Magyar

 

2/2020. (V. 5.) MÜK elnökségi határozat

a veszélyhelyzet ideje alatt az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat alkalmazásáról

A Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége

a Magyar Ügyvédi Kamara küldöttgyűlése számára az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) 158. § (1) bekezdés 21. pontjában számára meghatározott felhatalmazás, és az Üttv. 157. § (2) bekezdés e) pontjában meghatalmazott feladatkör alapján,

a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva

a következő határozatot hozza:

1. A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által elrendelt veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzatot (a továbbiakban: Továbbképzési Szabályzat) az e határozatban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. Az e határozatban használt fogalmakat - e határozat eltérő rendelkezése hiányában - a Továbbképzési Szabályzatban meghatározott tartalommal kell értelmezni.

3. A Továbbképzésre Kötelezett a Továbbképzési Kötelezettség teljesítéséhez évente megszerezni szükséges kreditpontok közül legfeljebb hatot a Továbbképzési Időszakon belül a következő évben is megszerezhet.

4. A veszélyhelyzet megszűnéséig e-learningnek nem minősülő Képzési Esemény nem vehető nyilvántartásba, és az e tárgyban benyújtott kérelmeket az OAB a veszélyhelyzet megszűnését követően bírálja el, a kérelem elbírálására nyitva álló határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő napon újrakezdődik.

5. A Képzési Hely választása szerint a veszélyhelyzet kihirdetését megelőzően bejelentett, de a veszélyhelyzet folytán meg nem tartható Képzési Esemény

a) időpontját díjmentesen a veszélyhelyzet megszűnése utáni időpontra módosíthatja vagy

b) bejelentését visszavonhatja, és a Képzési Esemény nyilvántartásba vételéért megfizetett díjat egy másik Képzési Esemény nyilvántartásba vételi díjába beszámíthatja.

6. Az e-learningnek minősülő Képzési Esemény nyilvántartásba vételéért nem kell a MÜK részére díjat fizetni, ha a Képzési Eseményen

a) valamennyi Továbbképzésre Kötelezett azonos feltételek mellett részt vehet és

b) való részvételért a Továbbképzésre Kötelezettnek sem közvetlenül, sem közvetetten nem kell ellenértéket fizetnie vagy más olyan kötelezettséget vállalnia, amely a Képzési Eseményen való részvételhez vagy a Képzési Helynek a Továbbképzési Szabályzatból fakadó kötelezettsége teljesítéséhez nem szükséges.

7. 2020-ban a Továbbképzési Szabályzat 3.12. pontja nem alkalmazható.

8. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.