Magyar

 

Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsának P.26/2020. határozata

megbízási szerződés megkötésének elmulasztásáról, kamarával történő kapcsolattartásról

A Győri Regionális Fegyelmi Bizottság által kijelölt dr. ... tanácsa dr. ... ügyvéd ellen a P.26/2020. számú fegyelmi eljárásban, 2021. ... napján megtartott fegyelmi tárgyaláson meghozta és kihirdette az alábbi

határozatot:

A fegyelmi tanács megállapítja, hogy dr. ... (születési helye és ideje: ..., anyja neve: ..., ... szám alatti lakos, ügyvédi ig. száma: ...) eljárás alá vont ügyvéd

2 rendbeli szándékos fegyelmi vétséget követett el, ezért vele szemben 70.000 Ft, azaz Hetvenezer forint összegű pénzbírságot szab ki.

A fegyelmi eljárásról szóló 20/2018. (XI. 26.) MÜK Szabályzat (továbbiakban: FESZ) 40.2. a) pontja értelmében a felmerült kamarai átalányköltség 80.000 Ft, azaz Nyolcvanezer forint.

A kiszabott pénzbírságot és az átalányköltséget az eljárás alá vont ügyvéd jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül köteles megfizetni a ... Megyei Ügyvédi Kamarába pénztári készpénz befizetéssel vagy banki átutalással a ... számú bankszámlára.

Ezen határozattal szemben az eljárás alá vont ügyvéd, valamint a fegyelmi biztos a másodfokú fegyelmi tanácshoz fellebbezhet. A fellebbezést az elsőfokú határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül az elsőfokú fegyelmi tanácsnál kell benyújtani és elő kell terjeszteni a fellebbezés indokait is.

A fellebbezésben akkor lehet új tényre vagy bizonyítékra hivatkozni, ha a fellebbező az elsőfokú eljárásban arra önhibáján kívül nem hivatkozott.

A területi kamara elnöke a fegyelmi biztost a fellebbezési határidő lejártát megelőző harmadik munkanapig utasíthatja fellebbezés előterjesztésére.

A fellebbezés a határozat végrehajtására halasztó hatályú.

Indokolás

A bejelentés és az előzetes vizsgálat:

Az eljárás alá vont ügyvéd ellen ... és ... 2020. ... napján terjesztettek elő panaszt. Panaszukban előadták, hogy a panaszolt ügyvéd 2016-ban ..., majd később 2017-ben ... büntetőeljárásban védőként képviselte, mint meghatalmazott jogi képviselő. Panaszosok álláspontja szerint a nyomozati szakban az eljárás alá vont ügyvéd nem a megfelelő védelmi stratégiát alkalmazta, indítványt, nyilatkozatot az eljárás nyomozati szakában nem terjesztett elő, illetőleg ingatlan tulajdonjogának átruházására vonatkozóan adott nem megfelelő tanácsot.

Panaszosok panaszukban sérelmezték továbbá, hogy az eljárás alá vont ügyvéd részére megfizetett ügyvédi megbízási díjról számlát, nyugtát nem kaptak.

Ezt követően a vezető fegyelmi biztos 2020. ...-én kelt határozatával elrendelte az előzetes vizsgálatot, majd a vezető fegyelmi biztos kérdéseket intézett mindkét panaszoshoz 2020. ...- én.

A panaszosok írásban reagáltak, megválaszolták a kérdéseket, illetőleg egy Facebook Messenger üzenetváltást csatoltak, valamint csatolták a ... Törvényszék, mint II. fokú Bíróság .... számú végzését, amellyel a ... Járásbíróság 2016. ...-én kelt, .... számú végzését a II. fok helybenhagyta zár alá vétel elrendelése ügyében.

A vezető fegyelmi biztos megkeresésére az előzetes eljárásban az eljárás alá vont ügyvéd 2020. ...-én kelt nyilatkozatával nyilatkozott, iratokat azonban nem csatolt.

