Magyar

 

Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottságának RFK.5/2020/19. határozata

ügyvédi mulasztásról

A Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság a dr. ... egyéni ügyvéd (KASZ: ...) ellen folyamatban lévő fegyelmi eljárásban a 2021. év június hó 08. napján megtartott nem nyilvános tárgyaláson zárt ülésben meghozta és kihirdette az alábbi fegyelmi

határozatot:

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy

dr. ... szül: ...

an: ...

lakcím: ...

iroda: ...

eljárás alá vont ügyvéd

2 rendbeli szándékos fegyelmi vétséget követett el és

250.000 Ft (kettőszázötvenezer forint) pénzbírság

fegyelmi büntetéssel sújtja.

A Fegyelmi Tanács kötelezi az eljárás alá vont ügyvédet arra, hogy a kiszabott pénzbírságot, valamint 80.000 Ft (nyolcvanezer forint) átalányköltséget 30 napon belül fizessen meg banki utalással a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara 11732002–20500382 sz. bankszámlaszámára, az ügyszámra való hivatkozással.

A határozat ellen annak kézbesítésétől számított 15 napon belül az eljárás alá vont ügyvéd (személy), jogi képviselője illetve a fegyelmi biztos az elsőfokú fegyelmi tanácsnál benyújtott, de a másodfokú fegyelmi tanácsnak címzett fellebbezéssel élhet.

A fellebbezés a határozat végrehajtására halasztó hatályú. A tevékenység végzése alóli felfüggesztés vonatkozásában külön fellebbezésnek van helye, amelynek nincs halasztó hatálya. A fellebbezésben elő kell terjeszteni annak indokait is. A fellebbezésben akkor lehet új tényre vagy bizonyítékra hivatkozni, ha a fellebbező az elsőfokú eljárásban arra önhibáján kívül nem hivatkozott.

A területi kamara elnöke a fegyelmi biztost a fellebbezési határidő lejártát megelőző harmadik munkanapig utasíthatja fellebbezés előterjesztésére.

A fellebbezést az elsőfokú fegyelmi bizottság útján kell előterjeszteni a https://epapir.gov.hu/ szolgáltatáson keresztül úgy, hogy a „CÍMZETT” mezőben annak a regionális fegyelmi bizottsághoz tartozó területi ügyvédi kamaráját kell kiválasztani, ahol a fegyelmi eljárást lefolytatták.

A benyújtáshoz részletes segítséget talál a

Amennyiben a fellebbező nem aktív kamarai tag, vagy nyilvántartott (pl. korábban már törölt személy), úgy fellebbezését két eredeti példányban postai úton is megküldheti.

Indokolás

A Fegyelmi Tanács a lefolytatott bizonyítás, valamint a rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg:

I.

Eljárás alá vont ügyvéd .... napjától végzi ügyvédi tevékenységét egyéni ügyvédként. A Fegyelmi Tanács ez ideig eljárás alá vont ügyvéd fegyelmi felelősségét jogerősen hét esetben állapította meg, melyekért egy esetben megrovást, hat esetben pénzbírságot szabott ki.

...

II.

...bejelenő a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamarához 2020. május 26. napján érkezett beadványában eljárás alá vont ügyvéd ügyvédi tevékenységből eredő kötelességszegését kifogásolta.

Beadványában előadta, hogy a ...felperes elleni peres ügyében eljárás alá vont ügyvéd nem megfelelően látta el jog képviseletét. A perben megbeszélt ellenkérelem nem ékezett meg, a megbízás megszűntét követően az iratokat késedelmesen kapta meg, a határidőkből kicsúszott, így jelentős anyagi hátrányt szenvedett el.

Ezen bejelentés alapján a Bács – Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara Vezető Fegyelmi Biztosa 2020. június 2. napján P. .... szám alatt elrendelte az előzetes vizsgálatot.

