Magyar

 

Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsának RFSZ–4/2021. határozata

letét elektronikus rendszerbe történő bejelentés elmulasztásáról

A Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa dr. ........ szegedi ügyvéd ellen folyamatban lévő fegyelmi eljárásban tárgyaláson kívül meghozta az alábbi

határozatot:

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy dr. ......... eljárás alá vont ügyvéd 2 rendbeli gondatlan fegyelmi vétséget követett el, ezért írásbeli megrovás fegyelmi büntetéssel sújtja.

A Fegyelmi Tanács kötelezi az eljárás alá vont ügyvédet arra, hogy a 80 000 Ft átalányköltséget 30 napon belül fizessen meg a Szegedi Ügyvédi Kamara pénztárába, vagy banki utalással teljesítse a Szegedi Ügyvédi Kamara 11100403–19082040–36000001 számú bankszámlájára, az ügyszámra való hivatkozással.

A határozat ellen annak kézbesítésétől számított 15 napon belül az eljárás alá vont ügyvéd, jogi képviselője, illetve a fegyelmi biztos az elsőfokú fegyelmi tanácsnál benyújtott, de a másodfokú fegyelmi tanácsnak címzett fellebbezéssel élhet.

A fellebbezésben elő kell terjeszteni annak indokait is. A fellebbezésben akkor lehet új tényre vagy bizonyítékra hivatkozni, ha a fellebbező az elsőfokú eljárásban arra önhibáján kívül nem hivatkozott. Ha a fellebbezést papír alapon terjesztik elő, azt két eredeti példányban kell benyújtani.

Indokolás

A Fegyelmi Tanács a lefolytatott bizonyítás, valamint a rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg.

I.

Eljárás alá vont ügyvédet 1997.01.01. napján jegyezték be a Szegedi Ügyvédi Kamarába egyéni ügyvédként.

II.

2020.06.08. napján érkezett a Szegedi Ügyvédi Kamarához ......... bejelentő beadványa, amelyben az eljárás alá vont ügyvéd tevékenységét kifogásolta.

2020.06.15. napján a vezető fegyelmi biztos előzetes vizsgálatot rendelt el.

Eljárás alá vont ügyvéd az előzetes vizsgálat időtartama alatt nem csatolt okiratokat.

2021.03.15. napján a fegyelmi biztos fegyelmi eljárás kezdeményezéséről szóló határozatot hozott, mely szerint a panaszos és között 2019.10.05. napján adásvételi szerződés jött létre 5 000 000 Ft vételár kikötése mellett. Az eljárás alá vont ügyvéd és a panaszos között letéti szerződés jött létre, melynek alapján a vételár mindaddig letétbe került, amíg a föld ingatlan szerződést az illetékes hatóság jóvá nem hagyja. A Csongrád Megyei Kormányhivatal 2020.02.10. napján a jogügylet jóváhagyását megtagadta, ezt követően panaszos más jogi képviselőhöz fordult, és Dr ügyvéd közbenjárására a kormányhivatal 2020.05.26. napján a szerződést jóváhagyta.

Dr. ........ ügyvéd felhívta az eljárás alá vont ügyvédet, hogy az eladók számára a

nála letétbe helyezett 5 000 000 Ft-ot utalja át, melynek eljárás alá vont ügyvéd a fegyelmi eljárást kezdeményező határozatig nem tett eleget.

III.

A Fegyelmi Tanács a rendelkezésre álló okiratok, továbbá az eljárás alá vont ügyvéd előadása alapján az alábbi tényállást állapítja meg.

2021.03.15. napján a fegyelmi biztos fegyelmi eljárás kezdeményezéséről szóló határozatot hozott, mely szerint a panaszos és ......... eladó között 2019.10.05. napján adásvételi szerződés jött létre 5 000 000 Ft vételár kikötése mellett. Az eljárás alá vont ügyvéd és a panaszos között letéti szerződés jött létre, melynek alapján a vételár mindaddig letétbe került, amíg a föld ingatlan szerződést az illetékes hatóság jóvá nem hagyja. A Csongrád Megyei Kormányhivatal 2020.02.10. napján a jogügylet jóváhagyását megtagadta, ezt követően panaszos más jogi képviselőhöz fordult, és Dr. ......... ügyvéd közbenjárására a kormányhivatal 2020.05.26. napján a szerződést jóváhagyta.

