Magyar

 

Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottságának F.16/2021. határozata

tájékoztatás és iratcsatolás elmulasztásáról

A Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Dr. ............... – fegyelmi ügyében a 2022. március 1. napján tartott tárgyalásán az alábbi határozatot hozta:

F.16/2021. Határozat

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy Dr. ............................ irodája címe ......................... ügyvéd fegyelmi vétséget nem követett el, ezért vele szemben a

fegyelmi eljárást megszünteti

egyben mentesíti az eljárás alá volt ügyvédet a költségek megfizetése alól.

E határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül az eljárás alá vont ügyvéd és a fegyelmi biztos, az elsőfokú fegyelmi tanácsnál benyújtott, de a másodfokú fegyelmi tanácshoz címzett, fellebbezést nyújthat be.

A fellebbezés a határozat végrehajtásra halasztó hatályú.

Indokolás

Az elsőfokú fegyelmi tanács a rendelkezésre álló iratok és nyilatkozatok alapján az alábbi tényállást állapította meg:

B......... L........... bejelentő és felesége, adásvételi szerződést kötött N........ Zs........ vevővel a ............... hsz. alatt felvett ingatlanra 2019. július ...........-én. Mivel az ingatlan tehermentesítésével kapcsolatban problémák voltak és az ingatlan tényleges telekhatára, valamint az ingatlan nyilvántartásban feltüntetett határa között eltérés volt, ezért a felek végleges adásvételi szándékukat a 2019. november ............ napján kötött adásvételi szerződésben rögzítették, melyet 2020. február ............ napján módosítottak. A felek a vételár kifizetésében a következők szerint állapodtak meg:

A vevő a szerződés megkötésekor 1.000.000 Ft. foglalót megfizet. A vevő a fennmaradó vételárat akként fizeti meg, hogy először tehermentesíti az ingatlant a S............ Zrt. hitelező által nyújtott hitel igénybevételével. A fennmaradó összeg pedig csak akkor folyósítható az eladók részre, ha a V............... jelzálogjogosult a törléshez hozzájárult. A vevő az ingatlan tehermentesítésében közreműködő K............ Ügyvédi Iroda részére, első lépésben 4.000.000 Ft.-ot utal át, majd második lépésben 7.546396 Ft.-ot (22.594 EUR).

Eladók vállalták, hogy amennyiben a mindösszesen 34.690 EUR tartozás kiegyenlítése során keletkező árfolyam különbözetet megfizetik.

A fennmaradó 2.353.604 Ft. vételárat a vevő a V............ jelzálogjogának törlését fizeti meg az eladók részére. Az eladók kijelentették, hogy a K............. Ügyvédi Iroda részére történő teljesítést sajátjukként fogadják el.

Felek megbízták az ügyvédet, hogy a vételár bankkölcsönből finanszírozott hányada megfizetését követően a letétbe helyezett bejegyzési engedélyt az illetékes földhivatalhoz benyújtsa. Az eladók részére 1.453.604 Ft. vételár került kifizetésre.

A bejelentő panaszában sérelmezte, hogy az ügyvéd nem szerződésszerúen nyújtotta be a bejegyzési engedélyt, mert a vételár nem került teljes egészében megfizetésre.

Előadta, továbbá, hogy a kevesebb utolsó vételárrészről őt nem tájékoztatta, így 900.000 Ft. vételártól elestek.

Az eljáró tanács a tényállás megállapítása során iratokat szerzett be, melyek között megtalálható a K.................... Ügyvédi Iroda képviseletében eljáró dr. ............. ügyvéd e-mail levele, melyben az ügyvéd kérésére – utólag – azt a tájékoztatást adja, hogy az eredetileg 22.594 EUR hátralék megállapítását követően az eladók a részleteket egy évig nem fizették, ezért a végtörlesztés során annak összegét fel kellet emelni 25.600 EUR-ra, amely a S....................... által nyújtott hitelből – azaz a vevő által – került kiegyenlítésre.

1. Felek azzal bízták meg az ügyvédet, hogy a vételár bankkölcsönből finanszírozott hányada megfizetését követően a letétbe helyezett bejegyzési engedélyt az illetékes földhivatalhoz benyújtsa. Ez megtörtént, ezért az ügyvéd nemcsak jogszerűen nyújtotta be a bejegyzési engedélyt, hanem köteles is volt.

2. A bejelentő nem esett el 900.000 Ft. vételártól. Hiszen egy éven keresztül szándékosan nem fizette a részletet. Az pedig közismert tény, hogy ebben az esetben többlettartozás keletkezik, amelyet meg kell fizetni. Egyébként is saját felróható magatartására előnyök szerzése érdekében senki sem hivatkozhat.

Az ügyvéd pedig nem értesíthette e körülményről, mivel maga is – a hivatkozott e-mail szerint csak később, annak megtörténtét követően szerzett tudomást.

Fentiek alapján az eljáró tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont ügyvéd nem követett el fegyelmi vétséget, ezért az ellene folyó fegyelmi eljárást megszűntette és mentesítette az eljárási költség megfizetése alól

A határozat ellen a fellebbezés lehetőségét az Üttv. 135. §-a biztosítja.

A határozat aláírása a MÜK a 20/2018. (XI. 26.) fegyelmi eljárásról szóló szabályzatának 27.7. pontja alapján történt.

A határozat 2022. április 20. napján jogerős.