Magyar

 

Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsának F/36/2021. határozata

pártfogó ügyvédi kirendeléssel kapcsolatos mulasztásról

HATÁROZAT

A Győri Regionális Fegyelmi Bizottság által kijelölt dr. ... fegyelmi tanácsa dr. ... ügyvéd (KASZ: ...) ellen az F/36/2021. számú fegyelmi eljárásban 2021. .... napján megtartott zárt fegyelmi tárgyaláson meghozta az alábbi határozatát.

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Üttv.) 131. § (3) bekezdés a) pontja értelmében dr. ... (szül: .... an.: ..., székhely: ...) eljárás alá vont ügyvéd felelősségét megállapítja, és az Üttv. 108. § b) pontja értelmében

„pénzbírság”

büntetést szab ki.

Az eljárás alá vont ügyvéd egy rendbeli fegyelmi vétséget szándékosan követett el.

A pénzbírság összege 100.000 Ft, azaz Egyszázezer forint, mely összeget az eljárás alá vont személy a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül köteles megfizetni a ... Megyei Ügyvédi Kamarának pénztári készpénzbefizetéssel, vagy utalással a ...banknál vezetett ... számú számlára.

A fegyelmi tanács a fegyelmi eljárásról szóló 20/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat (továbbiakban FESZ) 40.2. a) pontja értelmében a felmerült kamarai átalányköltséget 80.000, azaz Nyolcvanezer forint, összegben állapítja meg.

Az átalányköltséget eljárás alá vont személy a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül köteles megfizetni a ... Megyei Ügyvédi Kamarának pénztári készpénzbefizetéssel, vagy utalással a ... banknál vezetett ... számú számlára.

Ezen határozattal szemben az eljárás alá vont ügyvéd, valamint a fegyelmi biztos a másodfokú fegyelmi tanácshoz fellebbezhet. A fellebbezést az elsőfokú határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül az elsőfokú fegyelmi tanácsnál kell benyújtani és elő kell terjeszteni a fellebbezés indokait is. A fellebbezésben akkor lehet új tényre vagy bizonyítékra hivatkozni, ha a fellebbező az elsőfokú eljárásban arra önhibáján kívül nem hivatkozott.

A területi kamara elnöke a fegyelmi biztost a fellebbezési határidő lejártát megelőző harmadik munkanapig utasíthatja fellebbezés előterjesztésére.

A fellebbezés a határozat végrehajtására halasztó hatályú.

Indokolás

Dr. .... 2014..... naptól a ... Megyei Ügyvédi Kamara tagja.

... bejelentő 2021..... napján fordult beadvánnyal a ... Megyei Ügyvédi Kamarához, melyet kiegészített 2021..... napján a területi kamarához érkezet kérelmével, melyben kérte a panaszának kivizsgálását.

Beadványának lényege az volt, hogy panaszolt ügyvéd a panaszos álláspontja szerint mulasztott, mert a bírósági tárgyaláson nem jelent meg, továbbá személyes találkozásra nem került sor, kapcsolatfelvétele több esetben eredménytelen volt a panaszolt ügyvéddel, és a panaszos által kezdeményezett kapcsolatfelvétel során több esetben visszajelzés nélkül maradt a panaszos.

A ... Megyei Ügyvédi Kamara vezető fegyelmi biztosa 2021..... napján előzetes vizsgálat lefolytatását rendelte el. Az előzetes vizsgálat tényéről értesítette a bejelentőt és a panaszolt ügyvédet is.

A panaszolt ügyvéd a fenti értesítést 2021..... napján töltötte le, ezt követően a rendelkezésére álló nyolc napon belül igazoló jelentést nem küldött, az eljárásában keletkezett iratokat nem csatolta.

A vezető fegyelmi biztos 2021..... napján határozatával a panaszolt ügyvéd ellen fegyelmi eljárást kezdeményezett.

A Fegyelmi Tanács a rendelkezésre álló iratok, a fegyelmi biztos határozata, valamint ... panaszos beadványai, továbbá dr. ... panaszolt ügyvéd nyilatkozata alapján az alábbi tényállást állapította meg.

A ... Megyei Kormányhivatal .... ügyiratszámú végzésében dr. ... ügyvédet pártfogó ügyvédként ... panaszos részére a ... 2021.... napján kelt végzésével kirendelte. A kirendelő végzés indokolása szerint a panaszos részére ügyvédi képviseletet kellett a panaszolt ügyvédnek ellátni két polgári peres eljárásban, a ... Járásbíróság előtt .... számon indult eljárásban, valamint a ... Törvényszék előtt ..... számú eljárásban.

A fenti eljárások közöl a ... Törvényszék .... számú végzése szerint a Törvényszék megállapította az eljárás alá vont ügyvéddel szemben az eljárás perelhúzó magatartását, és ezért 250.000 forint pénzbírságot szabott ki vele szemben.