A Bács – Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara Vezető Fegyelmi Biztosa 2020. június 2. napján felhívta eljárás alá vont ügyvédet arra, hogy nyolc napon belül a vizsgálat lefolytatásához szükséges iratokat küldje meg a kamarának.

Eljárás alá vont ügyvéd a felhívásnak nem tett eleget.

Bejelentő a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamarához 2020. augusztus 17. napján érkezett beadványában sérelmezte továbbá, hogy 2015 és 2018 között több alkalommal adott megbízást peren kívüli egyezségre, mely iratokat eljárás alá vont ügyvédtől nem kapta meg.

A Bács – Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara Fegyelmi Biztosa 2020. augusztus 20. napján az előzetes vizsgálat lefolytatásának határidejét 3 hónappal meghosszabbította.

A Fegyelmi Biztos 2020. december 1. napján a hivatalból indult előzetes vizsgálat eredményeként fegyelmi eljárást kezdeményezett.

Az előzetes vizsgálat adataiból az alábbi tényállást állapította meg:

Bejelentő perbeli képviselet ellátásával bízta meg eljárás alá vont ügyvédet – a ...felperes által ellene indított – a Kiskunfélegyházi Járásbíróság előtti ...számon folyó közös tulajdon megszüntetése iránti perben. Előadta, hogy az ügyvéd nem látta el megfelelően a képviseletét, a megbeszélt ellenkérelmet nem terjesztette elő, ezért a megbízást felmondta, azonban az iratokat csak késedelmesen kapta vissza, így a határidőből kicsúszott, amellyel hátrányt szenvedett. Az előzetes vizsgálat során a Vezető Fegyelmi Biztos felhívta eljárás alá vont ügyvédet, hogy a vizsgálat lefolytatásához szükséges iratokat küldje meg, amelynek nem tett eleget. Bejelentő a 2020. augusztus 17. napján érkezett beadványában előadta, hogy 2015 és 2018 között több alkalommal adott megbízást peren kívüli egyezségre, amely levelezés – számára fontos – iratait nem kapta meg.

Az előzetes vizsgálat adatai alapján alapos gyanú merült fel arra, hogy eljárás alá vont ügyvéd megsértette az Üttv. 1. § (3) bekezdésének rendelkezéseit, amellyel az Üttv. 107. § a) pontjában meghatározott, 3 rb. szándékos fegyelmi vétséget követett el.

A Fegyelmi Biztos 2020. december 1. napján megküldte a fegyelmi eljárás kezdeményezéséről szóló határozatot és az ügy iratait a Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Elnökének az eljáró Fegyelmi Tanács kijelölése végett az Üttv. 125. § (1) bekezdése alapján.

2020. december 4. napján a Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Elnöke RFK 14/2020/1. szám alatt a fegyelmi eljárás lefolytatására kijelölte a Fegyelmi Tanácsot.

A Fegyelmi Tanács Elnöke 2020. december 8. napján vette át a fegyelmi iratokat.

2021. május 25. napján a Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Elnöke a tanácsa tagjaiban bekövetkezett változás miatt kijelölte a Fegyelmi Tanácsot.

III.

A Fegyelmi Tanács a rendelkezésre álló nyilatkozatok, okiratok alapján az alábbi tényállást állapította meg:

Eljárás alá vont ügyvéd 2015 és 2018 között években több ügyben képviselte bejelentőt.

Bejelentő megbízta eljárás alá vont ügyvédet, hogy a Kiskunfélegyházi Járásbíróság előtt .... szám alatt ... felperesnek ...alperes ellen közös tulajdon megszüntetése iránti perében képviselje.

A bíróság 9. sorszámú végzésével a keresetlevél kézbesítésével egyidejűleg felhívta eljárás alá vont ügyvédet, hogy 45 napon belül terjesszen elő ellenkérelmet, esetleges viszontkereset-levelet, beszámítást tartalmazó iratot.

Eljárás alá vont ügyvéd 2019. március 28. napján határidő hosszabbítás iránti kérelmet terjesztett elő, melynek helyt adva a bíróság 14. sorszámú végzésével a határidőt 15 nappal meghosszabbította. A határidő 2019. április 12. napján járt le.

