5/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat * 

az ügyvédjelöltek, jogi előadók, alkalmazott ügyvédek és alkalmazott európai közösségi jogászok foglalkoztatásának feltételeiről * 

A Magyar Ügyvédi Kamara Küldöttgyűlése az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) 158. § (1) bekezdés 25. pontjában,

a 6.4. pont tekintetében az Üttv. 158. § (1) bekezdés 36. pontjában és a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabálya IV.20. pont 42. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Üttv. 157. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 4. pont tekintetében az Üttv. 156. § (3) bekezdése szerinti feladatkörében eljáró Országos Alkalmazott Ügyvédi Tagozat egyetértésével,

az 5. pont tekintetében az Üttv. 156. § (3) bekezdése szerinti feladatkörében eljáró Országos Kamarai Jogtanácsosi Tagozat egyetértésével

az alábbi szabályzatot alkotja:

1. Az alkalmazott foglalkoztatásának infrastrukturális és tárgyi feltételei

1.1. A munkáltató köteles biztosítani az alkalmazott ügyvéd, az alkalmazott európai közöségi jogász, az ügyvédjelölt és a jogi előadó (a továbbiakban együtt alkalmazott:) számára, hogy

a) munkáját a munkáltató vagy vele egy ügyvédi társulásba tartozó személy ügyvédi kamarai nyilvántartásba bejegyzett irodájában, alirodájában vagy fiókirodájában, önálló munkavégzési helyen, vagy a munkaszerződés szerint távmunkában végezhesse azzal, hogy a távmunkavégzés helyén ügyfélfogadás nem tartható, valamint

b) a munkavégzéséhez szükséges tárgyi feltételek rendelkezésre álljanak.

1.2. Az alkalmazott munkavégzéséhez szükséges tárgyi feltételek különösen

a) számítógép,

b) internetkapcsolat,

c) a jogszabályok tetszőleges időpontban hatályos állapotához való hozzáférést biztosító jogi adatbázis, valamint

d) kifejezetten az ügyvédi tevékenység céljára szolgáló elektronikus levelezési cím.

2. Az alkalmazott biztonságos foglalkoztatásának anyagi feltételei

2.1. *  Alkalmazott foglalkoztatásához a munkáltató tárgyévet megelőző vagy a tárgyévben már megszerzett, általános forgalmi adó nélkül számított éves árbevételének (a továbbiakban: árbevétel) el kell érnie a négymillió forintot.

2.2. Az alkalmazottat foglalkoztató munkáltató árbevételének a 2.1. pontban meghatározott árbevételen felül minden alkalmazott tekintetében el kell érnie

a) alkalmazott ügyvédenként, illetve alkalmazott európai közösségi jogászonként a négymillió forintot,

b) ügyvédjelöltenként, illetve jogi előadónként a hárommillió forintot.

2.3. Többtagú ügyvédi iroda és alkalmazottat közösen foglalkoztató munkáltatók esetén

a) a munkáltató, illetve a munkáltatók együttes árbevételének a munkáltatók minden egyes természetes személy tagja, illetve minden egyes természetes személy munkáltató után el kell érnie az négymillió forintot,

b) minden alkalmazott foglalkoztatása esetén az a) pontban meghatározott árbevételen felül a 2.2. pont szerinti árbevételt kell a munkáltatónak, illetve a munkáltatóknak együttesen elérniük.

2.4. Az ügyvédi társulás tagjai az alkalmazott foglalkoztatásához szükséges árbevételt közös választásuk szerint

a) vagy külön-külön a 2.1–2.2. pont,

b) vagy együttesen a 2.3. pont

alkalmazásával számítják.

2.5. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén a 2.2. pont és a 2.3. pont b) alpontja szerinti árbevételt olyan arányban kell elérni, amilyen arányban az alkalmazott részmunkaideje a teljes munkaidőhöz aránylik.

2.6. *  Az e szabályzat szerinti árbevétel tekintetében – ha kétség nem merül fel – a munkáltató nyilatkozata irányadó.

2.7. Ha a munkáltató az e szabályzat szerinti árbevételt azért nem tudja igazolni, mert a megelőző évben nem folytatott önálló kockázatvállalás mellett ügyvédi tevékenységet, akkor foglalkoztathat alkalmazottat, ha legalább valószínűsíteni tudja, hogy árbevétele a tárgyévben időarányosan el fogja érni az e szabályzatban meghatározott mértéket.

3. Az ügyvédjelölt és a jogi előadó foglalkoztatásának szakmai feltételei

3.1. E szabályzat alkalmazásában principális az az ügyvéd, európai közösségi jogász, illetve kamarai jogtanácsos, aki az ügyvédjelölt, illetve jogi előadó felett a munkáltatói jogkört az utasításadási, illetve ellenőrzési jogkör tekintetében részben vagy egészben gyakorolja. Egy alkalmazottnak egyidejűleg több principálisa is lehet.

