Magyar

 

Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsának 2020.F.132/7. határozata

tájékoztatás elmulasztásáról

A Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa [...] budapesti ügyvéd ellen folyamatban lévő fegyelmi eljárásban a 2020. június 29. napján megtartott nem nyilvános tárgyaláson, zárt ülésben meghozta és kihirdette az alábbi

határozatot:

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy [...] eljárás alá vont ügyvéd egy rendbeli szándékos fegyelmi vétséget követett el, ezért

írásbeli megrovás

fegyelmi büntetéssel sújtja.

A Fegyelmi Tanács kötelezi az eljárás alá vont ügyvédet arra, hogy 40.000 Ft átalányköltséget 30 napon belül fizessen meg a Budapesti Ügyvédi Kamara pénztárába, vagy banki utalással teljesítse a Budapesti Ügyvédi Kamara bankszámlájára.

Indokolás

A bejelentés és előzetes vizsgálat:

A [...] gazdasági társaság képviseletében a bejelentő az eljárás alá vont ügyvéd tájékoztatási kötelezettségének elmulasztását kifogásolta.

A vezető fegyelmi biztos az előzetes vizsgálatot elrendelte. Az eljárás alá vont ügyvéd felhívásra érdemi védekezést terjesztett elő, majd csatolta a bejelentővel kötött ügyvédi megbízási szerződést és további érdemi nyilatkozatot terjesztett elő.

Az ügyben eljáró fegyelmi biztos fegyelmi eljárást kezdeményezett.

A tényállás:

Az eljárás alá vont ügyvéd 2014. évben kötött megbízási szerződést a bejelentővel. A bejelentő az eljárás alá vont ügyvéd részére megbízást adott a NAV által elrendelt, 2011-2012. évekre vonatkozó bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzéssel kapcsolatos jogi képviselet ellátására, amely az ellenőrzést követő hatósági eljárásokra, valamint az esetleges peres eljárásokra is kiterjedt.

Az eljárás alá vont ügyvéd a NAV II. fokú határozata ellen keresetet terjesztett elő a bíróságon. A perben az eljáró bíróság a keresetnek helyt adott és az adóhatározatokat hatályon kívül helyezte.

Az ítélet ellen az alperesi adóhatóság terjesztett elő felülvizsgálati kérelmet, amelynek kapcsán az eljáró Kúria végzésével az elsőfokú ítéletet hatályon kívül helyezte és a bíróságot új eljárás lefolytatására kötelezte.

A megismételt eljárásban a bíróság a keresetnek helyt adott és az adóhatározatokat ismételten hatályon kívül helyezte.

Az adóhatóság ismételten felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő. A Kúria az elsőfokú ítéletet teljes terjedelmében hatályon kívül helyezte és a keresetet elutasította.

Az eljárás alá vont ügyvéd az adóhatóság előtti eljárásban, majd a későbbiekben a peres eljárás során a gazdasági társaság könyvelőjével tartotta a kapcsolatot, őt tájékoztatta, a szükséges mértékben vele konzultált az adószakmai kérdéseket illetően.

A bejelentő ügyvezetőjét, illetve a társaságot az eljárás alá vont ügyvéd a felülvizsgálati kérelmekről nem tájékoztatta, csupán a Kúria azon ítéletét küldte meg, amellyel a kereseti kérelmet teljes egészében elutasította.

Az ügyvédi megbízási szerződés külön nem nevesített senkit, akivel az eljárás alá vont köteles lett volna a megbízás ellátása során a kapcsolatot tartani, a megbízást a megbízói oldalon a társaság ügyvezetője írta alá.

Az eljárás alá vont ügyvéd védekezése:

Az eljárás alá vont ügyvéd az eljárás elején a fegyelmi felelősségét nem ismerte el. Előadta, hogy minden esetben, így a korábbi ügyeiben is a társaság könyvelőjével tartotta a kapcsolatot, vele minden döntést, beadványt megbeszélt.

Előadta továbbá, hogy mintegy 15 éve dolgozik a bejelentőnek, illetve a társaságnak.

Az eljárás alá vont ügyvéd személyes meghallgatása során előadta, hogy valóban a megismételt eljárásról a bejelentőt nem tájékoztatta, továbbá az ügyvédi megbízási szerződés nem tartalmazza azt, hogy az eljárás alá vont ügyvéd kivel köteles a feladatok ellátása során a kapcsolatot tartani, kit kell tájékoztatnia.

A jelen esetben, mivel más kapcsolattartót nem jelöltek meg, így a tájékoztatási kötelezettség a társaság ügyvezetőjével szemben áll fenn.

Az eljárás alá vont ügyvéd a személyes meghallgatását követően a fegyelmi felelősségét elismerte.

A fegyelmi biztos végindítványa:

A fegyelmi biztos indítványa szerint az eljárás alá vont ügyvéd azon magatartása, hogy a megbízóját nem tájékoztatta az ügy aktuális állásáról, 1 rendbeli szándékos fegyelmi vétséget valósít meg, figyelemmel arra, hogy ez a magatartás sérti az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII törvény (Üttv) 1. § (3) bekezdését, 39. § (3) bekezdését, az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 6/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat (ÜESZ) 2.4. pontját.

A Fegyelmi Tanács döntése és jogi indoka:

A fegyelmi biztos indítványa alapos.

Az Üttv. 1. § (3) bekezdése szerint az ügyvédi tevékenység gyakorlójának az ügyvédi tevékenységet lelkiismeretesen, a legjobb tudása szerint, a jogszabályok megtartásával kell gyakorolni.

Az Üttv. 39. § (3) bekezdése szerint a jogi képviselet ellátása során az ügyvéd az ügyfél érdekeinek elsődlegessége alapján jár el.

Az ÜESZ 2.4. pontja alapján az ügyvédi tevékenység gyakorlója nem tanúsíthat olyan magatartást, amely ellentétes az ügyfél jogos érdekeivel.

A lefolytatott bizonyítási eljárás során kétséget kizáróan megállapítható volt, hogy az eljárás alá vont ügyvéd a megbízóját nem tájékoztatta az eljárás aktuális állásáról, csupán a Kúria legutolsó határozatát küldte meg a megbízó részére. Mindezt az eljárás alá vont ügyvéd személyes előadása is alátámasztotta.

Mindezekre figyelemmel az egy rendbeli szándékos fegyelmi vétség elkövetése megállapítható volt.

Tekintettel arra, hogy az eljárás alá vont ügyvéddel szemben csupán egy alkalommal került sor fegyelmi intézkedés - figyelmeztetés - alkalmazására, a Fegyelmi Tanács álláspontja szerint a legenyhébb fegyelmi büntetés alkalmazása is elegendő az eljárás alá vont ügyvéddel szemben.

Tekintettel a fegyelmi vétség súlyára és az eljárás alá vont ügyvéd fegyelmi előéletére, a Fegyelmi Tanács az alkalmazott büntetés mellett az eljárás alá vont ügyvéd által fizetendő átalányköltséget az Üttv. 142. § (2) bekezdése és a fegyelmi eljárásról szóló 20/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat (FESZ) 40.9. pontja alapján 80.000 Ft-ról 40.000 Ft-ra mérsékelte.

A Fegyelmi Tanács határozata 2020. szeptember 30. napján jogerős és végrehajtható.

(Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság - 2020. F. 132.)