssel ellátott átvételi elismervényt ... részére, aki azt cégszerű aláírtatás érdekében ...nak továbbadta. A támogatott beruházási kölcsönösszeg jogszerű felhasználásának igazolására szolgáló, ... és ... közreműködése folytán ismeretlen személy által aláírt átvételi elismervény valótlanul tartalmazza azt, hogy eljárás alá vont ügyvéd vételár címén 70.000.000 Ft-ot ... részére átadott.

Eljárás alá vont ügyvéd a fenti támogatott beruházási kölcsön összegéből 7.900.000 Ft ...nem létező személy részére történő kifizetésének valótlan igazolására kiállította és ..., valamint ... közreműködésével ismeretlen személlyel aláíratta a 2017. március 31-i keltezéssel ellátott átvételi elismervényt. A támogatott beruházási kölcsönösszeg jogszerű felhasználásának igazolására szolgáló átvételi elismervény valótlanul tartalmazza azt, hogy eljárás alá vont ügyvéd vételár jogcímén 7.900.000 Ft-ot ... részére átadott.

Eljárás alá vont ügyvéd továbbá a folyósított támogatott kölcsönösszegből – a ... és ... közreműködésével – ismeretlen személy által ... nevében aláírt, valótlan tartalmú megbízások alapján, ténylegesen azonban ... megbízásából 2017. február 10. napján 80.000 Euro, továbbá 2017. március 17. napján 117.700 Euro összeget közvetlenül a COLOR–DEC ITALY s.r.l. Unicredit Banknál vezetett bankszámlájára utalt át.

A ... Group Kft. és a ... Kft. között létrejött szállítási szerződés, számlák és egyéb dokumentumok valótlan tartalmúak, mert az abban foglalt termékértékesítés nem a felek között jött létre. A ... Group Kft. a szállítási szerződés, továbbá a fenti számlák kiállításának időpontjában tényleges gazdasági tevékenységet nem folytatott. A ... Kft a támogatással érintett nyomdaipari gépet közvetlenül az olaszországi gyártótól, a COLOR–DEC ITALY s.r.l-től szerezte be. Ennek során a ... Kft. képviselője, ... egyeztette a COLOR–DEC ITALY s.r.l. szállítóval az adásvétel részleteit, ezáltal tisztában volt a nyomdaipari gép közösségi vételárával is.

... a 2016. szeptember 14-i keltezésű szállítási keretszerződés aláírásakor, valamint annak és a mellékletét képező árajánlat, továbbá a termékértékesítésről kiállított 000003 és 000004 sorszámú számlák felhasználásakor tisztában volt azzal, hogy a tényleges tevékenységet nem folytató ... Group Kft. közbeiktatásával a támogatott beruházási kölcsön felhasználásával beszerzett nyomdaipari gép vételára valótlanul, a tényleges vételár közel háromszorosának megfelelő összegben került feltüntetésre.

A nyomdaipari gép magyarországi beszerzése során a ... Group Kft. közbeiktatására annak érdekében került sor, hogy a támogatott beruházás költségét valótlanul megnövelve, a ... Kft. a tényleges közösségi beszerzési árat lényegesen meghaladó összegű támogatott kölcsönhöz jusson, továbbá a számlák általános forgalmi adó tartamát jogosulatlanul levonásba helyezze. A ... Group Kft. nevében ismeretlen személy által kiállított és ... közreműködésével ...nak átadott valótlan tatalmú számlák felhasználásával a ... Kft. jogosulatlanul jutott hozzá a 140.917.320 Ft összegű támogatott beruházási kölcsönhöz.

A ... Kft. a ... Group Kft. által kiállított számlákat a könyvelésében szerepeltette, azok Áfa tartalmát a 2017. március hónapra vonatkozóan benyújtott általános forgalmi adó bevallásában 42.275.196 Ft összeg erejéig jogosulatlanul levonásba helyezte.

A valótlan tartalmú számlák támogatott beruházási kölcsön megszerzése érdekében történő felhasználása, továbbá a számlák általános forgalmi adó tartalmának jogosulatlan levonása folytán a ... Kft. képviseletében eljáró ... a költségvetésnek 183.192.516 Ft összegű vagyoni hátrányt okozott, amelyhez eljárás alá vont ügyvéd, ... és ... szándékosan segítséget nyújtottak. Eljárás alá vont ügyvéd valótlan tartalmú okiratok elkészítésével, ellenjegyzésével és aláírattatásával közreműködött abban, hogy a támogatás megszerzése és folyósítása érdekében a ... Kft. képviselője, ... a támogatott beruházási kölcsön folyósítási feltételeként előírt saját forrás felhasználásának igazolására, valamint a vételár megfizetésének igazolására valótlan tartalmú okiratokat – átvételi elismervényeket, letéti szerződést – használjon fel.

