2/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat * 

az ügyvédi kamarai nyilvántartás adataiból történő csoportosított adatszolgáltatás eljárási díjáról * 

A Magyar Ügyvédi Kamara küldöttgyűlése az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) 193. § (2) bekezdése, 158. § (1) bekezdés 36. pontjában és a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabálya IV.20. pont 39. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Üttv. 157. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következő szabályzatot alkotja:

1. Általános rendelkezések

1.1. A Magyar Ügyvédi Kamara (a továbbiakban: MÜK) az ügyvédi kamarai nyilvántartás nyilvános adataiból az e szabályzatban megállapított eljárási díj megfizetése esetén teljesít csoportosított adatszolgáltatást.

1.2. A MÜK a csoportosított adatszolgáltatásért fizetendő eljárási díj pontos összegét a csoportosított adatszolgáltatás iránti adatigénylés alapján a kérelmező részére adott ajánlatban megjelöli.

1.3. A csoportosított adatszolgáltatás csak az ajánlat elfogadását és az eljárási díj megfizetését követően teljesíthető.

1.4. Mentes az eljárási díj megfizetése alól az illetékekről szóló törvény szerint teljes személyes illetékmentességben rendelkező szerv és személy, amennyiben a csoportosított adatszolgáltatást közfeladata ellátásával közvetlenül összefüggő okból igényli.

2. Alapértelmezett adatigénylés

2.1. Ha az adatigénylő a csoportosított adatszolgáltatást az 1. mellékletben meghatározott, alapértelmezett csoportosítás szerint és 2.3. pont szerinti formátumban kéri (a továbbiakban: alapértelmezett adatigénylés), az eljárási díj mértéke a 2.2. pont szerinti tételenként az 1. mellékletben meghatározott összeg, de adatigénylésenként legalább 50 000 Ft.

2.2. Az eljárási díj meghatározásakor egy tétel alatt egy, az ügyvédi kamarai nyilvántartásban szereplő tagot, illetve nyilvántartottat kell érteni.

2.3. A csoportosított adatszolgáltatást a MÜK elektronikus úton, az igénylő által meghatározott magyarországi hivatalos elektronikus elérhetőségre vagy elektronikus levélcímre teljesíti. Az adatszolgáltatás formátuma UTF–8 karakterkódolású szöveges fájl, a MÜK által meghatározott fejléc leíró sorral, vessző elválasztással és az egyes mezőket közrefogó dupla idézőjellel.

2.4. Az e pont szerint meghatározott eljárási díj a MÜK által megfizetendő és az adatigénylőre áthárítandó közterhek összegét nem tartalmazza, azt szükség szerint az eljárási díj e pont szerint meghatározott összegen felül a hatályos jogszabályok alapján fel kell számítani.

3. Különleges adatigénylés

3.1. Ha az adatigénylő az alapértelmezett csoportosításoktól eltérő, különleges csoportosítás alapján kéri a csoportosított adatszolgáltatást, vagy az adatigénylést a 2.3. ponttól eltérő formátumban kéri teljesíteni (a továbbiakban: különleges adatigénylés), a MÜK az adatigénylő részére egyedi ajánlatot tesz.

3.2. A különleges adatigénylés eljárási díja adatigénylésenként legalább 100 000 Ft, annak meghatározásakor figyelemmel kell lenni

a) az e szabályzatban meghatározott, az alapértelmezett adatigénylésre vonatkozó díjakra, amennyiben ezt a különleges adatigénylés jellemzői lehetővé teszik,

b) a különleges adatigénylés teljesítéséhez szükséges anyagi és munkaóra ráfordításokra, valamint

c) az esetleges számítástechnikai fejlesztési igényekre.

3.3. Az egyedi ajánlatban az eljárási díj mértékét a 3.2. pont szerinti szempontok alapján indokolni kell.

4. Záró rendelkezések

4.1. Ez a szabályzat a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján való közzétételét követő hónap első napján lép hatályba.

1. melléklet a 2/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzathoz

Alapértelmezett csoportosítások

A B
1 Alapértelmezett csoportosítás Eljárási díj (Ft/tétel)
2 ügyvédi tevékenység gyakorlása szüneteltetése és felfüggesztése hatálya alatt nem álló ügyvédi kamarai tagok és nyilvántartottak vagy ezek közül egy vagy több ügyvédi kamarai működési formába tartozók
a) kamarai neve, ennek hiányában családi és utóneve,
b) irodája címe és telefonszáma, illetve munkáltatója címe,
c) elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége,
d) nyilvános elektronikus levelezési címe,
e) területi ügyvédi kamarájának megjelölése
az iroda, illetve munkáltató címe alapján, országos, területi ügyvédi kamarai, illetve település vagy irányítószám szerinti földrajzi, illetve ügyvédi kamarai működési forma szerinti feltételek alapján, illetve bontásban
60
3 ügyvédi iroda vagy európai közösségi jogászi iroda
a) neve,
b) irodája címe és telefonszáma,
c) elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége,
d) elektronikus levelezési címe,
e) irodavezetőjének neve,
f) területi ügyvédi kamarájának megnevezése
az iroda címe alapján, országos, területi ügyvédi kamarai, illetve település vagy irányítószám szerinti földrajzi feltételek alapján, illetve bontásban
30
4 ügyvéd, európai közösségi jogász, külföldi jogi tanácsadó, ügyvédi iroda, illetve európai közösségi jogászi iroda
a) neve,
b) irodájának, alirodájának, fiókirodájának, irattárának címe és telefonszáma,
c) honlapja,
d) elektronikus levelezési címe
az iroda, aliroda, illetve munkáltató címe alapján, országos, területi ügyvédi kamarai, illetve település vagy irányítószám szerinti földrajzi, illetve ügyvédi kamarai működési forma szerinti feltételek alapján, illetve bontásban
80
5 ügyvédi társulások, illetve ügyvédi irodaközösségek
a) neve, illetve nyilvántartási száma,
b) tagjainak neve, illetve nyilvántartási száma
a tagok irodájának címe alapján, országos, területi ügyvédi kamarai, illetve település vagy irányítószám szerinti földrajzi feltételek alapján, illetve bontásban
30