Magyar

 

Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság F.11/2020. határozata

ügyvédi hivatás tekintélyének megsértéséről

Jogerős: 2023.04.04.

Iktatószám: 34/17/2020.

A Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság dr. .................................... – fegyelmi ügyében a 2023. január 16. napján tartott tárgyalásán az alábbi határozatot hozta:

F.11/2020. Határozat

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy dr. .................................... irodája címe: .................................... ügyvéd az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. tv. 107. § a) pontja alapján 1. rb. szándékos fegyelmi vétséget követett el, ezért nevezettet

80.000 Ft pénzbírság

fegyelmi büntetéssel sújtja.

A Fegyelmi Tanács továbbá kötelezi a panaszlott ügyvédet, hogy fizessen meg 80.000 Ft, azaz Nyolcvanezer forint elsőfokú eljárási költséget.

A pénzbírság összegét és az eljárási költséget a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül köteles az ügyvéd a Veszprém Megyei Ügyvédi Kamarának átutalással megfizetni.

E határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül az eljárás alá vont ügyvéd és a fegyelmi biztos, az elsőfokú fegyelmi tanácsnál benyújtott, de a másodfokú fegyelmi tanácshoz címzett, fellebbezést nyújthat be.

A fellebbezés a határozat végrehajtásra halasztó hatályú.

Indokolás

Az elsőfokú fegyelmi tanács a rendelkezésre álló iratok és nyilatkozatok alapján az alábbi tényállást állapította meg:

Az eljárás alá vont ügyvédet az ....................... Járásbíróság 5/......../2021/..... számú elsőfokú ítéletében kapcsolati erőszak és 2 rb kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt bűnösnek mondta ki és ezért halmazi büntetésül 1 év 10 hónap börtön fokozatú szabadságvesztésre ítélte, melynek végrehajtását 2 év próbaidőre felfüggesztette.

A ..................................... Törvényszék, 2022. .................................... 19. napján jogerős 3Bf............../2022/.... számú végzésével az elsőfokú ítéletet helyben hagyta

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Üt.) 107. § b) pontja szerint: Fegyelmi vétséget követ el az ügyvédi tevékenységet gyakorló, szüneteltető vagy az ügyvédi tevékenység felfüggesztése alatt álló kamarai tag vagy nyilvántartásba vett természetes személy, ha az ügyvédi tevékenységen kívüli szándékos vagy gondatlan magatartásával az ügyvédi hivatás tekintélyét súlyosan veszélyezteti.

Fentiek alapján az eljáró tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont ügyvéd az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. tv. 107. § b) pontja alapján 1. rb. szándékos, fegyelmi vétséget követett el

A büntetés kiszabása során az eljáró tanács, súlyosító és enyhítő körülményt nem észlelt.

Fentiek alapján az eljáró tanács az eljárás alá vont ügyvédet az Üttv. 108. § a) pontja alapján írásbeli pénzbírás fegyelmi büntetéssel sújtotta, melynek mértékét 80.000 Ft-ban állapította meg.

Az eljáró fegyelmi tanács a MÜK a 20/2018. (XI. 26.) számú fegyelmi eljárásról szóló szabályzatának 40.2. a) pontja alapján, kötelezte az eljárás alá vont ügyvédet 80.000 Ft átalányköltség megfizetésére.

A határozat ellen a fellebbezés lehetőségét az Üttv. 135. §-a biztosítja.

A határozat aláírása a MÜK a 20/2018. (XI. 26.) számú fegyelmi eljárásról szóló szabályzatának 27.7. pontja alapján történt.

A határozat 2023. április 4. napján jogerős.