Magyar

 

Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsának P.28/2020. határozata

jogi képviselet gondatlan ellátásáról

A Győri Regionális Fegyelmi Bizottság által kijelölt dr. ... tanácsa dr. ... ügyvéd ellen a P.28/2020. számú fegyelmi eljárásban, 2021. ... napján megtartott fegyelmi tárgyaláson meghozta és kihirdette az alábbi

határozatot:

A fegyelmi tanács megállapítja, hogy dr. ... (születési helye és ideje: ..., anyja neve: ..., kamarai azonosító száma: ...) iroda székhelye: .... szám alatti eljárás alá vont ügyvéd

1 rendbeli gondatlan fegyelmi vétséget követett el, ezért vele szemben írásbeli megrovás büntetést szab ki.

A fegyelmi eljárásról szóló 20/2018.(XI.26.) MÜK Szabályzat (továbbiakban: FESZ) 40.2. a) pontja értelmében a felmerült kamarai átalányköltség 80.000 Ft, azaz Nyolcvanezer forint.

Az átalányköltséget az eljárás alá vont ügyvéd jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül köteles megfizetni a ... Megyei Ügyvédi Kamarába pénztári készpénz befizetéssel vagy banki átutalással a ... számú bankszámlára.

Ezen határozattal szemben az eljárás alá vont ügyvéd, valamint a fegyelmi biztos a másodfokú fegyelmi tanácshoz fellebbezhet. A fellebbezést az elsőfokú határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül az elsőfokú fegyelmi tanácsnál kell benyújtani és elő kell terjeszteni a fellebbezés indokait is.

A fellebbezésben akkor lehet új tényre vagy bizonyítékra hivatkozni, ha a fellebbező az elsőfokú eljárásban arra önhibáján kívül nem hivatkozott.

A területi kamara elnöke a fegyelmi biztost a fellebbezési határidő lejártát megelőző harmadik munkanapig utasíthatja fellebbezés előterjesztésére.

A fellebbezés a határozat végrehajtására halasztó hatályú.

Indokolás

A bejelentés és az előzetes vizsgálat:

... panaszos 2020. ...-én először e-mail útján, majd pedig 2020. ...-én postai úton terjesztett elő panaszt dr. ... ügyvéddel szemben.

A panaszos a panaszában előadta, hogy megbízást adott az eljárás alá vont ügyvédnek, hogy egy felszámolási eljárásban beadványt készítsen a ... Kft. képviseletében, viszont a megbízás elfogadása ellenére ezt a beadványt az eljárás alá vont ügyvéd nem küldte meg a bíróságnak, így a társaság felszámolás alá került és ebből fakadóan a panaszosnak kára származott.

Ezt követően 2020. ...-én az előzetes vizsgálat elrendeléséről szóló határozat született a vezető fegyelmi biztos, .... részéről, aki az előzetes vizsgálat lefolytatására a ... Megyei Ügyvédi Kamara fegyelmi biztosát, dr. ... jelölte ki. 2020. ...-án dr. ... fegyelmi biztos felhívta az eljárás alá vont ügyvédet, hogy csatolja a teljes iratanyagát 2020. ... napjáig, ami a panasszal összefüggésben rendelkezésére áll.

2020. ...-án a fegyelmi biztos meghallgatta a panaszost, erről jegyzőkönyv került felvételre. A jegyzőkönyvben rögzítésre került, hogy a panaszos a panasz beadványát tévesen, a saját nevében nyújtotta be, holott ténylegesen ő a panasz beadványt a ... Kft. ügyvezetőjeként fogalmazta meg. A panaszát továbbra is fenntartotta.

2020. ...-én a fegyelmi biztos ismételten megkereste a panaszolt ügyvédet, mivel nem teljesítette a 2020. ...-ai levelében foglaltakat, arra nem válaszolt, iratokat nem csatolt.

Ezt követően 2020. ...-én a fegyelmi biztos fegyelmi eljárást kezdeményező határozatot hozott.

Tényállás:

A rendelkezésre álló iratok, továbbá a fegyelmi tárgyaláson az eljárás alá vont ügyvéd nyilatkozata, valamint a fegyelmi tárgyaláson tanúként meghallgatott ..., mint a ... Kft. volt ügyvezetője által előadottak alapján megállapításra került, hogy a ... Kft-vel (...) szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felszámolási eljárás megindítása iránti kérelmet terjesztett elő .... ügyszám alatt a ... Törvényszéken. A felszámolási eljárásban a ... Kft. 45 napos fizetési haladékot kívánt kérni a Törvényszéktől a NAV felé még fennálló ... Ft összegű adótartozása megfizetésére. A fizetési haladék engedélyezése iránti kérelmet ... tanúvallomása alapján, a társaság akkori könyvelője, dr. ... készítette elő és a panaszos képviselője az elkészített iratot készen küldte meg a panaszolt ügyvédnek azzal, hogy azt elektronikus úton nyújtsa be a ... Törvényszékhez. A panaszolt ügyvéd a kész okiratot ellenjegyzésével ellátta, a megbízást elvállalta, majd a kérelmet elektronikus úton benyújtotta a ... Törvényszékhez, de számítástechnikai hibát követett el, mert a beadvány elküldése nem valósult meg, az nem érkezett meg a Törvényszékhez.

Az ügyben eljáró Törvényszék a társaság felszámolását elrendelte. Tekintettel arra azonban, hogy a ... Kft. a hátralékos adótartozását haladéktalanul rendezte, másnap a Törvényszék megszüntette a társasággal szembeni felszámolási eljárást.

