Magyar

 

Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsának P. 4/2021. határozata

kamarával történő kapcsolattartásról, megbízási szerződésben foglaltak elmulasztásáról

A Győri Regionális Fegyelmi Bizottság által kijelölt Fegyelmi Tanács dr. ... ügyvéd ellen az F.4./2021. számú fegyelmi eljárásban a 2021. ... napján megtartott zárt fegyelmi tárgyaláson meghozta az alábbi határozatát.

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Üttv.) 131. § (3) bekezdés a) pontja értelmében dr. ..., ... alatti székhelyű eljárás alá vont ügyvéd felelősségét megállapítja, és az Üttv. 108. § b) pontja alapján

pénzbírság”

büntetést szab ki.

Az eljárás alá vont ügyvéd az 4 rendbeli szándékos fegyelmi vétséget követett el.

A pénzbírság mértékét 200.000 azaz Kettőszázezer forintban határozza meg.

A fegyelmi eljárásról szóló 20/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat (továbbiakban FESZ) 40.9./C. pontja értelmében kötelezi, hogy a felmerült kamarai átalányköltséget, 80.000 azaz Nyolcvanezer forintot a ... Megyei Ügyvédi kamarának, 2.580 Ft útiköltséget ... panaszosnak 15 napon belül fizessen meg. .

Ezen határozattal szemben az eljárás alá vont ügyvéd, valamint a fegyelmi biztos a másodfokú fegyelmi tanácshoz fellebbezhet. A fellebbezést az elsőfokú határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül az elsőfokú fegyelmi tanácsnál kell benyújtani és elő kell terjeszteni a fellebbezés indokait is.

A területi kamara elnöke a fegyelmi biztost a fellebbezési határidő lejártát megelőző harmadik munkanapig utasíthatja fellebbezés előterjesztésére.

A fellebbezés a határozat végrehajtására halasztó hatályú.

Indokolás

Előzmények:

Stadler Jánosné panaszos 2021. ...-én érkezett panaszában előadta, hogy 2016. évben adott megbízást az ügyvédnek, peres ügye vitelére. Ügyvédi munkadíjat fizetett. Többszöri érdeklődése ellenére az ügyben nem történt előrelépés. Másfél év telt el, mire a bíróságon rákérdezett, és az ügye nem is volt megindítva. Az ügyvédnő egyfolytában hitegette és ígérgetett. 2018. ... visszakérte az ügyvédi díjat és még .... Ft útiköltséget. Ekkor aláírta, hogy további pénzügyi követelése nincs. További ígérgetést követően, 2019. ... beadta a pert, de a tárgyaláson nem jelenti meg, így a per megszűnt. Az alperestől tudta meg a panaszos, hogy .... Ft perköltség megfizetésére kötelezték. Az ügyvéd nem tájékoztatta őt az ügy állásáról. Telefonos megkeresésre vállalta, hogy a perköltséget az ügyfél helyett megfizeti, és ígérte, hogy ... forintos kártérítést intéz számára az ügyvédi biztosítónál. 2020. ... ismét megindította a pert, a panaszos a bíróságtól tudta meg, hogy a bíróság a keresetet visszautasította. Kérte, hogy a kamara vizsgálja ki az ügyet, mert a kálváriája már öt éve tart.

A kamara vezető fegyelmi biztosa további iratok becsatolását kérte a panaszostól.

A panaszos válaszában előadta, hogy őt az ügyvédnő semmiről nem tájékoztatta, iratokat nem kapott, elérhetetlenné vált számára. Iratokat csatolt: 2018. ...-án kelt átvételi elismervényt, 2019. ...-i tárgyalási jegyzőkönyvet, Kormányhivatali határozatot, 2019. ...-án kelt engedményezési okiratot.

A vezető fegyelmi biztos 2021. ...-án kelt határozatával az előzetes vizsgálatot elrendelte.

A fegyelmi biztos 2021. ...-i levelében felhívta a panaszolt ügyvédet az iratok becsatolására,és felhívta a figyelmét, hogy köteles a vizsgálat lefolytatásához szükséges iratokat 8 napon belül csatolni.