Eljárás alá vont ügyvéd 2019. április 11. napján határidőben terjesztette elő ellenkérelmét.

Eljárás alá vont ügyvéd 2019. április 18. napján viszonkereset-levelet nyújtott be, egyben igazolási kérelmet is előterjesztett, melyben előadta, hogy az ellenkérelem benyújtásával egyidejűleg viszonkeresetet is benyújtott, melyet azonban az ÁNYK rendszer vélhetőleg technikai, esetleg tartalmi vagy terjedelmi okok miatt nem továbbított.

A bíróság 20. sorszámú végzésével felhívta eljárás alá vont ügyvédet, hogy 15 napon belül a mulasztás vétlenségét valószínűvé tevő körülményeket igazolja.

Ezen végzés 2021. május 28. napján szabályszerűen kézbesítésre került, így a teljesítésre nyitva álló határidő 2019. június 12. napján járt le.

Eljárás alá vont ügyvéd igazolási kérelemében a mulasztás okát ugyan előadta, de azt semmilyen módon nem valószínűsítette, ezért a bíróság igazolási kérelmét elutasította.

A bírság az alperes viszontkeresetét a Pp. 206. § (1) bekezdés j) pontja alapján visszautasította.

Eljárás alá vont ügyvéd a viszonkereset előterjesztését igazoló, a tárhelyre elektronikusan beérkező feladási igazolás, letöltési igazolás, sikeres érkeztetés, sikeres lajstromozás utóirat dokumentumokat nem kapta meg, így nem győződött meg arról, hogy a viszonkereset megérkezett-e a bíróságra.

2019. augusztus 7. napján bejelentő megbízta eljárás alá vont ügyvédet, hogy a visszautasított viszontkeresetet külön keresetben nyújtsa be a bíróságra, és kérjék a két per egyesítését, melynek eljárás alá vont ügyvéd 2019. október 7. napján eleget tett.

A 2019. október 8. napján megtartott bírósági tárgyaláson eljárás alá vont ügyvéd ellátta bejelentő képviseletét.

2019. november 18. napján bejelentő az ügyvédi megbízást felmondta, mely felmondást eljárás alá vont ügyvéd 2019. november 25. napján bejelentette a bíróságnak. Bejelentő nem kérte jogi képviseletének ellátását a 2019. november 26. mapján megtartott tárgyaláson.

Ezt követően eljárás alá vont ügyvéd több iratot nem kapott a bíróságtól.

Bejelentő a későbbiekben megbízta dr. ...ügyvédet jogi képviseletének ellátásával, aki megkérte eljárás alá vont ügyvédet, hogy az iratokat adja át az új jogi képviselőnek. Eljárás alá vont ügyvéd 2019. december 5. napján tételes iratjegyzék alapján az iratokat átadta.

IV.

Bejelentő írásbeli beadványaiban panaszolta eljárás alá vont ügyvéd tevékenységét.

Eljárás alá vont ügyvéd az előzetes vizsgálat során nem küldött iratokat a kamarának, nyilatkozatot nem tett.

Bejelentő a 2021. január 14. napján megtartott fegyelmi tárgyaláson előadta, hogy 2015-től kezdődően több ügyben adott megbízást eljárás alá vont ügyvédnek. A közös tulajdon megszüntetése iránt perben nem látta el megfelelően a képviseletét, a megbeszélt ellenkérelmet nem terjesztette elő, ezért a megbízást felmondta.

