Magyar

 

Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsának RFK 10/2021/6. határozata

ügyvédi mulasztásról, ügyvédi hivatás etikai szabályainak megsértéséről

A Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa a dr. ... kecskeméti ügyvéd (KASZ: ...) ellen folyamatban lévő fegyelmi eljárásban a 2021. év december hó 01. napján megtartott nem nyilvános tárgyaláson zárt ülésben meghozta és kihirdette az alábbi fegyelmi

határozatot:

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy

dr. ............................... (szül:

an:

lakcím:

iroda:

eljárás alá vont ügyvéd

2 rendbeli folytatólagosan elkövetett szándékos fegyelmi vétséget, és 1 rendbeli szándékos fegyelmi vétséget követett el, ezért

kizárás
fegyelmi büntetéssel sújtja, melynek időtartama 3 év, melynek végrehajtását 1 évre felfüggeszti. továbbá
300.000 Ft (azaz Háromszázezer forint) pénzbírságot szab ki.

A Fegyelmi Tanács kötelezi az eljárás alá vont ügyvédet arra, hogy a kiszabott pénzbírságot, valamint 80.000 Ft (nyolcvanezer forint) átalányköltséget 30 napon belül fizessen meg banki utalással a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara 11732002–20500382 sz. bankszámlaszámára, az ügyszámra való hivatkozással.

A határozat ellen annak kézbesítésétől számított 15 napon belül az eljárás alá vont ügyvéd (személy), jogi képviselője illetve a fegyelmi biztos az elsőfokú fegyelmi tanácsnál benyújtott, de a másodfokú fegyelmi tanácsnak címzett fellebbezéssel élhet.

A fellebbezés a határozat végrehajtására halasztó hatályú. A tevékenység végzése alóli felfüggesztés vonatkozásában külön fellebbezésnek van helye, amelynek nincs halasztó hatálya. A fellebbezésben elő kell terjeszteni annak indokait is. A fellebbezésben akkor lehet új tényre vagy bizonyítékra hivatkozni, ha a fellebbező az elsőfokú eljárásban arra önhibáján kívül nem hivatkozott.

A területi kamara elnöke a fegyelmi biztost a fellebbezési határidő lejártát megelőző harmadik munkanapig utasíthatja fellebbezés előterjesztésére.

A fellebbezést az elsőfokú fegyelmi bizottság útján kell előterjeszteni a https://epapir.gov.hu/ szolgáltatáson keresztül úgy, hogy a „CÍMZETT” mezőben annak a regionális fegyelmi bizottsághoz tartozó területi ügyvédi kamaráját kell kiválasztani, ahol a fegyelmi eljárást lefolytatták.

A benyújtáshoz részletes segítséget talál a https://www.mük.hu/fegyelmi-ugyseged oldalon.

Amennyiben a fellebbező nem aktív kamarai tag, vagy nyilvántartott (pl. korábban már törölt személy), úgy fellebbezését két eredeti példányban postai úton is megküldheti.

Indokolás

A Fegyelmi Tanács a lefolytatott bizonyítás, valamint a rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg:

I.

Eljárás alá vont ügyvéd 2009. június 15. napjától végzi ügyvédi tevékenységét egyéni ügyvédként. A Fegyelmi Tanács ez ideig eljárás alá vont ügyvéd fegyelmi felelősségét jogerősen nyolc esetben állapította meg, melyekért egy esetben megrovást, hat esetben pénzbírságot szabott ki.

A Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsánál RFK 2/2020. szám alatti ügy adatai alapján eljárás alá vont ügyvéd személyi körülményei: elvált családi állapotú, két kiskorú és egy nagykorú egyetemista gyermek eltartásáról gondoskodik. Havi bruttó jövedelme 500.000 Ft. 1/2-ed arányú tulajdonosa egy ingatlannak 10.000.000 Ft értékben, melyet lakáshitel terhel, továbbá van egy lízingelt gépjárműve.

II.

... bejelentő a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamarához 2021. április 19. napján érkezett beadványában eljárás alá vont ügyvéd ügyvédi tevékenységből eredő kötelességszegését kifogásolta.

