Magyar

 

Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsának F/49/2020. határozata

ügyfél képviseletéről, kamarával való kapcsolattartásról

A Győri Regionális Fegyelmi Bizottság által kijelölt dr. ... fegyelmi tanácsa dr. ... ügyvéd (KASZ: ...) ellen az F/49/2020. számú fegyelmi eljárásban 2021. június 18. napján megtartott zárt fegyelmi tárgyaláson meghozta az alábbi határozatát.

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Üttv.) 131. § (3) bekezdés a) pontja értelmében dr. ... (szül: ... an.: ..., székhely: ..) eljárás alá vont ügyvéd felelősségét megállapítja, és az Üttv. 108. § a) pontja értelmében

„írásbeli megrovás”

büntetést szab ki.

Az eljárás alá vont ügyvéd 2 rendbeli fegyelmi vétséget követett el, melyből 1 rendbeli fegyelmi vétséget gondatlanul, 1 rendbeli fegyelmi vétséget szándékosan követett el.

A fegyelmi eljárásról szóló 20/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat (továbbiakban FESZ) 40.2. a) pontja értelmében a felmerült kamarai átalányköltség 80.000, azaz Nyolcvanezer forint, mely összeg teljes egészének megtérítésére kötelezi fegyelmi tanács az eljárás alá vont ügyvédet. A FESZ 40.9. c) pontja alapján a fegyelmi tanács lehetőséget látott az átalányköltség mérséklésére, így az átalányköltséget ...,- azaz ... forint összegben állapítja meg.

Az átalányköltséget eljárás alá vont ügyvéd a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül köteles megfizetni a ... Megyei Ügyvédi Kamarának pénztári készpénzbefizetéssel, vagy utalással a ... banknál vezetett ... számú számlára.

Ezen határozattal szemben az eljárás alá vont ügyvéd, valamint a fegyelmi biztos a másodfokú fegyelmi tanácshoz fellebbezhet. A fellebbezést az elsőfokú határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül az elsőfokú fegyelmi tanácsnál kell benyújtani és elő kell terjeszteni a fellebbezés indokait is. Ha a fellebbezés papír alapon terjesztik elő, azt két eredeti példányban kell benyújtani.

A fellebbezésben akkor lehet új tényre vagy bizonyítékra hivatkozni, ha a fellebbező az elsőfokú eljárásban arra önhibáján kívül nem hivatkozott.

A területi kamara elnöke a fegyelmi biztost a fellebbezési határidő lejártát megelőző harmadik munkanapig utasíthatja fellebbezés előterjesztésére.

A fellebbezés a határozat végrehajtására halasztó hatályú.

Indokolás

Dr. ... ügyvéd .... naptól a ... Megyei Ügyvédi Kamara tagja, vele szemben ez idáig fegyelmi eljárás nem volt folyamatban.

... bejelentő 2020. ... napján fordult beadvánnyal a ... Megyei Ügyvédi Kamarához.

Beadványának lényege az volt, hogy ellene peres eljárást kezdeményeztek gyermektartásdíj felemelése iránt a ... Járásbíróság előtt és ebben az ügyben a panaszolt ügyvédnek jogi képviselete ellátására megbízást adott. A panaszolt ügyvéd az ellenkérelem beadását elmulasztotta, ezért a ... Járásbíróság a bejelentő ellen bírósági meghagyást bocsátott ki. Ezt követően a panaszolt ügyvéd a kibocsátott bírósági meghagyással szembeni ellentmondást is elkésetten nyújtotta be, az emiatt beadott igazolási kérelmét pedig a Bíróság elutasította, ezért az ellentmondás is visszautasításra került. A visszautasítás fellebbezés hiányában jogerőre emelkedett. Ezt követően a panaszolt ügyvéd a fellebbezési határidő elmulasztása miatt igazolási kérelmet nyújtott be, de ezt a Bíróság szintén elutasította. A bejelentő szerint a gyermektartásdíj fizetési kötelezettség megállapítása a terhére indokolatlan és eltúlzott. A bejelentőnek további előadása szerint a panaszolt ügyvédet sem személyesen, sem telefonon nem tudta elérni, az ügyvéd nem hívta vissza.

A ... Megyei Ügyvédi Kamara vezető fegyelmi biztosa 2020. ... napján előzetes vizsgálat lefolytatását rendelte el. Az előzetes vizsgálat tényéről értesítette a bejelentőt és a panaszolt ügyvédet is.

A panaszolt ügyvéd a fenti értesítést 2021. ... napján töltötte le, ezt követően a rendelkezésére álló nyolc napon belül igazoló jelentést nem küldött, az eljárásában keletkezett iratokat nem csatolta.

A vezető fegyelmi biztos 2021. ... napján határozatával a panaszolt ügyvéd ellen fegyelmi eljárást kezdeményezett.

A fegyelmi eljárásban beszerzésre került a ... Járásbíróság ... számú eljárásban kiadott 5. sorszámú bírósági meghagyás, a panaszolt ügyvéd által előterjesztett elmondás, az igazolási kérelmek és a ... Járásbíróság ... számú eljárásban kiadott 7. és 7/1. sorszámú végzései.

