Magyar

 

Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsának RFK 7/2020/11. határozata

tájékoztatás elmulasztása, kötelességszegés megbízási díj elszámolással kapcsolatban

A Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa a dr. ... ... ügyvéd (KASZ: 36060781) ellen folyamatban lévő fegyelmi eljárásban a 2020. év szeptember hó 17. napján megtartott nem nyilvános tárgyaláson zárt ülésben meghozta és kihirdette az alábbi fegyelmi

határozatot:

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy

dr.... szül: ...
an: ...
lakcím: ...
iroda: ... Ügyvédi Iroda
...
eljárás alá vont ügyvéd
2 rendbeli szándékos fegyelmi vétséget követett el, ezért

Megrovás

fegyelmi büntetéssel sújtja.

A Fegyelmi Tanács kötelezi az eljárás alá vont ügyvédet arra, hogy a 80.000 Ft átalányköltséget 30 napon belül fizessen meg banki utalással a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara 11732002-20500382 sz. bankszámlaszámára az ügyszámra való hivatkozással.

A határozat ellen annak kézbesítésétől számított 15 napon belül az eljárás alá vont ügyvéd, illetve a fegyelmi biztos az elsőfokú fegyelmi tanácsnál benyújtott, de a másodfokú fegyelmi tanácsnak címzett fellebbezéssel élhet.

A fellebbezésben elő kell terjeszteni annak indokait is. A fellebbezésben akkor lehet új tényre vagy bizonyítékra hivatkozni, ha a fellebbező az elsőfokú eljárásban arra önhibáján kívül nem hivatkozott. Ha a fellebbezést papír alapon terjesztik elő, azt két eredeti példányban kell benyújtani.

Indokolás

1. A Fegyelmi Tanács

– ... bejelentése és mellékletei (banki igazolás, Helvécián 2019. 12. 17-én kelt, Dr. ... ... ügyvédnek címzett levél, boríték „nem kereste” jelzéssel)

– Dr. Szász Attila vezető fegyelmi biztos P103/2020. számú határozata az előzetes vizsgálat elrendeléséről,

– Dr. Sulyok Miklós, a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara elnöke által ...nak írt, Kecskeméten, 2020. március 2-án kelt tájékoztatás,

– Dr. Drozdik Cecília fegyelmi biztos elfogultsági kifogása,

– Dr. Szász Attila vezető fegyelmi biztos kijelölése,

– Dr. ... ... ügyvéd Kecskeméten, 2020. március 30-án kelt észrevétele és abban tételesen felsorolt file mellékletei

– Dr. Szász Attila vezető fegyelmi biztos Kecskeméten, 2020. május 15-én kelt felhívása további iratcsatolásra,

– Dr. Szász Attila vezető fegyelmi biztos határozata az előzetes vizsgálat időtartamának meghosszabbításáról,

– Dr. ... ... (az abban feltüntetett iratokat érintő) iratcsatolása, Kecskeméten, 2020. május 26-án,

– Dr. Szász Attila vezető fegyelmi biztos Kecskeméten, 2020. június 11-én kelt határozata fegyelmi eljárás kezdeményezéséről,

– a Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság elnöke, Dr. Péterfi Tamás Kecskeméten 2020. 06. 24-én kelt rendelkezése a Fegyelmi Tanács kijelöléséről,

– ... bejelentő Kecskeméten, 2020. augusztus 26-án kelt bejelentése,

– Dr. ... ... igazolás csatolása 2020. 09. 07-én keresőképtelenségről,

– a Fegyelmi Tanács elnöke, Dr. Németi Zsolt bejelentése 2020. szeptember 9-én,

– a Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság elnöke, Dr. Péterfi Tamás Kecskeméten, 2020. szeptember 10-én kelt rendelkezése a Fegyelmi Tanács új tagjaként Dr. Csizmadia Szilvia, a Fegyelmi Tanács elnökeként Dr. Szőts József kijelöléséről,

– Dr. ... ... 2020. 09. 17-én kelt kérelme az eljárás megszüntetésére,

– továbbá a fegyelmi eljárás egyéb adatai, különösen a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara Elnökének, a Vezető Fegyelmi Biztosnak és a Fegyelmi Tanácsnak az intézkedései alapján az alábbi tényállást állapította meg:

2. Dr. ... ... eljárás alá vont ügyvédet 1997. 02. 17-én jegyezték be a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara névjegyzékébe. Dr. ... ... a fegyelmi eljárás során személyi körülményeiről nem nyilatkozott, azonban orvosi igazolásokat csatolt arról, hogy egy 2016. évi agyérkatasztrófa következményeként 2019. és 2020. évben keresőképtelen volt, amely tényt a Fegyelmi Tanács az eljárás alá vont ügyvéd személyi körülményei keretében rögzíti.