Az eljárás alá vont ügyvéd nem nyilatkozott, iratokat nem csatolt.

A fegyelmi biztos 2021. .... napján kelt határozatával fegyelmi eljárást kezdeményezett.

A Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Elnöke 2021....-én kelt határozatával rendelte ki az eljáró fegyelmi tanácsot.

A fegyelmi tanács elnöke a tárgyalást 2021. .... napjára ... órára tűzte ki, amelyre idézte az eljárás alá vont ügyvédet, a panaszost, és a fegyelmi biztost.

A tárgyaláson megjelent a fegyelmi biztos és a panaszos, továbbá kísérőként a fia. Eljárás alá vont ügyvéd a tárgyaláson szabályszerű idézésre nem jelent meg.

A panaszos előadta, hogy a panaszát fenntartja. Részletes kérdésekre úgy nyilatkozott, hogy ügyvédi meghatalmazást, megbízási szerződést nem írt alá. .... Ft ügyvédi díjat fizetett. Peres illetéket nem fizetett, mert költségmentességet kapott. Erről valószínűleg kapott határozatot. A ... önkormányzat volt nála környezet-tanulmányt végezni. Megmutatta a nála lévő dossziét, amely azokat az iratokat tartalmazta, amelyeket az ügyvédnő férje vitt vissza neki. Az ügyvédnőt hiába kereste, nem érte el, az irodában nem volt. A szomszédos autóalkatrész boltban adták meg a telefonszámot, amelyen a férjét el tudta érni. Ez 2021. ...- ... volt, amikor már kérte vissza az iratokat. 2018. évben, amikor a bíróságon kiderült, hogy nincs beadva a pere, az ügyvédnő maga vitte ki a lakására, és fizette vissza a .... Ft-ot és az útiköltséget. Aláírt egy elismervényt, hogy pénzügyi követelése nincs. Meg egy engedményezési iratot írt alá, mást nem. Az ügyvéd megígérte, hogy végigviszi az ügyét. Ígérete ellenére a 2020. ... beadott kereset is visszautasításra került. És az ügy nem lett elintézve.

A panaszos iratait átnézve előkerült az említett keresetlevél, és egy felszólító levél, amelyeket a tanács elnöke ismertetett és az iratokhoz csatolt.

A tanács elnöke elrendelte az addig a folyósón tartózkodó ... tanúkénti meghallgatását, aki azonban érdemben nem tudott mit hozzáfűzni a tényálláshoz.

További bizonyítási indítvány nem volt.

A fegyelmi biztos a tárgyaláson elhangzottak alapján az indítványát fenntartott, többrendbeli rendbeli fegyelmi vétség megállapítására tett indítványt: a panaszolt ügyvéd megsértette az Üttv. 28. § (3) bek.-ben, a 39. § (3) bek.-ben írtakat, és az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 6/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat 12.2. és 12.3. pontjában írtakat, ezért jelentős összegű pénzbírság kiszabását javasolta.

Tényállás és határozathozatal

A fegyelmi tanács a tényállást a panaszos nyilatkozatai, és a panaszos által becsatolt iratok alapján az alábbiak szerint állapította meg:

A panaszos 2016. évben az ... Önkormányzat elleni képviselettel az eljárás alá vont ügyvédet bízta meg. Többszöri érdeklődésére 2018. évben a bíróságon tudta meg, hogy a pert nem indította meg az ügyvéd. Az eltelt időszakban elmondása szerint az ügyvéd hitegette, majd nem tartotta vele kapcsolatot. 2018. ...-án kelt elismervény szerint az ügyvéd az átvett .... Ft ügyvédi díjat és ... Ft-ot visszafizetett a panaszosnak. Ezzel elszámoltak egymással. A panaszos továbbra is forszírozta az ügye megindítását, amelyre, a rendelkezésre álló adatok alapján nem megállapítható időben sor is került. A becsatolt bírósági jegyzőkönyv szerint a ... Járásbíróság előtt .... sz. perben az ügyvéd a panaszos képviseletében járt el. A 2019. .... napjára kitűzött tárgyaláson azonban nem jelent meg, az idézésre „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza, a bíróság a pert megszüntette.