3.2. Ügyvédjelölt principálisa az lehet, aki legalább két évig ügyvédként vagy kamarai jogtanácsosként ügyvédi joggyakorlatot folytatott.

3.3. A principális feladata az ügyvédjelölt, illetve a jogi előadó szakmai fejlődésének a biztosítása.

3.4. A principális

a) az ügyvédjelöltet, illetve a jogi előadót folyamatosan a képességeinek, szakmai fejlődésének és tapasztalatainak megfelelő, azokat fejlesztő ügyvédi tevékenységre irányuló érdemi feladatokkal látja el, amelynek teljesítése segíti a jogi szakvizsgára való felkészülésben,

b) segíti az ügyvédjelöltet, illetve a jogi előadót a tapasztalatok elsajátításában,

c) érvényesíti az ügyvédjelölttel, illetve a jogi előadóval szemben támasztott követelményeket,

d) figyelemmel kíséri az ügyvédjelölt, illetve a jogi előadó előrehaladását, valamint

e) munkáltatói igazolást állít ki a joggyakorlati időről az ügyvédi kamara részére.

3.5. Nem köthető ügyvédjelölti, illetve jogi előadói tevékenység ellátására munkaszerződés olyan ügyvédjelölttel, illetve jogi előadóval, aki szakvizsgával rendelkezik.

4. Az alkalmazott ügyvéd, alkalmazott európai közösségi jogász foglalkoztatása

4.1. Az alkalmazott ügyvéd, illetve az alkalmazott európai közösségi jogász foglalkoztatására az 1–2. pontban foglaltakat az e pontban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

4.2. Azt az alkalmazott ügyvédet, illetve alkalmazott közösségi jogászt, aki a megelőző tíz évben nem rendelkezik legalább egy év ügyvédi joggyakorlattal, folyamatosan a képességeinek, szakmai fejlődésének és tapasztalatainak megfelelő, azokat fejlesztő ügyvédi tevékenységre irányuló érdemi feladatokkal kell ellátni.

5. A jogi előadó foglalkoztatása

5.1. A jogi előadó foglalkoztatására az 1–2. pontban foglaltakat az e pontban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

5.2. A jogi előadó Magyar Államkincstár Törzskönyvi nyilvántartásában szereplő, valamint a jogszabály által létrehozott más munkáltató általi foglalkoztatására a 2. és az 5.3. pontot nem kell alkalmazni.

5.3. Jogi előadót közösen foglalkoztató munkáltatók esetén

a) a munkáltató, illetve a munkáltatók együttes árbevételének el kell érnie a négymillió forintot,

b) minden jogi előadó foglalkoztatása esetén az a) pontban meghatározott árbevételen felül a 2.2. pont szerinti árbevételt kell a munkáltatónak, illetve a munkáltatóknak együttesen elérniük.

5.4. Nem szükséges az árbevétel 2.6. pont szerinti igazolása, ha a munkáltató az e szabályzat szerinti árbevételt igazoló számviteli törvény szerinti beszámolóját közzétette.

5/A. *  Ügyvéd és ügyvédi iroda általi foglalkoztatás

5/A.1. *  Ügyvéd és ügyvédi iroda okleveles jogász szakképzettséget igénylő, jogi munka végzésére irányuló munkakörben kizárólag alkalmazott ügyvédet vagy ügyvédjelöltet foglalkoztathat.

6. Záró rendelkezések

6.1. Ez a szabályzat a közzétételét követő harmadik hónap első napján lép hatályba.

6.2. E szabályzatnak

a) az alkalmazottak foglalkoztatása tárgyi feltételeire vonatkozó rendelkezéseit a hatálybalépés napjától,

b) az alkalmazott biztonságos foglalkoztatásának anyagi feltételeire vonatkozó rendelkezéseit a hatálybalépést megelőzően létrejött foglalkoztatási jogviszonyokra a hatálybalépést követő év első napjától,

c) a principális ügyvédi joggyakorlatára vonatkozó rendelkezéseit a hatálybalépést követően létrejött foglalkoztatási jogviszonyokra

d) a principális feladataira vonatkozó rendelkezéseit a hatálybalépés napjától

kell alkalmazni.

6.3. E szabályzatnak az alkalmazott biztonságos foglalkoztatásának anyagi feltételeire vonatkozó rendelkezései, amennyiben azok a munkáltatóra nézve kedvezőbbek a munkáltató választása szerint a hatálybalépés napjától alkalmazhatóak.

6.4. *  Az 5/A.1. pontot a hatálybalépését megelőzően létrejött jogviszonyokra nem lehet alkalmazni.

6.5. *