Dr. ... ... eljárás alá vont ügyvéddel szemben korábban egy ízben indult fegyelmi eljárás, mely még folyamatban van.

3. ... bejelentő a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamarához 2020. 02. 25-én érkezett panaszában Dr. ... ... eljárás alá vont ügyvéd vonatkozásában a következőket adta elő:

Dr. ... ... ügyvéd 2016-ban elvállalt egy jogi képviseletet 20.000 Ft megbízási díj ellenében, melyet ... kifizetett neki. Ezen kívül átutalta a bírósági eljárás 25.200 Ft illeték költségét is.

... bejelentése szerint Dr. ... ... nem látta el megfelelően a képviseletét, a bíróság a pert megszüntette, mert Dr. ... ... az illetéket késedelmesen fizette be.

... kifogásolta továbbá, hogy Dr. ... ... ügyvédet nem tudja elérni sem telefonon, sem levél útján.

Dr. ... ... ügyvéd az ügyben keletkezett iratokat az Ügyvédi Kamara rendelkezésére bocsátotta, részletes észrevételt nem tett az ügyben, az eljárás megszüntetését az iratokra hivatkozással kérte.

4. Dr. Szász Attila vezető fegyelmi biztos fegyelmi eljárást kezdeményező határozata szerint az ügyben rendelkezésre álló adatok alapján alapos gyanú merült fel arra, hogy Dr. ... ... ügyvéd

– megsértette a 2017. évi LXXVIII. tv. (Üttv.) 1. § (3) bekezdésében foglaltakat, mert az ügy ellátásáról és állásáról az ügyfelet nem tájékoztatta megfelelően,

– megsértette az Ügyvédi Etikai Szabályzat (ÜESZ) 6.10. pontjában foglaltakat, mert a megbízás megszűnésekor a már átvett megbízási díjjal nem számolt el,

– megsértette az irodahelyiséggel rendelkezőkre vonatkozó szabályokról szóló 6/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat 1.5. pontját, melynek értelmében az ügyvéd és az ügyvédi iroda a részére címzett postai küldemények átvételét folyamatosan köteles biztosítani.

5. A Fegyelmi Tanács 2020. szeptember 17. napján tartott tárgyalást az ügyben. A Fegyelmi Tanács rögzíti, hogy a tárgyalás az idézésben foglalt időpontnál lényegesen később kezdődött, az előző fegyelmi ügy elhúzódása folytán. E miatt Dr. ... ... eljárás alá vont ügyvédet a Fegyelmi Tanács nem tudta meghallgatni az ügyben, mivel az eljárás alá vont ügyvéd a tárgyaláson megjelent, de a tárgyalás megkezdését nem tudta megvárni. Dr. ... ... eljárás alá vont ügyvéd ezért a tárgyalás távollétében történő megtartását kérte.

6. A Fegyelmi Tanács – a fentiekben tételesen felsorolt bizonyítékok alapján – az alábbi (az ügy elbírálása során figyelembe vett) tényállást rögzíti:

... bejelentő 2016. szeptember 7-én megbízást adott Dr. ... ... eljárás alá vont ügyvédnek arra, hogy a ...val szembeni 540.500 Ft kölcsönkövetelése tárgyában esetlegesen perré alakuló eljárásban a szükséges intézkedéseket, eljárási illeték kiegészítése, kereseti kérelem, bizonyítási indítványok előterjesztése megtegye.

... ebből a célból 2016. szeptember 6-án 22.200 Ft-ot átutalt Dr. ... ... letéti számlájára, továbbá megfizetett 20.000 Ft ügyvédi munkadíjat készpénzben.

Ellentmondás folytán a fizetési meghagyásos eljárás perré alakult, az erről szóló végzést 2016. október 10-én kézbesítette az eljáró közjegyző ... részére.

Dr. ... ... eljárás alá vont ügyvéd 2016. október 18-án keresetlevelet szerkesztett, azt az elektronikus rendszeren keresztül megkísérelte eljuttatni a Kecskeméti Járásbíróságra, azonban ez nem sikerült a saját internetes szolgáltatásában mutatkozó hiba folytán.

Egyúttal Dr. ... ... eljárás alá vont ügyvéd a 22.200 Ft illetéket is átutalta a Kecskeméti Törvényszék számlájára.