Dr. ......... ügyvéd felhívta az eljárás alá vont ügyvédet, hogy az eladók számára a nála letétbe helyezett 5 000 000 Ft-ot utalja át.

2020.05.26. napján közölték eljárás alá vont ügyvéddel az eladó bankszámlaszámát.

Eljárás alá vont ügyvéd a letétet 2020.06.10. napján kifizette.

Az eljárás alá vont ügyvéd 2021.04.08. napján csatolta az eladó számára 2020.06.10. napján átutalt 5 000 000 Ft banki igazolását.

Az eljárás alá vont ügyvéd a letét adatait a Szegedi Ügyvédi Kamara által működtetett elektronikus nyilvántartásba nem jelentette be.

IV.

Az eljárás alá vont ügyvéd a fegyelmi felelősségével kapcsolatosan nyilatkozatot nem tett.

Az eljárás alá vont ügyvéd felhívásra okiratot nem csatolt, csupán 2021.04.08. napján csatolta azon banki igazolást, hogy az eladó számára 2020.06.10. napján átutalt 5 000 000 Ft-ot.

Az eljárás alá vont ügyvéd a letét adatainak a Szegedi Ügyvédi Kamara által működtetett elektronikus nyilvántartásba történt bejelentését nem igazolta.

V.

A fegyelmi biztos indítványa részben alapos.

A Fegyelmi Tanács a tényállást az eljárás alá vont ügyvéd által becsatolt okirat, illetve a panaszos írásos bejelentése és okirati bizonyítékai alapján állapította meg.

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. tv. (a továbbiakban: Üttv.) 107. § Fegyelmi vétséget követ el az ügyvédi tevékenységet gyakorló, szüneteltető vagy az ügyvédi tevékenység felfüggesztése alatt álló kamarai tag vagy nyilvántartásba vett természetes személy, ha

a) az ügyvédi tevékenység gyakorlása során az e tevékenység gyakorlásából eredő, jogszabályban, a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályában és a területi kamara alapszabályában (a továbbiakban együtt: alapszabály), vagy etikai szabályzatban meghatározott kötelességét szándékosan vagy gondatlanságból megszegi, vagy

b) ügyvédi tevékenységen kívüli szándékos vagy gondatlan magatartásával az ügyvédi hivatás tekintélyét súlyosan veszélyezteti.

Eljárás alá vont ügyvéd azzal a magatartásával, hogy a letét adatainak a Szegedi Ügyvédi Kamara által működtetett elektronikus nyilvántartásba történt bejelentését elmulasztotta megsértette az Üttv. 51. § (1) bekezdésében foglaltakat.

Eljárás alá vont ügyvéd azzal, hogy felhívásra nem csatolt iratokat az ÜESZ 12.3. pontja szerinti önálló fegyelmi vétséget valósította meg.

Eljárás alá vont ügyvéd a tényállásban írt magatartásával, gondatlanságból sértett szabályt.

Az eljárás alá vont ügyvéd magatartása 2 rendbeli gondatlan fegyelmi vétségnek minősül.

VI.

A Fegyelmi Tanács a büntetés kiszabása során az Üttv. 108. § a) pontjában írt írásbeli megrovás fegyelmi büntetést alkalmazta.

A fegyelmi tanács az eljárás alá vont ügyvédet az Üttv. 142. § (2) bekezdése és a fegyelmi eljárásról szóló 20/2018. (XI. 26.) MÜK Szabályzat (FESZ) 40.2. a) pontja alapján kötelezte a fegyelmi eljárás átalány költségének megfizetésére.

Felhívja a fegyelmi tanács az eljárás alá vont ügyvéd figyelmét az Üttv. 22. § (1) bekezdés g) pontjában és a 149. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint (6) bekezdésében foglaltakra, különös tekintettel arra, hogy a végrehajtható fegyelmi határozatból fakadó fizetési kötelezettség felszólítás ellenére történő nem teljesítése a kamarai tagság megszüntetését eredményezi.

A fegyelmi tanács határozata elleni fellebbezési jog az Üttv. 135. §-án alapszik.