A panaszolt ügyvéd a fegyelmi tárgyaláson elismerte, hogy számítástechnikai hibát követett el, az utolsó lépéseknél kihagyott valamit és ezen okból nem történt meg a beadvány címzettnek történő elküldése.

A végindítvány:

A fegyelmi biztos a 2020. .... napján kelt határozatában foglaltakat végindítványában fenntartotta. A fegyelmi biztos végindítványa szerint az eljárás alá vont ügyvéd nem tett eleget a gazdasági társaság ügyvezetőjétől kapott megbízásnak és ezzel megsértette az Üttv. 28. § (3) bekezdésében, valamint a 39. § (3) bekezdésében írtakat. Az 1 rendbeli gondatlanságból elkövetett fegyelmi vétség okából a fegyelmi biztos közepes mértékű pénzbüntetés kiszabását javasolta, valamint a kamarai költségátalány megfizetésére is kérte kötelezni az eljárás alá vont ügyvédet.

A Fegyelmi Tanács döntése és jogi indoka:

A Fegyelmi Tanács a vezető fegyelmi biztos által előterjesztett indítványnak részben helyt adott.

A vezető fegyelmi biztos indítványa az alábbiak szerint alapos.

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Üttv.) 107. §-a szerint:

Fegyelmi vétséget követ el az ügyvédi tevékenységet gyakorló, szüneteltető vagy az ügyvédi tevékenység felfüggesztése alatt álló kamarai tag vagy nyilvántartásba vett természetes személy, ha

a) az ügyvédi tevékenység gyakorlása során az e tevékenység gyakorlásából eredő, jogszabályban, a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályában és a területi kamara alapszabályában vagy etikai szabályzatban meghatározott kötelességét szándékosan vagy gondatlanságból megszegi, vagy

b) ügyvédi tevékenységen kívüli szándékos vagy gondatlan magatartásával az ügyvédi hivatás tekintélyét súlyosan veszélyezteti.

Az Üttv. 108. §-a szerint a fegyelmi vétséget elkövető személlyel szemben alkalmazható büntetések – a 188. § (3) bekezdése alapján megindított előzetes vizsgálat eredményeként elrendelt fegyelmi eljárásban a fegyelmi vétséget elkövető személlyel szemben kiszabható büntetések kivételével – a következők:

a) írásbeli megrovás,

b) pénzbírság,

c) kamarai közügyektől való eltiltás,

d) ügyvédjelölt foglalkoztatásától való eltiltás, valamint

e) kizárás.

Az Üttv. 39. § (3) bekezdése szerint:

A jogi képviselet ellátása során az ügyvéd az ügyfél érdekeinek elsődlegessége alapján jár el.

A ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 6/2018. (III. 26.) MÜK Szabályzat 12.3. pontja értelmében:

Az ügyvédi tevékenység gyakorlója – függetlenül attól, hogy tesz-e nyilatkozatot – az ügyvédi kamara és szervei részére az ellene indult panasz-, illetve fegyelmi ügyben felhívásra az üggyel összefüggő iratokat – kamarai jogtanácsos, illetve jogi előadó esetében azon iratokat, amelyek felett rendelkezni jogosult – köteles becsatolni.

A Fegyelmi Tanács a rendbeliségek és a minősítés szempontjából egyetértett a fegyelmi biztos végindítványával, miszerint panaszolt ügyvéd 1 rendbeli gondatlan fegyelmi vétséget követett el.

A rendelkezésre álló adatok alapján a Fegyelmi Tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont ügyvéd az Üttv. 39. § (3) bekezdésében foglalt, a jogi képviselet ellátására vonatkozó kötelezettségét gondatlanul megszegte, amikor nem győződött meg arról, hogy az ügyfél fizetési haladék engedélyezése iránti kérelme az elektronikus kapcsolattartás szabályainak megfelelően elküldésre került-e az illetékes törvényszékhez.

Az eljárás alá vont ügyvéd a 6/2018. (III. 26.) MÜK Szabályzat 12.3. pontjában foglaltakat szintén megsértette, tekintettel arra, hogy az ellene indult panasz-, illetőleg fegyelmi ügyben iratcsatolási kötelezettségének nem tett eleget.

Az ügyvédi ellenjegyzéssel kapcsolatban a Fegyelmi Tanács rögzíti, hogy az Üttv. 43. § (1) bekezdése alapján ügyvédi ellenjegyzésnek az ügyvéd által szerkesztett, vagy az ügyvédi iroda, vagy helyettes által szerkesztett és az ügyvéd által szakmailag jóváhagyott okirat esetén van helye. Amennyiben az ügyvéd más személy által készített okiratot ellenjegyez, úgy ennek a tényét fel kell tüntetnie az okiraton.

Fentiek figyelembevételével az eljáró Regionális Fegyelmi Tanács a határozat rendelkező részében meghatározott írásbeli megrovás büntetés kiszabását tartja indokoltnak.

A joghátrány alkalmazása körében a Fegyelmi Tanács enyhítő körülményként vette figyelembe hogy az eljárás alá vont ügyvéd ellen az elmúlt időszakban nem folyt fegyelmi eljárás.

A fellebbezés az Üttv. 135. § (1–5) bekezdésén, valamint a fegyelmi eljárásról szóló 20/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat 31. pontján alapul.

Miután az eljárás alá vont ügyvéd felelőssége megállapításra került, a Fegyelmi Tanács az Üttv. 142. § (2) bekezdése alapján kötelezte az eljárás alá vont ügyvédet az eddigi eljárással felmerült átalányköltség viselésére, amelynek mértéke a FESZ 40.2. a) pontja értelmében 80.000 Ft, azaz Nyolcvanezer forint.

Zalaegerszeg, 2021. október 22.

Jogerős: 2021.11.17.