Magyar

 

Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsának F/20/2021–10. határozata

büntető eljárásról – közokirat hamisítás tárgyában

A Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Elnöke által kijelölt dr. (...) fegyelmi tanácsa az F/20/2021. számú, dr. (...) (KASZ:...) egyéni ügyvéd ellen indult eljárásban tárgyalás tartása nélkül meghozta az alábbi határozatát.

Dr. (...) (szül: ... an.: ...) eljárás alá vont ügyvéddel szemben az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Üttv.) 131. § (3) bekezdés b) pontja alapján az

„eljárást megszünteti”.

Ezen határozattal szemben az Üttv. 127. § (3) bekezdése értelmében a fegyelmi biztos a másodfokú fegyelmi tanácshoz fellebbezhet. A fellebbezést az elsőfokú határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül az elsőfokú fegyelmi tanácsnál kell benyújtani és elő kell terjeszteni a fellebbezés indokait is.

Az Üttv 135. § (4) bekezdése alapján a fellebbezésben akkor lehet új tényre vagy bizonyítékra hivatkozni, ha a fellebbező az elsőfokú eljárásban arra önhibáján kívül nem hivatkozott.

Az Üttv 135. § (5) bekezdése alapján a fellebbezés a határozat végrehajtására halasztó hatályú.

Ezen határozattal szemben az Üttv. 127. § (3) bekezdése alapján az eljárás alá vont ügyvéd a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül tárgyalás tartását kérheti.

Az Üttv. 127. § (4) bekezdés a) pontja alapján, ha az eljárás alá vont ügyvéd tárgyalás tartását kéri, a tárgyaláson kívül hozott határozat hatályát veszti, és az elsőfokú fegyelmi tanács elnöke tárgyalást tűz ki.

Az Üttv. 127. § (4) bekezdés b) pontja értelmében, ha az eljárás alá vont ügyvéd tárgyalás tartását nem kéri, és a fegyelmi biztos a határozat ellen nem fellebbez, a tárgyaláson kívül hozott határozat a fellebbezésre nyitva álló határidő elteltével jogerőre emelkedik.

Az eljárásban felmerült költségeket a (...) Megyei Ügyvédi Kamara viseli.

A Fegyelmi Tanács a 2021.(...) napján kelt, F/20/2021–8. számú közbenső határozatát, mely a fegyelmi eljárás felfüggesztéséről szólt, hatályon kívül helyezi.

Indokolás

Dr. (...) ügyvéd 2021.(...). napján, a Készenléti Rendőrség 2021.(...). napján arról tájékoztatta kamaránkat, hogy az eljárás alá vont ügyvédet a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály Kiemelt Ügyek Osztálya a (...).bü. számú eljárásban 2021.(...). napján a Btk. 343. § (1) bekezdés b) pontjába ütköző, és a szerint minősülő, hivatalos személy által hivatali hatáskörével visszaélve, közokirat tartalmának meghamisításával elkövetett közokirat-hamisítás bűntett megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatta ki.

Az előzetes vizsgálat 2021.(...) napján került elrendelésre, mely vizsgálat időtartama 2021.(...) napján meghosszabbításra került, mivel a büntetőeljárás még nem fejeződött be.

Eljárás alá vont ügyvéd csatolta a gyanúsított kihallgatásáról készült jegyzőkönyvet.

Abból megállapíthatóan a gyanú szerint eljárás alá vont ügyvéd, mint a (...) Város Helyi Választási Bizottság (...) nem vett részt a bizottság 2019. (...)–án (...) óra (...) perces kezdettel összehívott ülésén, ennek ellenére a jelenléti ívet, az arról készült jegyzőkönyvet és a hozott határozatokat aláírta.

Ezzel szemben – mivel a bizottság tagjai nem voltak jelen az ülésen – a benyújtott kifogásokat szabályszerűen nem vizsgálhatták meg, azokról nem dönthettek. A jelenléti ív, a jegyzőkönyv és a határozatok aláírására nem a bizottsági ülésen, hanem máskor került sor, így azok alakilag hamis közokiratok.

2021.(...) napján a vezető fegyelmi biztos az előzetes vizsgálatot az eljárási határidő múlására, és az eljárás megindítását megalapozó körülmények változatlan fennállására tekintettel megszűntette, és fegyelmi eljárást kezdeményezett.

2021.(...) napján a Győri Regionális Fegyelmi Bizottság elnöke kijelölte a fegyelmi eljárás lefolytatására a regionális fegyelmi tanács tagjait.

A Fegyelmi Tanács 2021.(...) napján az F/20/2021–8. számú közbenső határozatával az eljárás alá vont ügyvéddel szemben indult fegyelmi eljárást a büntetőügyben hozott jogerős határozat meghozataláig felfüggesztette, mivel az a fegyelmi eljárásban hozott határozatra befolyással lehet.

2022.(...) nap érkeztetéssel eljárás alá vont ügyvéd megküldte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály Kiemelt Ügyek Osztálya által meghozott (...).bü. számú határozatát az eljárás megszüntetéséről.

A határozatban foglaltak szerint a közokirat-hamisítás bűntettének megalapozott gyanúja miatt dr. (...) gyanúsítottal szemben folytatott eljárás megszüntetésre került, mivel a rendelkezésre álló adatok, illetve bizonyítási eszközök alapján nem állapítható meg bűncselekmény elkövetése.

A háromtagú regionális fegyelmi tanács a hivatkozott határozat alapján eljárás alá vont ügyvéddel szemben indult fegyelmi eljárást megszüntette. A megszüntetésre figyelemmel az eljárás során felmerült költségeket a (...) Megyei Ügyvédi Kamara viseli. A határozat elleni jogorvoslatra történő kioktatást a határozat rendelkező része tartalmazza.

Alkalmazott jogszabályok az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXVIII. törvény, valamint a fegyelmi eljárásról szóló 20/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat.

Jogerős: 2022.07.19.