A Kiskunfélegyházi Járásbíróság Elnöke 2021. április 13. napján kelt átirata szerint eljárás alá vont ügyvéd 2019. április 18. napján igazolási kérelmet terjesztett elő, melyben előadta, hogy a 2019. április 11. napján határidőben előterjesztett ellenkérelemmel viszontkereset is benyújtott, azonban azt az ÁNYK rendszer vélhetően technikai, esetleg tartalmi vagy terjedelmi okok miatt nem továbbította. A bíróság eljárás alá vont ügyvédet felhívta arra, hogy a mulasztás vétlenségét valószínűvé tevő körülményeket igazolja. Eljárás alá vont ügyvéd igazolási kérelmében a mulasztás okát ugyan előadta, de az előadását semmilyen módon nem valószínűsítette, így a bíróság igazolási kérelmét elutasította.

Eljárás alá vont ügyvéd a 2021. június 8. napján megtartott fegyelmi tárgyaláson fegyelmi felelősségét elismerte abban, hogy az előzetes vizsgálat során nem csatolta az iratokat, a többi részben nem érezte magát felelősnek.

A viszontkereset benyújtásával kapcsolatban előadta, hogy az ilyenkor szokásos feladási, érkeztetési, lajstromozási igazolást nem kapta vissza. 2019. október 7. napján az ügyfél kérésnek eleget téve a visszautasított viszontkeresetet külön kereset formájában nyújtotta be a bíróságra. Ebben a perben bejelentő a megbízást felmondta, amit 2019. november 25. napján közölt a bírósággal, így a 2019. november 26. tárgyaláson már nem is jelent meg. Bejelentő másik ügyvédet bízott meg a perben jogi képviseletének ellátásával, akinek eljárás alá vont ügyvéd az ügyben keletkezett iratokat 2019. december 5. napján tételesen átadta.

Méltányos döntést kért a Fegyelmi Tanácstól.

V.

A Fegyelmi Biztos a lefolytatott bizonyítási eljárás eredményeként az alábbi végindítványt terjesztette elő: a fegyelmi eljárást kezdeményező határozatban foglaltakat részben tartotta fenn. Kétséget kizáróan megállapítható, hogy eljárás alá vont ügyvéd felhívás ellenére az ügy releváns iratait a kamara részére nem küldte meg, ezzel megszegte az Etikai Szabályzat 12.2. pontját. A viszontkereset benyújtásával kapcsolatos mulasztás vonatkozásában az állapítható meg, hogy eljárás alá vont ügyvéd a viszontkeresetet az ÁNYK rendszeren keresztül a bíróság részére megkísérelte elküldeni. Tehát a viszontkereset benyújtásával kapcsolatban a mulasztás nem állapítható meg a terhére, azonban megállapítható, hogy nem győződött meg arról, hogy a feladás, letöltés, érkeztetés, lajstromozás visszaigazolása megtörtént-e. Ezzel a mulasztással megszegte az Üttv. 1. § (3) bekezdésében foglaltakat. A fegyelmi eljárást kezdeményező határozatban foglaltakkal szemben az állapítható meg, hogy eljárás alá vont ügyvéd a megbízásnak a megbízó általi felmondását követően az iratokat kiadta a megbízó új jogi képviselője részére, erre figyelemmel e vonatkozásban mulasztás nem terheli.

A fentiek alapján eljárás alá vont ügyvéddel szemben 2 rendbeli fegyelmi vétség elkövetése állapítható meg, ezért pénzbírság fegyelmi büntetés kiszabását indítványozta és a költség átalányban történő marasztalását.

A Fegyelmi Biztos indítványa alapos.

Megállapítást nyert, hogy eljárás alá vont ügyvéd nem győződött meg arról, hogy a viszonkereset előterjesztését igazoló, a tárhelyre elektronikusan beérkező feladási igazolás, letöltési igazolás, sikeres érkeztetés, sikeres lajstromozás utóirat dokumentumokat megkapta-e.

Megállapítást nyert, hogy az Ügyvédi Kamara felhívására nem csatolta az ügyben keletkezett iratokat.

Megállapítást nyert továbbá, hogy eljárás alá vont ügyvéd az ügyben keletkezett iratokat megbízó új jog képviselőjének átadta.

A Fegyelmi Tanács a fentiek szerint állapította meg a tényállást, mivel a rendelkezésre álló nyilatkozatok, okiratok ezt támasztották alá.

