Magyar

 

Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsának RFK 6/2021/3. határozata

ügyvédi tevékenységből eredő kötelezettségszegésről

A Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa a Dr. ... ügyvéd ellen folyamatban lévő fegyelmi eljárásban tárgyaláson kívül meghozta és kihirdette az alábbi

határozatot:

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy

Dr. .. .
születési hely és idő: ...
anyja neve: ...
lakcíme: ...
irodája neve és címe: ...
...

eljárás alá vont ügyvéd 1 (egy) rendbeli szándékos fegyelmi vétséget követett el, ezért

írásbeli megrovás

fegyelmi büntetéssel sújtja.

A Fegyelmi Tanács kötelezi az eljárás alá vont ügyvédet arra, hogy 30.000 Ft (azaz Harmincezer forint) átalányköltséget 30 napon belül fizessen meg banki utalással a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara 11732002–20500382 sz. bankszámlaszámára, az ügyszámra való hivatkozással.

A határozat ellen annak kézbesítésétől számított 15 napon belül csak a fegyelmi biztos fellebbezhet, az eljárás alá vont ügyvéd (személy), jogi képviselője a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül tárgyalás tartását kérheti.

A területi kamara elnöke a fegyelmi biztost a fellebbezési határidő lejártát megelőző harmadik munkanapig utasíthatja fellebbezés előterjesztésére.

A tárgyalás tartása iránti kérelmet az elsőfokú fegyelmi bizottságnál kell előterjeszteni a https://epapir.gov.hu/ szolgáltatáson keresztül úgy, hogy a „CÍMZETT” mezőben annak a regionális fegyelmi bizottsághoz tartozó területi ügyvédi kamaráját kell kiválasztani, ahol a fegyelmi eljárást lefolytatták.

A benyújtáshoz részletes segítséget talál a https://www.mük.hu/fegyelmi-ugyseged oldalon.

Indokolás

A Fegyelmi Tanács a rendelkezésre álló iratok tartalma alapján az alábbiakat állapította meg.

I.

Eljárás alá vont ügyvéd ...-től a Bács-Kiskun Megyei ügyvédi kamara bejegyzett tagja. Tevékenységét Ügyvédi Iroda keretében folytatja.

Eljárás alá vont ügyvéd ellen korábban nem indult fegyelmi eljárás.

Eljárás alá vont ügyvéd személyi körülményei vonatkozásában további adat nem áll rendelkezésre.

II.

A Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara Elnöksége az Üttv. 170. § (1) bekezdés n.) pontja, 173. § (1) bekezdése, 186. §-a és 187. §-a, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) továbbá a 10/2019. (VI. 24.) MÜK Szabályzat alapján 5/2020. (III. 6.) sz. határozatával jóváhagyott és elfogadott ellenőrzési terve keretében elrendelte valamennyi Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamarai tagnak, 2019. évre vonatkozó kérdőív kiküldésével történő ellenőrzését.

A Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara Elnöksége a 2021. 01. 22. napján tartott elnökségi ülésen az alábbi határozatot hozta:

6/2021. (I. 22.) sz. Elnökségi Határozat

Akik a másodszori kézbesítést követő 15 nap elteltével sem küldik vissza a nyomtatványt, vagy meghiúsulási igazolást kap a Kamara, azon személyek ellen előzetes vizsgálat kerül elrendelésre.

Dr. ... eljárás alá vont ügyvéd adatszolgáltatási kötelezettségét másodszori felhívásra sem teljesítette, ezért Dr. Sulyok Miklós a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara elnöke 2021. március 9-én az előzetes vizsgálat elrendelését kezdeményezte. Dr. Szász Attila vezető fegyelmi biztos az előzetes vizsgálatot 2021. 03. 25-én hivatalból elrendelte. Dr. ... eljárás alá vont ügyvéd az eljárás során nyilatkozatot nem terjesztett elő.

Dr. Szász Attila vezető fegyelmi biztos az előzetes vizsgálat eredményeként a 2021. 04. 28. napján kelt P. 127/2021. számú határozatával fegyelmi eljárást kezdeményezett az eljárás alá vont ügyvéddel szemben.

Határozatában az Etikai Szabályzat 12.2. a) pontja szerinti kötelezettségszegés miatt 1 rb. szándékos fegyelmi vétség megállapítását, pénzbírság kiszabását és az eljárás alá vont ügyvédnek a Fesz. 40.2. b) pontja szerinti 30.000 Ft kamarai átalányköltség megfizetésére kötelezését indítványozta.

Dr. Péterfi Tamás a Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság elnöke 2021. május 7-én az eljáró fegyelmi tanácsot kijelölte.

Dr. Szőts József, a Fegyelmi Tanács elnöke az ügy iratanyagát 2021. 05. 31-én átvette és az ügy tárgyaláson kívüli elbírálását kezdeményezte.

III.

A Fegyelmi Tanács által – az ügyben keletkezett iratok alapján – megállapított tényállás a következő:

A Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara Elnöksége az Üttv. 170. § (1) bekezdés n.) pontja, 173. § (1) bekezdése, 186. §-a és 187. §-a, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) továbbá a 10/2019. (VI. 24.) MÜK Szabályzat alapján 5/2020. (III. 6.) sz. határozatával jóváhagyott és elfogadott ellenőrzési terve keretében elrendelte valamennyi Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamarai tagnak, 2019. évre vonatkozó kérdőív kiküldésével történő ellenőrzését.