Az iratok között fellelhető a 2019. ...-án kelt engedményező nyilatkozat, amely továbbra is arra utal, hogy az ügyvéd a panaszos ügyében továbbra is eljárt. Ezt támasztja alá, hogy 2020. ...én a ... Járásbíróságra a panaszos képviseletében eljárva az ügyvéd ismételt keresetet nyújtott be, amely ....ügyszámon lajstromozásra került. Az iratok között szerepel egy aláírás nélküli felszólító levél is, az Önkormányzat felé.

Az iratok tartalmából visszakövetkeztethető, hogy a panaszos és az ügyvéd között ügyvédi megbízási jogviszony állt fenn, annak tartalma azonban, megbízási szerződés hiányában nem állapítható meg. Ügyvédi nyilatkozat hiányában a fegyelmi tanács elfogadta a panaszos azon állításait, hogy vele az ügyvéd a kapcsolatot nem tartotta, az ügye(i) állásáról nem tájékoztatta, az ügyét nem intézte és nem intézte el, annak ellenére, hogy azt elvállalta.

Megjegyzi a fegyelmi tanács, hogy kissé érthetetlen az eljárás alá vont ügyvéd magatartása, hallgatása a kamara felé, védekezés előterjesztése, érdemi nyilatkozat hiányában a fegyelmi tanács csak a rendelkezésre álló iratokat, és a panaszos nyilatkozatát értékelhette. Az iratanyag meglehetősen hiányos, csak következtetésekre ad alapot. A panaszos nyilatkozatának valóságtartalma – bár elég valószerűtlen egy öt év időtartamban fennálló, eredménytelen ügyvédi megbízás – cáfolatot nem nyert.

A fentiek alapján a fegyelmi tanács a fegyelmi biztos indítványában foglaltakat vizsgálhatta. Azt állapította meg, hogy az ügyvéd az ügyfél érdekeinek elsődlegességét előíró szabályt nem tartotta be (Üttv. 39. § (3) bek.), és megsértette a 28. § (3) bek.-ben írtakat, mert a megbízásban foglaltakat nem teljesítette. A kapcsolattartás hiánya, az iratok csatolásának hiánya megvalósítja a 6/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat 12.2. és 12.3. pontjában írtak megsértését, és ezzel az Üttv. 107. § a) pontja alapján 4 rendbeli szándékos fegyelmi vétség megállapítására ad alapot.

Joghátrány alkalmazása

A fegyelmi tanács az elkövetés körülményeire figyelemmel, az elkövezett jogsértés súlyához igazodóan állapította meg a joghátrányt.

A joghátrány alkalmazása során a fegyelmi tanács figyelembe vette a súlyosbító és enyhítő körülményeket. Súlyosbító körülményként értékelte, rövid időn belül hasonló cselekmény miatt kellett az ügyvéd ellen eljárni. Enyhítő körülményt az együttműködés hiányában nem talált.

Ezen körülmények értékelése alapján úgy döntött a fegyelmi tanács, hogy szükséges, de egyben elégséges pénzbírság fegyelmi büntetés alkalmazása, ezért az Üttv. 108. § b) pontja alapján az eljárás alá vont ügyvédet pénzbírság fegyelmi büntetéssel sújtotta, amelynek mértékét a közepest el nem érő szinten határozta meg. Úgy döntött a fegyelmi tanács , hogy ezen mértékű pénzbírság szükséges és elégséges annak érdekében, hogy az eljárás alá vont ügyvédet a továbbiakban hasonló magatartás tanúsításától visszatartsa.

A FESZ 40.2. pontja szerint az első fokú eljárásban tárgyalás tartása esetén 80.000 Ft az átalányköltség merül fel, az Üttv. 142. § (2) bek.-e szerint, ha az eljárás alá vont személy felelősségét megállapították a fegyelmi tanács kötelezi a költségek megfizetésére. Az útiköltség megfizetésére kötelezés a 40.1. c) pontján alapul.

Záró rész:

A határozat elleni fellebbezési jogot az Üttv. 135. § (1), (3) bek.-e biztosítja.

Zalaegerszeg, 2021. szeptember 13.

Jogerős: 2021.10.22.