Magyar

 

Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsának 2020.F.190/12. határozata

büntetőeljárásról (közúti baleset gondatlan okozása)

A Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa [...] budapesti ügyvéd ellen folyamatban lévő fegyelmi eljárásban 2021. november 3. napján tárgyalás tartása nélkül meghozta az alábbi fegyelmi

határozatot:

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy [...] eljárás alá vont ügyvéd nem követett el fegyelmi vétséget, ezért a fegyelmi eljárást megszünteti.

Az eljárás során felmerült költséget a Budapesti Ügyvédi Kamara viseli.

Indokolás

A bejelentés:

Az eljárás alá vont ügyvéd jelentette be a Budapesti Ügyvédi Kamarának, hogy motorossal ütközött és emiatt a nyomozó hatóság gyanúsítottként megidézte, mely kihallgatás elmaradt.

A vezető fegyelmi biztos előzetes vizsgálatot rendelt el, egyben felhívta az eljárás alá vont ügyvédet, hogy a büntetőeljárással kapcsolatos észrevételét és amennyiben a gyanúsítotti meghallgatására sor került, úgy az arról készült gyanúsítotti jegyzőkönyvet 8 napon belül terjessze elő.

Az eljárás alá vont ügyvéd beadványa mellékleteként csatolta a gyanúsítotti kihallgatásáról felvett jegyzőkönyvet és egyéb iratokat.

A vezető fegyelmi biztos a hivatalból indult előzetes vizsgálati eljárás eredményeként fegyelmi eljárást kezdeményezett, álláspontja szerint a gyanúsítás tárgyát képező bűncselekmény - bizonyítottsága esetén - az ügyvédi tevékenységen kívüli, az ügyvédi hivatás tekintélyét súlyosan sértő magatartással megvalósuló fegyelmi vétség megállapítására alkalmas, valamint indítványozta a fegyelmi eljárás felfüggesztését a büntetőeljárás jogerős befejezéséig, melyről eljárás alá vont ügyvédet tájékoztatta.

A fegyelmi tanács határozatával a fegyelmi eljárást felfüggesztette a büntetőeljárás jogerős befejezéséig.

Az eljárás alá vont ügyvéd csatolta a nyomozóhatóság eljárás megszüntetéséről szóló határozatát és beadványában kérte az eljárás megszüntetését.

Az eljárás alá vont ügyvéd felhívásra csatolta a nyomozó hatósággal folytatott e-mail váltását, melyben a hatóság tájékoztatta, hogy a nyomozó hatóság a jogerőről külön határozatot nem hoz, és továbbra is kérte a fegyelmi eljárás megszüntetését.

A fegyelmi tanács elnöke a fegyelmi eljárás folytatását rendelte el és az ügy tárgyaláson kívüli elbírálását kezdeményezte, erről a vezető fegyelmi biztost tájékoztatta, egyben kérte, hogy az indítványát 8 napon belül tegye meg. A vezető fegyelmi biztos a fegyelmi eljárás megszüntetését indítványozta.

A tényállás:

Az eljárás alá vont ügyvéddel szemben közúti baleset gondatlan okozásának vétség elkövetésének gyanúja miatt indult büntetőeljárás. A nyomozó hatóság határozatával az eljárás alá vont ügyvéddel szemben folytatott eljárást megszüntette, mivel a rendelkezésre álló adatok, illetve bizonyítási eszközök alapján nem állapítható meg bűncselekmény elkövetése.

A Fegyelmi Tanács döntése és jogi indoka:

Az eljárás alá vont ügyvéd elleni büntetőeljárásban vádemelésre és ítélethozatalra nem került sor. A büntetőeljárást a nyomozó hatóság megszüntette. Büntetőítéleti rendelkezés hiányában nem állapítható meg az eljárás alá vont ügyvéd büntetőjogi felelőssége és az sem, hogy az eljárás alá vont ügyvéd pontosan milyen magatartást tanúsított. A fentiek alapján a fegyelmi tanács nem látta megállapíthatónak az eljárás alá vont ügyvéd fegyelmi felelősségre vonást megalapozó szándékos vagy gondatlan magatartását. A fegyelmi tanács a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján a vezető fegyelmi biztos által előterjesztett indítványt alaposnak találta és megállapította, hogy eljárás alá vont ügyvéd nem követett el fegyelmi vétséget.

A fegyelmi ügy tárgyalás tartása nélkül történő elbírálásának lehetőségét az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (Üttv.) 127. § (1) bekezdése teremti meg, amely szerint „Egyszerű megítélésű ügyben a fegyelmi tanács a határozatát tárgyalás tartása nélkül hozza meg.”. A fegyelmi tanács az ügyet egyszerű megítélésűnek tekintette, tekintettel az nyomozó hatósági megszüntető határozatában foglaltakra is.

Tekintettel arra, hogy az eljárás alá vont ügyvéd terhére szándékos vagy gondatlan szabályszegés nem állapítható meg, ezért a fegyelmi tanács az Üttv. 131. § (3) bekezdés b) pontja alapján - figyelemmel a FESZ 22.2. pontjában foglaltakra - a fegyelmi eljárást fegyelmi vétség hiányában megszüntette.

A jelen eljárással felmerült költséget a FESZ 40.6. pontja alapján a Budapesti Ügyvédi Kamara viseli.

A Fegyelmi Tanács határozata 2021. december 11. napján jogerős.

(Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság - 2020. F. 190.)