A ... Kft. a NAV Bács-Kiskun Megyei Adó- és Vámigazgatósága által 5244078079 iktatószámú megbízólevéllel általános forgalmi adónemre vonatkozóan lefolytatott ellenőrzést követően 38.507.649 Ft-ot fizetett meg az adóhatóság felé. A ... Kft. a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. felé 18.584.817 Ft-ot fizetett vissza. A ... Kft. „f.a.” felszámolási eljárásában ezidáig további 98.991.286 Ft térült meg, a társaság felszámolási vagyonában a nyomdaipari gép értéke további 16.150.000 Ft.

A ... Kft. által a költségvetésnek okozott 183.192.516 Ft összegű vagyoni hátrányból a fenti módon összesen 172.233.752 Ft térült meg.

Eljárás alá vont ügyvédet a Kecskeméti Járásbíróság 2021. november 11. napján jogerőre emelkedett ... számú ítéletével bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás bűntette [Btk. 396. § (1) bekezdés a) pont, (4) bekezdés a) pont], valamit bűnsegédként folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt [Btk. 345. §] 2 (kettő) év – végrehajtásában 3 (három) év próbaidőre felfüggesztett – börtönbüntetésre és összesen 500.000 Ft (ötszázezer forint) pénzbüntetésre ítélte [a pénzbüntetésnél 250 (kettőszázötven) napi tételt kiszabva és a pénzbüntetés egy napi tételének összegét 2.000 (kettőezer) forintban állapítva meg].

IV.

Eljárás alá vont ügyvéd kifejezetten a fegyelmi felelősségére vonatkozóan az eljárás folyamán nyilatkozatot nem tett. Megjegyzendő, hogy az ellene indult büntetőeljárásban a Kecskeméti Járási Ügyészséggel 2021. április 15. napján egyezséget kötött a bűnössége beismeréséről és annak jogi következményeiről. Később a büntetőügyben a Kecskeméti Járásbíróságon (ügyszám: ....) 2021. november 11. napján tartott előkészítő ülésen is az egyezséggel egyezően beismerte bűnösségét és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról.

Vezető fegyelmi biztos a lefolytatott bizonyítási eljárás eredményeként végindítványában a fegyelmi eljárás kezdeményezéséről szóló határozatában írt álláspontját akként tartotta fenn, hogy megállapítható, hogy eljárás alá vont ügyvédet a Kecskeméti Járásbíróság 2021. november 11. napján kelt .... számú ítéletében bűnösnek mondta ki költségvetési csalás bűntettében bűnsegédként, valamint folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétségében bűnsegédként, és ezért 2 év – 3 év próbaidőre felfüggesztett – szabadságvesztésre és 500.000 Ft pénzbüntetésre ítélte. Az ítélet, valamint az eljárás alá vont ügyvéd büntetőeljárásban tett beismerő vallomása alapján az ítéletben foglalt tényállás állapítható meg a jelen eljárásban is. Mivel a fentiekre tekintettel megállapítható, hogy eljárás alá vont ügyvéd megszegte az Üttv. 1. § (5) bekezdését, így 1 rb. folytatólagos szándékos fegyelmi vétséget követett el, ezért eljárás alá vont ügyvéddel szemben 3 év tartamú kizárás fegyelmi büntetés kiszabását indítványozta, és az átalányköltségben történő marasztalást.

V.

A fegyelmi biztos indítványa alapos.

A Fegyelmi Tanács a tényállást a jogerős büntetőbírósági ítélet és a rendelkezésre álló okiratok alapján állapította meg.

Eljárás alá vont ügyvéd a ... Kft. képviselőjének a támogatott beruházási kölcsön megszerzéséhez kapcsolódó tevékenységéhez valótlan tartalmú okiratok szerkesztésével, készítésével, ellenjegyzésével és aláírattatásával szándékosan segítséget nyújtott ahhoz, hogy 183.192.516 Ft vagyoni hátrányt okozzon, felhasználva ehhez az eljárás alá vont ügyvéd közreműködésével létrejött valótlan tartalmú okiratokat. Eljárás alá vont ügyvéd ezen büntető jogszabályba is ütköző magatartása miatt büntetőjogi felelősségre vonására is sor került.

VI.

A jelen ügyben kifogásolt ügyvédi magatartásra 2018. január 1. napját megelőzően került sor, így az anyagi jogi normák tekintetében az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény (Üt.) rendelkezéseit kell alkalmazni, míg 2019. január 1-jét követően az eljárás lefolytatására az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (Üttv.) és a fegyelmi eljárásról szóló 20/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat (Fe.) eljárásjogi rendelkezései az irányadóak.

A Fe. 1.4. pontjára hivatkozással jelen fegyelmi ügy elbírálásának alapjául szolgáló magatartást a 2016. november 16. és 2017. március 31. közé eső elkövetési időpontra figyelemmel az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény (Üt.) alapján értékelte a Fegyelmi Tanács; a cselekmény jogi értékelése tekintetében a jogszabályi háttér meghatározása vonatkozásában eltérve vezető fegyelmi biztos álláspontjától.

