Magyar

 

Szegedi Ügyvédi Kamara Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsának RFSZ–13/2020/12. határozata

hamis magánokirat felhasználása tárgyában fegyelmi eljárás megszüntetéséről

A Szegedi Ügyvédi Kamara Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa Dr. ..... szegedi ügyvéd ellen folyamatban lévő fegyelmi eljárásban 2021. február 5. napján megtartott nyilvános tárgyaláson, zárt ülésben meghozta és kihirdette az alábbi

határozatot:

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy ................... eljárás alá vont ügyvéd nem követett el fegyelmi vétséget, ezért a fegyelmi eljárást

megszünteti.

Az eljárás során felmerült költséget a Szegedi Ügyvédi Kamara viseli.

A határozat ellen annak kézbesítésétől számított 15 napon belül az eljárás alá vont ügyvéd, jogi képviselője, illetve a fegyelmi biztos az elsőfokú fegyelmi tanácsnál benyújtott, de a másodfokú fegyelmi tanácsnak címzett fellebbezéssel élhet.

A fellebbezésben elő kell terjeszteni annak indokait is. A fellebbezésben akkor lehet új tényre vagy bizonyítékra hivatkozni, ha a fellebbező az elsőfokú eljárásban arra önhibáján kívül nem hivatkozott. Ha a fellebbezést papír alapon terjesztik elő, azt két eredeti példányban kell benyújtani

Indokolás

I. Az eljárás alá vont személyi körülményeire vonatkozó adatok: ............... napjától tagja a Szegedi Ügyvédi Kamarának. Korábbi fegyelmi határozatok nincsenek.

II. A Szegedi Járásbíróság 2020.07.30. napján érkezett 2.Bny.601/2020. számú végzésének megküldésével tájékoztatta az ügyvédi kamarát, hogy hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt ismeretlen tettes ellen folyamatban lévő büntetőügyben panaszolt ügyvéd irodájában kutatást rendelt el.

A fegyelmi megbízott kezdeményezése 2020.11.26. napján érkezett a fegyelmi tanács elnökéhez.

III. Tényállás:

A rendelkezésre álló iratokból megállapítható, hogy Jancsik Andrea szegedi lakos, valamint ................. élettársával 2018 januárjában adásvételi szerződést írtak alá, amely alapján 1.290.000 Ft összegű foglalót ki is fizettek. ................... a megvásárolni szándékozott lakásban 10% tulajdonrészt szerzett volna. A foglalót .............. egyenlítette ki. Utóbb azonban az adásvételi szerződést nem sikerült megkötni, mert Molnár Tamás hiteligénylés iránti kérelmét a pénzintézet elutasította. Miután az eladó az átvett foglalót nem volt hajlandó visszafizetni, ezért ............... polgári peres eljárást kezdeményezett a Szegedi Járásbíróság előtt.

.................. előadása szerint ...............s 2019 augusztusában felkereste annak érdekében, hogy 10%-os tulajdonrészesedéséről mondjon le, amely kérésnek egyébként Jancsik Andrea eleget is tett, és............ által hozott okiratot aláírásával látta el. Időközben ........... és ................ az élettársi kapcsolata megszakadt.

............. az eljárás alá vont ügyvédi irodájának segítségével foglaló visszakövetelése iránt a Szegedi Járásbíróság előtt peres eljárást kezdeményezett, amely perben a bíróság a keresetet elutasította és ezt az ítéletet a Szegedi Törvényszék helybenhagyta. Ennek eredményeként került sor arra, hogy a bíróság .................., valamint ................... kötelezte 103.200 Ft bírósági eljárási illeték megfizetésére.

Ilyen előzményeket követően a Szegedi Járásbíróság ügyfélirodáján Jancsik Andrea az iratokat megtekintette és akkor fedezte fel, hogy a költségmentesség engedélyezése iránti kérelem nyomtatványon, amely az ő nevében benyújtásra került eljárás alá vont ügyvéd által, nem az ő aláírása szerepelt. Ilyen előzményeket követően került sor a nyomtatvány eredeti példányának lefoglalására.

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy eljárás alá vont a vizsgálta lefolytatásához szükséges ügyvédi iratokat, igazoló jelentését határidőben csatolta.

IV. Az eljárás alá vont előzetes vizsgálatban előterjesztett védekezése mind az előzetes vizsgálaton, mind a tárgyaláson arra irányult, hogy nem követett el fegyelmi vétséget, hozzá a költségmentességi nyomtatványt teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan ................. hozta be, aki a panaszos élettársa, egyben pertársa volt. Eljárás alá vont ügyvédnek nem fűződött érdeke ahhoz, hogy egyébként az ügyfél érdekét szolgáló nyomtatvány hamis mivoltát feltételezze, erre semmilyen adat nem is merült fel.

A hatályos jogszabályok értelmében a nem előtte aláírt, ellenjegyzésével el nem látott, sőt két tanú által aláírt okirat valódiságát nem volt köteles vizsgálni, azt az ügyfelek érdekeinek megfelelően továbbította a bíróság felé.

A fegyelmi biztos a tárgyaláson az Üttv. 107. § b) pontja és a FESZ 14.2. c) alpontjának megsértése miatt 2 rb. szándékos elkövetésű fegyelmi vétség megállapítására irányuló indítványát visszavonta.

V. A Fegyelmi Tanács álláspontja szerint semmilyen adat nem merült fel arra nézve, hogy eljárás alá vont tudta, vagy tudnia kellett volna, hogy a kifogásolt okiraton valótlan aláírás szerepel. Eljárás alá vont ügyvédnek tehát nem volt olyan jogszabályi kötelezettsége, hogy egy teljes bizonyító erejű magánokirat valódiságát külön eljárásban ellenőrizze, ezért fegyelmi felelősség megállapításának nem lehet helye.

A Fegyelmi Tanács mindezekre figyelemmel mellőzte eljárási költség megállapítását eljárás alá vont ügyvéddel szemben, a jelen eljárással felmerült költséget a FESZ 40.6. pontja alapján a Szegedi Ügyvédi Kamara viseli.

A Fegyelmi Tanács határozata elleni jogorvoslatot az Üttv. 127. § (3) bekezdése teszi lehetővé.