Magyar

 

Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsának RFSZ–7/2021/26. határozata

fellebbezés elmulasztásáról

A Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa dr. ...... hódmezővásárhelyi ügyvéd ellen folyamatban lévő fegyelmi eljárásban a 2021.12.20. napján tartott tárgyaláson meghozta és kihirdette az alábbi

határozatot:

A fegyelmi tanács megállapítja, hogy

dr. .......

eljárás alá vont ügyvéd 1 rendbeli gondatlan fegyelmi vétséget követett el, ezért

írásbeli megrovás

fegyelmi büntetéssel sújtja.

A fegyelmi tanács kötelezi az eljárás alá vont ügyvédet arra, hogy a 80.000 Ft átalányköltséget 30 napon belül fizessen meg a Szegedi Ügyvédi Kamara pénztárába, vagy banki utalással teljesítse a Szegedi Ügyvédi Kamara 11100403–19082040–36000001 számú bankszámlájára, az ügyszámra való hivatkozással.

A határozat ellen annak kézbesítésétől számított 15 napon belül az eljárás alá vont ügyvéd, jogi képviselője, illetve a fegyelmi biztos az elsőfokú fegyelmi tanácsnál benyújtott, de a másodfokú fegyelmi tanácsnak címzett fellebbezéssel élhet.

A fellebbezésben elő kell terjeszteni annak indokait is. A fellebbezésben akkor lehet új tényre vagy bizonyítékra hivatkozni, ha a fellebbező az elsőfokú eljárásban arra önhibáján kívül nem hivatkozott. Ha a fellebbezést papír alapon terjesztik elő, azt két eredeti példányban kell benyújtani.

Indokolás

A fegyelmi tanács a lefolytatott bizonyítás, valamint a rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg.

I.

Eljárás alá vont ügyvédet 1992.01.01. napján jegyezték be a Szegedi Ügyvédi Kamarába egyéni ügyvédként.

II.

2020.05.14. napján érkezett a Szegedi Ügyvédi Kamarához ........ bejelentő beadványa, amelyben az eljárás alá vont ügyvéd tevékenységét kifogásolta.

2020.06.15. napján a vezető fegyelmi biztos előzetes vizsgálat elrendelését megtagadta, majd a panaszos kifogása nyomán 2020.10.12. napján az előzetes vizsgálatot elrendelte.

Eljárás alá vont ügyvéd az előzetes vizsgálat időtartama alatt csatolt okiratokat.

2021.10.29. napján a fegyelmi biztos fegyelmi eljárás kezdeményezéséről szóló határozatot hozott, mely szerint a panaszos képviseletében az eljárás alá vont ügyvéd mint pártfogó ügyvéd keresetet nyújtott be a Szegedi Törvényszékhez kártérítés megfizetése iránt. A Szegedi Törvényszék 2018.03.22. napján meghozott ítéletében a keresetet elutasította, és kötelezte 220 000 Ft perköltség megfizetésére. Az eljárás alá vont ügyvéd az ítélettel szemben fellebbezést nem terjesztett elő. 2018.06.19. napján a felek az ügyvédi megbízási szerződést közös akaratnyilvánítással megszüntették, melyben panaszos kifogást az ügyvédi tevékenységgel kapcsolatosan nem támasztott, panasszal nem élt, kifejezte, hogy eljárás alá vont ügyvéd mindenkor az ő utasításai szerint járt el. Megállapítást nyert azonban az is, hogy a MÜBSE a bejelentőnek 200.000 Ft kártérítést fizetett.

IV.

Az eljárás alá vont ügyvéd a fegyelmi felelősségével kapcsolatosan nyilatkozatot tett, a tárgyaláson, nem vitatva, miszerint valóban elmulasztotta a fellebbezést megtenni, de mindezt azért, mert az elsőfokú ítélet alapján nem látta értelmét a fellebbezésnek és ezzel csak újabb perköltség megfizetésétől kívánta ügyfelét megkímélni.

Nem vitatta azonban, hogy ezen döntését elmulasztotta ügyfelével megkonzultálni.

A Fegyelmi Biztos 1. rb szándékos fegyelmi vétség megvalósulása miatt megrovás alkalmazására tett indítványt.

V.

A fegyelmi biztos indítványa alapos.

A fegyelmi tanács a tényállást az eljárás alá vont ügyvéd által becsatolt okirat, a tárgyaláson tett nyilatkozata, illetve a panaszos írásos bejelentése és okirati bizonyítékai alapján állapította meg.

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. tv. (a továbbiakban: Üttv.) 107. § Fegyelmi vétséget követ el az ügyvédi tevékenységet gyakorló, szüneteltető vagy az ügyvédi tevékenység felfüggesztése alatt álló kamarai tag vagy nyilvántartásba vett természetes személy, ha

a) az ügyvédi tevékenység gyakorlása során az e tevékenység gyakorlásából eredő, jogszabályban, a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályában és a területi kamara alapszabályában (a továbbiakban együtt: alapszabály), vagy etikai szabályzatban meghatározott kötelességét szándékosan vagy gondatlanságból megszegi, vagy

b) ügyvédi tevékenységen kívüli szándékos vagy gondatlan magatartásával az ügyvédi hivatás tekintélyét súlyosan veszélyezteti.

Eljárás alá vont ügyvéd azzal a magatartásával, hogy a panaszossal történő konzultáció hiányában mulasztotta el megfellebbezni a Szegedi Törvényszék keresetet elutasító határozatát, megsértette az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 6/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat 3.1.2. bekezdésében foglaltakat, mely szerint: „az ügyvéd ügyfelének képviseletét és a számára nyújtott tanácsadást késedelem nélkül, lelkiismeretesen és gondosan köteles teljesíteni. Az ügyvéd köteles személyesen felelősséget vállalni a részére adott megbízás teljesítéséért és a rábízott ügy állásáról köteles ügyfelét tájékoztatni.”

Eljárás alá vont ügyvéd a tényállásban írt magatartásával, gondatlanságból sértett szabályt.

Az eljárás alá vont ügyvéd magatartása 1 rendbeli gondatlan fegyelmi vétségnek minősül.

VI.

A fegyelmi tanács a büntetés kiszabása során az Üttv. 108. § a) pontjában írt írásbeli megrovás fegyelmi büntetést alkalmazta. Döntésekor értékelte, hogy a károsult már kártérítésben részesült, valamint az eljárás alá vont beismerő, megbánó magatartását.

A fegyelmi tanács az eljárás alá vont ügyvédet az Üttv. 142. § (2) bekezdése és a fegyelmi eljárásról szóló 20/2018. (XI. 26.) MÜK Szabályzat (FESZ) 40.2. a) pontja alapján kötelezte a fegyelmi eljárás átalány költségének megfizetésére.

Felhívja a fegyelmi tanács az eljárás alá vont ügyvéd figyelmét az Üttv. 22. § (1) bekezdés g) pontjában és a 149. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint (6) bekezdésében foglaltakra, különös tekintettel arra, hogy a végrehajtható fegyelmi határozatból fakadó fizetési kötelezettség felszólítás ellenére történő nem teljesítése a kamarai tagság megszüntetését eredményezi.

A fegyelmi tanács határozata elleni fellebbezési jog az Üttv. 135. §-án alapszik.

A határozat jogerős és végrehajtható: 2021. 12. 20.