Az eljárás alá vont ügyvéd írásbeli beadványában kifejtette, hogy ... csak az eljárás végén került társtettesként az ügyben meggyanúsításra, vallomást kihallgatása során nem tett. Állítása szerint ... a büntetőeljárás során végig azt hangoztatta, hogy az általa elkövetett cselekményért teljes egészében vállalja a felelősséget, bűnhődni akar, mert bántotta a lelkiismeret, hogy kicsalt közel ... Ft-ot egy állítólagos apától. Előadta, hogy a panaszosok védője a nyomozás lezárását követően dr. ... volt, akinek a megbízását állítása szerint az ítélet meghozatalát követően azonnal megszüntették.

Az eljárás alá vont ügyvéd előadta továbbá, hogy ... panaszos a börtönből szabadulását követően, 2020. ... napján kereste csak meg őt telefonon, az azt megelőző 3 évben közöttük kapcsolat nem volt, semmiféle panasszal vagy megkereséssel nem éltek a panaszosok az ügyvéd felé. Tapasztalatai alapján jellemző, hogy a börtönben kiokosítják az ügyfeleket.

Iratot az eljárás alá vont ügyvéd az előzetes vizsgálat során nem csatolt.

A vezető fegyelmi biztos 2020. .... napján kelt határozatával fegyelmi eljárást kezdeményezett dr. ... ügyvéd ellen 2 rendbeli szándékos fegyelmi vétség elkövetése miatt.

A fegyelmi eljárásban 2021. .... napján fegyelmi tárgyalás került megtartásra, amelyen szabályszerű idézés ellenére nem jelent meg dr. ... eljárás alá vont ügyvéd. A tárgyalásra tanúként megidézésre kerültek a panaszosok, akiknek megjelentek és meghallgatásuk a tárgyalás során megtörtént.

Tényállás:

A fegyelmi eljárásban a rendelkezésre álló iratok, a panaszosok (bejelentők) és az eljárás alá vont ügyvéd nyilatkozatai alapján megállapított tényállás szerint a panaszolt ügyvédet ... 2016. .... napján megbízta a ... Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztályán ellene ....bü ügyszámon folyamatban volt büntetőeljárásban való képviseletével. ... panaszos 2017. .... napján bízta meg az eljárás alá vont ügyvédet, hogy ebben a büntetőeljárásban védőként őt is képviselje. A panaszolt ügyvéd a megbízásokat nem foglalta írásba, a felek között írásbeli megbízási szerződés megkötésére nem került sor. A panaszosok képviseletét az eljárás alá vont ügyvéd a nyomozati szakban látta el, a megbízást a panaszosok szüntették meg 2017. .... napján arra tekintettel, hogy megítélésük szerint képviseletüket az eljárás alá vont ügyvéd a büntetőeljárás nyomozati szakában nem látta el szakmailag megfelelően, különös tekintettel arra, hogy ... súlyos mentális betegségben, bipoláris affektív zavarban szenved, amely ... panaszos szerint büntethetőséget kizáró ok.

... a 2021. .... napján megtartott fegyelmi tárgyaláson úgy nyilatkozott, hogy a nyomozati eljárásban elmeállapotát vizsgálták, amelyről igazságügyi orvosszakértői vélemény készült.

... tanúmeghallgatása során szintén megerősítette, hogy édesanyjának, ... az elmeállapotát a büntetőeljárásban a nyomozati szakban vizsgálták és arról igazságügyi orvosszakértői vélemény készült.

A tanúk egyezően előadták, hogy ... orvosi kezelésének, betegségének dokumentumai csatolásra kerültek a büntetőeljárás során folyamatosan. A tanúk egyezően úgy nyilatkoztak továbbá, hogy a panaszolt ügyvéddel írásbeli megbízási szerződést nem kötöttek, csupán meghatalmazások aláírására került sor, és az eljárás alá vont ügyvéd megbízását ők szüntették meg a nyomozási szak lezárultát követően, valamint az I. fokú, a II. fokú és a III. fokú büntetőeljárásokban más-más jogi képviselőjük volt.

A tanúk előadták továbbá, hogy sem az I. fokú, sem a II. fokú bíróság, sem pedig a Kúria nem látta büntethetőséget kizáró oknak ... mentális állapotát, ezért vele szemben a bíróság jogerősen letöltendő szabadságvesztés büntetést szabott ki, míg ... felfüggesztett szabadságvesztést kapott.

