Magyar

 

Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsának RFSZ-1/2021/54. határozata

iratokat nem adott ki, bejelentővel szemben vállalt az ügyvéd megbízást

Év: 2021.

A Szeged Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa a Dr. .................... ügyvéd (iroda cím: ..............) ellen folyamatban lévő fegyelmi eljárásban a 2022. év március 18. napján megtartott nyilvános tárgyaláson, zárt ülésben meghozta és kihirdette az alábbi

határozatot:

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy

Dr. ............

eljárás alá vont ügyvéd nem követett el fegyelmi vétséget, ezért
a fegyelmi eljárást megszünteti.

Az eljárás során felmerült költséget a Szegedi Ügyvédi Kamara viseli.

A határozat ellen annak kézbesítésétől számított 15 napon belül a fegyelmi biztos az elsőfokú fegyelmi tanácsnál benyújtott, de a másodfokú fegyelmi tanácsnak címzett fellebbezéssel élhet, az eljárás alá vont ügyvéd a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül tárgyalás tartását kérheti. Ha az eljárás alá vont ügyvéd tárgyalás tartását kéri, a tárgyaláson kívül hozott határozat hatályát veszti, és az elsőfokú fegyelmi tanács elnöke tárgyalást tűz ki.

A fellebbezésben elő kell terjeszteni annak indokait is. A fellebbezésben akkor lehet új tényre vagy bizonyítékra hivatkozni, ha a fellebbező az elsőfokú eljárásban arra önhibáján kívül nem hivatkozott. Ha a fellebbezést papír alapon terjesztik elő, azt két eredeti példányban kell benyújtani.

Indokolás

A Fegyelmi Tanács a lefolytatott bizonyítás, valamint a rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg.

I.

Eljárás alá vont ügyvéd személyi körülményeire vonatkozó adatok:

Kamarai tagsággal kapcsolatos adatok: ............................. óta egyéni ügyvéd Családi állapota: .....

Eltartottak: ...................

.................................................................................................................

Fegyelmi előélettel kapcsolatban a jelen eljárás során figyelembe vett korábbi eljárás adatai: fegyelmi eljárásban nem került marasztalásra

II.

Az eljárás fontosabb eseményei, időpontok:

2020.03.16.-án ........ panasszal fordult a Szegedi Ügyvédi Kamara elnökéhez, miszerint kártérítési perben képviselte őt Dr. ................, iratait nem adta vissza, illetőleg vele szemben jár el, egy vagyonmegosztási perben.

Az előzetes vizsgálatra a 2020.08.17-én kelt határozattal került sor Bp.74/2020/4. ügyszámú határozattal.

2020.szept. 09. napján .................. beadványt nyújtott be – észrevételekkel – a Szegedi Ügyvédi Kamarához.

2020.10.13-án a fegyelemi eljárás elrendelésre került Bp. 74/2020. számon.

2020.10.15-én a vezető fegyelmi biztos a fegyelmi eljárást elrendelő határozatot visszavonta, és ezzel egyidejűleg az előzetes vizsgálatot megszüntette.

A határozattal szemben 2020.10.27-én levelet nyújtott be.

2020.11.16-án a MÜK V/527/2020. számon megküldte a Szegedi Ügyvédi Kamarához Dr. .................... bejelentő kifogását.

2020.11.25. Dr. ................ bejelentése felterjesztésre került a Magyar Ügyvédi Kamarához Dr. Szabó Kálmán országos vezető fegyelmi főbiztoshoz.

2020.12.15. V/527/2/2020. számon az országos vezető fegyelmi főbiztos a Szegedi Ügyvédi Kamara vezető fegyelmi biztosát fegyelmi eljárás kezdeményezésére utasította.

2021. 01.07. Bp.74/2020/ F–1/2021/16. számú határozattal a 2020. 10.15. napján kelt fegyelmi eljárást elrendelő határozat visszavonására irányuló határozat visszavonásra került és ezzel egyidőben fegyelmi eljárást rendeltek el.

III.

A Fegyelmi Tanács a rendelkezésre álló okiratok, továbbá az eljárás alá vont ügyvéd és a bejelentő előadása alapján az alábbi tényállást állapítja meg.

