Magyar

 

Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Tanácsának F.23/2020. határozata

fegyelmi eljárás megszüntetéséről

A Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság dr. ................... – fegyelmi ügyében a 2021. július 1. napján tartott tárgyalásán az alábbi határozatot hozta:

F.23/2020. Határozat

A Fegyelmi Tanács a dr. ................... (született: ................... anyja neve: ..................., lakcíme: ..................., irodája címe: ...................) ügyvéd ellen indított fegyelmi eljárást

megszünteti.

egyben mentesíti az eljárási költségek megfizetésének kötelezettsége alól.

E határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül az eljárás alá vont ügyvéd és a fegyelmi biztos, az elsőfokú fegyelmi tanácsnál benyújtott, de a másodfokú fegyelmi tanácshoz címzett, fellebbezést nyújthat be.

A fellebbezés a határozat végrehajtásra halasztó hatályú.

Indokolás

Az elsőfokú fegyelmi tanács a rendelkezésre álló iratok és nyilatkozatok alapján az alábbi tényállást állapította meg:

Dr. ................... ügyvéd ellen Sz......... S...... Gy...... bejelentése alapján indult fegyelmi eljárás. A bejelentő panasza szerint az eljárás alá vont ügyvéd részére egy osztrák büntetés végrehajtási intézetben meghatalmazást adott, hogy készítsen keresetet az osztrák állam ellen és azt nyújtsa be az E...... J...... E...... Bíróságára.

Előadása szerint mivel évekig nem kapott értesítést az eljárás alá vont ügyvédtől, ezért felkereste őt egy másik megbízott ügyvéddel és kérte iratai átadását. Elmondása alapján ekkor az eljárás alá vont ügyvéd azt közölte vele, hogy részészére a bejelentő ilyen megbízást nem adott.

Az ügyvéd iratait csatolta, amelyből megállapítható, hogy az osztrák büntetés-végrehajtási intézetben 2..... november 13. napján a bejelentő védői meghatalmazást adott a V........ Törvényszék előtt folyó külföldi ítélet érvényességének elismerésére irányuló eljárásban. Ezt követően a bejelentő még két meghatalmazást adott az ügyvédnek, mégpedig 2........ november 21. napján pótmagánvádas eljárásban és 2........ július 6. napján védői megbízást a F........ Törvényszék előtti eljárásban.

Mivel az eljárás alá vont ügyvéd határozottan állította, hogy a fentieken kívül nem kapott további meghatalmazást, ezért a vezető fegyelmi biztos felhívta a bejelentőt, bejelentésének kiegészítésére, hogy csatolja be a bejelentésének alátámasztására vonatkozó bizonyítékait. A bejelentő e felhívásnak nem tett eleget.

Ilyen előzmények alapján, a vezető fegyelmi biztos indítványozta a fegyelmi eljárás megszűntetését.

Az eljáró fegyelmi tanács egyetértett a vezető fegyelmi biztos indítványával, megállapította, hogy az eljárás alá vont ügyvéd fegyelmi vétséget nem követett el, ezért a fegyelmi eljárást az Üttv. 131. § (3) bekezdés b) pontja alapján megszüntette.

Mivel az eljárás alá vont ügyvéd fegyelmi felelőssége nem került megállapításra, ezért az Üttv. 142. § (2) bekezdése alapján mellőzte az eljárási költségek megfizetésének kötelezettségét.

A határozat ellen a fellebbezés lehetőségét az Üttv. 135. §-a biztosítja.

A határozat aláírása a MÜK a 20/2018. (XI. 26.) számú fegyelmi eljárásról szóló szabályzatának 27.7. pontja alapján történt.

A határozat 2021. augusztus 12. napján jogerős.