Magyar

 

Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottságának F.15/2021. határozata

megbízás teljesítése és iratcsatolás elmulasztásáról

A Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Dr. ....................... – fegyelmi ügyében a 2022. március 1. napján tartott tárgyalásán az alábbi határozatot hozta:

F.15/2021. Határozat

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy Dr. ....................... irodája címe: ....................... ügyvéd fegyelmi vétséget nem követett el, ezért vele szemben a

fegyelmi eljárást megszünteti

egyben mentesíti az eljárás alá volt ügyvédet a költségek megfizetése alól.

E határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül az eljárás alá vont ügyvéd és a fegyelmi biztos, az elsőfokú fegyelmi tanácsnál benyújtott, de a másodfokú fegyelmi tanácshoz címzett, fellebbezést nyújthat be.

A fellebbezés a határozat végrehajtásra halasztó hatályú.

Indokolás

Az elsőfokú fegyelmi tanács a rendelkezésre álló iratok és nyilatkozatok alapján az alábbi tényállást állapította meg:

Panaszos 2021. 06.............. napján kelt panaszában előadta, hogy az ügyvéd részére ingatlan végrehajtásával kapcsolatban adott megbízást, többek között arra, hogy arra, hogy részletfizetést kérelmezzen, és új értékbecslést kérjen. Az ügyvéd részére 225.000 Ft. munkadíjat fizetett.

Bejelentését 2021. 06.............. napján kelt levelével kiegészítette, mely szerint” tudomásomra jutott, hogy a házamat így játszotta ki a N.............. I..............nak.”

A bejelentő a ....................... Járásbíróság ............../2015. számú jogerős ítéletével kiszabott szabadságvesztés büntetését töltötte, amikor testvére felkereste az ügyvédet és megbízást adott, a büntető ügy áttanulmányozására, mert testvére ártatlan, ezért nem lehet-e valamit tenni az ügyben. A megbízás tárgya volt továbbá, hogy az ügyvéd eszközöljön ki egy hazautazást, hogy beteg édesapjától el tudjon búcsúzni, illetve helyezzék át a ....................... Megyei Büntetés Végrehajtási Intézetbe.

Az ügyvéd előadása szerint, e megbízásért fizetett a bejelentő 200.000 Ft. munkadíjat. Az ügyvéd a büntető eljárás iratait áttanulmányozta, de perújításra nem látott lehetőséget. A megbízásnak megfelelően kezdeményezte a bejelentő hazautazásának engedélyezését és áthelyezését. A hazautazást nem engedélyezték, de az ügyvédnek azt sikerült elérnie, hogy a bejelentőt áthelyezzék a ....................... Megyei Büntetés Végrehajtási Intézetbe.

A 2017. november .............. napján kelt meghatalmazás, a ....................... Járásbíróság /2015. szám alatt folyamatban lévő eljárásban való képviselet ellátásáról szól. A bejelentő 2018. 06. ....................... napján kelt levelének tartalma, pedig a fogva tartás körülményeivel kapcsolatos. E napon kelt a bejelentőnek egy kézzel írt meghatalmazása, amelyben „minden felmerülő ügyemben” ad meghatalmazást. Ekkor kerül szóba a végrehajtási eljárás és az a kérdés, hogy lehet-e tenni benne valamit. A végrehajtáskérő L.............. M.............. a bejelentő felesége volt, akivel szemben a bejelentőnek, hátralékos és folyamatos gyermektartásdíj tartozása állt fenn. Ezért a végrehajtást kérő végrehajtási eljárást indított a felek közös tulajdonában lévő, ....................... hrsz. alatt felvett ingatlannak, a bejelentő 1/2 tulajdoni hányadára.

Az ügyvéd – előadása szerint tájékoztatta a bejelentőt, hogy a végrehajtási eljárásban a végrehajtást kérő az ügy ura és nincs mit tenni. A bejelentő kérése alapján részletfizetési kérelmet terjesztett elő, de azt az illetékes bíróság az illeték, felhívás ellenére történő lerovásának hiánya miatt elutasította el. Az ügyvéd előadása szerint, a bejelentő az illeték fizetését nem vállalta, illetve nem vállalta a szakértői költség előlegezését sem.

A fegyelmi biztos indítványát fenntartotta is indítványozta a bejelentő megidézését. Az eljáró tanács szerint a bejelentő megidézése esetén a szembesítés nem vezetett volna eredményre, viszont a tárgyalás ismételt elnapolása az ügy befejezését jelentősen hátráltatta volna.

Az ügyvéd által becsatolt iratokból megállapítható, hogy a bejelentő gyermektartásdíj tartozása 2017. 08.............. napján 1.080.000 Ft. volt, míg 2021. 01. .............. napján 2.448.000 Ft. A bejelentő tehát folyamatosan nem tett eleget tartásdíj fizetési kötelezettségének. Az eljáró tanács álláspontja szerint, csak a folyamatos tartásdíj fizetése mellett, a hátralék vonatkozásában lett volna lehetőség részletfizetésre.

Fentiek alapján az eljáró tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont ügyvéd nem követett el fegyelmi vétséget, ezért az ellene folyó fegyelmi eljárást megszűntette és mentesítette az eljárási költség megfizetése alól

A határozat ellen a fellebbezés lehetőségét az Üttv. 135. §-a biztosítja.

A határozat aláírása a MÜK a 20/2018. (XI. 26.) fegyelmi eljárásról szóló szabályzatának 27.7. pontja alapján történt.

A határozat 2022. április 20. napján jogerős.