Dr. ........... bejelentő 2020. 03.16-án panasszal fordult a Szegedi Ügyvédi Kamara elnökéhez, miszerint egy kártérítési perben Dr.............. képviselte őt. Később a megbízást visszavonta, azonban a panaszlott ügyvéd az iratait többszöri felszólítás ellenére sem adta vissza, továbbá előadta, hogy a panaszlott ügyvéd az iratokat a válófélben lévő férjének adta át, továbbá tanácsokkal segítette őt, harmadrészt sérelmezte azt is, hogy a panaszlott ügyvéd vele szemben vállalt el megbízást egy, a Gödöllői Járásbíróság előtt 4.P.21614/2018 folyó perben, melyben a bejelentő állítása szerint olyan információkat is felhasznált, melyet még a KÖBÉvel szemben folytatott kártérítési perben jutott a tudomására.

Az eljárás során a panaszlott ügyvéd által csatolásra került azon tárgyalási jegyzőkönyv, melyből egyértelműen kiderül, hogy a perben a bejelentés kapcsán nem Dr............., hanem az elsőrendű alperes, ............ hivatkozott arra, hogy Dr. ...................... valótlan tényeket állított jövedelmi, vagyoni viszonyait illetően.

A rendelkezésre álló iratokból, továbbá a bejelentő és az eljárás alá vont ügyvéd előadásából megállapítható, hogy a bejelentő és a KÖBE között kártérítés iránti per volt folyamatban a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt ......... számon. Ezen perrel kapcsolatos iratokat adta át a panaszos 2011.04.22-én a panaszlott ügyvédnek, mely tényről tényvázlat is készült. A megbízási díj előlegként a panaszos 150.000 Ft-ot adott át a panaszlott ügyvédnek.

2011. szeptemberében a megbízást a bejelentő visszavonta.

A megbízás megszűnését követően a panaszlott ügyvéd a megbízási díjelőleget visszafizette ............... kezeihez, aki tájékoztatta is Dr. ................ hogy az összeget átadta feleségének, Dr. .................. (a panaszos és férje között ekkor a bontóper még nem volt folyamatban). Az eljárás alá vont ügyvéd később postai úton megküldte a bejelentő címére ......................... szám alá, az iratokat ott .............., a panaszos férje vette át a postástól. ................... az iratokat visszaküldte az eljárás alá vont ügyvéd részére.

Dr. ............... az iratokat 2012.12.11-én közjegyzői letétbe helyezte Dr. .......................... közjegyzőnél, mely tényről 2021.12.12-én emailben értesítette a bejelentőt.

2013. 01.08-án kelt levelében a panaszlott ügyvéd tájékoztatta a bejelentő jogi képviselőjét, Dr. ...............t is arról, hogy .............. iratait közjegyzői letétbe helyezte.

2013.03.01-jén kelt levelében Dr. ................ közjegyző tájékoztatta a bejelentő jogi képviselőjét, hogy Dr. ................től bizalmi őrzésbe vett iratokat személyesen .............. vagy közjegyzői aláírás hitelesítéssel rendelkező képviselőjének lehet kiadnia.

Az eljárás alá vont ügyvéd által csatolt megbízási szerződésből megállapítható, hogy Dr. .............. ügyvéd .............től, ............tól és ................től kapott megbízást arra, hogy a Gödöllői Városi Bíróság előtt ............... számú eljárásban képviselje őket, mint alpereseket, mely perben a felperes ................ volt.

Az eljárás során a rendelkezésre álló iratokból egyértelműen megállapítható, hogy a Gödöllői Városi Bíróság előtt .................. számon volt folyamatban bontóper a panaszos, mint felperes és ................, mint alperes között. Ezen perben az eljárás alá vont ügyvéd sem a bejelentőt nem képviselte, sem az alperest.

2020.08. 06-án az eljárás alá vont ügyvéd levélben érdeklődött arról a közjegyzőtől, hogy az iratok hol találhatóak. A közjegyző 2020.8.28-án arról tájékoztatta Dr. ..............., hogy az iratokat 2018.05.18-án irattározta és átadta a MOKK irattárnak.

2020.09. 24-én kelt Péceli Polgármesteri Hivatal.............. számú határozata szerint Dr. ................. 2119 Pécel, Erzsébet sétány 25/A. szám alatti lakóhelyének adatai érvénytelenné lettek nyilvánítva.

IV.

Az eljárás alá vont ügyvéd nem ismerte el fegyelmi felelősségét, azt mindvégig vitatta. Személyes meghallgatása során előadta, hogy eredetileg a bejelentő apósával, illetőleg férjével állt, mint ügyvéd kapcsolatban, céges ügyeset intézett. A bejelentő férje volt az, aki felkérte, hogy a KÖBÉvel szemben, az akkor már a PKKB előtt folyamatban lévő, ................... számon folyó perben vegye át Dr. ............ képviseletét. E perben legfeljebb 3–4 alkalommal képviselte ügyfelét, majd a bejelentő a megbízást visszavonta. Ezt követően Dr. ............... megbízási díj teljes egészével elszámolt megbízója felé, akként, hogy .................. részére a megbízási díjat visszafizette. Ezen tényt alátámasztja az eljárás alá vont ügyvéd által becsatolásra került ..................... nyilatkozata is.