Ennek megfelelően a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara a kitöltendő és 2020. december 31. napjáig visszaküldendő kérdőív nyomtatványt minden kamarai taghoz eljuttatta.

Dr. ... eljárás alá vont ügyvéd a kérdőívet határidőben nem küldte vissza.

Ezt követően Dr. Sulyok Miklós a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara elnöke 2021. február 5-én a kérdőívet ismételten megküldte az eljárás alá vont ügyvédnek, azzal a figyelmeztetéssel, hogy amennyiben a megadott határidő eredménytelenül telik el, kötelessége az előzetes vizsgálat elrendelése iránt intézkedni.

Dr. ... eljárás alá vont ügyvéd a neki elektronikus úton kézbesíteni megkísérelt ismételt felhívást nem vette át, a rendszer 2021. 02. 23-án a meghiúsulási igazolást kiállította.

A Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara telefonon is felhívta az eljárás alá vont ügyvédet arra, hogy a kérdőívet kitöltve küldje vissza.

Eljárás alá vont ügyvéd a kötelezettségét ennek ellenére nem teljesítette.

IV.

A Fegyelmi Tanács rögzíti, hogy a megállapított tényállás teljes egészében okiratokkal bizonyított. Ezek a bizonyítékok: Elektronikus rendszerből feladási igazolás, meghiúsulási igazolás továbbá a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara elnöke, Dr. Sulyok Miklós 2021. február 5-én kelt felszólítása.

V.

A Vezető Fegyelmi Biztos indítványa alapos.

Az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 6/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat (Etikai Szabályzat) 12.2. a) pontja szerint az ügyvédi tevékenység gyakorlója köteles eleget tenni az ügyvédi kamara bármely – jogszabályon vagy belső szabályozáson alapuló – eseti felhívásának.

Dr. ... eljárás alá vont ügyvéd azzal, hogy a neki megküldött nyomtatványt nem töltötte ki, az adatszolgáltatást elmulasztotta, ezt az előírást megszegte.

VI.

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. tv. (a továbbiakban: Üttv.) 107. § szerint fegyelmi vétséget követ el az ügyvédi tevékenységet gyakorló, szüneteltető vagy az ügyvédi tevékenység felfüggesztése alatt álló kamarai tag vagy nyilvántartásba vett természetes személy, ha

a) az ügyvédi tevékenység gyakorlása során az e tevékenység gyakorlásából eredő, jogszabályban, a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályában és a területi kamara alapszabályában (a továbbiakban együtt: alapszabály), vagy az Etikai Szabályzatban meghatározott kötelességét szándékosan vagy gondatlanságból megszegi, vagy

b) ügyvédi tevékenységen kívüli szándékos vagy gondatlan magatartásával az ügyvédi hivatás tekintélyét súlyosan veszélyezteti.

Eljárás alá vont ügyvéd azzal a magatartásával, hogy a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara által neki megküldött nyomtatványt nem töltötte ki és nem küldte vissza, megszegte az Etikai Szabályzat 12.2. a) pontjában foglalt kötelezettségét és ezzel 1 rb. szándékos fegyelmi végséget követett el.

VII.

A Fegyelmi Tanács a fegyelmi büntetés kiszabása során az Üttv. 108. § a) pontjában írt írásbeli megrovás fegyelmi büntetést alkalmazta.

A Fegyelmi Tanács a büntetés kiszabása során súlyosító körülményként értékelte, hogy az eljárás alá vont ügyvéd kötelezettségszegése a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara ellenőrzési tervének a végrehajtását akadályozta.

Enyhítő körülményként értékelte ugyanakkor az eljárás alá vont ügyvéd személyi körülményeit, ezen belül különösen azt, hogy az eljárás alá vont ügyvéd eddigi 45 éves pályafutása alatt fegyelmi vétséget még nem követett el.

Ezért a Fegyelmi Tanács a vezető fegyelmi biztos pénzbírság kiszabására irányuló indítványával szemben első ízben az írásbeli megrovás alkalmazását elegendőnek tartotta.

A Fegyelmi Tanács az eljárás alá vont ügyvédet az Üttv. 142. § (2) bekezdése és a fegyelmi eljárásról szóló 20/2018. (XI. 26.) MÜK Szabályzat (FESZ) 40.2. a) pontja alapján kötelezte a fegyelmi eljárás átalány-költségének a megfizetésére.

Felhívja a fegyelmi tanács az eljárás alá vont ügyvéd figyelmét az Üttv. 22. § (1) bekezdés g) pontjában és a 149. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint (6) bekezdésében foglaltakra, különösen arra, hogy a végrehajtható fegyelmi határozatból fakadó fizetési kötelezettség felszólítás ellenére történő nem teljesítése a kamarai tagság megszüntetését eredményezi.

A fegyelmi tanács határozata elleni fellebbezési jog az Üttv. 135. §-án alapszik.

A fegyelmi tanács határozata 2021. december 30-án jogerős és végrehajtható.