Az eljárásban megállapítható volt, hogy a panaszolt ügyvéd határidőben írásbeli ellenkérelmet nem terjesztett elő, ezért a bírósági meghagyás a kereset szerinti tartásdíjat állapította meg a bejelentő marasztalásával, valamint megállapította a hátralékot. Megállapítható volt, hogy a bejelentő a bírósági meghagyást 2019. ... napján vette át, ehhez képest a panaszolt ügyvéd ügyfele képviseletében 2019. ... napján nyújtott be ellentmondást, tehát elmulasztva a határidőt. A panaszolt ügyvéd a jogorvoslati határidő elmulasztása miatt igazolási kérelmet is előterjesztett, de azt tévedésből nem a perbíróságnak küldte meg. Az igazolási kérelem elutasítása miatti végzés 2019. ... napján emelkedett jogerőre, amelynek következtében a bírósági meghagyás elleni ellentmondást a Bíróság 2019. ... napján kelt végzésével utasította vissza. Ezt a végzést a panaszolt ügyvéd 2019. ... napján vette át és ellene nem fellebbezett, ezért ez jogerőre emelkedett. A panaszolt ügyvéd ismételten, 2019. ... napján igazolási kérelmet terjesztett elő, de ezt az igazolási kérelmet a Bíróság megalapozatlanság miatt elutasította.

A fegyelmi eljárásban megtartott tárgyalásig a panaszolt ügyvéd nyilatkozatot nem tett.

A fegyelmi eljárásban az előzetes vizsgálat az ügyféllel történő kapcsolattartás elmulasztását alátámasztó bizonyítékot nem tudott feltárni.

A Győri Regionális Fegyelmi Bizottság 2021. ... napján tartott zárt fegyelmi tárgyalást.

A tárgyaláson a panaszolt ügyvéd megjelent. Nyilatkozatában arra hivatkozott, hogy bár a meghatalmazást a panaszostól megkapta, de az ellenkérelem teljesítéséhez szükséges adatokat és információkat nem kapta meg az ügyféltől és álláspontja szerint ezért nem tudta az ellenkérelmet elkészíteni és a Bírósághoz benyújtani. Hivatkozott továbbá arra, hogy a kibocsátott bírósági meghagyásra érdemi ellentmondást és ellenkérelmet határidőben elkészített és be is nyújtotta volna, de az informatikai rendszer hibát jelzett, amit a panaszolt ügyvéd a fellebbezésben és az igazolási kérelmében próbálta is igazolni. A panaszolt ügyvéd előadta továbbá, hogy folyamatosan, jelen pillanatban is egyszerre két ügyvédi irodát visz és 2021. ... óta saját magára van utalva. Álláspontja szerint bármikor elérhető, mind telefon, mind e- mail útján. Előadta azt is, hogy perköltség vonatkozásában a panaszost nem érte kár, mert azt Ő megfizette.

Dr. ... vezető fegyelmi biztos végindítványában rögzítette, hogy miután az eljárás alá vont ügyvéd iratokat nem csatolt, ezen vonatkozásban a fegyelmi vétség megállapítható. Azt is rögzítette a fegyelmi biztos, hogy az adatokból kiderül, hogy a jogorvoslati kérelemre nyitva álló határidőket is elmulasztotta a panaszolt ügyvéd. Álláspontja szerint a panaszolt ügyvéd fegyelmi vétséget követett el azzal, hogy nem kellő gondossággal látta el a képviseletet (Üttv. 1. § (1) és (3) bekezdés, valamint 28. § (3) bekezdés), továbbá az iratcsatolás elmulasztásával megsértette az etikai és fegyelmi szabályzatot. A vezető fegyelmi biztos joghátrányként írásbeli megrovás fegyelmi büntetés alkalmazását kérte.

A vezető fegyelmi biztos indítványa megalapozott.

Az eljárásban megállapítható volt, hogy a panaszolt ügyvéd ügyfele képviseletét, a panaszost nem kellő gondossággal képviselte, annak ellenére, hogy a megbízást elfogadta a peres képviseletre. A bírósági iratokból egyértelműen megállapítható volt a határidők elmulasztása, amely végül a panaszos pervesztességéhez vezetett. A Bíróság, ahogy az fentebb megállapítható volt, a fellebbezést és az igazolási kérelmet is elutasította.

Szintén megállapítható volt, hogy a panaszolt ügyvéd a fegyelmi tanács zárt üléséig nyilatkozatot az eljárásban nem tett, iratokat nem csatolt.

A fentiekre tekintettel a Győri Regionális Fegyelmi Tanács az eljárás alá vont ügyvéddel szemben megállapíthatónak látta kettő rendbeli fegyelmi vétség elkövetésből, amelyből egy rendbeli gondatlanul (az ügyfél kellő gondosság melletti képviselete), míg egy rendbeli vétséget szándékosan (iratcsatolás elmulasztása) követett el.

A fegyelmi tanács a rendelkező rész szerint látott lehetőséget, a felmerült kamarai átalányköltség mérséklésére.