Az Üt. 37. §-a szerint:

Fegyelmi vétséget követ el az az ügyvéd,

a) aki az ügyvédi tevékenység gyakorlásából eredő, jogszabályban, illetve az etikai szabályzatban meghatározott kötelességét vétkesen megszegi, vagy

b) akinek az ügyvédi tevékenységen kívüli vétkes magatartása az ügyvédi kar tekintélyét csorbítja.

A büntetőbíróság ítéletében jogerősen megállapította, hogy eljárás alá vont ügyvéd elkövette a Btk. 396. § (1) bekezdés a) pontjába ütköző és a (4) bekezdés a) pontja szerint minősülő és büntetendő különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettét mint bűnsegéd, valamint a Btk. 345. §-ába ütköző és aszerint is minősülő és büntetendő folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétségét, mint bűnsegéd.

Eljárás alá vont ügyvéd azzal a magatartásával, melyre vonatkozóan a bíróság bűnösségét jogerős ítéletében kimondta 1 (egy) rendbeli folytatólagosan elkövetett szándékos fegyelmi vétséget is megvalósított. Az eljárás alá vont ügyvéd ezen magatartása ellentétes az elkövetéskor hatályban lévő 1998. évi XI. törvény 3. § (2) – (3) bekezdéseivel is, mely kimondja, hogy az ügyvédnek hivatását a legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen, a jogszabályok megtartásával kell gyakorolnia, tevékenységében köteles mindenkor az ügyvédi hivatáshoz méltó magatartást tanúsítani. Az ügyvéd nem működhet közre, ha az a hivatásával nem egyeztethető össze, így különösen ha a közreműködését olyan jogügylethez kérik, amely jogszabályba ütközik, vagy jogszabály megkerülésére irányul. A fentiekre tekintettel a Fegyelmi Tanács megállapította tehát, hogy az eljárás alá vont ügyvéd az 1998. évi XI. törvény (Ütv.) 37. § a) pontjába ütköző, egy rendbeli folytatólagosan elkövetett szándékos fegyelmi vétséget valósított meg, figyelemmel a bűncselekmény büntetőjogi megítélésére és arra, hogy a vétség elkövetésének alapjául szolgáló okiratok ugyanazon jogügylethez kapcsolódtak.

VII.

A Fegyelmi Tanács a büntetés kiszabása során az Üttv. 108. § e) pontjában írt kizárás fegyelmi büntetést alkalmazta. A Fegyelmi Tanács a büntetés kiszabása során súlyosító körülményként értékelte eljárás alá vont ügyvéd fegyelmi előéletét; azt, hogy eljárás alá vont ügyvédet fegyelmi eljárásokban korábban már elmarasztalták, mégpedig a jelenlegihez abban hasonló cselekmény miatt is, hogy eljárás alá vont ügyvédet büntetőbíróság ügyvédi tevékenységével összefüggésben elkövetett bűncselekmény miatt már korábban is elítélte. Súlyosító körülményként nyert értékelést eljárás alá vont ügyvédnek a több hónapon keresztül több valótlan tartalmú okirat létrehozatalában kitartó szándékkal történt közreműködése és az is, hogy a fegyelmi vétséggel érintett ügy érdemére való kihatással járt a tevékenysége. Enyhítő körülményként értékelte ugyanakkor a Fegyelmi Tanács azt, hogy jelentős idő telt el a cselekmény elkövetése és annak elbírálása között és az okozott vagyoni hátrány csaknem hiánytalanul megtérült, valamint, hogy eljárás alá vont ügyvéd a büntetőeljárásban elismerte felelősségét, ezáltal is kifejezve megbánását, továbbá azt is, hogy többféle betegsége áll fenn.

Mindezek alapján a Fegyelmi Tanács úgy értékelte, hogy a kiszabott fegyelmi büntetés áll arányban az elkövetett fegyelmi vétséggel.

A fegyelmi tanács az eljárás alá vont ügyvédet az Üttv. 142. § (2) bekezdése és a fegyelmi eljárásról szóló 20/2018. (XI. 26.) MÜK Szabályzat (FESZ) 40.2. a) pontja alapján kötelezte a fegyelmi eljárás átalányköltségének megfizetésére.

Felhívja a fegyelmi tanács eljárás alá vont ügyvéd figyelmét az Üttv. 22. § (1) bekezdés g) pontjában és a 149. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint (6) bekezdésében foglaltakra, különös tekintettel arra, hogy a végrehajtható fegyelmi határozatból fakadó fizetési kötelezettség felszólítás ellenére történő nem teljesítése a kamarai tagság megszüntetését eredményezi.

A fegyelmi tanács határozata elleni fellebbezési jog az Üttv. 135. §-án alapszik.

A fegyelmi tanács határozata 2022.09.01. napján jogerős és végrehajtható.