Beadványában előadta, hogy eljárás alá vont ügyvéd hosszú ideje nem elérhető, képviseletét nem látja el. Több peres ügyében bízta meg, melyek a Kecskeméti Járásbíróságon, a Kiskunfélegyházi Járásbíróságon és a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt vannak folyamatban. Ez utóbbi ügyben a 2020. novemberi tárgyalás nem volt megtartható, mert arra eljárás alá vont ügyvéd nem tudott felkészülni, a 2021. januári tárgyalást pedig eljárás alá vont ügyvéd COVID érintettség folytán kérte elhalasztani. Bejelentő az áprilisi tárgyalásokra más ügyvédet próbált megbízni, de az nem vezetett eredményre, mert eljárás alá vont ügyvéd nem adott át iratokat. Többször is próbálta keresni, de nem jelzett vissza. 12 év OTP archívum anyagát térítés nélkül kapta meg a banktól, de eljárás alá vont ügyvéd azt sem adta át részére, ezért újra ki kellett kérni, amiért már 900 Ft-ot kellet fizetnie oldalanként. Kérte az ügy kivizsgálását és az ügyvéd anyagi felelősségre vonását.

Ezen bejelentés alapján a Bács – Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara Vezető Fegyelmi Biztosa 2021. április 20. napján P.209/2021. szám alatt elrendelte az előzetes vizsgálatot.

A Bács – Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara Vezető Fegyelmi Biztosa 2021. április 20. napján felhívta eljárás alá vont ügyvédet arra, hogy a vizsgálat lefolytatásához szükséges releváns iratokat nyolc napon belül küldje meg a kamarának.

Eljárás alá vont ügyvéd a felhívásnak nem tett eleget.

A Fegyelmi Biztos 2021. július 1. napján a hivatalból indult előzetes vizsgálat eredményeként fegyelmi eljárást kezdeményezett.

Az előzetes vizsgálat adataiból az alábbi tényállást állapította meg:

Bejelentő perbeli képviselet ellátásával bízta meg eljárás alá vont ügyvédet több peres ügyében részben a Kecskeméti Járásbíróságon, a Kiskunfélegyházi Járásbíróságon a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt. Ebben az ügyben a 2020. novemberi tárgyalás nem volt megtartható, mert arra eljárás alá vont ügyvéd nem tudott felkészülni, a 2021. januári tárgyalást pedig eljárás alá vont ügyvéd COVID érintettsége folytán kérte elhalasztani. Bejelentő az áprilisi tárgyalásokra más ügyvédet próbált megbízni, mert eljárás alá vont ügyvéddel nem lehetett felvenni a kapcsolatot, iratokat nem adott át neki, míg egy másik kolléga úgy tudta a megbízást elvállalni, hogy a bíróságon található iratokat tudta csak áttanulmányozni.

Eljárás alá vont ügyvéd nem adta át továbbá a 12 évet átfogó OTP Bank Nyrt-től lebonyolított számlaforgalmat tanúsító okirati bizonyítékokat, mely iratokat ingyenesen kapott meg, az ismételt beszerzésre már csak 900 Ft/oldal áron volt lehetősége.

Az előzetes vizsgálat adatai alapján alapos gyanú merült fel arra, hogy eljárás alá vont ügyvéd megsértette az Üttv. 1. § (3) bekezdésének rendelkezéseit, az Üttv. 41. § (4) bekezdésének rendelkezéseit, és az Ügyvédi Etikai Szabályzat 12.3. pontjának rendelkezéseit, amellyel az Üttv. 107. § a) pontjában meghatározott, 2 rb. folytatólagosan megvalósított szándékos fegyelmi vétséget, és 1 rb. szándékos fegyelmi vétséget követett el.

A Fegyelmi Biztos 2021. július 1. napján megküldte a fegyelmi eljárás kezdeményezéséről szóló határozatot és az ügy iratait a Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Elnökének az eljáró Fegyelmi Tanács kijelölése végett az Üttv. 125. § (1) bekezdése alapján.

2021. július 7. napján a Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Elnöke RFK 10/2021/1. szám alatt a fegyelmi eljárás lefolytatására kijelölte a Fegyelmi Tanácsot.

A Fegyelmi Tanács Elnöke 2021. július 14. napján vette át a fegyelmi iratokat.

III.

A Fegyelmi Tanács a rendelkezésre álló nyilatkozatok, okiratok alapján az alábbi tényállást állapította meg:

Bejelentő 2017 őszén több peres ügyében megbízta eljárás alá vont ügyvédet, így a Kecskeméti Járásbíróságon, a Kiskunfélegyházi Járásbíróságon, a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt folyamatban lévő perekben.

A Pesti Központi Kerületi Bíróság előtti ügyben a 2020. novemberi tárgyalás nem volt megtartható, mert arra eljárás alá vont ügyvéd nem tudott felkészülni, a 2021. januári tárgyalást pedig eljárás alá vont ügyvéd COVID érintettsége folytán kérte elhalasztani.

