Magyar

 

Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottságának F.29/2021. határozata

jogszabályi rendelkezés (polgári jogvita során büntetőeljárás megindításának kilátásba helyezése) megsértéséről

A Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Dr. .................. – fegyelmi ügyében a 2022. március 21. napján tartott tárgyalásán az alábbi határozatot hozta:

F.29/2021. Határozat

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy Dr. .............................. irodája címe: ............................. ügyvéd fegyelmi vétséget nem követett el, ezért vele szemben a

fegyelmi eljárást megszűnteti

egyben mentesíti az eljárás alá volt ügyvédet a költségek megfizetése alól.

E határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül az eljárás alá vont ügyvéd és a fegyelmi biztos, az elsőfokú fegyelmi tanácsnál benyújtott, de a másodfokú fegyelmi tanácshoz címzett, fellebbezést nyújthat be.

A fellebbezés a határozat végrehajtásra halasztó hatályú.

Indokolás

Az elsőfokú fegyelmi tanács a rendelkezésre álló iratok és nyilatkozatok alapján az alábbi tényállást állapította meg:

Bejelentők, mint alperesek perben állnak az eljárás alá vont ügyvéd által képviselt E...... M......al. A pert megelőzően a felek, egyezség reményében egyeztető tárgyalást tartottak az eljárás alá vont ügyvéd irodájában, ahol jelen volt az ügyvéd, a bejelentők, E...... M...... és annak édesanyja. Az ügyvéd és a tanúként meghallgatott bejelentő szerint, a megbeszélés feszült hangulatban zajlott.

A bejelentők panaszukban azt sérelmezték, hogy a megbeszélésről hozzájárulásuk nélkül hangfelvétel készült, valamint a polgári jogi jogvitát büntető jogi szankciókkal hozta összefüggésbe, ezzel próbálta E...... E...... befolyásolni.

A fegyelmi biztos, eljárást kezdeményező határozatában a hangfelvétel készítésével és adatkezeléssel nem találta megállapíthatónak fegyelmi vétség elkövetését.

A büntető eljárás kilátásba helyezésével kapcsolatban az ügyvéd védekezésében tagadta, hogy konkrétan bűncselekmény elkövetésével állította volna és ezzel megpróbálta volna E...... E...... befolyásolni. Erre tekintettel a fegyelmi biztos indítványozta a bejelentők és az ügyvéd szembesítését fenntartotta azt a jogát, hogy a lefolytatott bizonyítás ismeretében indítványát pontosítsa.

Erre tekintettel az eljáró tanács megidézte az ügyvédet és a bejelentőket, akik közül Dr. Cs. ...... jelent meg.

Az ügyvéd meghallgatása során elmondta, hogy a megbeszélés során közölte azt az álláspontját, hogy szerinte a vitás szerződés relatíve hatálytalan, Elmondta továbbá, hogy tájékozódott a rendőrségen, illetve az ügyészségen, hogy milyen jogorvoslati vagy eljárás indítási lehetőségei vannak. Valamint, közölte, hogy minden lépést meg fog tenni polgári és büntető jogilag is. Nem állította, hogy a bejelentők bűncselekményt követtek el. Nem mondott olyat, hogy ha a bejelentők valamit tesznek, vagy nem tesznek, büntető eljárást fog indítani.

Dr. Cs ................ jogban járatos személy, ügyvédi tevékenységet is folytatott. E..... E..... közeli ismerőse, barátja. A felek közötti jogvitát kiváltó ingatlan ajándékozási szerződésben ő szerezte meg az ingatlan % illetőségét. A felek közötti jogvitát ismeri és E...... E....... baráti segítséget nyújtott. Állítása szerint az ügyvéd azt mondta, hogy konzultált a rendőrég és ügyészség meghatározott csoportvezetőivel és velük szemben büntető eljárást fog kezdeményezni. Ekkor mondta azt, hogy fejezzék be a megbeszélést.

Az ügyvéd ezzel szemben állítása szerint azt mondta, hogy akikkel konzultált tájékoztatták őt a szükséges lépésekről, nem azt mondta, hogy a büntető eljárást meg is fogja indítani.

Az ügyvéd és a bejelentő előadása közötti ellentmondást nem sikerült feloldani.

A fegyelmi biztos az ügyvéd és a bejelentő meghallgatását követően úgy nyilatkozott, hogy az eredménytelen szembesítésre tekintettel nem találja bizonyítottnak fegyelmi vétség elkövetését.

Az eljáró tanács álláspontja szerint büntető eljárás kilátásba helyezése nyomás gyakorlás céljából jogban járatlan ügyfelek esetében vezethet eredményre. Jogban járatos, ügyvédi tevékenységet is folytatott személy esetében, aki az egész jogvita előzményét is ismeri, a befolyásolás ilyen módon elképzelhetetlen.

Fentiek alapján az eljáró tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont ügyvéd nem követett el fegyelmi vétséget, ezért az ellene folyó fegyelmi eljárást megszüntette és mentesítette az eljárási költség megfizetése alól

A határozat ellen a fellebbezés lehetőségét az Üttv. 135. §-a biztosítja.

A határozat aláírása a MÜK a 20/2018. (XI. 26.) fegyelmi eljárásról szóló szabályzatának 27.7. pontja alapján történt.

A határozat 2022. május 12. napján jogerős.