A végindítvány:

A vezető fegyelmi biztos a végindítványában előadta, hogy a ... 2020. .... napján kelt fegyelmi eljárást elrendelő határozatában foglaltakat változatlanul fenntartja.

A vezető fegyelmi biztos a végindítványban kifejtette azon álláspontját, hogy a bejelentők nem igazolták bizonylatokkal, iratokkal, okiratokkal az általuk kifogásoltakat, tehát hogy az ügyvéd nem megfelelően képviselte őket a büntetőeljárás nyomozati szakában.

Álláspontja szerint továbbá a panaszosok nyilatkozatai önmagában nem elégségesek ahhoz, hogy fegyelmi vétség megállapítására alkalmas legyen a nyilatkozatuk.

A vezető fegyelmi biztos végindítványa szerint tekintettel arra, hogy nincsenek bizonyítva a panaszosok által előadott tények, ezekben a kérdésekben a fegyelmi felelősség nem állapítható meg, de ugyanakkor dr. ... eljárás alá vont ügyvéd megsértette az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 6/2018. (III. 26.) MÜK Szabályzat 12.3. pontjában foglaltakat, amelynek értelmében a kamara és a szervei részére az ellene indított panasz eljárásban az ügyvéd köteles az üggyel összefüggő iratokat becsatolni. Ez nem történt meg. Megállapítható az is a végindítvány szerint, hogy megbízási szerződés nem készült írásban, ez a jelen ügyben alkalmazandó, az ügyvédekről szóló, 1998. évi XI. tv. 23. § (2) bekezdésének a szabálya.

Erre tekintettel a vezető fegyelmi biztos 2 rendbeli szándékosan elkövetett fegyelmi vétség megállapítását és közepes mérték alatti összegű pénzbüntetés kiszabását kérte az eljárás alá vont ügyvéddel szemben. A végindítvány szerint amennyiben a fegyelmi tanács ezt az indítványt szigorúnak tartja, úgy másodlagosan megrovás kiszabására tett indítványt a vezető fegyelmi biztos.

A Fegyelmi Tanács döntése és jogi indoka:

A Fegyelmi Tanács a fegyelmi biztos által előterjesztett elsődleges indítványnak helyt adott.

A fegyelmi biztos indítványa az alábbiak szerint alapos.

A panaszosok által az eljárás alá vont ügyvédnek adott megbízás idején hatályban volt, így a fegyelmi ügy elbírálására irányadó, Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény (továbbiakban: Ütv.) 37. §-a szerint: Fegyelmi vétséget követ el az az ügyvéd,

a) aki az ügyvédi tevékenység gyakorlásából eredő, jogszabályban, illetve az etikai szabályzatban meghatározott kötelességét vétkesen megszegi, vagy

b) akinek az ügyvédi tevékenységen kívüli vétkes magatartása az ügyvédi kar tekintélyét csorbítja.

Az Ütv. 38. §-a szerint A fegyelmi vétséget elkövető ügyvéddel szemben kiszabható büntetések a következők:

a) megrovás,

b) pénzbírság,

c) a kamarából való kizárás

Az Ütv. 41. § (1) bekezdése szerint: Nem indítható fegyelmi eljárás, ha azt a kamara elnöke a fegyelmi vétségnek a tudomására jutásától számított 6 hónap alatt nem kezdeményezte, vagy a cselekmény befejezése óta 3 év eltelt.

Az Ütv. 23. § (1) bekezdése szerint: Az ügyvéd és a megbízó között a megbízás akkor jön létre, ha a felek megállapodtak a megbízás tartalmában, a megbízási díjban és az előrelátható költségekben. A felek költségátalány alkalmazását is kiköthetik.

Az Ütv. 23. § (2) bekezdése szerint: A megbízást – a tanácsadás esetét kivéve – írásba kell foglalni. Az írásba foglalás elmaradása a megbízás érvényességét nem érinti, de ilyen esetben a megbízás tartalmának bizonyítása a megbízottat terheli.