A Kecskeméti Járásbíróság .... számú végzésével a pert megszüntette, azzal az indokolással, hogy a felperes illetékfizetési, továbbá tényállás-előadási és bizonyíték-előterjesztési kötelezettségét határidőben nem teljesítette.

Dr. ... ... eljárás alá vont ügyvéd a végzés ellen 2016. november 28-án fellebbezéssel élt és igazolási kérelmet is nyújtott be – hivatkozással arra, hogy a keresetlevelet határidőben elkészítette, de az az informatikai rendszer hibája miatt nem jutott el a bíróságra, továbbá az illeték összege határidőben megérkezett a bíróságra. Ezen kívül az eljárás alá vont ügyvéd hivatkozott keresőképtelen állapotára is.

A Kecskeméti Járásbíróság .... számú végzésével az igazolási kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasította – elkésettség okán.

A per megszüntetését illetve az igazolási kérelem elutasítását követően Dr. ... ... eljárás alá vont ügyvéd a bejelentőt nem tájékoztatta megfelelő módon az ügy állásáról, a lehetséges további eljárásról, a bejelentő telefonhívásait nem fogadta.

A bejelentő 2019. december 17-én és 2020. január 22-én Dr. ... ... eljárás alá vont ügyvéd részére tértivevényes leveleket küldött, mely levelekben kérte a 20.000 Ft ügyvédi munkadíj, valamint az illetékre átutalt 22.200 Ft visszafizetésére, azonban mindkét levél „Nem kereste” jelzéssel érkezett vissza a bejelentőhöz.

A bejelentő ezt követően Dr. ... ... eljárás alá vont ügyvéddel szemben 45.215 Ft összegre fizetési meghagyás kibocsátását kérte közjegyzői eljárásban, továbbá panaszt tett a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamaránál.

Ezt követően Dr. ... ... eljárás alá vont ügyvéd elszámolt a bejelentővel.

7. A Fegyelmi Tanács által megállapított tényállás részben a bejelentő előadásán, részben az okirati bizonyítékokon alapul.

A Fegyelmi Tanács rögzíti, hogy a bejelentő a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara részére 2020. augusztus 26-án írt, 2020. augusztus 28-án érkezett levelében a bejelentését teljes egészében visszavonta és a fegyelmi eljárás megszüntetését kérte.

A bejelentő levelében kijelentette, hogy Dr. ... ... eljárás alá vont ügyvédtől 2016-ban tájékoztatást kapott az ügye állásáról és az igazolási kérelem elutasításáról.

A bejelentő bejelentette továbbá, hogy Dr. ... ... eljárás alá vont ügyvéddel teljeskörűen elszámoltak egymással.

A Fegyelmi Tanács ezen levél alapján rögzítette, hogy az eljárás alá vont ügyvéd elszámolt a bejelentővel.

A Fegyelmi Tanács ugyanakkor a bejelentőnek azt az előadását, miszerint – az eljárást kezdeményező bejelentésében foglaltakkal ellentétesen – már 2016. évben tájékoztatást kapott az eljárás alá vont ügyvédtől az ügye állásáról nem tudta elfogadni, mivel az ellentétes az ügyben rendelkezésre álló okirati bizonyítékokkal. A Fegyelmi Tanács a tárgyban utal a bejelentéshez mellékelt Helvécián, 2019. 12. 17-én kelt levélben foglaltakra.

A levél nem alkalmas annak orvoslására sem, hogy az eljárás alá vont ügyvédtől 2 (kettő) ajánlott levelet kézbesítettek vissza a bejelentőhöz „Nem kereste” jelzéssel, ami azt jelenti, hogy az eljárás alá vont ügyvéd a postai küldeményei folyamatos átvételét nem biztosította.

8. Dr. Szász Attila fegyelmi főbiztos a bizonyítási eljárás lefolytatást követően – végindítványában – az ÜESZ 6.10. pontja illetve 12.1. pontja szerinti kötelezettségszegés miatt 2 /kettő/ rendbeli szándékos fegyelmi vétségben indítványozta az eljárás alá vont ügyvéd felelősségét megállapítani és a törvényi minimumhoz közeli összegű pénzbírság kiszabását kérte.

9. A Fegyelmi Tanács Dr. ... ... eljárás alá vont ügyvéd vonatkozásában 2 /kettő/ rendbeli szándékos fegyelmi vétség megállapítását látta indokoltnak – részben eltérő indokolással – az alábbiakra tekintettel.

