Magyar

 

Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Veszprém Megyei Ügyvédi Kamarájának F.5/2020. határozata

nem megfelelő keresetlevélről, ismételt benyújtásnál

A Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság dr. ................ fegyelmi ügyében a 2020. július 15. napján tartott tárgyalásán az alábbi határozatot hozta:

F.5/2020. Határozat

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy dr. ................ (született: ................ anyja neve: ................ lakcíme: ................ irodája címe: ................) ügyvéd az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. tv. 107. § a) pontja alapján 1. rb. gondatlan, fegyelmi vétséget követett el, ezért nevezettet

írásbeli megrovás

fegyelmi büntetéssel sújtja.

A Fegyelmi Tanács továbbá kötelezi a panaszlott ügyvédet, hogy fizessen meg 80.000 Ft, azaz nyolcvanezer forint eljárási költséget.

Az eljárási költséget a határozat jogerőre emelkedésétől 30 napon belül köteles az ügyvéd a Veszprém Megyei Ügyvédi Kamarának átutalással megfizetni.

E határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül az eljárás alá vont ügyvéd és a fegyelmi biztos, az elsőfokú fegyelmi tanácsnál benyújtott, de a másodfokú fegyelmi tanácshoz címzett, fellebbezést nyújthat be.

A fellebbezés a határozat végrehajtásra halasztó hatályú.

Indokolás

Az elsőfokú fegyelmi tanács a rendelkezésre álló iratok és nyilatkozatok alapján az alábbi tényállást állapította meg:

S................ M................ T................, Sz................ u. sz. alatti lakos bejelentő 2018. évbe keresetlevél benyújtásával bízta meg az eljárás alá vont ügyvédet a X Munkaügyi és Közigazgatási Bírósághoz közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt.

A bíróság a keresetlevelet .....K....../...1.. végzésével visszautasította, mert a keresetlevél nem felelt meg a Kp. rendelkezésinek, valamint számos alaki és tartalmi hiányosság volt megállapítható.

Az ügyvéd a végzés ellen nem fellebbezést terjesztett elő, hanem a keresetlevelet ismét benyújtotta. A bíróság a keresetlevelet ismét visszautasította, mert ismételt benyújtás esetében a keresetindítás jogi hatályai csak akkor állnak fenn, ha azt jogi képviselő nélkül eljáró fél nyújtja be. Jogi képviselet esetében erre nincs lehetőség.

Az ügyvéd e végzés ellen jogorvoslattal élt, de azt mind a másodfokú bíróság, mind pedig a kamara elutasította.

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 107. § a) pontja szerint fegyelmi vétséget követ el az ügyvédi tevékenységet gyakorló kamarai tag, ha az ügyvédi tevékenység gyakorlása során az e tevékenység gyakorlásából eredő, jogszabályban, a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályában és a területi kamara alapszabályában (a továbbiakban együtt: alapszabály), vagy etikai szabályzatban meghatározott kötelességet szándékosan vagy gondatlanságból megszegi.

Az Üttv. 1. § (3) Az ügyvédi tevékenység gyakorlójának az ügyvédi tevékenységet lelkiismeretesen, a legjobb tudása szerint, a jogszabályok megtartásával kell gyakorolni.

Fentiek alapján az eljáró tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont ügyvéd az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. tv. 107. § a) pontja alapján 1. rb. gondatlan (mulasztással megvalósított) fegyelmi vétséget követett el.

A büntetés kiszabása során az eljáró tanács súlyosító körülményt nem észlelt, enyhítő körülményként vette figyelembe, az eljárás alá vont ügyvéd szakmai múltját.

Fentiek alapján az eljáró tanács az eljárás alá vont ügyvédet az Üttv. 108. § a) pontja alapján írásbeli megrovás fegyelmi büntetéssel sújtotta.

A MÜK a 20/2018. (XI. 26.) számú fegyelmi eljárásról szóló szabályzatának 40.2. a) pontja alapján, elsőfokú eljárásban tárgyalás tartása eseten a kamarai átalány költség 80.000 Ft, amelynek megfizetésére kötelezte az ügyvédet

A határozat ellen a fellebbezés lehetőséget az Üttv. 135. §-a biztosítja.

A határozat aláírása a MÜK a 20/2018. (XI. 26.) számú fegyelmi eljárásról szóló szabályzatának 27.7. pontja alapján történt.

A határozat 2020. október 2. napján jogerős.