Az eljáró Fegyelmi Tanács álláspontja szerint az elévülés szabályait a jelen ügyben nem lehet alkalmazni, tekintettel arra, hogy a megbízások megszűnésére 2017. ...-én került sor, a bejelentés pedig az ügyvédi kamarához 2020. .... napján érkezett, tehát a 3 év eltelte előtt.

A panaszosok által az eljárás alá vont ügyvédnek adott megbízás idején hatályban volt, így a fegyelmi ügy elbírálására irányadó, az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 6/2018. (III. 26.) MÜK Szabályzat 12.3. pontja értelmében:

Az ügyvédi tevékenység gyakorlója – függetlenül attól, hogy tesz-e nyilatkozatot – az ügyvédi kamara és szervei részére az ellene indult panasz-, illetve fegyelmi ügyben felhívásra az üggyel összefüggő iratokat – kamarai jogtanácsos, illetve jogi előadó esetében azon iratokat, amelyek felett rendelkezni jogosult – köteles becsatolni.

A Fegyelmi Tanács álláspontja szerint a panaszosok panasz beadványa, annak kiegészítése, valamint az általuk becsatolt iratok alapján az eljárás alá vont ügyvéd nyomozati szakban kifejtett védői tevékenysége hiányosságainak megállapítására nincs lehetőség. Az eljárás során nem került bizonyításra, hogy ingatlan-átruházás vonatkozásában az ügyvéd részéről tanácsadás történt a panaszosok részére, különös tekintettel arra, hogy az ingatlan ajándékozási szerződés megkötésére közjegyző közreműködésével került sor.

A Fegyelmi Tanács ugyanakkor megjegyzi, hogy a tanúvallomások alapján megállapítható, hogy a büntetőeljárásban igazságügyi orvosszakértői vélemény készült, és az eljáró bíróságok az igazságügyi orvosszakértői vélemény, valamint ... panaszos orvosi dokumentációja alapján büntethetőnek ítélték ... panaszost.

A Fegyelmi Tanács megjegyzi továbbá, hogy a számlaadási kötelezettség elmulasztásának vizsgálata nem tartozik a hatáskörébe.

A Fegyelmi Tanács egyetértett a fegyelmi biztos végindítványával, miszerint panaszolt ügyvéd 2 rendbeli szándékos fegyelmi vétséget követett el az alábbiak szerint:

A rendelkezésre álló adatok alapján a Fegyelmi Tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont ügyvéd – az Ütv. 23. § (2) bekezdésében írt kötelezettség ellenére – a megbízást nem foglalta írásba, megbízási szerződés megkötésére a panaszolt ügyvéd és a panaszosok között nem került sor.

A Fegyelmi Tanács megállapította továbbá, hogy az eljárás alá vont ügyvéd a 6/2018. (III. 26.) MÜK Szabályzat 12.3. pontjában foglaltakat megsértette, tekintettel arra, hogy az ellene indult panasz-, illetőleg fegyelmi ügyben iratcsatolási kötelezettségének nem tett eleget.

A joghátrány alkalmazása körében a Fegyelmi Tanács enyhítő körülményként vette figyelembe hogy az eljárás alá vont ügyvéd ellen az elmúlt időszakban nem folyt fegyelmi eljárás, míg súlyosbító körülményként értékelte az eljárás alá vont ügyvédnek az előzetes eljárásban és a fegyelmi eljárásban tanúsított passzív magatartását.

Fentiek figyelembevételével az eljáró regionális fegyelmi tanács a határozat rendelkező részében meghatározott összegű pénzbírság kiszabását tartja indokoltnak.

Miután az eljárás alá vont ügyvéd felelőssége megállapításra került, a Fegyelmi Tanács az Ütv. 64. § (2) bekezdése alapján kötelezte az eljárás alá vont ügyvédet az eddigi eljárással felmerült átalányköltség viselésére, amelynek mértéke a FESZ 40.2. a) pontja értelmében 80.000 Ft, azaz Nyolcvanezer forint.

A fellebbezés az Ütv. 57. § (1)–(4) bekezdésein, valamint a fegyelmi eljárásról szóló 20/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat 31. pontján alapul.

Zalaegerszeg, 2021. szeptember 10.

Jogerős: 2021.10.29.