Bejelentő az áprilisi tárgyalásokra más ügyvédet próbált megbízni, mert eljárás alá vont ügyvéddel nem lehetett felvenni a kapcsolatot, iratokat nem adott át neki, míg egy másik jogi képviselő úgy tudta a megbízást elvállalni, hogy a bíróságon található iratokat tudta csak áttanulmányozni.

Eljárás alá vont ügyvéd nem adta át továbbá az OTP Bank Nyrt-től ingyenesen beszerzett 12 év forgalmát tanúsító banki kivonatokat sem, így bejelentőnek újra ki kellett azt kérnie, melyet a pénzintézet oldalanként 900 Ft-ért adott ki.

Eljárás alá vont ügyvéd a kapcsolattartást sorozatosan elmulasztotta, ügyfelét nem tájékoztatta sem szóban, sem írásban az ügy állásáról.

Eljárás alá vont ügyvéd távolmaradása, a beadványok nem teljesítése, késedelmes benyújtása, a bizonyítékok csatolásának hiánya miatt az eljárás elhúzódott.

Eljárás alá vont ügyvéd 2021. évben bejelentőnek átadta a teljes iratanyagot.

Eljárás alá vont ügyvéd a kamara felhívására nem küldte meg az előzetes vizsgálat lefolytatásához szükséges releváns iratokat.

IV.

Bejelentő írásbeli beadványaiban panaszolta eljárás alá vont ügyvéd tevékenységét.

Eljárás alá vont ügyvéd az előzetes vizsgálat során nem küldött iratokat a kamarának, észrevételt nem tett.

Bejelentő a 2021. december 1. napján megtartott fegyelmi tárgyaláson a bejelentésben foglaltakat változatlan tartalommal fenntartotta. Annyiban egészítette ki, hogy eljárás alá vont ügyvéd a munkahelyén felkereste, és átadta a nála lévő, az üggyel kapcsolatos teljes iratanyagot. Utoljára 2020-ban volt tárgyaláson eljárás alá vont ügyvéddel. Eljárás alá vont ügyvéd egy másik ügyvéddel nem vette fel a kapcsolatot, a banki kivonatokat 2021 májusában adta át személyesen. A magatartása miatt az eljárás nagyon elhúzódott, emiatt érte hátrány.

Eljárás alá vont ügyvéd a 2021. december 1. napján megtartott fegyelmi tárgyaláson nem jelent meg.

Eljárás alá vont ügyvéd a fegyelmi tárgyalás berekesztését követően elektronikus úton kérte a tárgyalást megismételni más hivatalos elfoglaltsága miatt.

V.

A Fegyelmi Biztos a lefolytatott bizonyítási eljárás eredményeként az alábbi végindítványt terjesztette elő: a fegyelmi eljárást kezdeményező határozatban foglaltakat fenntartotta. Álláspontja szerint eljárás alá vont ügyvéd megsértette az Üttv. 1. § (3) bekezdésének rendelkezését a megfelelő kapcsolattartás sorozatosan előforduló mulasztásával, az Üttv. 41. § (4) bekezdésének rendelkezését a megfelelő szóbeli és írásbeli tájékoztatás és egyben iratmegküldés elmulasztásával, és az Ügyvédi Etikai Szabályzat 12.3. pontjának rendelkezését az ügyre vonatkozó iratoknak a kamara részére történő megküldése elmulasztásával, amely magatartásokkal az Üttv. 107. § a) pontjában meghatározott 2 rendbeli folytatólagosan megvalósított szándékos fegyelmi vétséget és 1 rendbeli szándékos fegyelmi vétséget követett el. Az Üttv. 108. § b) és e) pontjai alapján, figyelemmel az Üttv. 109. § (6)–(7) bekezdésére indítványozta, hogy vele szemben pénzbírság és a végrehajtásában 3 évre felfüggesztett 3 év időtartamra történő kizárás fegyelmi büntetést alkalmazzon.

Megállapítást nyert, hogy eljárás alá vont ügyvéd sorozatosan elmulasztotta a kapcsolattartást ügyfelével, sem szóban, sem írásban nem tájékoztatta az ügy állásáról.

Megállapítást nyert, hogy a beadványokat nem vagy késedelmesen teljesítette, a bizonyítékokat nem csatolta.

Megállapítást nyert, hogy az ügyben keletkezett iratokat ügyfele részére késedelmesen adta át.

Megállapítást nyert, hogy az Ügyvédi Kamara felhívására nem csatolta az ügyben keletkezett iratokat.