Szintén megállapítható volt, hogy a panaszolt ügyvéd a 2021... napján megtartott tárgyaláson nem jelent meg, de ezt a tárgyalást a bíróság kérelmére elhalasztotta 2021.... napjára. Ezen második tárgyaláson felvett bírósági jegyzőkönyv tanúsága szerint a panaszolt ügyvéd szintén nem jelent meg, de a tárgyalás elhalasztását nem kérte, magát nem mentette ki, és a tárgyalás távollétében történő megtartását sem kérte. A hatályos eljárási törvényünk alapján a panaszos érdemi nyilatkozatot a ... Törvényszék előtti eljárásban kizárólag jogi képviselője útján terjeszthet elő.

A panaszolt ügyvéd a ... 2021..... napon tett írásbeli észrevétele alapján előadta, hogy a kirendelést követően irattanulmányozás érdekében a ... Törvényszék kezelőirodáján megjelent. Nem vitatta, hogy a fent jelzett első tárgyaláson nem jelent meg, de távolmaradásáról írásban a Törvényszéket tájékoztatta. Észrevételében arra hivatkozott, hogy a következő tárgyalás csupán egy héttel volt később, amelyen szintén nem jelent meg, de állítása szerint erről is kimentette magát.

A panaszolt ügyvéd fent jelzett észrevételében hivatkozott arra, hogy nem tud arról, mely szerint vele szemben a Törvényszék pénzbírság kiszabását rendelte el, ugyanakkor szintén ezen észrevétel tartalmazza azt, amely szerint az említett időszakban állítása szerint folyamatosan 150–160 letöltetlen értesítés várt rá ügyfélkapuján.

Megállapítható, hogy a panaszolt ügyvéd nyilatkozata ellentétben áll a ... Törvényszéken fenti eljárásban 2021..... napján megtartott tárgyaláson felvett bírósági tárgyalási jegyzőkönyvvel, ami közokirat. Távolmaradására, és a képviselet ellátásának akadályoztatására azt az indokot hozta fel panaszolt ügyvéd, hogy ezen időszak rendkívül megterhelő volt számára, mert nem csupán saját ügyeiben kellett eljárnia, hanem általános helyettesként az akadályozott ..... folyamatban lévő ügyeiben is.

E körben az eljárásban megállapítható volt, hogy megnövekedett munkaterhét, és ezzel kapcsolatos ügyellátási nehézségeit sem a területi ügyvédi kamarának, sem a kirendelő .... Megyei Kormányhivatalnak nem jelezte.

A Fegyelmi Tanács rögzíti azt is, hogy amennyiben a megemelkedett munkateher miatt a pártfogó ügyvédi kirendelést a panaszolt ügyvéd nem tudja ellátni, lett volna lehetősége a kirendelő végzés alapján ezt jelezni, és kérni felmentését. Megállapítható volt, hogy panaszolt ügyvéd ezt sem tette meg.

A Fegyelmi Tanács rögzíteni kívánta azt is, hogy panaszolt ügyvéddel szemben viszonylag rövid időn belül jelen fegyelmi eljáráson kívül volt egy további fegyelmi eljárás (....), amelyben írásbeli megrovást alkalmazott ez eljárt Fegyelmi Tanács, és mérsékelt eljárási díj megfizetésére kötelezte eljárás alá vont ügyvédet (.....), továbbá szintén folyamatban volt előzetes vizsgálat, amely során írásbeli figyelmeztetés megállapítására került sor (....). Szintén megállapítható, hogy a fentebb jelzett fegyelmi eljárásban 20.000 Ft átalányköltséget a Fegyelmi Tanács üléséig sem fizette meg.

Tekintettel a folyamatban volt eljárásokra, továbbá a ... Törvényszék fentebb hivatkozott, eljárásban rögzített megállapítására és a kiszabott pénzbírságra, megállapítható volt, hogy a panaszolt ügyvéd az ügyvédi tevékenység gyakorlása során az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXVII. törvény 1. § (3) bekezdésében írt kötelezettségét megszegte, mert többszörös mulasztása alkalmas volt arra, hogy az ügyvédi kar tekintélyébe vetett bizalmat csorbítsa.

Ugyanakkor ... panaszos beadványában foglaltak vonatkozásában a Fegyelmi Tanácsnak hatásköre abban a kérdésben nem volt, hogy a panaszolt ügyvéd megállapított mulasztása esetlegesen okozott-e bármilyen kárt.

A fentiekre tekintettel a Fegyelmi Tanács a rendelkező részben foglaltak szerint szabott ki joghátrányt és állapította meg az átalányköltséget.

Jogerős: 2021.12.12.