Magyar

 

Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsának F/38/2020-22. határozata

panaszolt üggyel kapcsolatos iratok megküldése kamarának

A Győri Regionális Fegyelmi Bizottság által kijelölt dr. ... fegyelmi tanácsa dr. ... ügyvéd (KASZ: ...) ellen az F/38/2020. számú fegyelmi eljárásban 2021. .... napján megtartott zárt fegyelmi tárgyaláson meghozta az alábbi határozatát.

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Üttv.) 131. § (3) bekezdés a) pontja értelmében dr. .... (szül: ..., .... an.: ..., székhely: ....) eljárás alá vont ügyvéd felelősségét megállapítja, és az Üttv. 108. § a) pontja értelmében

„írásbeli megrovás”

büntetést szab ki.

Az eljárás alá vont ügyvéd az egy rendbeli fegyelmi vétséget szándékosan követte el.

A fegyelmi eljárásról szóló 20/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat (továbbiakban FESZ) 40.2. a) pontja értelmében a felmerült kamarai átalányköltség 80.000, azaz Nyolcvanezer forint, mely összeg teljes egészének megtérítésére kötelezi fegyelmi tanács az eljárás alá vont ügyvédet. A FESZ 40.9. c) pontja alapján a fegyelmi tanács lehetőséget látott az átalányköltség mérséklésére, így az átalányköltséget 20.000, azaz Húszezer forint összegben állapítja meg.

Az átalányköltséget eljárás alá vont ügyvéd a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül köteles megfizetni a ... Megyei Ügyvédi Kamarának pénztári készpénzbefizetéssel, vagy utalással a K&H banknál vezetett ... számú számlára.

Ezen határozattal szemben az eljárás alá vont ügyvéd, valamint a fegyelmi biztos a másodfokú fegyelmi tanácshoz fellebbezhet. A fellebbezést az elsőfokú határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül az elsőfokú fegyelmi tanácsnál kell benyújtani és elő kell terjeszteni a fellebbezés indokait is. Ha a fellebbezés papír alapon terjesztik elő, azt két eredeti példányban kell benyújtani.

A fellebbezésben akkor lehet új tényre vagy bizonyítékra hivatkozni, ha a fellebbező az elsőfokú eljárásban arra önhibáján kívül nem hivatkozott.

A területi kamara elnöke a fegyelmi biztost a fellebbezési határidő lejártát megelőző harmadik munkanapig utasíthatja fellebbezés előterjesztésére.

A fellebbezés a határozat végrehajtására halasztó hatályú.

Indokolás

Dr. .... .... napjától a ... Megyei Ügyvédi Kamara tagja. Ez idáig fegyelmi eljárás vele szemben nem volt.

Jelen eljárásban megállapításra került, hogy ... bejelentő 2020.... napján kezdeményezett eljárásban sérelmezte, hogy dr. ... panaszolt ügyvéd szóbeli megállapodásuk ellenére a vállalt és birtokában lévő kártérítési összegből a bejelentőnek járó részt nem egyenlítette ki. A bejelentő az általa kezdeményezett eljárásban több határidőt és több összeget jelölt meg, amelyre a kifizetést eljárás alá vont ügyvédtől kérte. Szintén a bejelentő nyilatkozott arról, hogy tavalyi év decemberében és idei év januárjában összesen 70.000 forintot kapott panaszolt ügyvédtől. A vizsgálatra kijelölt fegyelmi biztos 2020..... napjára személyes megjelenési kötelezettséggel idézte eljárás alá vont ügyvédet, aki ezen nem jelent meg, távolmaradását nem mentette ki. A panaszolt ügyvéd 2020..... napján elektronikus levélben azt a tájékoztatást adta, hogy nincs tartozása a bejelentővel szemben. A bejelentéshez panaszolt ügyvéd további dokumentumot nem csatolt.

A fegyelmi biztos 2021..... napján kelt határozatában fegyelmi eljárást kezdeményezett tekintettel arra, hogy panaszolt ügyvéd a panaszossal kötött megállapodást tartalmazó iratot, a megbízást tartalmazó okiratot, vagy ügyvédi tényvázlatot és a kártérítésre vonatkozó teljes dokumentációt, valamint a panaszolt ügyvéd által részletekben utalt összegeket tanúsító pénzintézeti bizonylatokat nem nyújtotta be, illetve nem tett írásban igazoló jelentést.

A fegyelmi biztos álláspontja szerint a 6/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat 12.3. pontjában írt kötelezettségét panaszolt ügyvéd figyelmen kívül hagyta azzal, hogy jelen üggyel összefüggésben keletkezett iratokra vonatkozó kötelezően előírt kötelezettségét megszegte azzal, hogy azokat nem nyújtotta be. Az Üttv. 121. § (4) bekezdése előírja, hogy az ügyvéd a tényállás megállapítása és a szükséges körülmények tisztázása érdekében köteles az együttműködésre.

Az eljárásban megállapítható volt, hogy eljárás alá vont ügyvéd 2021..... napján az ügyvédi kamarának e-mailben megküldött levelében csatolta ügyvédi megbízását a panaszos ..., valamint ügyvédi meghatalmazását. Megállapítható volt, hogy mindkét okirat ... 2018..... napján kelt.

Az eljárásban megállapítható volt, hogy a FESZ 12.3. pontja alapján a panaszolt ügyvéd által a tárgyalást megelőző napon e-mailben csatolt ügyre vonatkozó iratok az eljárás során rendelkezésére álltak, azt önhibájából nem csatolta.

A fentiekre tekintettel a fegyelmi tanács eljárás alá vont ügyvéd egy rendbeli szándékos fegyelmi vétségét megállapította, valamint ezzel összefüggésben megállapította, hogy az ügyvéd jelen ügy tényállásának tisztázását akadályozta.

Megállapítható volt, hogy eljárás alá vont ügyvéd és bejelentő között elszámolási vita van, amelynek elbírálására a fegyelmi tanácsnak sem hatásköre, sem illetékessége nincs.

A fegyelmi tanács a fegyelmi biztos indítványával egyező módon a költségátalány mérséklésére a rendelkező részben rögzítettek szerint látott lehetőséget.