VI.

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. tv. (a továbbiakban: Üttv.) 107. §-a szerint „fegyelmi vétséget követ el az ügyvédi tevékenységet gyakorló, szüneteltető vagy az ügyvédi tevékenység felfüggesztése alatt álló kamarai tag vagy nyilvántartásba vett természetes személy, ha a) az ügyvédi tevékenység gyakorlása során az e tevékenység gyakorlásából eredő, jogszabályban, a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályában és a területi kamara alapszabályában (a továbbiakban együtt: alapszabály), vagy etikai szabályzatban meghatározott kötelességét szándékosan vagy gondatlanságból megszegi.”

Az Üttv. 1. § (3) bekezdése szerint „az ügyvédi tevékenység gyakorlójának az ügyvédi tevékenységet lelkiismeretesen, a legjobb tudása szerint, a jogszabályok megtartásával kell gyakorolni.”

Eljárás alá vont ügyvéd azáltal, hogy nem győződött meg arról, hogy a viszonkereset előterjesztését igazoló, a tárhelyre elektronikusan beérkező feladási igazolás, letöltési igazolás, sikeres érkeztetés, sikeres lajstromozás utóirat dokumentumokat megkapta-e, megszegte az Üttv. 1. § (3) bekezdésében foglaltakat.

Az Ügyvédi Etikai Szabályzat 12.2. a) pontja szerint „Az ügyvédi tevékenység gyakorlója köteles eleget tenni az ügyvédi kamara bármely – jogszabályon vagy kamarai belső szabályozáson alapuló – eseti felhívásának.”

Eljárás alá vont ügyvéd azáltal, hogy az Ügyvédi Kamara felhívására nem csatolta az ügy iratait, megszegte az Ügyvédi Etikai Szabályzat 12.2. a) pontjában foglaltakat.

Eljárás alá vont ügyvéd a tényállásban írt magatartásával ha nem is egyenes szándékkal vezérelten, de eshetőleges szándékkal sértett szabályt, mert annak lehetséges következményeit kifejezetten nem kívánta, de azok felismerhetőek voltak, és mindazokba belenyugodott.

Eljárás alá vont ügyvéd fenti magatartásával 2 rendbeli szándékos fegyelmi vétséget követett el.

VII.

A Fegyelmi Tanács a büntetés kiszabása során az Üttv. 108. § b) pontjában írt pénzbírság fegyelmi büntetést alkalmazta.

A Fegyelmi Tanács a büntetés kiszabása során súlyosító körülményként értékelte, hogy eljárás alá vont ügyvéd fegyelmi felelőssége 7 alkalommal jogerősen megállapítást nyert.

Enyhítő körülményként értékelte azt, hogy eljárás alá vont ügyvéd fegyelmi felelősségét részben elismerte, továbbá azt, hogy két kiskorú és egy nagykorú egyetemista gyermek eltartásáról gondoskodik.

A Fegyelmi Tanács eljárás alá vont ügyvédet az Üttv. 142. § (2) bekezdése és a fegyelmi eljárásról szóló 20/2018. (XI. 26.) MÜK Szabályzat (FESZ) 40.2. a) pontja alapján kötelezte a fegyelmi eljárás átalány költségének megfizetésére.

Felhívja a Fegyelmi Tanács eljárás alá vont ügyvéd figyelmét az Üttv. 22. § (1) bekezdés g) pontjában és a 149. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint (6) bekezdésében foglaltakra, különös tekintettel arra, hogy a végrehajtható fegyelmi határozatból fakadó fizetési kötelezettség felszólítás ellenére történő nem teljesítése a kamarai tagság megszüntetését eredményezi.

A Fegyelmi Tanács határozata elleni fellebbezési jog az Üttv. 135. §-án alapszik.

Kecskemét, 2021. június 8.

A fegyelmi tanács határozata 2021. augusztus 31. napján jogerős és végrehajtható.