Az eljárás alá vont ügyvéd a tárgyaláson a személyes meghallgatáson előadta, hogy számos iratot visszaadott a bejelentő részére a megbízás megszűnését követően. Azonban miután a bejelentő később ismét az iratait kereste rajta, a még nála fellelhető iratokat postai úton megküldte a bejelentő címére. Azonban az általa ismert címen nem a bejelentő vette át az iratokat, hanem a férje, aki így azt visszaküldte a részére. Miután Dr. ............. az elmondása szerint nem tudta felvenni a kapcsolatot a bejelentővel, közjegyzői letétbe helyezte azokat, Dr. ................. közjegyzőnél. Erről a bejelentőt is értesítette emailben, ezt az emailt a panaszlott ügyvéd az eljárásban csatolta. Ugyancsak csatolta a panaszlott ügyvéd azon levelét, amelyben tájékoztatta a bejelentő jogi képviselőjét a közjegyzői letétbe helyezés tényéről. Szintén csatolta az eljárás alá vont ügyvéd a közjegyzővel folytatott levelezését, melyből kiderül, hogy az iratok a MOK irattárba kerültek. Csatolta az eljárás alá vont ügyvéd a Péceli Polgármesteri Hivatal 2020. szeptember 24-én kelt azon határozatát is, mely szerint a bejelentő ............................ szám alatti címét érvénytelennek nyilvánította. A fegyelmi biztos a lefolytatott bizonyítási eljárás eredményeként végindítványában a fegyelmi eljárás kezdeményezéséről szóló határozatában írt álláspontját nem tartotta fent és indítványozta az eljárás megszüntetését.

V.

A fegyelmi biztos indítványa alapos.

A Fegyelmi Tanács a rendelkezésre álló okiratok a bejelentő, továbbá az eljárás alá vont ügyvéd előadása alapján megállapította, hogy a KÖBE és a bejelentő között a PKKB előtt ................. számon folyó perben rövid ideig, 2018. szeptemberéig képviselte a bejelentőt Dr. .............. A bejelentő bejelentése, az eljárás alá vont ügyvéd, valamint a rendelkezésre álló iratok alapján a Fegyelmi Tanács megállapította, hogy a Gödöllői Járásbíróság előtt ........... számon folyt perben a felperes a jelen eljárás bejelentője, míg a hivatkozott perben a panaszlott ügyvéd .......... II. r. alperest, ........... III. r. alperest és .............. VI. r. rendű alperest képviselte.

A Fegyelmi Tanács elfogadta az eljárás alá vont ügyvéd azon előadását, hogy a bejelentő és a KÖBE között folyt per – melynek tárgya kártérítés volt – , illetőleg a Gödöllői Járásbíróság előtt a bejelentő és az eljárás alá vont ügyvéd által ..............II. r. alperes, ........ III. r. alperes és ............. VI. r. rendű alperes között ............számon lakáshasználat tárgyában folyt per – pertárgyát tekintve összefüggésben nem állt.

A jelen eljárásban azt kellett vizsgálnia, hogy az eljárás alá vont ügyvéd megsértette-e az Üttv. 52. § (2) bekezdésben foglalt iratkiadási kötelezettséget, továbbá megsértette-e az Üttv. 20. § (4) bekezdését, miszerint az ügyvédi tevékenység gyakorlója nem folytathat olyan ügyvédi tevékenységet, amely összeütközésbe kerülne korábbi ügyfelével szemben vállalt kötelezettségével, kivéve, ha a korábbi és az új ügy között nincs összefüggés, vagy ha a korábbi ügyfél ehhez – a tájékoztatását követően – hozzájárult, továbbá megsértette-e a titoktartási kötelezettségét, mely az Üttv. 9. § (1)–(2) bekezdése alapján áll fenn.

A fegyelmi tanács megállapította, hogy eljárás alá vont ügyvéd nem követett el fegyelmi vétséget, ezért a rendelkező rész szerint határozott.

VI.

A fegyelmi tanács határozata elleni fellebbezési jog az Üttv. 135. §-án alapszik.

JOGERŐS és VÉGREHAJTHATÓ. 2022. 05. 15.