Az ÜESZ 6.10. pontja szerint: Ha a megbízás a teljesítése előtt szűnik meg, a megbízott köteles a már átvett megbízási díjjal írásban elszámolni, a megbízás megszűnéséig végzett munkával arányos felvett megbízási díjat azonban visszatarthatja. Az elszámolási kötelezettség teljesítését nem érinti, ha annak tartalmát a megbízó vitatja. Vita esetén a megbízottnak az elszámolás tényét kell igazolnia.

A Fegyelmi Tanács az ÜESZ 6.10. pontja szerinti kötelezettségszegést nem látta megállapíthatónak az eljárás alá vont ügyvéd terhére, mivel – amint azt a bejelentő a 2020. augusztus 26-án kelt levelében írja – elszámolt a bejelentővel.

A Fegyelmi Tanács a tárgyban utal arra, hogy az ÜESZ 6.10. pontja szerint az elszámolás a megbízás megszűnésekor esedékes. Ehhez képest a bejelentő által az eljárás alá vont ügyvédnek címzett, 2019. 12. 17-én kelt levél nem a megbízás megszüntetéséről rendelkezik, hanem éppen arra szólítja fel az eljárás alá vont ügyvédet, hogy a befizetett illetéket igényelje vissza és ezt követően számoljon el vele. Ennek alapján az ügy lezárása függőben volt az eljárás alá vont ügyvéd és a bejelentő viszonylatában.

A Fegyelmi Tanács ugyanakkor – a rögzített tényállás alapján – megállapítja, hogy Dr. ... ... eljárás alá vont ügyvéd nem tájékoztatta megfelelően a bejelentőt az ügy ellátásáról és állásáról.

Ez a magatartás nem felel meg az Üttv. 1. § (3) bekezdésében foglaltaknak, mely rendelkezés szerint: Az ügyvédi tevékenység gyakorlójának az ügyvédi tevékenységet lelkiismeretesen, a legjobb tudása szerint, a jogszabályok megtartásával kell gyakorolni.

Ezzel a kötelezettségszegésével az eljárás alá vont ügyvéd 1 (egy) rendbeli szándékos fegyelmi vétséget valósított meg.

Az ÜESZ 12.1. pontja szerint: Az ügyvédi tevékenység gyakorlója a kamarai szervek szabályzatait és határozatait tevékenysége folytatása során köteles betartani.

Az irodahelyiséggel rendelkezőkre vonatkozó szabályokról szóló 6/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat 1.5. pontja szerint az ügyvéd és az ügyvédi iroda a részére címzett postai küldemények átvételét folyamatosan köteles biztosítani.

A Fegyelmi Tanács – a rögzített tényállás alapján – megállapítja, hogy Dr. ... ... eljárás alá vont ügyvéd 2019. év végén az irodája részére címzett postai küldemények folyamatos átvételét nem biztosította.

Ezzel a kötelezettségszegésével az eljárás alá vont ügyvéd 1 (egy) rendbeli szándékos fegyelmi vétséget valósított meg.

10. A Fegyelmi Tanács a fegyelmi büntetés kiszabása során az Üttv. 108. § a) pontjában írt, legenyhébb fegyelmi büntetést, a megrovást alkalmazta.

A Fegyelmi Tanács a büntetési nem megválasztása során figyelemmel volt az ügy csekély tárgyi súlyára, továbbá az eljárás alá vont ügyvéd tárgyidőszakban igazolt betegségét enyhítő körülményként értékelte.

Ezzel a Fegyelmi Tanács súlyosabb büntetést nem látott szükségesnek.

A Fegyelmi Tanács az eljárás alá vont ügyvédet az Üttv. 142. § (2) bekezdése és a fegyelmi eljárásról szóló 20/2018. (XI. 26.) MÜK Szabályzat (FESZ) 40.2. a) pontja alapján kötelezte a fegyelmi eljárás átalányköltségének megfizetésére.

Felhívja a Fegyelmi Tanács az eljárás alá vont ügyvéd figyelmét az Üttv. 22. § (1) bekezdés g) pontjában és a 149. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint (6) bekezdésében foglaltakra, különös tekintettel arra, hogy a végrehajtható fegyelmi határozatból fakadó fizetési kötelezettség felszólítás ellenére történő nem teljesítése a kamarai tagság megszüntetését eredményezi.

A Fegyelmi Tanács határozata elleni fellebbezési jog az Üttv. 135. §-án alapszik.

A fegyelmi tanács határozata 2021.05.26 napján jogerős, és 2021.08.23. napján végrehajtható.