A Fegyelmi Tanács bejelentő vallomása alapján állapította meg a tényállást, amit a rendelkezésre álló okiratok is alátámasztottak.

VI.

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. tv. (a továbbiakban: Üttv.) 107. §-a szerint „fegyelmi vétséget követ el az ügyvédi tevékenységet gyakorló, szüneteltető vagy az ügyvédi tevékenység felfüggesztése alatt álló kamarai tag vagy nyilvántartásba vett természetes személy, ha

a) az ügyvédi tevékenység gyakorlása során az e tevékenység gyakorlásából eredő, jogszabályban, a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályában és a területi kamara alapszabályában (a továbbiakban együtt: alapszabály), vagy etikai szabályzatban meghatározott kötelességét szándékosan vagy gondatlanságból megszegi.”

Az Üttv. 1. § (3) bekezdése szerint „Az ügyvédi tevékenység gyakorlójának az ügyvédi tevékenységet lelkiismeretesen, a legjobb tudása szerint, a jogszabályok megtartásával kell gyakorolni.”

Az Üttv. 41. § (4) bekezdése szerint „Az ügyvéd köteles az ügyfelet tájékoztatni az általa kialakított véleménnyel, illetve megfogalmazott javaslatokkal kapcsolatos esetleges jogi kockázatokról. Az ügyvédi tájékoztatásban szereplő kockázatok mérlegeléséért az ügyfél felelős.

Eljárás alá vont ügyvéd azáltal, hogy ügyfelével nem tartotta a kapcsolatot, sem szóban, sem írásban nem tájékoztatta az ügyről, annak jogi relevanciáiról, a beadványokat nem, vagy késedelmesen teljesítette, a bizonyítékokat nem csatolta, az iratmegküldést elmulasztotta, megszegte az Üttv. 1. § (3) bekezdésében és az Üttv. 41. § (4) bekezdésében foglaltakat.

Az Ügyvédi Etikai Szabályzat 12.3. pontja szerint „Az ügyvédi tevékenység gyakorlója – függetlenül attól, hogy tesz-e nyilatkozatot – az ügyvédi kamara és szervei részére az ellene indult panasz-, illetve fegyelmi ügyben felhívásra az üggyel összefüggő iratokat – kamarai jogtanácsos, illetve jogi előadó esetében azon iratokat, amelyek felett rendelkezni jogosult – köteles becsatolni.”

Eljárás alá vont ügyvéd azáltal, hogy az Ügyvédi Kamara felhívására nem csatolta az ügy iratait, megszegte az Ügyvédi Etikai Szabályzat 12.3. pontjában foglaltakat.

Eljárás alá vont ügyvéd fenti magatartásával 2 rb. folytatólagosan elkövetett szándékos fegyelmi vétséget, továbbá 1 rb. szándékos fegyelmi vétséget követett el.

VII.

A Fegyelmi Tanács a büntetés kiszabása során az Üttv. 108. § e) pontjában írt kizárás fegyelmi büntetést alkalmazott, melynek végrehajtását az Üttv. 111. § (1) bekezdése alapján felfüggesztette, továbbá az Üttv. 109. § b) pontjában írt pénzbírság fegyelmi büntetést alkalmazott.

A Fegyelmi Tanács a büntetés kiszabása során súlyosító körülményként értékelte, hogy eljárás alá vont ügyvéd fegyelmi felelőssége – 2018. október 25. óta – 8 alkalommal jogerősen megállapítást nyert.

Enyhítő körülményként értékelte azt, hogy eljárás alá vont ügyvéd két kiskorú és egy nagykorú egyetemista gyermek eltartásáról gondoskodik.

A Fegyelmi Tanács eljárás alá vont ügyvédet az Üttv. 142. § (2) bekezdése és a fegyelmi eljárásról szóló 20/2018. (XI. 26.) MÜK Szabályzat (FESZ) 40.2. a) pontja alapján kötelezte a fegyelmi eljárás átalány költségének megfizetésére.

Felhívja a Fegyelmi Tanács eljárás alá vont ügyvéd figyelmét az Üttv. 22. § (1) bekezdés g) pontjában és a 149. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint (6) bekezdésében foglaltakra, különös tekintettel arra, hogy a végrehajtható fegyelmi határozatból fakadó fizetési kötelezettség felszólítás ellenére történő nem teljesítése a kamarai tagság megszüntetését eredményezi.

A Fegyelmi Tanács határozata elleni fellebbezési jog az Üttv. 135. §-án alapszik.

A fegyelmi tanács határozata 2022. 05. 02. napján jogerős és végrehajtható.